загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту » Аудиторська перевірка рахунків організації в банках

Аудиторська перевірка рахунків організації в банках


Зміст

Введение.......................................................................................................стр. 3

Перевірка стану обліку та контролю за операціями на рахунках у банку ............... ..стр. 3

Перевірка документального оформлення операцій по рахунках в банку .................. ... стр. 4

Перевірка повноти і правильності синтетичного обліку операцій по розрахунковому счету............................................................................................................стр. 5

Перевірка повноти і правильності синтетичного обліку по валютному счету............................................................................................................стр. 7

Перевірка повноти і правильності синтетичного обліку грошових коштів на інших рахунках в банке...............................................................................................стр. 14

Введення

Метою аудиторської перевірки операцій на розрахунковому, валютному та інших рахунках в банку є формування думки про достовірність бухгалтерської звітності за розділом "Грошові кошти" та відповідно застосовуваної методики обліку грошових коштів на рахунках в банку чинним в Російській
Федерації нормативним документам.

Інформаційна база, використовувана аудитором при перевірці операцій по рахунках в банку, включає:

. основні нормативні документи, що регулюють порядок проведення операцій на розрахунковому, валютному та інших рахунках в банках та бухгалтерський облік цих операцій;

. бухгалтерську звітність (Бухгалтерський баланс (ф. N 1) і Звіт про рух грошових коштів (ф. N 4);

. податкову звітність (відомості про рублевих рахунках і рахунках в іноземній валюті);

. наказ про облікову політику організації;

. регістри синтетичного обліку операцій на рахунках у банку;

. первинні документи, які оформляють операції за рахунками в банці.

За наказом про облікову політику аудитор знайомиться:

. з робочим планом рахунків, що використовуються для відображення операцій по рахунках в банку;

. застосовуваної формою бухгалтерського обліку та переліком регістрів з обліку грошових коштів на рахунках у банку;

. документообігом (графіком документообігу) первинних документів, пов'язаних з обліком грошових коштів на рахунках у банку;

. переліком осіб, яким надано право підпису грошових та розрахункових документів за операціями на рахунках у банку.

Перевірка стану обліку та контролю за операціями на рахунках в банку

Аудиторська перевірка операцій по рахунках в банку починається з того, що аудитор знайомиться з відомостями про рублевих рахунках і рахунках в іноземній валюті в банках, доданими до податкової звітності. При цьому він встановлює кількість і номери рахунків, відкритих у банках, найменування банків. Ці дані потрібні для перевірки наявності банківських виписок за всіма рахунками і регістрів синтетичного обліку по кожному рахунку.

Потім аудитор визначає юридичні основи взаємовідносин організації та банку, перевіряє відповідність договору банківського рахунку (договору на банківське обслуговування) нормам Цивільного кодексу Російської Федерації.

Перевірка документального оформлення операцій по рахунках в банку

Операції по зарахуванню і списанню коштів з рахунків в банку оформляють первинними документами, форми і порядок заповнення яких встановлені інструктивними вказівками Центрального банку Російської
Федерації. До таких документів належать:

. виписки банку з прикладеними затвердженими банком формами розрахунково-платіжних документів платіжне доручення, платіжна вимога, платіжна вимога-доручення, платіжний ордер, інкасове доручення (розпорядження), заява на внесок готівки на розрахунковий рахунок, бланк грошового чека на зняття готівки з розрахункового рахунку , доручення на обов'язковий продаж валюти, доручення на купівлю валюти, розпорядження резидента про переведення купленої валюти та ін .;

. первинні документи, що додаються до розрахункових банківських документів і обгрунтовують правомірність здійснюваних операцій.

Аудитор перевіряє правильність оформлення документів, проводить арифметичну перевірку документів і перевірку на законність здійснюваних за банківськими рахунками господарських операцій.

Особливу увагу аудитор повинен приділити операціям щодо безспірного
(безакцептному) списанню банком грошових коштів. Це можливо лише на підставі рішення суду, прямої вказівки закону, договору клієнта з банком.

Операції по рахунках в банку можуть бути припинені відповідно до ст. 76
Податкового кодексу Російської Федерації для забезпечення рішення про стягнення податку або збору. Зазначене обмеження не поширюється на платежі, черговість виконання яких відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації передує виконання обов'язку зі сплати податків. Призупинення операцій по рахунках діє з моменту отримання банком рішення податкового органу про призупинення таких операцій і до скасування цього рішення.

Для підтвердження достовірності бухгалтерської звітності потрібно перевірити відповідність її показників даним синтетичного та аналітичного обліку та виписками банку. Таку перевірку доцільно проводити за схемою.

Дана процедура перевірки оформляється робочими документами аудитора.
При виявленні розбіжностей необхідно показати суму відхилень і виявити їх причини.

Таким чином, в ході аудиту операцій по рахунках в банку здійснюються такі процедури:

. перевірка відповідності вироблених операцій нормативних документів і законодавчих актів, що діють на території

Російської Федерації;

. перевірка правильності оформлення виписок з рахунків у банку і документів, доданих до виписок, що підтверджують операції;

. арифметична перевірка правильності виведення залишків на кінець дня і підрахунку оборотів по приходу і витраті коштів у виписках банку і регістрах з обліку коштів у банку;

. перевірка відповідності записів в виписках банку і регістрах бухгалтерського обліку, регістрах бухгалтерського обліку і Головній книзі, а також сальдо по Головній книзі і статей балансу.

Перевірка повноти і правильності синтетичного обліку операцій по розрахунковому рахунку

Така перевірка проводиться по кожному рахунку, відкритому в банку. В першу чергу аудитору необхідно ознайомитися з класифікатором типових бухгалтерських записів по банківських операціях, пов'язаних з розрахунковим рахунком. Це дозволить виявити найбільш часто зустрічаються операції і перевірити правильність кореспонденції рахунків. Якщо в організації немає такого класифікатора, відповідну інформацію можна отримати, скориставшись кореспонденцією рахунків, зазначеної у Головній книзі. Особливу увагу слід звернути на кореспонденцію рахунків за записами, які не типовим для організації.

Якщо за договором банківського рахунку передбачено виплату банком відсотків за користування грошовими коштами, аудитор повинен перевірити, нараховує чи організація доходи щомісячно або відображає їх за фактом зарахування відсотків на розрахунковий рахунок. Неправильне відображення належних відсотків може привести не тільки до спотворення фінансового результату за звітний період, а й до податкових санкцій.

При аудиті операцій по розрахунковому рахунку аудитор також перевіряє:

. порядок ведення облікових регістрів;

. чи ведуться регістри синтетичного обліку в кожному розрахунковому рахунку, відкритому в банку, складається чи зведений регістр;

. своєчасність відображення в регістрах синтетичного обліку операцій по руху грошових коштів на розрахунковому рахунку, чи виробляються записи в облікові регістри по кожній виписці банку;

. тотожність записів в облікових регістрах і у виписці банку.

Перевіряючи повноту зарахування грошових коштів, перерахованих покупцями і замовниками в оплату поставлених матеріально-виробничих запасів, виконаних робіт і наданих послуг, необхідно звірити записи за дебетом рахунка 51 "Розрахунковий рахунок" з кредитовими записами облікових регістрів по рахунками 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" або 62
"Розрахунки з покупцями і замовниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Надходження грошових коштів від фінансово-кредитних організацій у вигляді кредитів, зарахування коштів з інших розрахункових рахунків перевіряють шляхом зустрічної звірки записів по регістрах бухгалтерського обліку за рахунками 90
"Короткострокові кредити банків ", 92" Довгострокові кредити банків ", субрахунках до рахунку 51" Розрахунковий рахунок ", рахунку 55" Спеціальні рахунки в банках ", а також звірки виписок і прикладених до них документів.

Особливу увагу аудитор повинен приділити перевірці повноти оприбуткування готівкових коштів, що здаються в касу банку (кредитної організації).
Для цього проводять зустрічну перевірку записів з даними облікового регістра за кредитом рахунку 50 "Каса".

Перевірка законності списання грошових коштів з розрахункового рахунку.
Перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку в погашення заборгованості постачальникам слід аналізувати в розділі аудиту розрахункових операцій за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", щоб встановити, наскільки реально і обгрунтовано вони використані.

Детальної перевірці повинні бути піддані операції по рахунку 51
"Розрахунковий рахунок" у зіставленні з рахунками обліку витрат (20 "Основне виробництво", 26 "Загальногосподарські витрати", 25 "Загальновиробничі витрати", 44 "Витрати обігу"), так як в даному випадку може бути заховане перерахування коштів за невиконані роботи, ненадані послуги.

Детальна перевірка та аналіз первинних документів, що підтверджують списання грошових коштів, в кореспонденції з рахунками обліку витрат дозволяють також виявити помилки (можливо і навмисні) зі списання витрат на науково-дослідні роботи, на оплату соціально-побутових послуг та ін. на собівартість продукції, що веде до спотворення фінансових результатів і може мати істотні податкові наслідки.

Перетинався процедурою аудиторської перевірки операцій по розрахунковому рахунку є перевірка списання грошових коштів з рахунку і повноти оприбуткування готівки в касу. Аудитор повинен перевірити:

. прикладена чи до виписки банку по операції зняття готівки квитанція до прибуткового касового ордеру;

. тотожність записів у регістрах синтетичного обліку по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" і дебетом рахунку 50 "Каса"

Виявлені в ході перевірки операцій по розрахунковому рахунку порушення аудитор фіксує в робочій документації і відображає в довідці

(звіті) за результатами даного розділу аудиторської перевірки.

Перевірка повноти і правильності синтетичного обліку по валютному рахунку

Перевірка законності операцій

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар