загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту » Бухгалтерський облік товарів і їх реалізація в оптово-роздрібному підприємстві

Бухгалтерський облік товарів і їх реалізація в оптово-роздрібному підприємстві

ПЛАН
Введення.
1. Бухгалтерський облік операцій з руху товарів на підприємствах зайнятих у торгівлі.
1.1 Форми бухгалтерського обліку.
1.2 Облік товарів в організаціях зайнятих у торгівлі.
1.2.1 Облік надходження товарів.
1.2.2 Облік реалізації та відпуску товарів.
1.2.3 Облік втрат товарів.
1.3 Інвентаризація майна підприємства.
2. Аналіз фінансового стану підприємства.
2.1 Загальна оцінка фінансового стану.
2.1.1 Аналіз валюти бухгалтерського балансу
2.1.2 Горизонтальний та вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
2.1.3 Порівняльний аналітичний баланс.
2.2 Аналіз майнового стану підприємства.
2.3 Аналіз джерел формування майна.
2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства.
2.5 Аналіз ліквідності підприємства.
3. Аналіз економічних результатів.
3.1 Аналіз ефективності діяльності підприємства.
3.1.1 Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ділової активності.
3.1.2 Аналіз ефективності оборотних коштів.
3.2 Розрахунок аналізу показників рентабельності.
4. Планування та прогнозування фінансових результатів на підприємствах оптової торгівлі.
Висновок.
Список використаної літератури.
Введення.
Всі підприємства, здійснюючи господарську діяльність, вступають у взаємини з іншими підприємствами, організаціями, установами, працівниками підприємства й окремими особами. Ці взаємовідносини засновані на різних грошових розрахунках в процесі заготовлення, виробництва та реалізації продукції, товарів, робіт або послуг.
У підприємств виникають зобов'язання перед постачальниками за отримані від них товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги: перед державним бюджетом по відрахуваннях від прибутку, платежах у фонди, податкових і неподаткових платежів, перед своїми робітниками і службовцями по заробітній платі та інші. З іншого боку, самі підприємства висувають вимоги до абонентів, покупцям, замовникам оплату відвантаженої їм продукції, наданих послуг і виконаних робіт для відшкодування вироблених витрат, виконання своїх зобов'язань та отримання прибутку.
Основні завдання обліку товарів та їх реалізації полягають у тому, щоб забезпечити контроль за станом товарних запасів і їх збереженням на складах.
Для виконання зазначених завдань необхідно в першу чергу використовувати дані первинного обліку, регістри синтетичного та аналітичного обліку.
Метою дипломної роботи є комплексне вивчення ведення бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей. Розглянути можливість застосування даних обліку з метою аналізу та прогнозування фінансових результатів, на прикладі ТОВ «Різносол» м Советск Калінінградської області. Для вирішення цієї мети поставлені такі завдання:
- вивчити теоретичні основи обліку та внутрішньогосподарського контролю за збереженням товарів на підприємствах зайнятих у торгівлі.
- Розглянути організацію внутрішньогосподарського контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей.
- Зробити аналіз фінансової діяльності підприємства
- Спрогнозувати можливі фінансові результати спираючись на дані бухгалтерського обліку в короткостроковому періоді.
Об'єктом дослідження взято товариство з обмеженою відповідальністю «Різносол» .
Період дослідження: з 1997 - 1998 рр. початок 1999р.
У процесі роботи над дипломним проектом застосовувався метод дослідження.
1. Бухгалтерський облік операцій з руху товарів на підприємствах зайнятих у торгівлі.
Перебудова управління економікою, перехід до ринкових відносин, використання різних форм власності неможливі без істотного підвищення ролі контролю й обліку.
В даний час всі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавства та нормативних документів. Основними з них є Федеральний Закон «Про Бухгалтерський облік» із змінами та доповненнями від 23 іюля1998 г, Наказ Міністерства Фінансів Р. Ф. № 34н від 29 липня 1998
Бухгалтерський облік суцільне, безперервне, взаємопов'язане відображення господарської діяльності підприємства на підставі документів в різних вимірниках. Кожен доконаний факт, оформлений документом, називається господарською операцією.
Як будь-яка наука бухгалтерський облік має свій предмет і метод: Предметом в узагальненому вигляді є господарська діяльність підприємства. У більш конкретному змісті він складається з численних і різноманітних об'єктів, які можна об'єднати в дві групи:
До першої групи належать господарські засоби та їх джерела, до другої господарські процеси та їх результати. Ведення бухгалтерського обліку за допомогою використання різних способів і прийомів називають Методом бухгалтерського обліку. Він включає окремі елементи, з яких головними є: документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність, оцінка і калькуляція. Розглянемо деякі з них.
Рахунки і подвійний запис.
Рахунки бухгалтерського призначені для групування і поточного обліку однорідних господарських операцій. На кожен вид господарських засобів та їх джерел відкривається окремий рахунок. Кодування регламентується Планом рахунків бухгалтерського обліку. Розрізняють два види рахунків: активні і пасивні. Свою назву вони отримали від назви сторін балансу і відображають їх зміст. Так, активні рахунки призначені для обліку господарських засобів за їх складом і розміщення, пасивні - для обліку господарських засобів за їх цільовим призначенням. Будова рахунків з їхнього вигляду однакова - це таблиця двосторонньої форми, ліва сторона якої є дебет, а права - кредит. Для більшості рахунків характерна наявність залишку (сальдо) на початок і на кінець місяця і оборотів по дебету і кредиту. Необхідно пам'ятати, що при однаковому будову рахунків призначення сторін (дебету і кредиту) в активних і пасивних рахунках різна. Сума кожної господарської операції записується на рахунках двічі (за дебетом одного рахунку і по кредиту іншого рахунку), що і називається подвійним записом. Вона забезпечує взаємопов'язане відображення господарської діяльності в бухгалтерському обліку. Крім того, її використання має велике контрольне значення, оскільки вимагають обов'язкової збалансованості (рівності) підсумків записів на рахунках. Це здійснюється по закінченні кожного звітного періоду, коли підраховуються суми оборотів по дебету і кредиту всіх рахунків незалежно від їх виду. Вони повинні бути рівні між собою, нерівність свідчить про помилку, допущену в записах або підрахунках. Взаємна зв'язок між рахунками, відбиваючим дану операцію, називаються кореспонденцією рахунків, а рахунки, між якими виникає цей зв'язок, називають кореспондуючими рахунками. Спосіб ведення, тобто реєстрація облікової інформації, яка здійснюється вручну або з використанням засобів автоматизації називають технікою або формою бухгалтерського обліку.
1.1 Форми бухгалтерського обліку
Форма обліку визначається такими ознаками: кількістю, структурою і зовнішнім виглядом облікових регістрів, послідовністю зв'язку між документами і регістрами, а також між самими регістрами і способом записи в них, тобто використанням тих чи інших технічних засобів. Отже, під формою бухгалтерського обліку слід розуміти сукупність різних облікових регістрів з встановленим порядком і способом записи в них.
В даний час в організаціях найбільш поширені меморіально-ордерна, журнально-ордерна та автоматизована форми обліку. Склад облікових регістрів і послідовність запису в них при меморіально-ордерній формі обліку представлені на рис.1.
При меморіально-ордерній формі обліку за даними первинних або накопичувальних документів складають меморіальні ордери, які записуються в реєстраційний журнал і потім в Головну книгу (реєстр синтетичного обліку). Аналітичний облік ведеться в картках, записи в які роблять на підставі первинних або зведених документів. За даними синтетичних і аналітичних рахунків по закінченні місяця складають оборотні відомості, які звіряються між собою.
Меморіально-ордерна форма обліку відрізняється суворої послідовністю облікового процесу, простотою і доступністю облікової техніки, при ній широко використовуються стандартні форми аналітичних регістрів, лічильні машини, копіювальний спосіб реєстрації. Крім того, при ній легко здійснювати поділ облікової роботи між кваліфікованими і менш кваліфікованими працівниками.
Недоліками меморіально-ордерної форми обліку є:
* трудомісткість обліку, яка викликається насамперед багаторазовим дублюванням одних і тих же записів (в меморіальному ордері, реєстраційному журналі, синтетичних і аналітичних регістрах);
* Відрив аналітичного обліку від синтетичного, громіздкість аналітичного обліку (він часто відстає від синтетичного обліку);
* Форми регістрів аналітичного обліку часто не містять показників, необхідних для контролю, аналізу господарської діяльності та складання звітності.
У зв'язку з цим облік має порівняно низьке пізнавальне значення, а для складання звітності припадає виробляти вибірку і угруповання даних поточного обліку. В даний час меморіально-ордерна форма обліку застосовується в порівняно невеликих організаціях.
Основними особливостями журнально-ордерної форми обліку є:
* застосування для обліку господарських операцій журналів-ордерів, запис в яких ведеться тільки по кредитовому ознакою;
* Суміщення в ряді журналів-ордерів синтетичного та аналітичного обліку;
* Об'єднання в журналах-ордерах систематичної записи з хронологічною;
* Відображення в журналах-ордерах господарських операцій в розрізі показників, необхідних для контролю і складання звітності;
* Скорочення кількості записів завдяки раціональній побудові журналів-ордерів і Головної книги.
Журнали-ордери являють собою вільні листи великого формату зі значною кількістю реквізитів. Відкриваються вони на місяць на окремий синтетичний

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар