загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту » Аудит обліку розрахунків з підзвітними особами

Аудит обліку розрахунків з підзвітними особами

ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Курсова робота

Курс Практичний Аудит

Тема АУДИТ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

E-mail iamalexander2002 @ mail

Слухач Соболєв А.В.

Керівник Юшкова С.Д.

Москва - 2002

Зміст


Зміст 2


ВСТУП 3

Поняття аудиторської діяльності 3
Цілі і завдання аудиту 6
Права і обов'язки, відповідальність аудитора 8

Види аудиторських послуг 11

Аудит перевірки фінансово-господарської діяльності 11
Аналіз фінансової звітності та результатів господарської діяльності та оцінка платоспроможності і фінансового стану 13
Консультування з питань оподаткування, податкового планування 14
Консультування з правових питань 16
Консультування правової відповідальності обробки даних 16

Технологічні основи аудиту 17

Початкова стадія аудиторської перевірки 17
Планування аудиту 17
Аудиторські докази 22
Поняття шахрайства та помилки 23
Порядок підготовки та складання частини аудиторського висновку. Види аудиторського висновку 24

Методика перевірки розділів обліку і робіт, які підлягають аудиту 26


Методика перевірки обліку розрахунків з підзвітними особами 29

Перелік нормативних документів 29
Документи, що підлягають перевірці 30
Взаємозв'язок між регістрами бухгалтерського обліку та перевіряються первинними документами 31
Проведення інвентаризації розрахунків з підзвітними особами 32
Загальні положення з організації обліку розрахунків з підзвітними особами, на які необхідно звернути увагу аудитору 32
Класифікація можливих порушень під час операцій за розрахунками з підзвітними особами 33
Складання програми перевірки розрахунків з підзвітними особами. Методи збору аудиторських доказів, застосовуваних при перевірці 34
Запитальник аудитора перевірки розрахунків з підзвітними особами 35
Основні контрольні процедури 37

Навчальний варіант частини аудиторського висновку стосується аудиту розрахунків з підзвітними особами 42

Облік розрахунків з підзвітними особами фірми ТОВ "Підприємство" 42
Аудит розрахунків з персоналом за іншими операціями. 54

ВИСНОВОК 57


Список літератури 58

ВСТУП

Поняття аудиторської діяльності

Аудиторський контроль широко застосовується у світовій практиці. В його основі лежить взаємна зацікавленість держави, адміністрації підприємств та їхніх власників у достовірності обліку та звітності. В умовах планової, централізовано керованої економіки потреба в незалежному фінансовому контролі в РФ не виникала. Його заміняла система відомчого і позавідомчого контролю, спрямована на виявлення порушень та зловживань у фінансово-господарській діяльності підприємств, помилок і відступів в звітності, знаходження і покарання винних. Розвиток ринкових відносин обумовлює необхідність прийняття великої кількості нових нормативних документів, що регламентують нові питання діяльності підприємств; бухгалтерського обліку та звітності; оподаткування і порядок формування собівартості продукції. У зв'язку з цим з'явилися перші порушення (часом ненавмисні) у дотриманні вимог нормативних документів, які стосуються господарську діяльність підприємства. Органи, на які покладалися обов'язки з надання допомоги підприємствам у правильності застосування тих чи інших законодавчих актів, самі, в силу їх нечисленності і перевантаженості роботою, виявилися не готові до такої роботи. У зв'язку з цим виникає необхідність створення нової форми контролю за діяльністю підприємств, що включав би в себе консультування з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, правильність обчислення податків, правової позиції та інші види послуг. Власники і насамперед колективні власники, а також кредитори позбавлені можливості самостійно переконатися в тому, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відображені у звітності. Т.к. зазвичай вони не мають доступу до облікових записів, відповідного досвіду, тому мають потребу в послугах аудиторів.
Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки та оподаткування.

Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження їхфінансової звітності.

Поняття аудиту набагато ширше, ніж ревізії або інших форм контролю, т.к. включає в себе не тільки перевірку вірогідності фінансових показників, але і розробку припущень щодо поліпшення господарської діяльності підприємств з метою раціоналізації витрат і оптимізації податків.

Аудиторська діяльність є підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської чи фінансової звітності, платежно-розрахункової документації окремих господарських операцій, податкових декларацій та інших видів фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів на договірній основі [4].

Багато авторів по-різному трактують як класифікаційні ознаки, так і саме поняття аудиту. Поняття аудиту Угольников у статті «Історія аудиту» :
«Аудит - це процес перевірки ведення бухгалтерського обліку та в установах з точки зору його достовірності та справедливості» .

«Аудит - це систематичний процес отримання та оцінки доказів достовірності даних з приводу економічних дій і подій, встановлення ступеня відповідності цих даних встановленим критеріям і повідомлення результатів зацікавленим користувачам» .

«Аудит це систематичний процес, що проводиться незалежним від зовнішніх факторів особою або групою осіб, заснований на результатах контролю і своєї думки. На підставі встановлених критеріїв і стандартів з приводу інформації, яку ревізійна одиниця надає стороннім користувачам у своїй діяльності та її перспективи » .

В аудиторських стандартах аудиторської діяльності дається таке визначення [1]:

«Аудит це незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству РФ, повноти і точності відображення у фінансовій звітності діяльності підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку » .

Незважаючи на деякі відмінності у визначенні аудиту, практично всі автори підкреслюють ту чи іншу його особливість:

. незалежність;

. платність;

. конфіденційність.

Іноді його розглядають занадто вузько і обмежують тільки перевіркою звітності недержавних структур. В інших випадках вкрай широко, ототожнюючи з будь-якої бухгалтерської діяльністю. Такий розкид у розумінні аудиту пов'язаний ще й з тим, що це поняття прийнято із західної літератури.

У країнах з розвиненою ринковою економікою, де аудит виник вже давно, поняття аудиту трактують дуже різноманітне. В Англії під аудитом розуміється незалежна перевірка і вираження думки про фінансову звітність підприємства. При цьому термін «аудит» застосовується не тільки при перевірці підприємств, що потрапляють під дію закону «Про компаніях» або закону про промислових або інших суспільствах, а й при складанні перевірки урядових установ і місцевих органів влади, а також при наданні клієнтам аудиторських послуг за угодою .

Джек Робертон зазначав, що під аудитом розуміється процес зниження до рівня інформаційного ризику (тобто ймовірності того, що у фінансових звітах містяться помилкові або неточні відомості) для користувачів фінансових звітів.

Перевірку достовірності звітності підприємства, дотримання чинного законодавства та складання аудиторського висновку з цього питання виконує незалежний аудитор. Існує кілька певних правил, що стосуються діяльності аудиторів:

1. вільний вибір аудиторів (аудиторської фірми) господарськими суб'єктами;

2. договірні відносини між аудитором та клієнтом, що дозволяють аудитору самому вибирати свого клієнта і бути незалежним від вказівок будь-яких державних органів;

3. можливість відмовити клієнту у видачі аудиторського висновку до усунення зазначених недоліків;

4. неможливість аудиторської перевірки при родинних або ділових відносинах з клієнтом, що перевищують договірні відносини з приводу аудиторської діяльності;

5. заборона аудиторам і аудиторським фірмам займатися господарською, комерційною та фінансовою діяльністю, не пов'язаної з виконанням аудиторських, консультаційних та інших дозволених законом послуг.

Цілі і завдання аудиту

Основною метою аудиторської діяльності є встановлення достовірності бухгалтерської або фінансової звітності економічних суб'єктів і відповідності здійснених ними фінансових і господарських операцій нормативним актам, чинним в РФ. Отже, призначення аудиту - це перевірка фінансових звітів з метою:

. підтвердження достовірних звітів або консультації їх недостовірності;

. перевірки повноти, достовірності і точності відображення в обліку і звітності витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства за період,;

. контроль за дотриманням законодавчих та нормативних документів, що регулюють правила ведення обліку і складання звітності, методологічної оцінки активів, зобов'язань і власного капіталу;

. виявлення резервів кращого використання власних основних і обігових коштів, фінансових резервів і позикових джерел.

В ході аудиторської перевірки встановлюється правильність складання балансу, звіту про прибутки і збитки, достовірність даних пояснювальній записки. При цьому визначається:

. чи всі активи і пасиви відображені у звіті;

. чи всі документи використовуються у звіті і наскільки фактична методика оцінки майна відхиляється від прийнятої при визначенні облікової політики підприємства.

Звіт про прибутки і збитки аудитор перевіряє для встановлення правильності розрахунку балансу і оподатковуваного прибутку.

Для досягнення основної мети та надання висновку аудитор вивчає наступні питання:

1. загальна прийнятність звітності (чи звітність в цілому всім вимогам, що пред'являються до неї);

2. обгрунтованість (чи існують підстави для включення у звітність зазначених там сум);

3. закінченість (чи включені в звітність всі належні суми, зокрема чи всі активи і пасиви, що належать компанії);

4. оцінка (чи всі категорії правильно оцінені і безпомилково пораховані);

5. класифікація (чи є підстава відносити суму на той рахунок, на якому вона записана);

6. розмежування (віднесені чи операції, проведені незадовго до дати складання балансу або безпосередньо після неї до того періоду, в якому були проведені);

7. акуратність (

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар