загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту » Аналіз використання основних фондів підприємства

Аналіз використання основних фондів підприємства

План.
План. 1
Введення. 2
Глава 1 Основні фонди підприємства: теоретичне обгрунтування економічного аналізу. 4
1.1.Сущность основних фондів і їх класифікація. 4
1.2. Оцінка основних фондів. 7
1.3. Фізичний і моральний знос основних фондів. 9
1.4. Амортизація основних фондів. 11
Глава 2 Аналіз показників ефективності використання основних виробничих фондів. 15
2.1. Аналіз ефективності використання основних фондів ТОВ "СМУ-25" 19
2.1.1. Аналіз складу і структури основних фондів ТОВ «БМУ-25» . 19
2.1.2. Оцінка основних фондів. 21
2.1.3. Аналіз фізичного зносу основних фондів. 23
2.1.4. Амортизація основних фондів. 24
2.1.5. Аналіз ефективності використання основних фондів. 26
Глава 3 Резерви (шляхи поліпшення використання основних фондів). 29
Висновок (висновки і пропозиції). 31
Література. 32
Програми. 34
ДОДАТОК 1 34
ДОДАТОК 2 36
ДОДАТОК 3 38

Введення.
Безумовно, щоб відбувалася нормальне функціонування підприємства, необхідна наявність певних засобів і джерел. Основні виробничі фонди, що складаються з будівель, споруд, машин, устаткування та інших засобів праці, які беруть участь в процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи могло що - або здійснитися.
Засоби праці (машини, апарати, обладнання, виробничі будівлі, споруди, силові установки і т.д.) являють собою найбільш дорогу частину засобів виробництва і обслуговують велику кількість виробничих циклів протягом тривалого часу, їх прийнято називати основними фондами. Їх вартість переноситься частинами на видобуту або виготовлену продукцію.
Для спрощення обліку, звітності та нарахування амортизації основних фондів до їх складу не включаються: а) предмети, функціонуючі в процесі виробництва менше одного року (незалежно від їх вартості); б) спецодяг, взуття, дрібний інвентар тощо, незалежно від терміну служби (тобто предмети невеликій вартості). Остання умова не поширюється на сільськогосподарські машини та обладнання, дорослий робочий і продуктивну худобу. Не належать до основних фондів прилади, засоби автоматизації та лабораторне обладнання, придбане для центральних заводських лабораторій.
Одна з головних задач промисловості - підвищення ефективності та якості суспільного виробництва і значне збільшення віддачі капітальних вкладень і основних фондів, які є матеріальною базою виробництва і найважливішою складовою частиною продуктивних сил країни.
Чисельний ріст і якісне поліпшення засобів праці на основі безперервного науково-технічного прогресу - це вирішальна передумова неухильного зростання продуктивності праці.
Основні фонди беруть участь у процесі виробництва тривалий час, обслуговують велику кількість виробничих циклів і, поступово зношуючисьу виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на виготовлену продукцію, зберігаючи при цьому натуральну форму. Ця особливість основних фондів робить необхідним їх максимально ефективне використання.
В умовах швидкого технічного прогресу відбувається постійне вдосконалення техніки, створюються нові, більш високопродуктивні види механізмів і апаратів, які замінюють стару техніку. Термін використання (термін служби) основних фондів у виробничому процесі набуває все більшого значення як з точки зору технічного прогресу, так і з точки зору більш правильного високоефективного використання тих капітальних вкладень, які витрачаються на створення нових основних фондів.
Раціональне та економне використання основних фондів є першочерговим завданням підприємства. Тому необхідно розглянути сутність, склад, структуру основних виробничих фондів і шляхи поліпшення їх використання.
Проблема підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємств займає центральне місце в період переходу України до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить місце підприємства в промисловому виробництві, його фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку.
Маючи ясне уявлення про роль кожного елемента основних фондів в виробничому процесі, фізичному і моральному їх знос, чинниках, що впливають на використання основних фондів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці.
В умовах ринкових відносин на перший план висуваються такі питання, що стосуються основних фондів, як технічний рівень, якість, надійність продукції, що цілком залежить від якісного стану техніки й ефективного її використання. Поліпшення технічних якостей засобів праці та оснащеність працівників ними забезпечують основну частину зростання ефективності виробничого процесу.
Тому метою даної роботи є висвітлення теоретичних аспектів аналізу ефективності використання основних фондів підприємства, і застосування цієї теорії на прикладі основних фондів будівельно-монтажного управління № 25, а також розробка основних напрямів поліпшення їх використання.
При написанні роботи мною використовувалася навчальна і спеціальна література, таких авторів, як Волков А. І., Горфінкель В. Я., Ільєнкова С. Д., Шеремет А. Д., Баканов М. І. та інших.
Глава 1 Основні фонди підприємства: теоретичне обгрунтування економічного аналізу.
1.1.Сущность основних фондів і їх класифікація.
Будь-який процес виробництва є процес перетворення предметів праці, праці, здійснюваний живою працею за допомогою засобів праці. Сукупність засобів праці утворює основні виробничі фонди, які застосовуються в декількох виробничих циклах, поступово зношуються і переносять свою вартість на продукт частинами протягом усього терміну служби, не втрачаючи при цьому своєї натуральної форми. Основні виробничі фонди складаються з машин і обладнання, передавальних пристроїв, транспортних засобів, будівель, споруд і так далі.
Проте в основні виробничі фонди включаються не всі засоби праці, а лише ті з них, які представляють собою продукти суспільної праці, мають вартість. Але й не всяка річ, що володіє вартістю і є по своїй натуральній формі засобом виробництва, входить до складу основних виробничих фондів. Приміром, машини або верстати, які лежать на складі як готова продукція в очікуванні реалізації, входять не в основні фонди, а у фонди обігу.
Отже, виробничі основні фонди беруть участь у матеріальному виробництві і в міру зношування переносять частинами свою вартість на вартість готової продукції, виробленої з їх допомогою.
Поряд з ними в народному господарстві функціонують і основні невиробничі фонди - об'єкти тривалого невиробничого використання, зберігають свою натуральну форму і поступово утрачивающие вартість. До них відносяться фонди житлово-комунального господарства, організацій культури, науки, охорони здоров'я тощо. Основні невиробничі фонди не беруть участь у створенні споживчих вартостей.
Від основних фондів слід відрізняти оборотні фонди, що включають такі предмети праці, як сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, тара і так далі. Оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі, речовинно входять у продукт і повністю переносять на нього свою вартість.
Кожне підприємство має у своєму розпорядженні основні та оборотні фонди. Сукупність основних виробничих фондів і оборотних фондів підприємств утворює їх виробничі фонди.1
Відповідно до "Єдиними нормами амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів", затвердженими постановою Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1990 року № 1072 , основні фонди в залежності від призначення і функцій у процесі виробництва поділяються на такі види (групи, підгрупи):
1. будівлі;
2. споруди;
3. передавальні пристрої;
4. машини та обладнання;
5. транспортні засоби;
6. інструменти, виробничий і господарський інвентар та приладдя;
7. робоча худоба;
8. багаторічні насадження;
9. капітальні витрати по поліпшенню земель;
10. інші основні фонди.
Будівлі - це архітектурно - будівельні об'єкти, призначені для створення необхідних умов праці. До цієї групи належать: житлові будівлі, виробничі корпуси цехів, депо, гаражі, складські приміщення, виробничі лабораторії і так далі. До складу цих об'єктів включаються також системи опалення, внутрішня мережа каналізації і водопроводу, освітлювальна арматура і електропроводка, внутрішні телефонні і сигналізаційні мережі, вентиляційні пристрої, підйомники.
Споруди - це інженерно-будівельні об'єкти, призначені для здійснення процесу виробництва і не пов'язані зі зміною предметів праці. До них відносяться: стовбури шахт, нафтові свердловини, греблі, естакади, водопідіймальні станції і колодязі, резервуари, мости, автомобільні дороги, залізничні колії внутрішньозаводського, внутрішньогосподарського транспорту.
Передавальні пристрої - пристрої, за допомогою яких проводиться передача електричної, теплової або механічної енергії, а також передача рідких і газоподібних речовин від одного об'єкта до іншого. До цих пристроїв відносяться: нафтопроводи і газопроводи, водорозподільні мережі, електромережі, тепломережі, газові мережі, лінії зв'язку.
Машини та обладнання використовуються для безпосереднього впливу на предмет праці або його переміщення в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру, для вироблення і перетворення енергії. До них відносяться: силові машини й устаткування, турбінне обладнання, трактори, металоріжуче, ковальсько-пресове, компресорне обладнання, насоси, підйомно-транспортне, вантажно-розвантажувальне обладнання, обчислювальна техніка.
Транспортні засоби призначені для переміщення людей і вантажів в межах підприємства і поза ним. У цю групу входять: рухомий склад залізничного транспорту (заводські локомотиви, вагони, цистерни, дрезини);

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар