загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з ботаніки і сільському господарству » Економічна ефективність використання земельних угідь в ОГУСП« Приміський »

Економічна ефективність використання земельних угідь в ОГУСП «Приміський»

Управління сільського господарства і продовольства РФ.

Ульяновская Державна Сільськогосподарська Академія.

Кафедра: Економіки сільського господарства

До У Р С О В А Я Р А Б Про Т А

На тему: Економічна ефективність використання земельних угідь в

ОГУСП «Приміський»

Роботу виконала:

Студентка 4 курсу, 1 групи

Заочного відділення

Економічного факультету

Абітова Е.М.

Шифр ??-99001

Керівник:

Ульяновськ 2002

П Л А Н:


Введення.

ГЛАВА 1: Теоретичні основи раціонального исполь-

тання землі в сільському господарстві.

1. Роль і особливості землі в сільському господарстві.

2. Система показників використання землі.
1.3. Основні шляхи раціонального використання землі та підвищення її ефективності.

ГЛАВА 2: Земельні угіддя та ефективність їх

використання.

2.1. Характеристика економічних умов.
2.2. Склад і структура земельних і сільськогосподарських угідь.
2.3. Склад і структура посівних площ.
2.4. Рівень інтенсивності землеробства.
2.5. Продуктивність та ефективність використання землі в господарстві.

ГЛАВА 3: Шляхи поліпшення використання землі

в господарстві.

3.1. Удосконалення структури посівних площ з урахуванням вимог ринку і внутрішньогосподарських потреб.
3.2. Резерви зростання врожайності сільськогосподарських культур.
3.3. Форми інтенсифікації землеробства (хімізація, меліорація, механізація).

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

В В Е Д Е Н І Е.

«Сільське господарство - базис якого суспільства. Від стану розвитку землеробства і тваринництва залежать можливості підвищення добробуту народу, здійснення ринкової програми у всіх сферах народного господарства, бездефіцитність економіки та збалансованість споживчого ринку » - Курбанов Е. голова Держкомзему Республіки Узбекистан.

Специфіка формування ринкових відносин в аграрному секторі випливає з того, що тут головним засобом виробництва, матеріальною основою служить земля - ??частина живої природи, загальне народне надбання.
Історичні традиції, психологія, світогляд, і весь уклад народу багато в чому вирішуються характером землеробства, своєрідною взаємозв'язком людей при колективному використанні земельних ресурсів.

Одним з головних питань революції і реформ будь-якого суспільства був і залишається питання про землю. Без його рішення неможливі дотримання прав людини, захист природи і побудова ринкової економіки. При цьому виняткову бік у зв'язку з переходом до ринкової економіки набуло питання про власність. Без правового вирішення питання про власність ніякі види використання та відчуження землі, природо-охоронні заходи не можуть здійснюватися ефективно.

Як відомо, в Російській Федерації зосереджено 1709 млн га землі
(12,5% світової території) і 420 млн га континентального шельфу. З них 55% чорноземних грунтів світу, половина запасів прісної води і 60% запасів деревини хвойних порід, що в сумі оцінюється в 30 трлн. дол. США.
Розвідані запаси енергоносіїв, які знаходяться в землі Росії, становлять близько 30% світових запасів і оцінюються за світовими і оцінюються за світовими цінами, яким властива тенденція постійного зростання, в 35 трлн. дол. США. Від того, як будуть використовуватися і охоронятися земельні ресурси, багато в чому буде залежати добробут суспільства.

Зіставляючи тенденції розвитку землекористування в світі і в Росії, спостерігаємо наступне. Якщо в усьому світі простору, придатні для життя, все більше перенаселяти, зростає навантаження на родючу землю, дефіцитними стають повітря і вода, землю для забудови багато країн відвойовують у моря, то в Росії навпаки, багато територій пустують, населення країни стрімко скорочується.

Аналіз оперативної інформації, проведений Держкомземом Росії в 1999 р, показав, що фактичний попиту землі в сільській місцевості відсутня.
Цей попит незначний і скорочується від року до року, десятки мільйонів гектарів землі вибувають із виробничого використання. Так, найбільш цінна складова сільськогосподарських угідь - орні землі - за останні 10 років зменшилися на 7,5 млн га проти 1,5 млн га за 20-річний період 1971-1990 рр. продуктивні землі, як і колись, передавалися під забудову, розміщення транспортних комунікацій, промислових підприємств.

Організація раціонального використання землі - поняття широке і багатогранне. Однак з усього комплексу заходів щодо вирішення даної проблеми доводиться вибирати найбільш прийнятні і реальні для практичного здійснення в даний час.

Мета роботи полягає у використанні і обгрунтуванні науково-методичних рекомендацій і практичних пропозицій щодо організації раціонального використання землі на сільськогосподарських підприємствах в сучасних умовах господарювання. Відповідно до поставленої мети визначено такі для вирішення задачі:

- дослідити наукові основи організації раціонального використання землі та забезпечення стійкості сільськогосподарського виробництва;

- Проаналізувати сучасний стан використання землі та сільськогосподарського виробництва в ОГУСП «Приміський» ;

- Оцінити биоклиматический потенціал земельного фонду даного радгоспу, встановити потенційно можливу врожайність культур і продуктивність сільськогосподарських угідь;

- Визначити економічну ефективність практичного здійснення пропонованих заходів щодо організації раціонального використання землі.

ГЛАВА I:

Теоретичні основи раціонального використання землі в сільському господарстві.

1. Роль і особливості землі в сільському господарстві.

За твердженням Г.А Аксененок: «Земля - ??найважливіше джерело багатства суспільства - є головним засобом виробництва в сільському господарстві і просторовим базисом розміщення і розвитку всіх галузей народного господарства. Науково обгрунтоване, раціональне використання всіх земель, охорона їх і всесвітнє підвищення родючості грунтів є загальнонародним завданням » .

«Вона, - говорив В.А. Добринін, - є першою передумовою і природною основою суспільного виробництва і неодмінною умовою існування людського суспільства » . К. Маркс, характеризуючи значення землі в суспільному виробництві, писав «... праця не єдине джерело вироблених їм споживчих вартостей, речовинного багатства ..., земля його мати» .

Особливий характер земельних відносин з економічної точки зору полягає в тому, що земля є, як об'єкт господарської діяльності людини існує без усякого сприяння з його боку, як загальний предмет людської праці, як основне (головне) засіб виробництва в сільському господарстві. Крім того, земля обмежена в просторі.

«Обмеженість землі припускає дійсно, ..., монополізацію землі, але землі як об'єкта виробництва власності ... Обмеженість землі є явище загальне, неминуче кладущее свою печатку на всяке землеробство» - В.І. Ленін.

Ця особливість землі як економічної категорії і як своєрідного об'єкта власності і передбачає специфіку та особливість відносин, відрізняє їх від інших суспільних відносин.

З економічної точки зору земля, вказував К. Маркс «... спочатку забезпечує людини їжею, готовими життєвими засобами, існує без усякого сприяння з його боку як загальний предмет людської праці» .

Роль землі як економічної категорії в значній мірі визначається її господарським призначенням і тією метою, для якої земля представляється в користування різним землекористувачам в окремих галузях народного господарства.

«Ми ... припускали, до цих пір, що земля має тільки одне призначення. Однак, як відомо існують альтернативні варіанти використання землі. Акр землі в Айові можна використовувати не тільки для обробітку кукурудзи, але і пшениці, вівса, проса, вирощування худоби або - в якості ділянки під будинок або завод » - Р.М. Кемпбелл і Л.Б. Стенлі

Так в сільському і лісовому господарстві земля грає в основному роль
«продуктивної сили» . Одночасно вона використовується як «фундамент» , як місце, як «просторовий операційний базис» .

За твердженням Ю.І. Жарикова: «Земля - ??головний засіб виробництва у сільському господарстві. Від інших засобів виробництва вона відрізняється рядом важливих особливостей. Перш за все земля, як і інші природні ресурси, не створюється працею і існує незалежно від нього, праця людини, додаток до землі, може лише поліпшити її » .

Землі властива просторова обмеженість. Вона не може бути за бажанням людини збільшена або знову створена. Можна говорити лише про розширення оброблюваних земельних площ шляхом освоєння ще невикористаних земель.

Землі сільськогосподарського призначення поділяються на сільськогосподарські угіддя, ріллі, поклад, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження.

Це поділ має правове значення, так як землекористувачі мають по відношенню до кожного угіддя певні права та обов'язки по виробничому їх використанню. Крім того, те чи інше співвідношення угідь характеризує стан використання всіх земель в господарстві
(відсоток розораності, наявність занедбаних ділянок, забезпеченість кормовими угіддями, наявність поліпшених сінокосів і культурних багаторічних насаджень).

Орні землі - основне багатство нашої країни. На них організується виробництво зерна, овочів, технічних культур.

На XXVII з'їзді КПРС було поставлено завдання більш ніж удвічі збільшити темпи зростання сільськогосподарського виробництва. «У розвитку АПК рішучийзрушення, з тим щоб у дванадцятій п'ятирічці серйозно збільшити постачання населення продовольством. Важливо домогтися чіткої економіки взаимоувязанной роботи всіх ланок АПК, посилити вплив науково-технічного прогресу на досягнення більш стійкого розвитку сільського господарства та пов'язаних з ним галузей » .

«Необхідною умовою підвищення ефективності сільського господарства, - як стверджує А.І. Алексєєв, - всіх галузей агропромислового комплексу є оптимізація використання земельних ресурсів, раціональна організація території різних типів сільській місцевості. В умовах інтенсифікації виробництва на основі застосування досягнень науково-технічного прогресу створюються передумови для підвищення ефективності використання земель і в той же час, більш гостро постає проблема підтримання екологічної рівноваги » .

Підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель є важливою основою вдосконалення територіальної організації сільського господарства та формування ієрархічних систем АПК у зв'язку з завданнями здійснення Продовольчої програми.

Вивчення порівняльної ефективності використання земель в процесі інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є важливою передумовою обгрунтування шляхів територіальної концентрації виробництва основних продуктів рослинництва і тваринництва. Такий аналіз необхідний для відповіді на питання: в яких типах

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар