загрузка...

трусы женские
загрузка...

Фондові біржі

1. ФУНКЦІЇ, ВИКОНУВАНІ фондова біржа

2. ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ І ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖ

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖ НА ПРИКЛАДІ БІРЖІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ у Франкфурті-на-Майні

4. найбільші фондові біржі СВІТУ

5 . фондових біржах В РОСІЇ

6. Список використаної літературиФондова біржа являє собою ринок позикових капіталів, на якому відбувається торгівля цінними паперами - акціями, облігаціями, паями і т . п., званих часто більш загальним терміном "титули власності" або просто титули, а також торгівля платіжними документами, виписаними в іноземній валюті - девізами. Торгівля девізами здійснюється часто на спеціальній біржі, іменованої девізною або валютної.
1. ФУНКЦІЇ, ВИКОНУВАНІ фондова біржа
Основна роль фондової біржі полягає в обслуговуванні руху грошових капіталів, яке опосередковує розподіл і перерозподіл національного доходу як в цілому в народному господарстві, так і між соціальними групами, галузями і сферами економіки.
Фондова біржа виконує такі функції:
- мобілізацію і концентрацію тимчасово вільних грошових накопичень і заощаджень шляхом продажу цінних паперів біржовим посередникам на первинному і вторинному фондових ринках;
-Кредитування і фінансування держави і приватного сектора шляхом покупки їхніх цінних паперів на первинному ринку і перепродажу на вторинному, а також кредитування і фінансування біржових спекулянтів шляхом здійснення угод на вторинному ринку;
- Концентрацію операцій з цінними паперами, встановлення на них цін, що відображають рівень і співвідношення попиту і пропозиції.
Під первинним ринком, фахівці розуміють ринок, на якому відбувається продаж вперше випущених паперів (або нових партій таких паперів), а під вторинним - ринок, на якому ведеться торгівля вже обращающимися паперами.


2.Деякі ПРИНЦИПИ І ОСОБЛИВОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖ
Біржова котирування акцій має важливе значення для компанії, так як одна з передумов отримання кредитів і позик нею служить сприятлива картина біржових показників їхніх акцій (ринковий курс, дивіденди, загальний прибуток на акції та
т.д.).
Рух _курсов акцій. знаходиться під впливом багатьох економічних і політичних чинників, до яких відносяться:
- прибутковість (поточний і очікуваний відсоток по облігаціях, очікувані розміри дивідендів і зростання курсів по акціях);
- Величина позичкового відсотка, яка в свою чергу залежить від розмірів грошових накопичень і заощаджень у країні, рівня ділової активності, величини державного боргу та його частки, профінансованої емісією цінних паперів;
- Ступінь ризику вкладень, на яку впливає стійкість, збалансованість і перспективи зростання економіки, надійність банківської системи;
Курс облігацій коливається в менш значних межах в порівнянні з курсом акцій і залежить від співвідношення між відсотком, встановленим за облігаціями, і середнім рівнем позичкового відсотка на даному грошовому ринку, причому враховуються умови погашення позики і надійність позичальника .
Попит на цінні папери з боку інвесторів (вкладників у цінні папери) формується виходячи з прибутковості, ризикованість і ліквідності (можливості швидкої реалізації, тобто перетворення на гроші) приміщення в них коштів у порівнянні з іншими формами інвестицій.
Формування курсу, а також сам курс, що публікується в таблиці біржових курсів, називається котируванням. Для того, щоб цінний папір котирувалася на біржі, вона повинна бути допущена до котирування рішенням відповідного органу фондової біржі.
Оскільки на біржі котирується одночасно велику кількість акцій та інших цінних паперів, ціни на яких в цілому рухаються в різних напрямках, для оцінки середнього зміни цін застосовуються узагальнюючі індекси курсів акцій, найбільш важливим з яких є індекс Доу-Джонса в США.
Фондові біржі можуть бути організовані як приватні акціонерні товариства (Великобританія, Японія, Австрія) або як публічно-правові інститути (Німеччина, Франція). У Франції, наприклад, фондові біржі фактично є урядовими установами і підкоряються міністерству фінансів. У США
біржі є асоціаціями, і тому уряд не може контролювати безпосередньо їх діяльність. Особливий вид регулювання діяльності організованногофондового ринку використовується в Швеції, де біржі є акціонерними підприємствами, на 50% належать уряду.

Принципи організації фондової біржі.
Фондова біржа є юридичною особою, і в питаннях свого пристрою і роботи вона користується повною самостійністю. Діяльність біржі фінансується за рахунок внесків учасників біржі, що придбали на ній "місце", щорічних внесків підприємств, котирують на біржі свої цінні папери, зборів від біржових операцій та інших виплат учасниками біржі і клієнтури (наприклад, плата за видачу довідок, реєстрацію біржових угод, за надання підрозділами біржі консультативних посередницьких, інформаційних, юридичний та інших видів послуг).
Крім офіційної фондової біржі, у ряді міст, що є центрами біржової торгівлі, існують ще напівофіційні або неофіційні біржі. У Німеччині є два види подібних ринків - "регульований" і нерегульований ", спостереження за якими, однак, здійснюють офіційні біржі.
Членами біржі можуть бути фізичні та юридичні особи. До числа перших відносяться індивідуальні торговці цінними паперами (фахівці з фінансових та інвестиційних питань, що задовольняють кваліфікаційним вимогам біржі). Юридичні особи представлені на біржі спеціалізованими кредитно-фінансовими інститутами, до складу яких входять насамперед вузькоспеціалізовані біржові фірми (брокерські фірми та інвестиційні банки), а також універсальні комерційні банки. Всі операції на біржі здійснюються через її членів.
 
Основні риси функціонування фондових бірж.
Члени фондової біржі поділяються на дві категорії. Одну з складають брокери (біржові маклери - посередники при укладанні угод між покупцем і продавцями цінних паперів, валют та інших фінансових активів, які отримують за посередництво певну винагороду (комісійні, або куртаж, відповідно до встановленого відсотком). Ставка комісійних винагород біржовиків будується залежно від обсягу угоди.
Брокери призначаються біржовим комітетом. Здійснюючи посередницькі операції з цінними паперами, брокери діють за дорученням та за рахунок клієнтів. У деяких випадках вони можуть здійснювати операції за свій рахунок. В даний час основну частину посередницьких операцій здійснюють великі брокерські фірми з широкою мережею філій і мають тісні зв'язки з банками.
Іншу групу членів фондової біржі становлять дилери (джоббери, 3спеціалісти. 0) - окремі особи або фірми, банки, що займаються купівлею-продажем цінних паперів. Вони діють від свого імені і за свій рахунок. Дилери можуть укладати угоди тільки між собою і з брокерами. Посередницькими операціями дилери не займаються і, як правило, не мають право укладати угоди безпосередньо з клієнтурою. Прибуток дилерів формується за рахунок різниці між курсом продавця і курсом покупця, а також за рахунок зміни курсів валют і цінних паперів, тобто в кінцевому рахунку, як різниця в цінах, за якими вони купують і продають цінні папери. Наявність джобберів в Англії і фахівців у США, які мають право здійснювати операції тільки за свій рахунок, є характерною рисою біржових систем цих країн.
Серед біржовиків, що беруть участь в операціях з цінними паперами, виділяють "ведмедів" і "биків". Біржові спекулянти, що грають на пониження ("Медеведев"), продають на термін цінні папери, яких ще не мають, за курсом, зафіксованим при укладанні угоди, і сподіваються, що незадовго до закінчення терміну угоди вони зможуть купити цінні папери за більш низьким курсом і продати їх за вищою ціною, встановленою у договорі термінової угоди. Біржовики, що грають на підвищення ("бики"), навпаки, купують цінні папери на термін в очікуванні підвищення курсу і сподіваються згодом їх вигідно продати.
По

Сторінки: 1 2 3 4 5
 
Подібні реферати:
Біржові спекуляції та їх вплив на курс цінних паперів
Перехід економіки до ринкових відносин вимагає створення багатьох суспільних інститутів, без яких ринок не може функціонувати. До числа таких інститутів належать: акціонерні товариства, товарні та фондові
Накопичення грошового капіталу
Виникнення та обіг капіталу, представленого в цінних паперах, тісно пов'язано з функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З з'являючись
Фондова біржа
У Росії йде перехід до ринкової економіки і швидкими темпами створюється ринок цінних паперів. На цьому ринку обіг акцій і облігацій російських підприємств дозволяє залучити додаткові кошти для їх ра
Організація торгівлі на фондовій біржі
"Ринок на який відбувається купівля-продаж цінних паперів називається фондовою біржею ". Цією єдиною (і неповторною) фразою, як би між іншим, ще зовсім недавно описував фондовий ринок головний про
Світовий фондовий ринок
Згідно з визначенням, товаром, що звертається на даному ринку, є цінні папери, які, в свою чергу, визначають склад учасників даного ринку, його місце розташування, порядок функціонування, правила р
Біржа
Перехід України до ринкової економіки зажадав не тільки зміни існуючого ринку, але і створення нових ринків, не властивих будь системі планової економіки. Це призвело до зміни традиційних і утворення але
Фондова біржа v. 2
Зміст: Введення. Стр.3 1.Вознікновеніе і структура фондової біржі
Фондова Біржа
На біржі діють також дилери та джоббери, які проводять операції в основному за свій рахунок і працюють з конкретним видом цінних паперів, укладаючи угоди з брокерами і між собою. Зазвичай дилери або джоббери п
Ринок цінних паперів і фондова біржа
У цьому розділі ми розглянемо капітал, представлений у цінних паперах: в акціях, облігаціях, векселях та інших їх формах. Його виникнення і звернення тісним чином пов'язані з функціонуванням ринку реальних а
Фондові біржі
Перехід від адміністративно-планової економіки до ринкової призвів до розвалу всіх сполучних систем підтримують виробництво і створюють необхідні умови для нормального функціонування виробничих цик
Цінні папери і біржова справа
Виникнення та обіг капіталу, представленого в цінних паперах, тісно пов'язано з функціонуванням ринку реальних активів, т. е. ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З з'являючись
Біржі Україна
"Ринок на який відбувається купівля-продаж цінних паперів називається фондовою біржею". Цією єдиною (і неповторною) фразою, як би між іншим, ще зовсім недавно описував фондовий ринок головний про
Ринок цінних паперів і фондова біржа
В умовах зарегульованою економіки радянського періоду цінних паперів просто не було. Мали ходіння лише облігації державних внутрішніх позик, які можна назвати цінним папером лише з великою натяжкою
Функції та роль фондової біржі
ЗМІСТ I. Історія розвитку біржі ______________________________________ 2
Статистика товарної біржі
Товарна біржа класичний інститут ринкової економіки, організаційно оформлений, регулярно функціонуючий оптовий ринок товарів з постійним місцем і часом укладання угод по стандартам і зразкам з
Ринок цінних паперів і біржова справа
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ - документ, який містить основну інформацію про майбутній реченні, про продаж цінних паперів з описом умов емісії, фінансового положення і характеру діяльності Еміт
Ринок цінних паперів, аналіз фондового ринку Вірменії
Важливим інституційним механізмом ринку цінних паперів є фондова біржа. У даній роботі досліджується фонова біржа, ринок цінних паперів, докладно дається опис Єреванській Фондової Біржі, яка безуслов
Світові валютні ринки
Його учасниками є великі комерційні банки, фінансові та інвестиційні компанії, фондові біржі, ТНК, центробанки, посередницькі організації та окремі особи, міжнародні фінансові організації.
Екзаменаційні питання й квитки по біржовому справі за перший семестр 2001 г ...
«куртаж» ? 3. Що є біржовими угодами? Які відомі категорії торгових угод? 4. У чому полягають завдання розрахункової палати біржі? Що таке брокерська компанія? 5. Що називається відкритим
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар