загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту » Вплив прибутку на підприємство

Вплив прибутку на підприємство

Зміст:

Введення

Глава 1 Сутність та види прибутку

§ 1 Грошові накопичення та прибуток
§ 2 Види прибутку та їх склад

Глава 2 Роль прибутку в діяльності підприємства

§ 1 Значення чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства
§ 2 Розподіл прибутку на підприємстві
§ 3 Роль прибутку в умовах розвитку підприємництва

ВСТУП.

З переходом економіки держави на основи ринкового господарства підсилюється багатоаспектне значення прибутку. Акціонерне, орендне, приватне або іншої форми власності підприємство, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишився після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і відрахувань.

Прибуток є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.

Курсова робота має на меті вивчити сутність прибутку, її роль в діяльності підприємства, а також порядок її оподаткування.

При цьому ставляться такі завдання: вивчення сутності та видів прибутку, значення чистого прибутку та його ролі в умовах розвитку підприємництва, показників, що використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку, а також розгляд проблем вдосконалення законодавчої бази з оподаткування прибутку , шляхів їх вирішення та методів мінімізації податку на прибуток для підприємств Росії, України та деяких західних країн.

Методологічною основою для написання курсової роботи послужили: підручники, практичні посібники для фінансових керуючих, а також статті провідних російських економістів.

Глава 1 СУТНІСТЬ І ВИДИ
ПРИБУТКУ

§1. ГРОШОВІ накопичення І ПРИБУТОК

У народногосподарської практиці і економічній літературі грошовими заощадженнями називають чистий дохід суспільства, реалізований у грошовій формі на підприємствах сфери матеріального виробництва. Чистий дохід - це категорія виробництва, пов'язана з процесом розподілу праці на необхідний і додатковий. Додатковий продукт - це продукт, створений працею людей на підприємстві, який виступає як чистий доход суспільства.

У будь-якому суспільному виробництві праця завжди ділиться на дві частини - необхідний і додатковий працю, продукт якого завжди служить задоволенню загальних суспільних потреб.

Додатковий продукт завжди виступає в двох формах: натурально речовій (у вигляді певної маси споживчої вартості) і вартості. В умовах товарно-грошових відносин вартість додаткового продукту (чистий дохід суспільства) реалізується в грошовій формі і відокремлюється в самостійну категорію - грошові нагромадження.

Грошові накопичення реалізуються у вигляді прибутку, акцизів, податку на додану вартість, відрахувань на соціальне і медичне страхування та ін. Більша частина грошових накопичень реалізується у формі прибутку. За економічним змістом прибуток є грошове вираження частини вартості додаткового продукту. Як фінансова категорія прибуток виконує функції: відтворювальну, стимулюючу і контрольну.

Відтворювальна функція - одне з джерел фінансування розширеного відтворення.

Стимулююча - джерело утворення заохочувальних фондів і соціального розвитку колективу.

Контрольна - один з основних показників результативності господарської діяльності підприємства.

Прибуток - найважливіша фінансова категорія, покликана відображати фінансовий результат господарської діяльності підприємства.

§ 2 ВИДИ ПРИБУТКУ ЇХ СКЛАД

Загальний фінансовий результат господарської діяльності в бухгалтерському обліку визначається на рахунку прибутків і збитків шляхом підрахунку і балансування всіх прибутків і збитків за звітний період . Господарські операції на рахунку прибутків і збитків відображаються за накопичувальним принципом, тобто наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Іншим принципом визначення фінансових результатів є використання методу нарахування. З цієї причини прибуток (збиток), показані в звіті про фінансові результати, не відображають реального припливу грошових коштів підприємства в результаті його господарської діяльності. Для відновлення реальної картини про величину фінансового результату діяльності підприємства як приріст (або зменшення) вартості капіталу, що утворився в процесі його господарської діяльності за звітний період, необхідні додаткові коригувальні розрахунки.

На рахунку прибутків і збитків фінансові результати діяльності підприємства відображаються у двох формах:

1. як результати (прибуток або збиток) від реалізації продукції, робіт, послуг, матеріалів та іншого майна, з попереднім виявленням їх на окремих рахунках реалізації;

2. як результати, не пов'язані безпосередньо з процесом реалізації, так звані позареалізаційні доходи (прибуток) і втрати (збитки).

Позареалізаційні доходи і втрати прямо відображаються за кредитом і дебетом рахунка прибутків і збитків без попереднього запису на будь-яких інших рахунках.

Основними показниками прибутку є:

загальний прибуток (збиток) звітного періоду - балансовий прибуток (збиток); прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг); прибуток від фінансової діяльності; прибуток (збиток) від інших позареалізаційних операцій; оподатковуваний прибуток; чистий прибуток.

Всі показники містяться у формі № 2 квартальної та річної бухгалтерської звітності підприємства - «Звіт про фінансові результати» .

Балансова прибуток (збиток) являє собою суму прибутку
(збитку) від реалізації продукції, фінансової діяльності та доходів від інших позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях .

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції в діючих цінах без
ПДВ, спецналога і акцизів і витратами на її виробництво і реалізацію.

Прибуток (збиток) від фінансової діяльності і від інших позареалізаційних операцій визначається як результат за операціями, відбиваним на рахунках 47 «Реалізація та інші вибуття основних засобів» і
48 «Реалізація інших активів» , а також як різниця між загальною сумою отриманих та сплачених: штрафів, пені і неустойок та інших економічних санкцій; відсотків, отриманих за сумами коштів, що значаться на рахунках підприємства; курсових різниць по валютних рахунках і за операціями в іноземній валюті; прибутків і збитків минулих років, виявлених у звітному році; збитків від стихійних лих; втрат від списання боргів і дебіторської заборгованості; надходжень боргів, раніше списаних як безнадійні; інших доходів, втрат і витрат, що відносяться відповідно до чинного законодавства на рахунок прибутків і збитків. При цьому суми, внесені до бюджету у вигляді санкцій відповідно до законодавства
Російської Федерації, до складу витрат від позареалізаційних операцій не включаються, а відносяться на зменшення чистого прибутку, тобто прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток.

Оподатковуваний прибуток визначається спеціальним розрахунком. Вона дорівнює балансового прибутку, зменшеної на суму: відрахувань до резервного та інші аналогічні фонди, створення яких передбачено законодавством (до досягнення розмірів цих фондів не більше 25% статутного фонду, але не понад 50% прибутку, що підлягає оподаткуванню); рентних платежів до бюджету; доходів по цінних паперах і від пайової участі в діяльності інших підприємств; доходів від казино, відеосалонів тощо .; прибутку від страхової діяльності; прибутку від окремих банківських операцій та угод; курсової різниці, що утворилася в результаті зміни курсу рубля по відношенню до котируваних Центральним банком Російської Федерації іноземних валют; прибутку від виробництва і реалізації виробничої сільськогосподарської та охотохозяйственной продукції.

Чистий прибуток підприємства, тобто прибуток, що залишається в його розпорядженні, визначається як різниця між балансовою прибутком і сумою податків на прибуток, рентних платежів, податку на експорт і імпорт.

Чистий прибуток спрямовується на виробничий розвиток, соціальний розвиток, матеріальне заохочення працівників, створення резервного фонду, сплаті до бюджету економічних санкцій, пов'язаних з порушенням підприємством чинного законодавства, на благодійні та інші цілі.

Невід'ємною ознакою ринкової економіки є поява консолідованого прибутку. Консолідований прибуток - це прибуток, зведена по бухгалтерській звітності про діяльність та фінансові результати материнських і дочірніх підприємств. Консолідована бухгалтерська звітність являє собою об'єднання звітності двох і більше господарюючих суб'єктів, що перебувають у певних юридичних та фінансово-господарських взаємовідносинах. Необхідність консолідації визначається економічною доцільністю. Підприємцям вигідно замість однієї великої фірми створювати кілька дрібніших підприємств, юридично самостійних, але економічно взаємопов'язаних, тому в цьому випадку може бути отримана економія на податкових платежах. Крім того, у зв'язку з дробленням і обмеженням юридичної відповідальності за зобов'язаннями знижується ступінь ризику у веденні бізнесу, досягається велика мобільність в освоєнні нових форм вкладення капіталу та ринків збуту.

Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт. Послуг) являє собою різницю між виручкою від реалізації продукції без ПДВ, спецналога, акцизів, експортних тарифів, і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції.

Виручка від реалізації продукції визначається або по мірі її оплати або по мірі відвантаження товарів (продукції, робіт, послуг) та пред'явлення покупцеві розрахункових документів. Метод визначення виручки від реалізації продукції встановлюється підприємством на тривалий термін виходячи з умов господарювання і укладення договорів. У галузях сфери товарного обігу
(торгівля, громадське харчування) замість категорії «виторг від реалізації продукції» використовується категорія «товарооборот» . Сутність товарообороту складають економічні відносини, пов'язані з обміном грошових доходів на товари в порядку купівлі-продажу. У зарубіжній практиці замість терміна
«виручка» найчастіше використовують термін «валовий доход» . Однак це дуже широке трактування даного терміну. Валовий дохід як економічна категорія виражає собою новостворену вартість, або чисту продукцію господарюючого суб'єкта. У практиці планування та обліку в торгівлі під валовим доходом розуміється сума торговельних надбавок (знижок); в громадському харчуванні - сума торгових набавок (знижок) і націнок.

Собівартість продукції являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар