загрузка...

трусы женские
загрузка...
Аудит кредитів і позик 2002
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, що регулюють взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких гідне міс
Бухгалтерський облік
Витрати обігу-це оценненое в грошовому вираженні, споживання товарів і послуг яке потрібно для виробництва і збуту продукту підприємства. До витрат обігу відносяться витрати на транспортування, хр
Ревізія і аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів (МБП)
Важливим, трудомістким, складним ділянкою обліку в організаціях усіх форм власності та відомчої підпорядкованості є облік МБП як частини матеріально-виробничих цінностей. Від об'єктивності і достоверн
Фінансовий контроль ОВС
Дипломна робота виконана на тему «Організація і шляхи вдосконалення фінансового контролю в сучасних умовах господарювання (на прикладі спеціалізованих контрольних органів)» .
Облік розрахунків з оплати праці
Зміст
Введення
Глава 1. Заробітна плата як об'єкт обліку
1.1
Бухгалтерський облік основних засобів
Виробничо - господарська діяльність підприємств забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів , але і за рахунок основних фондів. В якості основних фондів ви
Права та обов'язки експерта
При виробництві судово-бухгалтерської експертизи експерт-бухгалтер незалежний, він не може перебувати в будь-якої залежності від органу або особи, що призначили судову експертизу, сторін та інших осіб, заинтере
Витрати і витрати підприємства
Облік процесу виробництва дозволяє підприємству виявити фактичну собівартість виготовленої продукції, а облік процесу реалізації - визначити фінансовий результат від її реалізації (прибуток або збиток).
Облік, аналіз, аудит малотоварного виробництва молока сільським товаровиробником на прикладі СПК Прапор Ілліча
| Показники |Тамбовская|Воронежская|Белгородская|Курская|Липецкая|
| | Область | область | область | область | область |
| Виробництво молока | 348,4 | 784,9 | 622,5 | 462,0 | 383,3 |
| в усіх категоріях | | |
Типові методичні рекомендації з планування та обліку собівартості будівельних робіт
1.1. Справжні Типові методичні рекомендації розроблені та затверджені на виконання постанови Уряду Російської Федерації від 5 серпня 1992 р. № 552 "Про затвердження положення про склад витрат п
Практика з бухгалтерського обліку
У даній роботі розглянуто її фінансова діяльність, розрахунки з постачальниками та підрядниками, заробітна плата працівників, права та обов'язки бухгалтера, аналіз балансу, пропозиції щодо виведеним результатами
Облік розрахунків з підзвітними особами
У процесі фінансово-господарської діяльності у організацій часто виникає необхідність придбання матеріальних цінностей, а також різних робіт, послуг не тільки за безготівковим розрахунком, але й готівкові
Аудит
. до них відносять-ся - податки, збори, отчисл. спец. внебюдж. фонди, отчисл. у страх. фонди, платежі за шкідливі. викиди, по обязат. страхів. им-ва, платежі за кредитами, з-ти на відрядження, оформл. закордонних паспортів,
Облік накладних витрат
Однією з найбільш важливих завдань, що стоять перед керівництвом підприємства, є зниження собівартості продукції, вироблення шляхів скорочення витрат і підвищення ефективності має відбуватися н
Фінансова звітність і аналіз фінансового стану підприємства
Фінансовий стан підприємства характеризується широким колом показників, що відображає наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. В умовах масової неплатоспроможності підприємств і практичес
Поняття, склад бухзвітності і загальні вимоги пред'являються до неї
У результаті своєї діяльності будь-яке підприємство здійснює які-або господарські операції, приймає ті чи інші рішення. Практично кожну таку дію знаходить відображення в бухгалтерському обліку.
Калькуляція собівартості продукції нормативний метод
Зміст

ВСТУП 2
ЧАСТИНА I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 3
1.1 Нормативна база обліку витрат на виробництво 3
1.2 Матеріальні витрати 7
1.3 Витрати на оплату праці 9
1.4 Суми нарахованої амортизації 11
1.5 Інші витрати 12
1.6 Позареалізаційні витрати 15
ЧАСТИНА II
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
Оскільки фактори, що впливають на формування системи бухгалтерського обліку взаємопов'язані, в країнах зі схожими соціально-економічними умовами принципи обліку мають багато спільного. Найбільш розпод
Фінансовий стан підприємства
Введення.
Попередня оцінка фінансового стану «Стелас»
Податок на рекламу
Сутність податку на рекламу. Об'єкт податку на рекламу. Особливості обліку податку на рекламу. Сплата податку на рекламу в некомерційної сфері. Джерела інформації.
Бухгалтерський облік і прийняття рішень в бюджетних організаціях
Мета даного курсу - допомогти слухачам за допомогою різноманітних методів навчання і контролю освоїти теорію і практику бухгалтерського обліку бюджетних установ у повному її обсязі. Значна увага на практ
Контроль и ревізія
3гідно з принципом вартості, побічні витрати, что мают місце у зв'зку з придбанням товарів (Такі, як ВАРТІСТЬ транспортування, страхування, зберігання и так далі), повінні відображатісь у складі вартості прідб
Поняття і види представництва
Представництво (ст. 182) - вчинення правочину представником в силу повноваження, заснованого на довіреності, вказівки закону або акті уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування.
Відображення в бухгалтерському обліку та звітності інформації по діяльності, що припиняється
Розгляд даної теми вважається актуальною, так як проблема припинення діяльності юридичної особи в останні роки стала досить поширеною, особливо в Росії. Діяльність юридичних осіб Прека
Аналіз прибутку і рентабельності
У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування.
Шпаргалки по Бух. обліку
В.1. Облік і його види. Багато хто пов'язує ім'я Лука Пачолі з «бухобліком» , з його виникненням. Але ніхто точно не знає, коли виник бухоблік, передбачається, що він виник в період виникнення торгівлі (купецькі
Шпори по бух.обліку
| 1 БО його сутність, | 5 Баланс елемент | 12 Орг-ція БО | 3 Докумен-ція - |
| осн завдання, | методу БО. | п / п.Состав уч. | елемент методаБУ. |
| користувачі | Бух баланс-це | політики пр-я | За призначенням |
Огляд регіонального ринку бухгалтерських програм
У неавтоматизованій системі ведення бухгалтерського обліку обробка даних про господарські операції легко просліджується і звичайно супроводжується документами на паперовому носії інформації - розпорядженнями,
Аудит розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами
Аудиторський контроль являє собою підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм), які здійснюють незалежні позавідомчі перевірки бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-расч
Облік Основних Засобів
Наведено конкретні ставки, норми і нормативи, розміри відрахувань , що діють на момент написання роботи. Питання придбання, зносу і вибуття основних засобів розглянуті в тісній ув'язці з чинним зак
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар