загрузка...

трусы женские
загрузка...

Добрива та їх застосування

Зміст
Введення
Глава 1 Загальна інформація про добрива.
Глава 2 Основні види мінеральних добрив.
2.1. Фосфорні добрива
2.2. Азотні добрива
2.3. Калієві добрива
2.4. Борні, магнієві і марганцеві добрива
Глава 3 Застосування добрив
Висновок.
Бібліографічний список:

Введення
Використання мінеральних і органічних добрив становить основу хімізації землеробства. Ефективність мінеральних і органічних добрив в чому залежить від впровадження індустріальної технології обробітку сільськогосподарських культур, комплексної механізації, меліорації земель, використання досягнень науки, здійснення міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції.
Харчування - це основа життя будь-якого живого організму, у тому числі і рослин. Поза харчуванням не можна зрозуміти сутність процесів росту і розвитку.
З точки зору практичного рослинництва найважливішим засобом поліпшення харчування сільськогосподарських культур є раніше застосування органічних і мінеральних добрив. Ріст рослинної продукції визначається безліччю факторів, серед яких ведуча роль усе-таки належить добривам і особливо мінеральним, виробництво яких нарощує високі темпи.
Грунт є основним джерелом забезпечення сільськогосподарських культур живильними речовинами. Однак у сучасних умовах безупинної інтенсифікації сільськогосподарського виробництва для щорічного вирощування високих врожаїв із продукцією гарної якості досить часто виявляється недостатнім та кількість живильних речовин, що надходить у рослини з органічної речовини і важкорозчинних мінеральних сполук грунту в результаті діяльності мікроорганізмів і кореневої системи рослин. Особливо це відноситься до Нечорноземної зоні, де дерново-підзолисті грунти з низьким рівнем окультуреності займають близько 51% площі. Для грунтів цієї зони характерно, як правило, тимчасове чи тривале надлишкове зволоження. Переважаючими несприятливими ознаками дерено-підзолистих грунтів є погані фізично властивості, підвищена кислотність (рН в КС1 менше 5) і низький зміст органічної речовини - від 1 до 2,5%. Для них характерна також слабка забезпеченість елементами мінерального живлення для рослин - азоту, фосфору і калію, багатьох мікроелементів; нерідко (у різновидах легкого механічного складу) невеликий зміст також магнію і кальцію.
Грунти Нечорноземної зони, особливо підзолисті, гостро потребують вапнування і систематичному внесенні мінеральних добрив. У зв'язку з цим для сільського господарства зони передбачено поставити 120 млн. Т мінеральних добрив в стандартних туках. Таким чином, на гектар ріллі прийдеться 126 кг живильних речовин.

Глава 1 Загальна інформація про добрива.

Добрива - це неорганічні й органічні речовини, застосовувані в сільському господарстві і рибальстві для підвищення врожайності культурних рослин і рибопродуктивності ставків. Вони бувають: мінеральні (чи хімічні), органічні і бактеріальні (штучне внесення мікроорганізмів з метою підвищення родючості грунтів).
Мінеральні добрива, добуті з чи надр промислово отримані хімічні сполуки, містять основні елементи харчування (азот, фосфор, калій) і важливі для життєдіяльності мікроелементи (мідь, бор, марганець і ін.).
Мінеральні добрива підрозділяють на прості (одинарні, однобічні, однокомпонентні) і комплексні. Прості мінеральні добрива містять тільки одні з головних елементів харчування. До них відносяться азотні, фосфорні, калійні добрива і мікродобрива. Комплексні добрива містять не менш двох головних живильних елементів. В свою чергу, комплексні мінеральні добрива поділяють на складні, складні-змішані і змішані.
Азотні добрива. Виробництво азотних добрив базується не синтезі аміаку з молекулярного азоту і водню. Азот одержують з повітря, а водень із природного газу, нафтових і коксових газів. Азотні добрива являють собою білий чи жовтуватий кристалічний порошок (крім ціанаміду калію і рідких добрив), добре розчинні у воді, чи не поглинаються слабко поглинаються грунтом. Тому азотні добрива легко вимиваються, що обмежує їхнє застосування восени як основне добриво. Більшість з них має високу гігроскопічністю і вимагає особливого упакування і збереження. У таблиці №1 наведено дані про склад із властивостях основних азотних добрив.
По випуску і використанню в сільському господарстві найголовніші з цієї групи - аміачна селітра і сечовина, що складають близько 60% всіх азотних добрив.
Азотні добрива використовують під усі сільськогосподарські культури.
Таблиця №1.
Добриво
Хімічний
склад
Зміст
азоту ,%
Форма
азоту
Вплив
на грунт
Гігроско-пічність
Натрієва
селітра
NaNO3
Не менш 16
Нітратна
Підщелачиває
Слабка
Аміачна
селітра
NH4NO3
34
Нітратна
і амонійна
Підкисляє
Дуже
сильна
Кальцієва
селітра
Ca (NO3 ) 2
Не менш 17,5
Нітратна
Підщелачиває
Дуже
сильна
Аміак
рідкий
NH3
82
Амонійна
Підкисляє
Дуже
сильна

Фосфорні добрива. Фосфор - один з найважливіших елементів живлення рослин, тому що входить до складу білків. Якщо азот у грунті може поповнюватися шляхом фіксації його з повітря, то фосфати - тільки внесенням у грунт у вигляді добрив. Головні джерела фосфору - фосфорити, апатити, вивианит і відходи металургійної промисловості - томасшлак, фосфатшлак. Усі фосфорні добрива - аморфні речовини, білувато-сірого або жовтуватого кольору. Основні з них - суперфосфат і фосфоритне борошно. Характеристика фосфорних добрив приведена в таблиці №2.
За ступенем розчинності ці добрива підрозділяють на наступні групи:
1) Розчинні у воді, легкодоступні для рослин - суперфосфати простий і подвійний, амонізований, збагачений;
2) Важкорозчинні (не розчинні у воді і майже не розчинні в слабких кислотах), вони не можуть безпосередньо використовуватися рослинами - це фосфоритне і кісткове борошно.
Фосфорітная борошно - тонко розмелений природний фосфорит, з'єднання якого важкодоступні рослинам. Це добриво застосовують на кислих підзолистих, торф'яних, сірих лісових грунтах, а також на деградованих і вилужених чорноземах і красноземах.

Таблиця №2
Добриво
Хімічний
склад
Форма
фосфорної кислоти
Вплив
на грунт
Суперфосфат простий
гранульований
Ca (H2PO4) 2 +
+ 2CaSO4 + H2O
Водорастворяемая
Підкисляє
Суперфосфат подвійний
гранульований
Ca (H2PO4) 2 +
+ H2O
Водорастворяемая
Підкисляє
Преципітат
CaHPO4x2H2O
Розчиняється в лимонно-кислому амонії
Слабо нейтралізує кислотність

Калійні добрива. Калій - необхідний елемент для рослин. В основному він знаходиться в молодих зростаючих органах, клітинному соку рослин і сприяє швидкому нагромадженню вуглеводів.
Багато калійних добрив являють собою природні калійні солі, використовувані в сільському господарстві в размолотом вигляді. Великі розробки їх знаходяться в Соликамске, на Західній Україні, у Туркменії. Відкрито поклади калійних руд у Казахстані, Сибіру.
Значна кількість хлору в багатьох калійних добривах негативно впливає на ріст і розвиток рослин, а зміст натрію (у калійної солі і сильвините) погіршує фізико-хімічні властивості багатьох грунтів, особливо чорноземних, каштанових і солонцевих.
На бідних калієм легких грунтах і торфовищах усі без винятку сільськогосподарські культури мають потребу в калійних добривах. Недолік калію в грунті заповнюється головним чином внесенням гною. Калій НЕ застосовують на солоних і солонцюватих грунтах, тому що він погіршує їх властивості. Калій легко розчиняється у воді і при внесенні поглинається колоїдами грунту, тому він малорухомий, однак на легких грунтах легко вимивається.
Калійні добрива підрозділяються на три групи:
1) Концентровані, що є продуктами заводської переробки калійних руд - хлористий калій, сірчанокислий калій, калійно-магнієвий концентрат, сульфат калію-магнію (калімагнезія);
2) Сирі калійні солі, що представляють собою розмелені природні калійні руди - каїніт, сильвініт;
3) Калійні солі, одержувані шляхом змішання сирих калійних солей з концентрованими, звичайно з хлористим калієм - 30-ти і 40%-ні калійні солі.
Як калійні добрива використовують також пічну золу і цементний пил.
Найбільш розповсюджені калійні добрива і їх властивості приведені в таблиці №3.

Таблиця №3
Добриво
Хімічний
склад
Гигроскопичность
Вплив
на грунт
Калій хлористий
KC1 з NaC1
малогігроскопічне
Підкисляє
Калій сірчанокислий
(сульфат калію)
К2SO4
Негігроскопічен
Підкисляє

Комплексні добрива. Їх підрозділяють по складу: подвійні (азотно-фосфорні, азотно-калійні, фосфорно-калійні) і потрійні (азотно-фосфорно-калійні); по способі виробництва: складні, складні-змішані (комбіновані) і змішані добрива. До складних добрив промислового виробництва відносять (калієва селітра, амофос, диаммофос). Їх отримують при хімічній взаємодії вихідних компонентів, складно-змішані (нітрофос, нітрофоска, нітроамофос, нітроамофоска, фосфорно-калійні, рідкі комплексні й ін.) - В єдиному технологічному процесі з простих або складних добрив. Змішані добрива одержують шляхом змішування простих.
Складні і складно-змішані добрива характеризуються високою концентрацією живильних речовин, тому застосування таких добрив забезпечує значне скорочення витрат господарства на їхнє транспортування, змішування, збереження і внесення.
До числа недоліків комплексних добрив відноситься те, що пропорції в змісті NPK у них варіюють у нешироких межах. Тому при внесенні, наприклад, необхідної кількості азоту, інших живильних елементів вноситься чи менше більше, ніж потрібно.
У невеликій кількості застосовують і багатофункціональні добрива, що містять, крім основних живильних елементів, мікроелементи і біостимулятори, що роблять

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар