загрузка...

трусы женские
загрузка...

Товарна біржа

Зміст:

Товарна біржа, як частину ринку .............. ............... 1
Законодавче регулювання діяльності товарних бірж ... 2
I. Загальні положення ... .................................... 2
II. Установа, організація і порядок припинення
діяльності товарної біржі .......................... 3
III. Організація біржової торгівлі та її учасники ........ 4
Членство і керування на біржі ..................... ........ 7
Схема управління біржею ............................. ....... 9
Організація роботи товарних бірж ........................... 10
1. Біржовий зал ...................................... .... 10
2. Маклеріат і брокерські контори ........................ 11
Біржова котирування ......................................... 12
Біржовий арбітраж ......................................... .13
Біржова друк ..................................... ....... 13
Реклама ................................ .................... 13
Базові операції на товарній біржі ............... .......... 14
Російські біржі ............................ ............... 15


Товарна біржа, як частину ринку

Товарна біржа по визначенню - корпоративна, некомерційна
асоціація членів корпорацій, що забезпечує матеріальні умови для
купівлі-продажу товарів на ринку шляхом публічних торгів відповідно прави-
лам і процедурам, які забезпечують рівність для клієнтів і членів бир-
жи.
Товарні біржі здійснюють купівлю і продаж не товарів, а конт-
Ракта на їх поставку. На них продаються контракти на стандартизовані
види товарів, які можуть бути продані великими партіями за зразками
або технічному опису. На товарних біржах виявляються базисні ціни,
які формуються під впливом співвідношення попиту і пропозиції. Все
біржі є самостійними підприємствами і діють незалежно
один від одного. Одні товари продаються і купуються лише на якійсь од-
ной біржі, інші - на декількох; однак, розміри контрактів на один
і той же товар і інші характеристики відрізняються друг від друга на
різних біржах.
Стосовно до наших умов до складу основних функцій товар-
ной біржі повинні входити такі, як розробка стандартів на реалізуе-
мую через біржу продукцію, а також пакета типових контрактів по сдел-
кам купівлі-продажу, квотування цін, врегулювання виникаючих суперечок
та інформаційна діяльність.
Як правило, угоди на біржі носять ф'ючерсний характер. Головна
функція ф'ючерсної біржі сьогодні складається в наданні приватним ли-
цам і компаніям, що ризикують понести збитки внаслідок неблагопрятного
коливання цін на товари та фінансові активи, можливості уникнути або
зменшити цей ризик. Біржі роблять перенос ризику з тих, хто бажає його з-
бігти (хеджери), на тих, хто згоден його прийняти на себе (спекулян-
ти). Перенесення ризику в умовах нестабільної економіки відіграє стабілізіру-
ющую роль в діяльності підприємств.

Законодавче регулювання
діяльності товарних бірж

В даний час діяльність товарних бірж регулюється Законом
РФ від 20 лютого 1992 "Про товарні біржі і біржової торгівлі" з з-
менениями від 24 червня 1992 року і від 30 квітня 1993, 19 червня 1995
Закон спрямований на врегулювання відносин по створенню і діяльності
товарних бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій для
діяльності на товарних біржах. Наведемо найбільш суттєві частини
закону:

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1 ... Відносини, пов'язані з діяльністю бірж праці,
фондових і валютних бірж, а також фондових та валютних секцій (відділів,
відділень) товарних, товарно-фондових і універсальних бірж, справжнім
Законом не регулюються.

Стаття 2 Поняття товарної біржі
1. Під товарної біржею в цілях цього Закону розуміється орга-
низация з правами юридичної особи , що формує оптовий ринок шляхом
організації та регулювання біржової торгівлі, здійснюваної у вигляді
голосних публічних торгів, проведених у заздалегідь визначеному місці і в
певний час за встановленими нею правилами.
2. Товарна біржа може мати філії та інші відокремлені під-
поділу, створюються у відповідності з законодавством.

Стаття 3 Сфера діяльності товарної біржі
1. Біржа вправі здійснювати діяльність, безпосередньо свя-
занную з організацією та регулюванням біржової торгівлі, за исключе-
ням діяльності, передбаченої пунктами 2 і 3 цієї статті.
2. Біржа не може здійснювати торговельну, торговельно-посередницьку і
іншу діяльність, безпосередньо не пов'язану з організацією біржі-
виття торгівлі.
3. Біржа не має права здійснювати вклади, набувати частки (паї), ??
акції підприємств, установ і організацій, якщо зазначені предприя-
, установи і організації не ставлять метою здійснення деятель-
ності, передбаченої пунктом 1 цієї статті.

Стаття 8 Види біржових угод В цілях цього Закону участни-
ками біржової торгівлі в ході біржових торгів можуть вчинятися
угоди, пов'язані з:
взаємної передачею прав і обов'язків щодо реального то-
вару;
Взаємної передачею прав і обов'язків щодо реального
товару з відстроченим терміном його поставки (форвардні угоди);
Взаємної передачею прав і обов'язків щодо стандартних
контрактів на поставку біржового товару (ф'ючерсні угоди);
Поступкою прав на майбутню передачу прав і обов'язків щодо
біржового товару або контракту на поставку біржового товару (опціонні
угоди);
А також інші угоди щодо біржового товару, контрактів
або прав, встановлені в правилах біржової торгівлі.

Розділ II. Установа, організація і порядок припинення
діяльності товарної біржі

Стаття 11 Заснування товарної біржі
1. Біржа може засновуватися юридичними та ( або) фізичними особи-
мі і підлягає державній реєстрації в установленому порядку.
3. Частка кожного засновника або члена біржі в її статутному капіталі
не може перевищувати десяти відсотків.

Стаття 13 Ліквідація товарної біржі Ліквідація біржі може бути
здійснена за рішенням вищого органу управління біржі, а також
судом або арбітражним судом.

Стаття 14 Члени товарної біржі
1. Членами біржі в цілях цього Закону можуть бути юридичні
або фізичні особи (за винятком перерахованих в пункті 2 цієї
статті), які беруть участь у формуванні статутного капіталу біржі ли-
бо вносять членські чи інші цільові внески до майно біржі і стали
членами біржі в порядку, передбаченому її установчими документа-
ми.
Стаття 16 Загальні збори членів товарної біржі
1. Загальні збори членів біржі є вищим органом управління
біржею.
2. Загальні збори членів біржі забезпечує реалізацію всіх прав
і обов'язків біржі та її членів.

Розділ III. Організація біржової торгівлі та її учасники

Стаття 19 Учасники біржової торгівлі
1. Учасниками біржової торгівлі в цілях цього Закону явля-
ються члени біржі, постійні і разові відвідувачі.
2. Відвідувачі біржових торгів беруть участь у біржовій торгівлі з
урахуванням обмежень, передбачених статтею 21 цього Закону.
3. Іноземні юридичні та фізичні особи, які не є членами
нами бірж, можуть брати участь у біржовій торгівлі виключно через
біржових посередників.

Стаття 22 Біржові брокери
Біржові угоди відбуваються в ході біржових торгів через біржових
брокерів.
Біржовими брокерами є службовці або представники предприя-
тий, установ та організацій - членів біржі і біржових посередників, а
також незалежні брокери.

Стаття 26 Брокерські гільдії і їх асоціації
1. Біржові посередники, біржові брокери мають право створювати бро-
Керський гільдії, в Зокрема при біржах. Брокерські гільдії можуть об'єк
единящей в асоціації.
2. Брокерські гільдії і їх асоціації створюються в порядку та на
умовах, встановлених законодавством для громадських об'єднань
(організацій).

Стаття 29 Гарантії вільних цін у біржовій торгівлі
1. Біржа має право на самостійне і вільне встановлення:
відрахувань на користь біржі від комісійних, одержуваних біржовими
посередниками у винагороду за посередницькі операції на біржі;
Зборів, тарифів та інших платежів, що стягуються на користь біржі з її
членів та інших учасників біржової торгівлі за послуги, що надаються
біржею і її підрозділами;
Штрафів, стягнутих за порушення статуту біржі, правил біржової
торгівлі та інших правил, встановлених внутрішніми документами біржі.
2. Біржі забороняється встановлювати:
рівні і межі цін на біржовий товар в біржовій торгівлі; раз-
міри винагороди, стягнутого біржовими посередниками за посред-
ництво в біржових угодах.

Стаття

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар