загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту » Організація та методологія обліку реалізації товарів і валових доходів на підприємстві та шляхи їх вдосконалення

Організація і методологія обліку реалізації товарів і валових доходів на підприємстві та шляхи їх вдосконалення

зміст

введення 2


1. основи організації обліку і аналізу реалізації товарів на підприємстві і формування його доходів. 7

1.1. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ. 7
1.2. РОЛЬ оптового товарообороту в раціональному руху товару. АНАЛІЗ
оптового товарообороту. 10
1.3. СУТНІСТЬ ВАЛОВОГО ДОХОДУ ТА ЗАВДАННЯ ЙОГО АНАЛІЗУ 15
1.4. КОРОТКА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТД «ЦЕНТРОЛІТ» 18

2. організація і методологія обліку реалізації товарів і валових доходів на підприємствах та шляхи їх вдосконалення. 21

2.1 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ. 21
2.2. МЕТОДОЛОГІЯ СІНТЕТЕІЧЕСКОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ
І ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО товарообігу 27
2.3. ОБЛІК ВАЛОВОГО ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ. 38
2.4. ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ. 43
2.5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ. 47

3. аналіз фінансового сотояния підприємства 50

3.1. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. 50
3.2. Визначення ліквідності платоспроможності підприємства 58
3.3. Оцінка структури джерел коштів та визначення фінансової стратегії підприємства. 67
3.4. Оборотність дебіторської заборгованості і товарно-матеріальних цінностей. 71
3.5. Оцінка прибутковості підприємства. Аналіз впливу факторів на рентабельність підприємства. 74

4. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 82

висновок 91


ЛІТЕРАТУРА 93

введення

Бухгалтерський облік є засобом спостереження і контролю за господарською діяльністю. Перехід до ринку ставить нові завдання перед бухгалтерським обліком. Вони зумовлені великими змінами в формах власності, методах управління, побудови господарських зв'язків.

Основним (первинним) організаційним ланкою торгівлі є підприємство. Торговельне підприємство має статутний капітал, самостійний баланс, може вступати в договірні відносини з фізичними і юридичними особами.

В систему Міністерства торгівлі Республіки Білорусь входять підприємства оптової і роздрібної торгівлі, громадського харчування, а також підсобні виробничі і сільськогосподарські підприємства.

Одним з основних показників господарської діяльності підприємств торгівлі та громадського харчування є товарообіг. Його ділять на оптовий і роздрібний.

Класифікація товарообігу впливає на методологію бухгалтерського обліку і зумовлює склад показників бухгалтерської і статистичної звітності.

Специфіка діяльності різних підприємств торгівлі та їх структурних одиниць і підрозділів, а також систем торгівлі (наприклад, Міністерство торгівлі Республіки Білорусь, Білкоопспілки) обумовлює особливості бухгалтерського обліку. Крім того, на особливості обліку можуть впливати і вид власності, і форма реалізації.

Бухгалтерський облік - найважливіша складова частина інформаційної системи управління, що відтворює господарські процеси. При цьому в основу сучасного управління лежить системний підхід, який передбачає отримання тієї інформації, яка дає можливість приймати управлінські рішення.

Виконуючи інформаційну функцію, бухгалтерський облік створює умови для управління предметами і людьми. Під предметами передусім розуміють товари, а також всі ті грошові та матеріальні цінності, які необхідні для нормальної роботи торгових підприємств (основні засоби, тара, гроші і т. П.). управляти предметами - це означає знати товарну масу, грошові кошти та матеріально-технічну базу підприємства.

Під управлінням людьми слід розуміти насамперед матеріальну відповідальність за цінності (предмети), що знаходяться на підприємстві. бухгалтер не просто враховує товари або інші цінності, а фіксує правовідносини, що виникають з приводу цих цінностей. Нарешті, об'єктом бухгалтерського обліку виступає факт господарського життя, який об'єднує суб'єктів (юридичних і фізичних осіб) та об'єкти.

Факти господарського життя описуються в бухгалтерському обліку по строго фіксованій системі (план рахунків), в певному порядку і певних формулярах (форма бухгалтерського обліку), з використанням певної техніки реєстрації (обчислювальні машини). Вся ця робота виконується певним штатом рахункових працівників, які становлять бухгалтерський апарат.

При веденні бухгалтерського обліку повинні бути забезпечені:
. дотримання протягом звітного року прийнятої облікової політики (методики) відображення окремих господарських операцій, оцінки майна, визначеної виходячи із правил, наведених у Законі про бухгалтерський облік та звітності, та умов господарювання. Зміни облікової політики в порівнянні з попереднім роком повинні бути пояснені в річної бухгалтерської звітності;
. повнота відображення в обліку за звітний період майна і всіх господарських операцій та результатів інвентаризацій майна і зобов'язань;
. правильність віднесення доходів і витрат до звітних періодів;
. розмежування в обліку поточних витрат і капітальних вкладень;
. тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за синтетичними рахунками на перше число кожного місяця;
. підприємство, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку, самостійно встановлює організаційну форму бухгалтерської роботи, виходячи з конкретних умов господарювання;
. визначає форму і методи бухгалтерського обліку, грунтуючись на діючих або знову розроблених Міністерством фінансів України або міністерствами і відомствами формах і методах, при дотриманні загальних методичних принципів, встановлених Законом про бухгалтерський облік та звітності;
. розробляє систему внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю.

Підприємство може виділяти на окремий баланс свої виробництва і господарства, а також філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що входять до складу підприємства.

До основних напрямів вдосконалення методики та організації бухгалтерського обліку належать: удосконалення методології обліку; створення і застосування прогресивних форм і методів обліку; підвищення ролі обліку в економічній роботі торговельних організацій і підприємств; посилення контрольних функцій обліку та її вплив на всі сторони торгово-господарської діяльності підприємств торгівлі та громадського харчування.

Для вдосконалення бухгалтерського обліку необхідно також підвищити його оперативність і аналітичність, упорядкувати, уніфікувати і стандартизувати процес документування з урахуванням вимог автоматизованої обробки на ЕОМ. Одним з трудомістких процесів в початковій стадії організації бухгалтерського обліку є документування господарських операцій, тому основним напрямком удосконалення цієї стадії облікового процесу буде оформлення первинних документів за допомогою засобів автоматизації. Доцільно спростити первинні документи, поєднати їх з машинними носіями, вибрати максимальну періодичність їх складання.

В умовах переходу до ринкової економіки ведення бухгалтерського обліку грунтується на найширшому використанні засобів обчислювальної техніки.
Ці дає можливість створювати автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера на базі персональних комп'ютерів. Організація АРМ бухгалтера є важливим резервом подальшого вдосконалення облікової роботи, значно підвищує можливість використання облікової інформації в управлінням підприємствами торгівлі та громадського харчування.

Автоматизація обліку вимагає подальшого розвитку його методології, застосування досконаліших форм бухгалтерських регістрів, розробки технологічного процесу введення та обробки економічних даних, скорочення документообігу, створення масивів постійної інформації. Одним з найважливіших напрямків удосконалення методики та технології обліку є облік інформації за методом відхилень у господарській практиці.
Розвиток методології бухгалтерського обліку, поліпшення його методики та організації і в кінцевому рахунку підвищення ролі обліку і контролю у вдосконаленні господарського механізму вимагають активізації наукових досліджень у цій області і широкого впровадження їх результатів у практику роботи торговельних підприємств та організацій.

Оптова торгівля здійснює зв'язок між промисловістю, роздрібною торгівлею та підприємствами громадського харчування. Основний її функцією є збут товарів великими партіями як підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування, так і промисловим підприємствам для подальшої переробки (швейні фабрики і т. Д.). Друга її функція - активний вплив на збільшення обсягу виробництва, розширення асортименту та поліпшення якості товарів народного споживання.

Перед бухгалтерським обліком в торгівлі стоять наступні завдання: забезпечити дієвий постійний контроль за виконанням планів торгово-фінансової діяльності, а також за збереженням товарів на підприємствах.

В основі роботи торговельних підприємств лежить торгово-фінансовий план, в якому знаходять відображення такі показники: оптовий товарооборот
(оптова торгівля), прибуток від реалізації та інші.

Товарообіг і прибуток від реалізації є основними показниками торгових підприємств і безпосередньо пов'язані між собою при обліку товарних операцій.

Оптовий товарооборот - це реалізація товарів великими партіями підприємством роздрібної торгівлі та громадського харчування для подальшого перепродажу безпосередньо споживачеві і промисловим підприємствам для подальшої переробки.

Прибуток від реалізації торгового підприємства - це перевищення суми реалізованих оптових або торгових надбавок над витратами (витратами обігу).

Від ступеня виконання цих показників залежить стан фінансової діяльності торговельних підприємств. Контроль за виконанням планів торгово-фінансової діяльності в першу чергу необхідно починати з контролю товарообігу та прибутку від реалізації. На виконання товарообігу впливають такі чинники, як товарні запаси на початок і кінець звітного періоду, надходження товарів і інше вибуття товарів; на отримання прибутку від реалізації - валові доходи від реалізації, податки, що стягуються за рахунок валового доходу, і витрати обігу. Виконання плану товарообігу залежить насамперед від ступеня виконання плану надходження товарів.
Тому бухгалтерський облік відображає і контролює виконання плану надходження товарів в цілому по підприємству в сумі, по номенклатурі товарів, за кількістю і сумою, за джерелами надходження; виконання договорів з постачальниками, правильність приймання товарів.

Для безперебійного задоволення попиту населення велике значення має наявність відповідних товарних запасів. Облік повинен контролювати розмір і стан товарних запасів (в цілому і за асортиментом), відповідність їх встановленим нормативам.

Реалізація товарів - завершальна фаза товарообігу. Бухгалтерський облік повинен вести контроль за виконанням плану реалізації товарів в цілому по підприємству, складам, магазинам, їдальням, за асортиментом товарів, формам реалізації, за видами покупців, а також контроль за виконанням договорів з покупцями і за правильністю відпуску товарів.

Виконання плану прибутку від реалізації обумовлює необхідність постійного контролю правильності застосування діючої системи оптових і торгових надбавок.

Крім того, бухгалтерський облік повинен забезпечити контроль за позареалізаційними доходами та витратами на підставі первинних документів.

Контроль за збереженням

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар