загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту » Сучасна оплата праці в умовах ринкової економіки

Сучасна оплата праці в умовах ринкової економіки

Анатація

В даній дипломній роботі розглядається заробітна плата як економічна категорія, як основна форма необхідного для відтворення робочої сили продукту. В роботі описуються структура та функції заробітної плати. Також розглядаються основні принципи організації оплати праці в сучасних умовах. Приділено увагу механізму регулювання заробітної плати.

В даній роботі детально вивчаються існуючі і діючі форми і системи оплати праці на прикладі Акціонерного Товариства "Оренбургзаводстрой".
Дана характеристика виробничо-господарської діяльності та економічного становища цього підприємства. Розглянуто діючі в
Акціонерному Товаристві положення з оплати праці робітників і службовців, положення про преміювання і вознаграждениях. В роботі визначені склад і структура фонду оплати праці, проведено аналіз витрат на оплату та заохочення праці працівників на досліджуваному об'єкті.

В дипломній роботі відображена кризова ситуація в оплаті праці в даний період і розглянуті пропоновані шляхи виходу зі сформованого кризового становища. Також запропоновано деякі рекомендації щодо вдосконалення діючих систем оплати праці.

Зміст

| Вступ | | |
| 1 Заробітна плата як економічна категорія | ... | |
| 1.1 Сутність і призначення необхідного продукту | ... | |
| 1.2 Заробітна плата - поняття, сутність та функції | ... | |
| 1.3 Акціонерне Товариство "Оренбургзаводстрой" - | | |
| виробничо-господарська діяльність і призначення | ... | |
| 2 Організація оплати праці в сучасних умовах на прикладі | | |
| АТ "Оренбургзаводстрой" | ... | |
| 2.1 Основні принципи організації та регулювання оплати | | |
| праці | ... | |
| 2.2 Форми і системи оплати праці застосовуються в АТ | | |
| "Оренбургзаводстрой" | ... | |
| 2.3 Склад і структура фонду оплати праці | ... | |
| 2.4 Фактори, що впливають на оплату праці | ... | |
| 3 Удосконалення оплати праці в умовах антикризового | | |
| управління | ... | |
| 3.1 Недоліки в оплаті праці | ... | |
| 3.2 Шляхи виходу з кризи і вдосконалення діючих | | |
| систем оплати праці | ... | |
| Висновок | ... | |
| Перелік прийнятих скорочень | ... | |
| Список використаних джерел |. .. | |
| Додаток А Єдина тарифна сітка | ... | |
| Додаток Б Годинні тарифні ставки | ... | |
| Додаток В Тарифні ставки для робіт в особливих умовах | | |
| праці | ... | |
| Додаток Г Табель обліку робочого часу | ... | |
| Додаток Д Подорожній лист | ... | |
| Додаток Ж Штатний розклад | ... | |
| Додаток К Межі коливань посадових окладів | ... | |
| Додаток Л Розрахунок місцевих норм і розцінок | ... | |
| Додаток М Оплата праці робітників бригади | ... | |
| Додаток Н Шкала коригування оплати праці | ... | |
| Додаток П Договір | ... | |
| Додаток Р Показники, умови та розміри премій | ... | |
| Додаток З Штатний розклад керівників | ... | |
| Додаток Т Штатний розклад на водіїв вантажного | | |
| автотранспорту | ... | |

Введення

В даній дипломній роботі розглядається заробітна плата в умовах антикризового управління. Антикризове управління - це управління, здатне випереджати або пом'якшувати кризи, а також управління, здатне виводити організацію з кризового стану з мінімальними втратами.

В даний час в оплаті праці склалася кризова ситуація, яка полягає в наступному. По-перше, перехід до ринкової економіки призвів до зниження реальної заробітної плати майже у всіх галузях.
Значно знизилася співвідношення середньої заробітної плати і прожиткового мінімуму. Тобто робоча сила не оцінюється по своїй природній вартості. По-друге, виникла величезна диференціація заробітної плати між окремими соціальними групами. По-третє заробітна плата перестала бути стимулюючим фактором, що утрудняє проведення мотивуючої політики. А систематичні невиплати заробітної плати стали серйозною проблемою для працівників і підприємств.

В цих умовах необхідно з'ясувати причини і намітити можливі шляхи і заходи ліквідації кризи. Тобто тема вдосконалення оплати праці в даний час є дуже актуальною.

Метою даної дипломної роботи є провести дослідження стану оплати праці на конкретному об'єкті, проаналізувати діючі системи і форми оплати праці, з'ясувати їхні недоліки, причини незадоволеності працівника своєю заробітною платою. Враховуючи результати досліджень розробити рекомендації та заходи щодо усунення кризової ситуації в оплаті праці, по збільшенню задоволеності працівників заробітною платою, щодо удосконалення діючих форм і систем оплати праці.

Для здійснення цієї мети необхідно виконати наступні завдання. По-перше необхідно визначити сутність категорії заробітної плати. По-друге розглянути сучасний стан оплати праці в народному господарстві в цілому і конкретно на обстежуваному об'єкті. Визначити основні принципі організації заробітної плати і вивчити систему організації оплати праці на досліджуваному об'єкті. Необхідно приділити увагу механізму регулювання оплати праці державою в сучасних ринкових умовах. Також потрібно розглянути існуючі форми і системи оплати праці і те як ці форми і системи застосовуються на обстежуваному підприємстві, розглянути діючу систему преміювання і заохочення працівників, форми і розміри винагород. Необхідно провести аналіз витрат на оплату праці на даному об'єкті, визначити фонди які існують на підприємстві і з яких виплачуються винагороди за працю працівникам.

По-третє слід розглянути можливість застосування інших сучасних систем оплати праці. Так як оплата праці в даний час знаходиться в кризовій ситуації необхідно розробити рекомендації щодо її вдосконалення. Тобто розробити конкретні заходи, які могли б підвищити задоволеність працівників своєю заробітною платою, наблизити її розмір до фактичної вартості робочої сили, підвищити зацікавленість як працівників так і підприємство у збільшенні заробітної плати. Розробити заходи щодо повернення заробітної плати її стимулюючої функції для посилення мотиваційної політики підприємства.

Всі проведені заходи повинні бути вигідні як підприємству, так і його працівниками повинні привести до певного економічного ефекту.

1 Заробітна плата як економічна категорія

1.1 Сутність і призначення необхідного продукту

Категорія необхідного продукту є найважливішою в економіці.
Визначаючи загальноекономічне призначення необхідного продукту К. Маркс писав, що необхідний продукт «входить у безпосереднє індивідуальне споживання виробників і членів їх сімей» . /1./

Основною формою необхідного продукту виступає заробітна плата.
Необхідний продукт можна розглядати як оплату по праці
(державний сектор); оплату за вартістю робочої сили (кооперативи, акціонерні товариства, спільні підприємства); дивіденди акцій; доходи від індивідуальної трудової діяльності; суспільні форми споживання; страхові фонди; благодійні фонди.

Необхідний продукт завжди пов'язаний з «витратами підтримки праці» .
Але сама по собі функціональна роль необхідного продукту, поза зв'язку з його соціально-економічною природою, не може служити основою визначення обсягу і складу споживчих благ продуктивних працівників на тому чи іншому етапі розвитку суспільства. Соціально-економічний зміст необхідного продукту обумовлена ??виробничими відносинами, дією системи економічних законів.

У сучасній економічній літературі існує кілька трактувань функціональної ролі необхідного продукту: Перша говорить, що необхідний продукт забезпечує нормальне відтворення робочої сили виробників. Інше судження, наприклад, В.В. Корочкін вважає, що
«функціональним призначенням необхідного продукту є не тільки відтворення робочої сили виробника, а й розвиток його як людської особистості, підтримання та розвиток всіх його здібностей» . /2./

Функціональне призначення необхідного продукту не може складатися тільки у відтворенні здатності до праці, т.к. повинні відтворюватися і розвиватися соціальні, духовні, естетичні здібності виробників.

Таким чином, в сучасних умовах функціональне призначення необхідного продукту полягає в забезпеченні нормального відтворення робочої сили та розвитку особистості працівника. Сюди можна додати функцію матеріального стимулювання виробників в досягненні найкращих результатів праці.

Структуру необхідного продукту можна виразити наступною формулою:

НП = ЗП + ОФП + ДЛПХ + Да + Д, (1) де НП - необхідний продукт;

ЗП - продукт створюваний і що надійшов в особисте споживання в результаті первинного розподілу;

ОФП - продукт, що надійшов в особисте споживання в результаті перерозподілу (різні виплати і пільги);

ДЛПХ - продукт, вироблений в особистому підсобному господарстві;

Так - дивіденди на акції;

Ді - доходи від індивідуальної трудової діяльності.

Як зазначалося вище, основною формою необхідного продукту є з / плата. Вона прямо і безпосередньо пов'язана з результатами праці.
Оптимально організована система оплати праці впливає на підсумки роботи благодійно, тобто підвищує зацікавленість працівників у результатах їхньої праці.

Громадські фонди споживання, що надходять на оплату відпусток, посібників тощо, також матеріально зацікавлюють працівників у цілях поліпшення результатів їхньої праці. Частка громадських фондів в необхідному продукті в умовах ринку зменшувалася.

Функціональне призначення продукту. Виробленого в особистому господарстві полягає в тому, що він створює певну частину необхідного продукту, що надходить на відновлення працездатності і комплектує зниження ефективності праці в суспільному виробництві.

Необхідний продукт може виражатися як у вартісній так і в натуральній формі, тобто як частину вартості виробленого продукту і як реалізована вартість необхідного продукту. При цьому дані величини можуть не збігатися. Відбувається це з ряду причин. По-перше, при розбіжності маси товарів і послуг за своєю вартістю, з доходами продуктивних працівників. По-друге, коли споживчі вартості створені, але не користуються попитом, не знаходять збуту. В результаті частина вартості необхідного продукту не реалізується. Таким чином, величина необхідного продукту за вартістю і обсяг необхідного продукту в натурі знаходиться в

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар