загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з ботаніки і сільському господарству » Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва

Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва

Кубанський Державний Аграрний Університет

Кафедра статистики

Курсова робота

На тему: «Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва» .

Виконала: студентка II курсу економічного факультету групи ЕО-34

Матюшкина Е.М.

Перевірила: Давиденко Н.Г.

Краснодар 2002
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВСТУП - 3 -
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ. - 7-

1.1. ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ (СКЛАД ПРИБУТКУ, ПОРЯДОК ЇЇ

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ). - 7-

1.2. Система показників, що характеризують фінансовий результат діяльності підприємства. - 11 -
2. Організаційно-економічна характеристика СПК «Краснодарський» . -
16 -
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
В СПК «КРАСНОДАРСЬКИЙ» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ - 20-

3.1. Динаміка показників, що характеризують фінансові результати-

20 -
3.2. Індексний аналіз собівартості і виручки від реалізації продукції. -
29-

3.3. Вплив основних факторів на измение прибутку від реалізації продукції рослинництва в СПК «Краснодарський» - 35 -
4. ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, впливає на ФІНАНСОВИЙ
РЕЗУЛЬТАТ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ПО ГРУПІ ГОСПОДАРСТВ
м.Краснодара І Кореновському РАЙОНУ - 41-

4.1. ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДОМ СТАТИСТИЧНИХ УГРУПОВАНЬ - 41-

4.2. Кореляційно-регресійного аналізу ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД

РЕАЛІЗАЦІЇ - 44 -
Висновки та пропозиції - 50 -
ДОДАТКУ - 52-

ВСТУП

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки - підприємству. Під підприємством слід розуміти самостійний господарський суб'єкт, створений підприємцем або групою підприємців для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. Іншими словами, підприємство - це певний производственно-технічний комплекс, використовуваний для виробництва товарів або (та) послуг в будь-якій галузі національної економіки.

Під самостійним підприємством розуміється виробнича одиниця, що володіє:

V виробничо-технічним єдністю;

V організаційно-адміністративної та господарської самостійністю. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність, розпоряджається продукцією, що випускається, отриманим прибутком і т.д.

«Фірма» і «підприємство» кардинально різні категорії економічної науки, хоча в літературі вони ототожнюються. Фірма - організаційно економічна, громадська, підприємницька форма виробництва. У складі фірми може бути одне або кілька підприємств. Фірма - основний агент ринкової системи будь-якої сучасної країни.

Фірма - це майновий комплекс, використовуваний власниками цього майна для здійснення підприємницької діяльності. До складу фірми входять всі види майна, призначені для її діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, нереалізовану продукцію, права вимог, борги, а також права на позначення, індивідуалізують її діяльність (фірмове найменування, товарні знаки ), та інші виключні права.

У розвинутій ринковій економіці фірми різноманітні. Вони займаються виробництвом товарів, їх реалізацією, наданням найрізноманітніших послуг: фінансових, посередницьких, інформаційних, консультативних, науково-дослідних.

У Росії фірми можуть створюватися з правом юридичної особи та переслідувати одержання прибутку як основної мети своєї діяльності. Це можуть бути:

V господарські товариства суспільства;

V виробничі кооперативи;

V державні та муніципальні унітарні підприємства.

Під виробництвом в сучасній економічній науці прийнято розуміти будь-яку діяльність членів суспільства по використанню природних ресурсів.
В природні ресурси включаються і ресурси людини. Метою виробничої діяльності є створення необхідних окремому члену суспільства і суспільству в цілому матеріальних і нематеріальних благ.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції називаються витратами виробництва. З економічної точки зору витрати являють собою вартість всіх витрачених матеріалів і послуг. Головний мотив діяльності будь-якої фірми в ринкових умовах - максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети у всіх випадках обмежені витратами виробництва та попитом на продукцію, що випускається фірмою продукцію. У конкретних випадках (завоювання місця на ринку, конкурентна боротьба і т.п.) фірма може йти на тимчасове зниження прибутку, і навіть збитки. Але тривалий час існувати без прибутку фірма не може, бо вона не вистоїть в конкурентній боротьбі. Оскільки витрати - це основний обмежувач прибутку і одночасно головний чинник, що впливає на обсяг пропозиції, то прийняття рішень керівництвом фірми неможливо без аналізу вже наявних витрат виробництва і їхньої величини на перспективу.

На сучасному ринку на передній план виходить споживач зі своїми потребами, а виробник в умовах конкуренції, змушений вивчити попит та пропозиція (кон'юнктуру ринку), виробляти саме ту продукцію, яка потрібна споживачеві. А так як на ринку вже склалася ціна на дану продукцію, виробник прагне укластися зі своїми витратами на цю продукцію в суму, значно менше ринкової ціни. Тому в умовах сучасної ринкової економіки виживає лише той, хто намагається дотримуватися цих принципів, найбільш чітко і правильно визначає вимоги ринку, грамотно організовує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечує високим дохід своїх працівників.

Мета курсової роботи: провести аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва в СПК «Краснодарський» та по групі господарств м.Краснодара і Кореновского району.

В ході написання курсової роботи повинні бути вирішені наступні завдання:

V вивчити теоретичні основи статистики фінансових результатів від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

V охарактеризувати організаційно-економічні умови діяльності

СПК «Краснодарський» ;

V провести аналіз фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва СПК «Краснодарський» на сучасному етапі;

V визначити ступінь впливу факторів на зміну фінансових результатів від реалізації продукції рослинництва різними методами по групі господарств м.Краснодара і Кореновского району.

Об'єктом дослідження є СПК «Краснодарський» м.Краснодара, а також група господарств м.Краснодара і Кореновского району.

При статистичному вивченні основних закономірностей фінансового стану підприємств (організацій) широко використовуються такі методи економіко-статистичного аналізу:

V монографічний;

V порівняльний;

V аналітичного вирівнювання;

V ланцюгових підстановок;

V індексний;

V аналітичних угруповань;

V кореляційно-регресійний аналіз (КРА);

V графічний.

2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОДУКЦІЇ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ.

1 ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ (СКЛАД ПРИБУТКУ, ПОРЯДОК ЇЇ

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ).

Найважливішою категорією ринкової економіки є прибуток. Прибуток, точніше її максимізація, виступає безпосередньою метою виробництва в будь-якій галузі національної економіки. Сучасні економічні дисципліни розглядають прибуток як дохід від використання факторів виробництва, тобто праці, землі і капіталу. Поряд з цим існує ще кілька визначень прибутку:

1. прибуток - плата за послуги підприємницької діяльності;

2. прибуток - плата за новаторство, за талант в управлінні фірмою;

3. прибуток - плата за ризик, за невизначеність результатів підприємницької діяльності. Ризик може бути пов'язаний з вибором того чи іншого управлінського, науково-технічного або соціального рішення, з тим чи іншим варіантом природно-кліматичних умов. Ризик може бути пов'язаний і з непередбаченими обставинами - стихійні лиха, міжнаціональні та міждержавні конфлікти і т.п. Результати ризику можуть бути кардинально різні - більший прибуток і, навпаки, її зменшення і навіть розорення фірми.

Для фірми велике значення має розмір прибутку. Абсолютна величина прибутку безвідносно до обороту або величині активів фірми нічого не говорить. Тому величину прибутку за рік зіставляють або з річним оборотом фірми, або з її капіталом.

Величина прибутку визначається як різниця між грошовою виручкою від реалізації продукції та її собівартістю, тобто різниця між доходами та витратами:

Пр = ДВ - ПЗ, де

(1)

Пр - розмір прибутку від реалізації продукції ;

ДВ - Розмір грошової виручки від реалізації продукції;

ПЗ - обсяг витрат на виробництво продукції.

Прибуток служить узагальнюючим показником ефективності роботи підприємства. Вона є стимулом підприємництва, основним орієнтиром господарювання і опорою в конкуренції.

На підприємстві можуть скластися наступні ситуації;

V якщо фактичні витрати на виробництво і реалізацію продукції виявилися нижче ціни, то виробництво продукції забезпечує прибуток підприємства;

V якщо фактичні витрати вище ціни, то виробництво приносить збиток.

Вся отримана прибуток (доход від комерційної діяльності за вирахуванням витрат виробництва та організації і ПДВ - податку на додану вартість) носить назву валового прибутку (див. Рисунок 1). Валовий прибуток на відміну від балансового прибутку в складі позареалізаційних доходів і збитків враховує сплачені штрафи та пені (за винятком суми штрафів та пені, перерахованих до бюджету і позабюджетні фонди). Це пов'язано з тим, що відповідно до Закону про оподаткування підприємств об'єктом оподаткування є також і валовий прибуток. При розподілі прибутку в першу чергу проводяться платежі в бюджет і позабюджетні фонди у вигляді різних податків і зборів. Після сплати податкових відрахувань, дивідендів по цінних паперів та відсотків за кредит у підприємства залишається распределяемая прибуток, якій підприємство розпоряджається на свій розсуд.

Розрізняють такі види прибутку:

V бухгалтерська - частина доходу підприємства, яка залишається від загальної виручки після відшкодування зовнішніх витрат, тобто плати за ресурси постачальників;

V економічна (чиста) - те, що залишається після вирахування із загального доходу підприємства всіх витрат;

V балансова - різниця між виручкою від реалізації

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар