загрузка...

трусы женские
загрузка...

Господарство колгоспу

ЗМІСТ
Введення
1. Загальні відомості про господарство.
1.1. Розташування та спеціалізація господарства.
1.2. Система землекористування господарства.
1.3. Характеристика кліматичних умов.
2. Вихідні дані для розробки систем добрив.
2.1. Грунти сівозміни їх агрономічні показники.
2.2. Рекомендований сівозміну.
2.3. Дані про поголів'я тварин в господарстві.
3. Система добрив в господарстві для сівозміни в розпліднику.
3.1. Вихід органічних добрив.
3.2. Визначення можливості застосування фосфорної борошна.
3.4. Дози добрив в залежності від забезпеченості грунтів елементами живлення.
3.5. План розміщення добрив за способом внесення.
3.6. План внесення органічних і мінеральних добрив
3.7. Коротка характеристика застосовуваних добрив.
3.8. Розрахунок потреби добрив в ц діючої речовини (д.р.).
3.9. Баланс поживних речовин у сівозміні.
3.10. Розрахунок норм добрив на плановану врожайність і плановану прибавку врожаю
4. Економічна ефективність добрив в сівозміні
Література

ВСТУП
Агрохімія, або, агрономічна хімія - наука про
взаємодії рослин, грунту і добрив у процесі вирощування сільськогосподарських культур, про круговорот речовин в землеробстві і використанні добрив в цілях збільшення погрожуючи, поліпшення його якості та підвищення родючості грунту.
Мета агрономічної хімії - створення найкращих умов живлення рослин з урахуванням знання властивостей різних видів і форм добрив, особливостей їх взаємодії з грунтом, визначення найбільш ефективних форм, способів, строків застосування добрив. Агрохімія як наука розвивається надзвичайно швидкими темпами. Це визначається запитами практики, необхідністю постійно збільшувати продуктивність сільськогосподарських культур на основі зростання застосування мінеральних і органічних добрив, поліпшення технології обробітку сільськогосподарських культур, досягненні селекції та інших наук.
Використання мінеральних і органічних добрив становить основу хімізації землеробства. Ефективність мінеральних і органічних добрив в чому залежить від впровадження індустріальної технології обробітку сільськогосподарських культур, комплексної механізації, меліорації земель, використання досягнень науки, здійснення міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВО.
1.1. Розташування та спеціалізація господарства.
Колгосп "Перемога" розташований в Кузнецькому районі Пензенської області. Ця місцевість належить до центрально чорноземної області з поширенням чорноземних грунтів. Загальний характер рельєфу місцевості представлений рівниною.
У господарстві склалася плодівницьких-ягідна спеціалізація.
1.2. Система землекористування господарства.
Землекористування колгоспу "Перемога" представлено єдиним земельним масивом витягнутим з півночі на південь на 8 км, і з заходу на схід на 7 км. Рельєф місцевості представлений рівниною і слабопологіхсхилах до 3 (.
Колгосп за своєю спеціалізацією є плодово-ягідним господарством, з розвиненим тваринництвом (зокрема вівчарством), частина угідь відводиться для розплідника. Основні його площі зайняті плодовими садами, що складаються в основному з різних сортів яблунь, і ягідниками, де обробляють суницю. Також в садах обробляють грушу, вишню, смородину, малину та інші культури.
В колгоспі існують також польові та зрошувані сівозміни з обробітком зернових, зернобобових, кормових і технічних культур. Профіль господарства в найближчому часі не зміниться. В даній роботі розглядаються тільки сівозміну в розпліднику під який відведено 70 га сільгоспугідь.
Нижче приведена схема землекористування колгоспу "Перемога" :

Загальна площа господарства
970 га
Площа сільгосп угідь
900 га
Площа ріллі
750 га
Площа під польовими і кормовими сівозмінами
480 га
Площі під садами
200 га
Площі під сівозміною розплідника
70 га
Площа під сіножатями та пасовищами
100 га
Інші
50 га
1.3. Характеристика кліматичних умов.
Даний район характеризується континентальним кліматом з помірно холодною зимою і теплим літом. Сума температур повітря більш 10 (складає 2400-2700 (річний показник зволоження 0,35-0,45.
Заморозки починаються близько 20 жовтня і закінчуються 20 квітня. Товщина снігового покриву 20-30 см.
Таблиця 1
Метеорологічні умови господарства.
Місяці
Температура, (С
Опади, мм
Січень
-12
30
Лютий
-10
24
травень
-3
28
Березень
7
31
Травень
14
41
Червень
17
62
липня
18
61
Серпень
15.5
54
Вересень
9
39
Жовтень
3
41
листопаді
-4,5
38
Грудень
-10
36
Середня за рік
4,88
37,42
Сума за вегетаційний період

85

288

У період усього вегетаційного періоду рослини в достатній мірі забезпечені теплом і вологою. Клімат сприятливий для вирощування більшості сільськогосподарських культур.
2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ДОБРИВ.
2.1. Грунти сівозміни їх агрономічні показники.
Основними грунтами господарства є слабовищелочние тяжелосугліністиє чорноземи.
Сформувалися вони в умовах залишкового зволоження під степовою рослинністю на рівнині і слабопологіхсхилах.
Почвообразующими породами послужили покривні важкі суглинки, підстилаються мареною.
За потужністю гумусового горизонту грунту потужні і середньоглибокі, а за ступенем гумусірованності среднегумусниє і малогумусовие.
Морфологічні ознаки чорноземів вилужених наступні:
* забарвлення горизонту "Апах" темно-сіра, горизонту "А" - темно-сіра з бурим, горизонту "АВ" - сіра з бурим відтінком;
* Перехід генетичних горизонтів поступовий;
* Закипання від 10% соляної кислоти з 75-175 см, карбонати кальцію з'являються на глибині 91-180 см;
* Додавання профілю змінюється від пухкого до сільноуплотненного.
Потужність горизонту "Апах" 24-48 см потужність горизонту "АВ" у потужних грунтів 80-112 см, у середньоглибокі грунтів 63-80 см (таблиця 4).
За механічним складом грунти тяжелосугліністиє з вмістом "фізичної глини 47,50-58,69%, на частку найбільш активної мулистою фракції доводиться 20,13-28,66.
Об'ємна маса орного шару 1,10-1,17 г / см3 (за середніми даними), а нижчого гумусового горизонту - 1.15-1.46 г / см3 (за середніми даними), Вниз по профілю об'ємна маса збільшується до 1.50-1.54 г / см3.
За змістом органічної речовини грунту середньогумусні і малогумусні. В орному горизонті описуваних грунтів гумусу міститься 4.20-6.86% гумусу, в "горизонті" "АВ" його стає 2,07-3,72 (табл. 3).
Забезпеченість чорноземів рухомими формами фосфору змінюється від дуже низької до середньої (3,50-9,75 мг / 100 г грунту, горизонт "Апах").
Обмінного калію в орному шарі описуваних грунтів міститься 7,50-17,50 мг / 100 г грунту (забезпеченість змінюється від низької до середньої (табл. 3).
Отже, чорноземи вилужені потребують внесення звичайних доз мінеральних добрив.
Реакція грунтового середовища гумусових горизонтів змінюється від слабокислою до слабощелочной (рН 6,2-7,8), вниз по профілю відбувається збільшення лужності до нейтральною і середньолужну (рН 6,6-8,6, табл. 3). З цього випливає, що дані грунти не потребують хімічної меліорації, ізввесткованіе не проводиться.
Сума обмінних підстав гумусових горизонтів складає 29,24-35,68 мг-екв. / 100 г грунту, на частку обмінного кальцію доводиться 77,48-91,35%, а обмінного магнію - 7.31-21,79%. Обмінний натрій складає 0,73-1, 74%.
Грунти не засолені. Щільний залишок не перевищує 0.174%. Токсичні лужні солі складають 0,02-0,06мг? екв / 100 г грунту, а токсичні нейтральні солі - 0,25-1,70мг? екв / 100 г грунту. Хлориди коливаються 0,08-0,24 мг? екв / 100 г грунту.
У зв'язку з незначним ступенем засолення з вказаним сольовим складом і хорошими водно-фізичними властивостями, чорноземи вилужені можуть бути використані під всі багаторічні насадження.
Для підвищення ефективності родючості необхідне проведення зональних агротехнічних заходів з внесенням органічних і мінеральних добрив. Агротехнічні заходи мають бути спрямовані на поліпшення поживного режиму, боротьбу із засміченістю, накопиченню і раціонального використання вологи протягом усього вегетаційного періоду.

Для більш детального ознайомлення з морфологічним будовою чорноземів вилужених наводиться опис розрізу (закипання від 10% соляної кислоти спостерігається з 96 см):

Горизонт і його потужність
Опис за морфологічними ознаками

"Апах"
0-27 см
вологий, важкосуглинисті, темно-сірий, порошістой, пухкий, коріння, червоточини, перехід помітний за структурою;

"А"
27-63 см
вологий, важкосуглинисті, темно-сірий з бурим, грудкуватий, слабоуплотнен, коріння, червоточини, перехід поступовий;

"АВ"
63-85 см
вологий, важкосуглинисті, сірий з бурим відтінком, грудкувате-ореховато, ущільнений, коріння , перехід поступовий;

"НД"
85-130 см
вологий, важкосуглинисті, жовто-бурий з сірим, неоднорідний, грудкуватий, ущільнений, "белоглазка";

"С"
130-190 см
вологий, важкосуглинисті, палево-бурий, неміцно-грудкуватий, ущільнений, кротовіни;

"С"
190-300 см
вологий, важкосуглинисті, до низу середньосуглинистих, червонувато-бурий, неструктурний, ущільнений.Таблиця 2
Агрохімічна характеристика грунтів сівозміни

((поля
культура
Гумус%
pHKCl
Нг
S
T

V%
N
P2O5
K2O
1
вико - овес


8
7
21
2
картопля


12
9
24
3
дички


7
6
29
4
однолітки


9
8
23
5
двулеткі


10
9
21
6
капуста пізня


12
7
17
7
томати

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар