загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Международные стандарты бухучета

Международные стандарты бухучета

УКООПСПІЛКА

Полтавський Кооперативний Інститут кафедра бухгалтерського обліку

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ: "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку"

з курсу: "Вступ до спеціальності"

Підготував: студент групи ОА-11 факультету фінансів та обліку

Корчан Андрій Валерійович

Науковий керівник: к. е. н. Деньга С. М.

ПОЛТАВА - 1998 р.

Зміст

| План |3 |
| Вступ |4 |
|1. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та | |
|необхідність їх використання в бухгалтерській праці |5 |
|2. Формування та розвиток міжнародних стандартів | |
|бухгалтерського обліку (МСБО) |6 |
|2.1. Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток | |
|міжнародних стандартів бухгалтерського обліку | |
|(МСБО) |6 |
|2.2. Структура і основний зміст МСБО |7 |
|2.3. Використання МСБО у практиці бухгалтерського | |
|обліку підприємств України |10 |
|3. Перспективи і можливості переходу України на | |
|міжнародні стандарти бухгалтерського обліку |11 |
| Висновки |12 |
| Список використаної літератури |13 |

План


1. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці.


2. Формування та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(МСБО).

2.1. Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

2.2. Структура і основний зміст МСБО.

2.3. Використання МСБО у практиці бухгалтерського обліку підприємств
України.


3. Перспективи і можливості переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Вступ

В умовах, коли Україна переходить до ринкових відносин, особливе значення має набуття професійних знань, навичок та вміння працівниками, зайнятими в найрізноманітніших сферах економіки та управління, в пошуках вірних и обгрунтованих управлінських підходів та решень з метою підвищення ефективності роботи підприємств, об'єднаннь та інших господарських структур. Для нормального функціонування будь-якої структури в умовах ринкової економіки конче необхідно, щоб її учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об'єктивную інформацію про його майно, грошовий та фінансовий стан, результати работи (прибуток, доход або збитки), а також про систему їх формування як на своєму підприємстві, так і у партнерів, на підставі попередніх даних. Таку інформацію надає система обліку, основу якої складає теорія подвійного відображення господарських операцій.

Ринкові відносини будуються на кругообізі суспільного продукту, капіталу й доходу, а система бухгалтерського обліку відображає цей кругообіг на мікроекономічному рівні.

Роль бухгалтерського обліку в ринковій економіці двояка: з одного боку, бухгалтерський облік дає можливість власнику чітко відокремити його підприємство з усім майном від усіх інших господарських суб'єктів таким чином, щоб «моє» й ««твоє» в кожен момент могли бути чітко відділені один від одного. Виходячи з цього, стає можливий найсуворіший контроль за здійснюваними змінами форм та вартості усіх частин майна підприємства.

Одним з найважливіших принципів, установлених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, є автономність підприємства, згідно якого в обліці і балансі відображається лише те майно, котре законодавчо визнається власністю конкретного підприємства. В ринковій економіці дотримання принципу автономності підприємства є правовою основою для визначення дійсного майна й фінансового стану того чи іншого господарюючого суб'єкта.

1. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці.

Предметом бухгалтерського обліку є господарча діяльність підприємства, яка складається з окремих господарчих операцій, що змінюють майно підприємства та його джерела чи стан, та використання майна підприємства.

Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається через об'єкти.
Об'єктами є господарчі засоби, джерела господарчих засобів та господарчі процеси.

Бухгалтерський облік відбиває увесь процес виробництва, кошти підприємства, дає можливість прослідкувати за змінами, які потерпають його майнові засоби. Враховуючи сукупність затрат, підприємець визначає собівартість виробництва чи мінімум того; що він повинен виручити, якщо не бажає нести збитки. Для цього він постійно порівнює собівартість своєї продукції, робіт та послуг з ринковими цінами. Таким чином підприємець контролює продуктивність і прибутковість свого підприємства.

Бухгалтерський облік є, так би мовити, літописом діяльності будь-якого господарства, дає йому змогу поновити кожен господарський факт з усіма подробицями. Бухгалтерська інформація надає суцільну, без будь-яких пропусків, картину бізнесу і має найбільшу повноту. Такая повнота інформації забезпечує підприємцям достатню свободу в прийнятті управлінських рішень.

В умовах переходу до ринкових відносин головною та основною задачею бухгалтерського обліку визнано отримання точної та достовірної информації про господарчі процеси і результати діяльності підприємства, необхідної як для оперативного управління підприємством, так і для використання інвесторами, кредиторами, податковими, фінансовими та банківскими органами, а також іншими зацікавленими юридичними і фізичними особами.

У кожній країні місцеві положення регулюють більшою або меншою мірою випуск фінансових звітів. Такі місцеві регулюючі положення включають стандарти бухгалтерського обліку, котрі приймаються регулюючими органами та/або професійними бухгалтерськими організаціями у кожній країні.

До утворення КМСБО часто існували відмінності у формі та змісті опублікованих стандартів бухгалтерського обліку більшості країн. КМСБО бере до уваги запропоновані проекти або прийняті стандарти бухгалтерського обліку з кожного питання і розробляє МСБО для прийняття у світовому масштабі. Однією з цілей КМСБО є максимально можлива гармонізація різних стандартів бухгалтерського обліку та облікових політик різних країн.

При виконанні завдання з адаптації існуючих стандартів і при формулюванні Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з нових тем
КМСБО концентрує увагу на суттєвих питаннях. Таким чином, вік докладає зусилля для уникнення ситуацій, у яких Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку будуть настільки складними, що їх ефективне широке міжнародне використання буде неможливим. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які приймає КМСБО, постійно переглядаються з метою урахування поточних умов та потреб у внесенні змін.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, котрі приймає КМСБО, не є домінуючими над місцевими положеннями, про які йдеться вище і які регулюють випуск фінансових звітів у певній країні. Зобов'язання, взяті членами
КМСБО, як пояснюється в цій Передмові, передбачають, що в разі дотримання
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у всіх важливих аспектах цей факт має розкриватися. Там, де місцеві папоження вимаглоть відхилення від
Міжнародних ~ртів бухгалтерського обліку, місцеві члени КМСБО намагаються переконативідповідні органи у доцільності гармонізації з МСБО.

Бухгалтерські документи, за умови надзвичайної важливості бухгалтерської праці та бухгалтерського обліку, повинні бути дуже чіткі та зрозумілі. Якщо бухоблік буде у кожного підприємця та в кожній організіції довільним, то він втратить своє значеня. Отже бухгалтерський облік повинен бути весь стандартизований.
Структура стандарту визначається обсягом та змістом питань, які він розглядає. До кожного стандарту входить: загальні положення, які пояснюють його мету; сферу застосування та містять визначення всіх основних термінів, які використовуються в стандарті; порядок оцінки та деталізації інформації відповідних об'єктів у фінансовій звітності. Маючи таку структуру, стандарти БО дещо спрощують роботу бухгалтера, та використання даних бухобліку.

2. Формування та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

(МСБО).

2.1. Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

В різних країнах світу створювалися різні підприємства, які поступово розвивалися, збільшувався обсяг їх послуг та продукції, з'являлась необхідність торгівлі та співробітництва з підприємствами інших країн.
Наслідком цього було створеня спільних підприємств, відкриття іноземних філіалів, а отже і необхідність однакового розуміння та використання всіма учасниками фінінсової, зокрема бухгалтерської інформації. Але існувала різниця між поданням цієї інформації в різних країнах. Для формування стандартів, які були б найзручнішими і зрозумілими було створено спеціальну організацію - Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(КМСБО). Цей комітет є незалежною організацією приватного сектора, яка має за мету досягнення єдності у принципах бухгалтерського обліку, що їх використовують підприємства та інші організації для складання фінансової звітності в різних країнах світу. Комітет був заснований у 1973 році на підставі угоди, укладеної між професійними бухгалтерськими організаціями
Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини,
Мексики, Сполучених Штатів Америки, Франції та Японії. 3 1983 року КМСБО об'єднує всі професійні бухгалтерські організації, що входять до складу
Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ). За станом на січень 1997 року до
КМСБО входять 119 повних та 6 асоційованих членів з 88 країн світу. Нині багато різних організацій залучаються до роботи комітету, крім того, багато країн, які не є членами КМСБО, використовують Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Діяльність КМСБО є можливою завдяки фінансовій підтримці професійних організацій бухгалтерів та інших організацій, що входять до складу Ради
Комітету, завдяки підтримці МФБ і різних компаній, фінансових установ, бухгалтерських фірм та інших. Одним із джерел отримання доходу є продаж публікацій Комітету в усьому світі.

Представники Ради, організації-члени, члени Консультативної групи, інші організації та окремі особи, а також працівники КМСБО заохочуються до надання пропозицій щодо розробки Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з нових тем.

Згідно з Конституцією КМСБО, мета організації:

а) формулювати і публікувати в інтересах громадськості стандарти бухгалтерського обліку, що їх мають дотримуватися при складанні фінансової звітності, а також сприяти їх прийняттю та дотриманню в усьому світі; б) спрямовувати зусилля на поліпшення та гармонізацію регулюючих положень, стандартів бухгалтерського обліку і процедур, пов'язаних із поданням фінансових звітів.

Діяльністю КМСБО керує Рада, до складу якої входять

Страницы: 1 2 3 4
 
Подобные рефераты:
Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяль ...
Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 «Фінансові результати» , який ведеться за субрахунками:
Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки
Найважливішою функцією фінансово-господарського контролю є ліквідація недоліків у діяльності підприємств та їх профілактика, сприяння підвищенню ефективності господарювання. За результатами проведених ревізій,
Активи як найважливіший об'єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, ...
Одним із пріоритетних завдань сучасного бухгалтерського обліку є виконання "принципу обачності", який включає в себе принцип незавищення реальної вартості активів. Діючі до впровадження Національних стандартів
Бухгалтерский учет в торговле в Украине
В теоретичній частині розглянуті облік реалізації товарів та визначення фінансових результатів в оптовій торгівлі, облік закінчених капітальних вкладень та облік джерел їх фінансування, а також практична задач
Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
Методична база ведення бухгалтерського обліку складається з використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки, калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського та податковог
Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу
Підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене згідно з законодавством України, іноземна інвестиція у статутному капіталі якого складає 10 %, визнається підприємством з іноземними
Організація обліку грошових коштів
Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затвердженні Міністерством статистики України за згодою з Національним банком України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх підп
Аудит в странах СНГ
Історичною батьківщиною аудиту є Англія, де з 1844 року виходить серія законів про компанії, відповідно до яких правління акціонерних компаній зобов'язанні запрошувати не рідше ніж один раз на рік спеціальну л
Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
Дослідження показало, що найважливішими функціями бухгалтерського обліку є спостереження, реєстрація, відображення та узагальнення а також передача інформації прог діяльність господарюючого суб'єкта.
Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)
До числа найбільш прогресивних змін, викликаних реформуванням бухгалтерського обліку, слід віднести право підприємств самостійно встановлювати порядок нарахування амортизацї, обравши один із методів, які запро
Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТН ...
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення
Аудит основних засобів
Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки пов'язаний з кардинальними змінам в структурі та формах власності, а також в організації та управлінні виробництвом. Це зумовлює необхідність вдосконалення системи
Планування аудиту, перевірка фірми.
3. Скласти програму аудиторської перевірки приватної виробничо-комерційної фірми . Вказати час проведення перевірки по кожному питанню зокрема й у цілому по фірмі , та час написання аудиторського звіту.
Учет основных средств в бюджетных учреждениях
В умовах розвитку економічних відносин в Україні бюджетні та наукові установи виступають як частина єдиного народногосподарського комплексу, причому відносно відокремлена його частина. Це обумовлено наявністю
Контроль і ревізія
3гідно з принципом вартості, побічні витрати, що мають місце у зв'зку з придбанням товарів (такі, як вартість транспортування, страхування, зберігання і так далі), повинні відображатись у складі вартості придб
Оплата праці
Підприємство райспоживспілки "комбінат громадського харчування райспоживспілки" є підприємством, створеним районною спілкою споживчих товариств, яка є його засновником та власником всього майна.
Аудиторский контроль
Отже, незалежні аудитори і аудиторські фірми стали гарантом того, що підприємство має такий фінансовий стан, як оприлюднений. Спираючись на дані аудиторської перевірки, різні користувачі інформації можуть вирі
Методика та техніка складання річного фінансового звіту
З цією метою підприємство повинно розробити свою облікову політику, яка підпорядковується потребам внутрішнього менеджменту. Але, як правило, для прийняття ефективних управлінських рішень менеджери не обмежуют
Контроль і ревізія розрахунків
За законами ринку усіх осіб поділено на учасників, тобто господарів, підприємців та їх найманих працівників. Зрозуміло, що в таких умовах формується зовсім інший підхід до питання збереження власності, в яку в
Ревізія розрахункових операцій на підприємстві
В умовах перехідної економіки є дуже важливим стан платіжно-розрахункової дисципліни. Особливо в тій його частині, що стосується функцій, які виконуються бухгалтером щодо обліку розрахунків з постачальниками
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар