загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту » Бухгалтерський облік основних засобів

Бухгалтерський облік основних засобів

ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Кафедра бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту

Контрольна робота на тему:

Облік зносу і оренди основних засобів

Студент групи К 2-6

Данилов Е. Е.

Науковий керівник доц. Бруснецова В. І.

Москва

1996

Зміст

| I. Склад і оцінка основних засобів | 3 |
| ................................ ................................... | |
|. | |
| | |
| II. Облік основних засобів | 7 |
| .................................. ................................. | |
| ..... ............... | |
| | |
| II.1. Облік зносу основних засобів | 7 |
| ................................. ............................ | |
| II.2. Облік оренди основних засобів | 10 |
| ................................. ........................... | |
| | |
| Література | 13 |
| ................................... ................................ | |
| ...... ...................................... | |
| | |
| Додаток | 15 |
| ........................ ........................................... | |
| ........................................ | |

I. Склад і оцінка основних засобів

Для виробничої діяльності підприємствам необхідні основні засоби (засоби праці); вони багаторазово беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на створюваний продукт, не змінюючи при цьому своєї матеріально-натуральної форми. До основних засобів відносяться також: житлові будинки та будинки культурно-побутового призначення, господарський інвентар, обчислювальна техніка, дорослий робочий і продуктивну худобу, багаторічні насадження вартістю більш 50 мінімальних заробітних плат за одиницю, термін служби яких перевищує один рік.
На рахунку 01 "Основні засоби" на окремих субрахунках ведуть облік основних засобів, що знаходяться в експлуатації, в запасі, на консервації або переденних в звичайну (виробничу) оренду. Облік орендованих основних засобів, отриманих на умовах звичайних (виробничої) оренд, здійснюється орендарем за балансом на рахунку 001 "Орендовані основні засоби". На рахунку 01 "Основні засоби" організуються пооб'єктний аналітичний облік основних засобів у місцях, де вони знаходяться
(в цехах, виробництвах, відділах і т.п.)
Об'єкти основних засобів групуються в обліку відповідно до вимог статистичної звітності на виробничі і невиробничі (останні по галузях: охорона здоров'я, житлово комунальні і т.п.), і далле по функціональних групах: будівлі, споруди, робочі машини та устаткування, силові машини і т.д.
Земельні ділянки, лісові та водні угіддя, родовища корисних копалин, передані в користування підприємству, на рахунку 01 "Основні засоби" не враховуються. Але ті ж об'єкти, що є власністю підприємства (куплені або передані йому в власність державними органами), враховуються на окремих субрахунках, що відкриваються на рахунку 01
"Основні засоби".
Головні завдання бухгалтерського обліку основних засобів: контроль за їх наявністю і схоронністю з моменту придбання до моменту вибуття; правильне і своєчасне числення зносу; отримання відомостей для правильного розрахунку податку на имушество, що перераховується до бюджету; контроль за правильним і ефективним використанням коштів на реконструкцію, модернізацію та ремонт основних засобів; контроль за ефективним використанням основних засобів за часом і потужністю; даних упорядкування звітності про наявність та рух основних засобів.
Базою правильної організації бухгалтерського обліку основних засобів є затверджена типова класифікація основних засобів і єдиний принцип їхньої оцінки в обліку.
Класифікація основних засобів. Облік основних засобів в бухгалтерії ведеться за класифікаційними групами в розрізі інвентарних об'єктів. Таким чином, інвентарний об'єкт є одиницею обліку основних засобів.
Кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер по серійно-порядкової системі кодування, який зберігається за ним на весь період його перебування на підприємстві, в об'єднанні, організації. Інвентарні номери наводяться в актах приймання-передачі, актах про ліквідацію і в інших первинних документах, які є підставою для обліку руху основних засобів. Інвентарний номер позначають на кожному об'єкті.
Основні засоби різноманітні за складом і групуються за певними класифікаційними ознаками. Відповідно до Типової класифікації основні засоби подразделямтся за видами наступним чином:
I. Будинки.
II. Споруди.
III. Передавальні пристрої.
IV. Машини та обладнання (в тому числі силові машини й устаткування, робочі машини та обладнання; вимірювальні і регулюючі прилади, пристрої і лабораторне обладнання; обчислювальна техніка; інші машини та обладнання).
V. Транспортні засоби.
VI. Інструмент.
VII. Виробничі інвентар і приналежності.
VIII.Хозяйственний інвентар.
IX. Робітник і продуктивну худобу.
X. Багаторічні насадження.
XI. Капітальні витрати по поліпшенню земель (без споруд).
XII.Прочіе основні засоби.
По приналежності основні засоби поділяються на власні та орендовані. Перші належать підприємству і числяться на його балансі; другі отримані від інших підприємств і організацій у тимчасове користування за плату.
За характером участі у виробничому процесі розрізняють діючі і недіючі (що знаходяться в запасі або на консервації) основні засоби, по призначенню - виробничі і непраізводственние (основні засоби об'єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери).
До виробничих основних засобів відносяться: будинки і споруди виробничого призначення, передавальні пристрої, верстати, машини, обладнання, транспортні засоби, засоби-обчислювальної техніки, інструмент, виробничий і господарський інвентар, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг). Вони знаходяться у виробничих (цехах, дільницях) і функціональних (відділах, службах) підрозділах підприємства і закріплені за ними.
У складі виробничих основних засобів виділяють їх активну частину - машини, обладнання, транспортні засоби.
Невиробничі - це основні засоби, призначені для соціально побутового обслуговування членів трудового колективу підприємства. До них відносяться: значаться на балансі підприємства житлові будинки, об'єкти побутового обслуговування (лазні, перукарні, пральні та ін.), Соціального
(поліклініка, будинок відпочинку, табір праці і відпочинку, їдальня тощо. ) і культурного (будинок культури, бібліотека та ін.) призначення.
Виробничі і невиробничі основні засоби можна розділити на:

1) діючі (в експлуатації);
2) недіючі (на консервації);
3) в запасі.
За характером участі в основній діяльності і способу перенесення вартості на витрати виробництва та обігу основні засоби поділяються на:
1) активні (їхня участь може бути виміряна кількістю годин роботи , обсягом робіт);
2) пасивні (будівлі, споруди). Їх участь в основній діяльності неможливо виміряти в будь-яких показниках.
Оцінка основних засобів в обліку.
Відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності в
Російської Федерації основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю. Первісна (балансова) вартість включає в себе вартість будівництва (придбання) основних засобів, витрати по їх доставці і установці на місце використання. Вона виявляється в момент введення об'єкта в дію і залишається незмінною протягом усього терміну перебування основних засобів на підприємстві. Якщо основні засоби придбані з розстрочкою платежу або в кредит, то в первісну вартість включається і сума відсотків, сплачуваних постачальникам. В первісну вартість основних засобів, придбаних по імпорту, входять сплачуються підприємством імпортний тариф і митні збори за оформлення вантажу.
У випадках, передбачених законодавством, до первісної вартості включають сплачується при придбанні основних засобів податок на додану вартість.
Первісна (балансова) вартість основних засобів не підлягає зміні, за винятком випадків добудування і дообладнання об'єктів у порядку капітальних вкладень, реконструкції та часткову ліквідацію об'єктів. Витрати підприємства, пов'язані з технічною реконструкцією або капітальною модифікацією (перебудовою) існуючих об'єктів основних засобів, повинні бути додані до первісної вартості, якщо в результаті проведених витрат відбудеться збільшення терміну корисної служби або виробничої потужності об'єктів основних засобів, значне поліпшення якості продукції, що випускається або зниження її виробничої собівартості. Такого роду витрати попередньо накопичуються на рахунку 08
"Капітальні вкладення".
Первісна вартість основних засобів за мінусом зносу утворить їхню залишкову вартість.
Вартість відтворення основних засобів у сучасних умовах являє собою відновну вартість.
Первісною вартістю основних засобів, придбаних підприємством до
1. січня 1995, є їх відновна вартість за результатами переоцінки на 1 січня 1995
Списання затрат при внутрішньому переміщенні основних засобів. Якщо об'єкт основних засобів демонтований, а потім змонтований на новому місці, то його первісна вартість залишається незмінною. Витрати будуть віднесені на зменшення фонду накопичення або за рахунок чистого прибутку підприємства. На витрати виробництва такі витрати не відносять.
Предмети, що не враховуються в складі основних засобів. Вичерпний перелік таких предметів даний в Положенні про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації. До них, зокрема, відносяться: предмети, службовці менш одною року, незалежно від їх вартості; предмети вартістю в межах 50 мінімальних заробітних плат за одиницю по ціні придбання незалежно від терміну їх служби за винятком сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованого інструменту, а також робочої і продуктивної худоби, які відносяться до основних засобів незалежно від їх вартості; знаряддя лову (трали, неводи, мережі, мережи та ін.) незалежно від їх вартості і терміну служби; бензомоторні пилки, сучкорезкі, сплавний трос, сезонні дороги, вуса і тимчасові гілки лісовозних доріг, тимчасові будівлі в лісі терміном експлуатації до двох років (пересувні обігрівальні будиночки, котлопункти, пілоточние майстерні, бензозаправки і т.д.); спеціальні інструменти і спеціальні пристосування (інструменти і пристосування цільового призначення для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень) незалежно від вартості; спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їх вартості і терміну служби; формений одяг незалежно від вартості і терміну служби; тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, витрати по зведенню яких відносяться на собівартість будівельно-монтажних робіт у складі накладних витрат; тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або здійснення технологічних процесів вартістю в межах 50 мінімальних заробітних плат за одиницю по ціні придбання (виготовлення); предмети, призначені для видачі напрокат; молодняк тварин і тварин на відгодівлі, птиця, кролі, задушливі звірі, сім'ї бджіл, а також

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар