загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з ботаніки і сільському господарству » Випробування сортів картоплі іноземній і вітчизняної селекції

Випробування сортів картоплі іноземній і вітчизняної селекції

РЕФЕРАТ дипломної роботи Хохлова Геннадія Григоровича на тему "Сортовипробування сортів картоплі іноземній і вітчизняної селекції"

Ключові слова: картопля, сорт, сортовипробування, голландські сорти

Об'єкт дослідження: колекція сортів картоплі

Предмет дослідження: вплив основних чинників мінливості на прояв господарсько-цінних ознак картоплі

Актуальність роботи: В останні роки повсюдно, як і в цілому по
Росії так і в Східно-Сибірському регіоні, скорочуються посівні площі під картоплею в великотоварних господарствах і збільшуються в особистих підсобних господарствах. Це призвело до зміни вимог до сортів, зокрема за смаковими якостями і стійкості до використання в монокультурі.

Найбільш ефективним шляхом підвищення продуктивності картоплі є впровадження в практику сільськогосподарського виробництва, високо врожайних сортів, біологічні особливості яких більше відповідають місцевим грунтово-кліматичних умов республіки Хакасія.

Новизна дослідження: У республіці Хакасія вперше ведуться випробування з вирощування картоплі іноземної селекції.

Мета роботи: Підвищити ефективність селекційно-насінницької роботи в Хакасії на основі вивчення сортозразків картоплі іноземній і вітчизняної селекції за комплексом господарсько-корисних ознак.

Завдання:
1.Изучить вплив основних факторів мінливості на прояв господарсько корисних ознак картоплі в сухостепной зоні Хакасії.
2. Оцінити сортозразками картоплі іноземній і вітчизняної селекції в сухостепной зоні Хакасії.
3. Виділити джерела господарсько-цінних ознак картоплі з сортозразків іноземній і вітчизняної селекції.

Результати дослідження

На підставі отриманих результатів встановлено:

1. Висока продуктивність картоплі відзначена у голландського сорту
Латона, яка в середньому склала 37 т / га, а у вітчизняних сортів, як
Борус і Кубанка, відповідно 29 і 22 т / га, перевищення склало на 8 і
15 т / га. Голландський сорт Латона відрізнявся високою продуктивністю в порівнянні з вітчизняними сортами.

2. За кількістю бульб виділився голландський сорт Латона, що склало 9,9 бульб / кущ і вітчизняний сорт Бородянський рожевий 8,2 бульби / кущ.

3. По середній мале бульб виділився вітчизняний сорт Кубанка.
Середня маса бульб склала за два, року 0,133 кг. Порівняно з голландські сортами Латона і Симфонія, у яких середня маса бульб була
0,093 і 0,104 кг. Вітчизняний сорт Кубанка відзначався високою масою бульб в усі роки випробувань.

4. По середній масі товарних бульб був досягнутий голландський сорт
Латона - 0,78 кг. У вітчизняних сортів, як Борус і Кубанка, маса товарної бульби становила відповідно 0,64 і 0,53 кг. Голландський сорт
Латона відрізнявся високою масою товарної бульби з 1 куща, в порівнянні з вітчизняними сортами Борус і Кубанка.

5. Найбільша кількість товарних бульб з 1 куща показав голландський сорт Латона - 6,2 і вітчизняний сорт Бородянський рожевий -
6,3 бульби. Ці сорти відзначалися високим виходом товарних бульб.

6. З розвитку гички за роки випробувань виділилися голландські сорти
Латона і Симфонія, які перевершували вітчизняні сорти. У голландських сортів у період збирання картоплі відмирання бадилля становило всього 50-60%, а у вітчизняних сортів до цього часу зазначалося практично повне її відмирання.

7. При розрахунку економічної ефективності картоплі у голландських сортів Латона і Симфонія кожен вкладений рубль на 1 кг бульб дає прибуток 6,4 руб / кг або 6400 руб / т, в порівнянні з вітчизняними сортами, прибуток , становить від 1 до 3 руб / кг.

Рецензія

на дипломну роботу студента 5 курсу АФ Хохлова Геннадія Григоровича
"Випробування сортів картоплі іноземній і вітчизняної селекції".

Успіх селекційної роботи залежить від різноманіття вихідного матеріалу.
Тому вивчення нових зразків картоплі та виділення джерел цінних ознак, а також нових більш пристосованих до місцевих умов сортів, досить актуально.

Мета дипломної роботи відповідає темі досліджень. Визначено завдання пов'язані з її досягненням.

Наукова та практична значущість роботи, новизна досліджень не викликають сумніву.

Основні положення дипломної роботи апробовані на студентських конференціях в 2002 і 2003 роках.

Структура роботи загальноприйнята, викладена на 70 сторінках машинописного тексту, складається з вступу, містить 7 таблиць, 5 глав, висновків, списку літератури та додатків.

У главі 1 приведений огляд літератури з досліджуваної проблеми. Розглянуто історія картоплярства, морфологічні ознаки картоплі, біологічні особливості, технологія вирощування картоплі в Хакасії.

У главі 2 описані природно-кліматичні умови сухостепной зони
Хакасії. У таблиці 1 представлена ??характеристика метеорологічних умов за даними Хакасской метеорологічної станції. Наведено матірна і методика досвіду.

Обробка результатів досліджень проводилась відповідно до методики Доспехова Б.А. Однак не вказана методика за якою проводились обліки і спостереження.

У главі 3 Геннадій Григорович представив результати досліджень, де наведено оцінку сортів за продуктивністю, кількістю бульб, середньої маси бульби кількості товарних бульб, а також визначений вклад факторів в мінливість цих ознак.

За 2 роки досліджень автором виділені сорти картоплі за комплексом ознак - голландський сорт Латона і вітчизняний сорт Бородянський рожевий.

Висновки та рекомендації виробництву грунтуються на проведену роботу та відповідають поставленим завданням.

Список використаної літератури складається з 35 найменувань і оформлення відповідає вимогам ГОСТу.

Слід зазначити, що в роботі трапляються вислови, що вимагають редакційної правки і друкарські помилки, наявні порушення при оформленні посилань на використовувану літературу. В розділі 3.2 необхідно конкретизувати висновок про обробітку іноземних сортів картоплі, т.е вказати вивчені сорти.

Загалом дипломна робота відповідає вимоги пред'являються Вищою школою, містить певний елемент новизни, практичну значимість і заслуговує високої оцінки, а її автор Хохлов Г.Г. присвоєння кваліфікації
- учений агроном.

Рецензент: к.с.-г.н.,

доцент

2.06.2003

Кадичегова В.І.

ХАКАССКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.Н.Ф. Катанова

АГРАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра землеробства спеціальність «310200 - Агрономія»

ВИПРОБУВАННЯ СОРТІВ КАРТОПЛІ ІНОЗЕМНОЇ І ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Дипломна робота студента 5 курсу

Хохлова Г.Г.

Науковий керівник: ст. викладач

Кадичегов В.А.

Абакан 2003

ХАКАССКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.Н.Ф. Катанова

АГРАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра землеробства спеціальність «310200 - Агрономія»

ВИПРОБУВАННЯ СОРТІВ КАРТОПЛІ ІНОЗЕМНОЇ І ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

ДИПЛОМНА РОБОТА


Студент - дипломник ____________________________ Хохлов Г.Г.

(Підпис)
Науковий керівник _______________________________ ст. викладач Кадичегов
В.А.

(Підпис)
Консультанти: з екології ________________________________ к.с.-г.н., доцент
Кадичегова В.І .

(Підпис)

по БЖД _____________________________________ ст. викладач Бурнакова
О.В.

(Підпис)

Рецензент ____________________________________ к.с.-г.н., доцент Кадичегова
В.І.

(Підпис)

"ДОПУСТИТИ До 3AЩІТЕ"

Зав.кафедрой _____________

"__ "_________2003 р

Абакан 2003

Зміст
| Вступ | 3 |
| 1 .Обзор літератури | 5 |
| 1.1.Історія картоплярства | 5 |
| 1.2.Морфологіческіе ознаки картоплі | 6 |
| 1.3.Біологіческіе особливості | 12 |
| 1.3.1.Требованіе до тепла і світла | 12 |
| 1.3.2.Требованіе до вологи | 13 |
| 1.3.3.Требованіе до грунту і повітряного режиму | 14 |
| 1.3.4.Особенності кореневого живлення | 15 |
| 1.4.Технологія вирощування картоплі в республіці Хакасія | 17 |
| 1.4.1.Размещеніе картоплі в сівозміні | 17 |
| 1.4.2.Обработка грунту | 17 |
| 1.4.3.Удобренія картоплі | 18 |
| 1.4.4.Подготовка насіннєвого матеріалу | 18 |
| 1.4.5.Срокі і способи посадки | 19 |
| 1.4.6.Уход за посадками | 20 |
| 1.4.7.Уборка картоплі | 21 |
| 1.5.Сортоіспитаніе картоплі | 21 |
| 2.Общая характеристика, природно-кліматичних умов сухостепной | 25 |
| зони республіки Хакасія | |
| 2.1.Клімат | 25 |
| 2.2.Почви досвідченого ділянки | 26 |
| 2.3.Метеорологіческіе умови в роки проведення досліду | 27 |
| 2.4.Матеріал і методика проведення досвіду | 30 |
| 2.4.1.Схема досвіду | 30 |
| 2.4.2.Об'ём досвіду | 30 |
| 2.4.3.Учёти і спостереження | 30 |
| 3.Результати досліджень | 32 |
| 3.1 Мінливість господарсько-цінних ознак | 32 |
| 3.1.1.Продуктівность картоплі | 32 |
| 3.1.2.Колічество бульб | 33 |
| 3.1.3.Средняя маса бульб | 34 |
| 3.1.4.Колічество товарних бульб | 36 |
| 3.1.5.Средняя маса товарних бульб | 37 |
| 3.1.6.Развітіе гички | 38 |
| 3.1.7.Вьщелівшіеся сорти за комплексом ознак | 39 |
| 3.2.Обсужденіе результатів досліджень | 40 |
| 4. Агроекологічний моніторинг в інтенсивному землеробстві | 43 |
| 5. Заходи техніки безпеки та охорони праці при збиранні картоплі | 51 |
| Висновки | 54 |
| Рекомендації до виробництва | 56 |
| Бібліографічний список | 57 |
| Додатки | 60 |

Введення

Актуальність роботи. В напей країні картопля відіграє особливу роль у забезпеченні населення продовольством, залишаючись найбільш цінним і нічим не замінним щоденним продуктом харчування,
В останні роки повсюдно, як і в цілому по Росії, так і в Восточно-
Сибірському регіоні, скорочуються посівні площі під картоплею в крупно-товарних господарствах і збільшуються в особистих підсобних господарствах. Це призвело до зміни вимог до сортів, зокрема за смаковими якостями і стійкості до використання в монокультурі.

Найбільш ефективним шляхом підвищення продуктивності картоплі є впровадження в практику сільськогосподарського виробництва високоврожайних сортів, біологічні особливості яких більше відповідають місцевим грунтово-кліматичних умов республіки Хакасія.

Мета роботи. Підвищити ефективність селекційно-насінницької роботи в Хакасії на основі вивчення сортозразків картоплі іноземній і вітчизняної селекції за комплексом господарсько-корисних ознак.

Завдання:

1. Вивчити вплив основних факторів мінливості на прояв господарсько-корисних ознак картоплі в сухостепной зоні Хакасії.

2.Оценіть сортозразками картоплі іноземній і вітчизняної селекції в сухостепной зоні Хакасії.

3.Виделіть джерела господарсько-цінних ознак картоплі з сортозразків іноземній і вітчизняної селекції.

Новизна дослідження. В республіці Хакасія вперше ведуться випробування з вирощування картоплі іноземної селекції.

Практична значимість. Впровадження нових сортів дозволило підвищити продуктивність картоплі в кілька разів порівняно з вітчизняними сортами.

Апробація роботи.

Основні положення результатів досліджень були докладені на:
1. VI Міжнародної конференції студентів та молодих вчених "Екологія Південній
Сибіру та суміжних територій "(28 листопада 2002), Хакаський державний університет ім.Н.Ф. Катанова. г.Абакан;
2. Студентської конференції "Катановских читання - 2003" (10 квітня 2003), Хакаський державний університет ім.Н.Ф.Катанова. г.Абакан.

За

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар