загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту » Валовий дохід, валові витрати, облік товарних втрат у торгівлі

Валовий дохід, валові витрати, облік товарних втрат у торгівлі

План

Валовий дохід

Валові витрати

Облік товарних втрат у торгівлі

За законом про прибуток підприємства (Стаття 4) валовий дохід визначається як:
4.1. Валовий дохід - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого
(нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.
Валовий дохід включає:
4.1.1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а "також доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення
(ліквідації)).
4.1.2. Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами.
4.1.3. Доходи від операцій, передбачених статтею 7 цього Закону.
4.1.4. Доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди).
4.1.5. Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені в звітному періоді.
4.1.6. Доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді: сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг ), безоплатно наданих платнику податку в звітному періоді, за винятком випадків, коли така безповоротна фінансова допомога та безоплатні товари
(роботи, послуги) отримуються неприбутковими організаціями у порядку, визначеному пунктом 7.11 цього Закону, або такі операції здійснюються між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи; сум невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових резервів у порядку, передбаченому пунктом 12.2 цього Закону; сум заборгованості, яка підлягає включенню до валових доходів згідно з пунктами 12.3 та 12.4 цього Закону; сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням; вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку згідно з договорами зберігання і використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті; сум штрафів та / або неустойки чи пені, одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, арбітражного або третейського суду; сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду (арбітражного суду).
4.2. Не включаються до складу валового доходу:
4.2.1. Суми акцизного збору, податку на додану вартість, отриманих
(нарахованих) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг), за винятком випадків, коли таке підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість .
4.2.2. Суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна платника податку у випадках, передбачених законодавством.
4.2.3. Суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду (ар- арбітражного суду) або внаслідок задоволення претензій у порядку, встановленому законодавством як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, які охороняються законом, в разі, якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу валових витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів.
4.2.4. Суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів
(обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу валових витрат.
4.2.5. Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.
4.2.6. Суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від надання державних послуг (видачі дозволів
(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідних бюджетів.
4.2.7. Суми доходів, накопичуваних на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення, створених згідно з нормами пункту 5.8 цього Закону, а також суми надходжень до інших неприбуткових установ та організації, які відповідають вимогам пункту
7.11 цього Закону.
4.2.8. Засоби взаємного інвестування інвестиційних фондів і інвестиційних компаній, якщо жоден з їх засновників (учасників, акціонерів) та пов'язаних з ними осіб не володіє більше 10 відсотками статутного фонду таких інвестиційних фондів або компаній та якщо такі інвестиційні фонди і компанії протягом 30 днів після закінчення податкового року розподіляють між акціонерами (засновниками) не менше 90 відсотків суми річного доходу від інвестиційних операцій.
4.2.9. Суми отриманого платником податку емісійного доходу.
4.2.10. Номінальна вартість взятих на облік, але неоплачених
(непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім'я) платника податку як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед таким платником податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов'язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів).
4.2.11. Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, що оподатковані у порядку, встановленому пунктами 7.7 та 7.8 цього Закону.
4.2.12. Кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента або після закінчення договору про спільну діяльність, але не вище номінальної вартості акцій
(часток, паїв).
4.2.13. Кошти або майно, які надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинності у встановленому законодавством порядку.
4.2.14. Засоби, які надаються платнику податку з
Державного інноваційного фонду на поворотній основі при здійсненні інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
4.2.15. Вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених законодавс ьством: якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади; у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо-і теплозабезпечення. водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень; у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9 пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.
Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим підпунктом, приймаються на баланс за балансовою вартістю.
Порядок безоплатної передачі таких основних фондів встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
4.2.16. Інші надходження, прямо визначені нормами цього Закону.
4.3. Скоригований валовий доход - валовий доход, визначений згідно з пунктом 4.1 цієї статті без врахування доходів, зазначених у пункті 4.2 цієї статті.

Стаття 5 Валові витрати
5.1. Валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів
(робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
5.2. До складу валових витрат включаються;
5.2.1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, з урахуванням обмежень, встановлених пунктами 5.3-5,8 цієї статті.
5.2.2. Суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих
(переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, у випадках, визначених у пункті 7.11 цього Закону, але не більше чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду, за винятком відрахувань, запроваджених пунктом
5.8 цієї статті.
5.2.3. Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше
10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.
5.2.4. Суми коштів, внесених до страхових резервів у порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону.
5.2.5. Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених За-вершив виконавчий напис про стягнення боргу або закладеного майна. у другій - результати розгляді судом (арбітражним судом) позовів платника податку про стягнення з покупця заборгованості по неоплачених товарах (роботах, послугах); в третій - сума збільшення валового доходу на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або їх частини в розрізі не задоволених судом (арбітражним судом) з вини платника податку позовів про їх оплату покупцем з урахуванням нарахованої пені; в четвертій - сума збільшення валового доходу на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або на її частину в розрізі задоволення судом (арбітражним судом) позовів платника податку - продавця по їх оплаті.
Облік товарних втрат у торгівлі
Торговельна діяльність - ініціативна, самостійна діяльність юридичних і фізичних осіб щодо здійснення купівлі та продажу споживчих товарів з метою одержання прибутку.
Підприємства, що займаються торговельною діяльністю, незалежно від форм власності певним чином класифікуються по виду торговельної діяльності на наступні основні види:
- підприємства оптової торгівлі, сфера підприємницької

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар