загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по валютным отношениям » Доход, затраты и прибыль коммерческого банка

Доход, затраты и прибыль коммерческого банка

Доход, затраты и прибыль коммерческого банка

ВСТУПЛЕНИЕ

У недавньому минулому комерційні
банки займали особливе положення в економіці західних країн. Державні органи
завжди підтримували банки у разі кризи ліквідності або при загрозі банкрутства,
щоб гарантувати стабільність фінансової системи. При цьому фінансове законодавство
обмежувало сферу діяльності комерційних банків, точно визначаючи що і як
вони можуть робити, і одночасно оберігало банки від появи конкурентів. Банки при
цьому грали традиційну роль посередника між вкладниками і позичальниками і забезпечували
функціонування платіжної системи, відносно мало думаючи про застосування
нових методів і технологій. Однак остання чверть віку була періодом глибоких
змін в банківській справі, численних новин в організації, методах управління
банками і формах обслуговування корпоративних і індивідуальних клієнтів. Ці
процеси в різній мірі і з різною інтенсивністю торкнулися всіх країн, включаючи
Україну. Підкреслюючи значимість виникаючих змін, експерти нерідко називають їх
"фінансовою революцією". Прийоми і методи банківської діяльності ускладнюються,
приймаючи нові межі. У той же час виникають абсолютно нові види операцій і послуг,
що не мали аналогів в світовій практиці і що стали можливими завдяки складному
поєднанню причин, що впливають на попит і пропозицію грошового капіталу.
За останні декілька років банківська система України потерпіла глобальні зміни.
Стався різкий перехід від централізованої до комерційні децентралізованій дворівневій
банківської системі, в якій чітко розмежовані функції центрального і комерційних
банків. Внаслідок цього посилилася конкуренція в банківському середовищі.
Один з найважливіших аспектів банківських змін отримав назву інтернаціоналізації
або глобалізації. Це процес розширення сфери діяльності великих банків
за межі національних кордонів, що супроводиться створенням мережі зарубіжних філій,
з одного боку, і зростанням числа іноземних банків - з іншою. Внаслідок інтернаціоналізації
фінансових ринків, банки стикаються із змінами кон'юнктури ринків
не тільки національних, але і світових, що ще більш ускладнює управління
банківським портфелем. У умовах ринкової економіки можливість залучення додаткових
ресурсів для банків однозначно зумовлена мірою їх фінансової стійкості. Зростає
зацікавленість в якості фінансового становища банку з боку його клієнтів і
власників. Фінансова стабільність банку стає питанням його виживання, оскільки
банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом фінансової діяльності
нарівні з іншими можливостями. Надійність банку стає першочерговим запитанням
на сьогоднішній момент. Для визначення надійності комерційного банку перш за все
аналізують доходи банку, його видатки та прибуток, які являються основними показниками
результативності його фінансової діяльності. Таким чином метою даної
роботи є теоретичне обгрунтування методик оцінки доходів, видатків та прибутків
комерційного банку . Предмет дослідження - доходи, витрати та прибутки комерційного
банку. Об'єктом є безпосередньо комерційний банк. Задачі, поставлені перед
даною роботою: * визначення понять та сутність доходів, витрат та прибутку комерційного
банку ;* розгляд основних показників оцінки доходів, витрат та прибутку
комерційного банку ;* розгляд нових методик та міжнародного досвіду оцінки
доходів, видатків та прибутку комерційного банку . 1. Доходи, видатки та прибуток
комерційного банку Вся господарська діяльність комерційного банку - здійснення
банківських угод - має назву статутна діяльність. Її проведення вимагає від
комерційного банку значних витрат,але крім витрат виникають доходи, як результат
діяльності комерційного банку. Результатом співставлення доходів та витрат є
фінансовий результат статутної діяльності, який виступає у вигляді прибутку чи
збитків. Поняття доходності комерційного банки відображає позитивний сукупний
результат діяльності банку у всіх сферах його господарсько-фінансової і комерційної
діяльності. За рахунок доходів банку покриваються усі його операційні видатки,
включаючи адміністративно-управлінські, формується прибуток банку, розмір
якого визначає рівень дивідендів, збільшення власних коштів і розвиток пасивних
і активних операцій. Для оцінки доходів та видатків необхідно розрахувати загальну
суму доходів банку, отриманої їм за період, із наступним поділом її на види
доходів, що надійшли від проведення різноманітних видів банківських операцій.
Валові доходи банку прийнято розділяти на процентні і непроцентні. До процентних
доходів банку відносяться:* нараховані й отримані відсотки по позичках у гривневому
виразі;* нараховані й отримані відсотки по позичках в іноземній валюті.
Структура процентних доходів банку може бути подана також у вигляді:* процентних
доходів, отриманих по міжбанківських позичках;* процентних доходів, що надійшли
по комерційних позичках. Непроцентні доходи складають:* доходи від інвестиційної
діяльності (дивіденди по цінних паперах, доходи від участі в спільній діяльності
підприємств і організації й ін.);* доходи від валютних операцій; * доходи
від отриманих комісій і штрафів;* інші доходи. Також доходи можна розділити
на банківські і небанківські. Банківські доходи - це ті, що безпосередньо пов'язані
з банківською діяльністю. Небанківські - ті, які не відносяться до основної
банківської діяльності, але забезпечують іі здійснення. При оцінці доходів банку
визначається питома вага кожного виду доходу в їхній загальній сумі або відповідній
групі доходів. Динаміка дохідних статей може порівнюватися з попередніми
періодами, у тому числі і по кварталах. Стабільний і ритмічний приріст доходів
банку свідчить про його нормальну роботу і про кваліфіковане управління. Після
проведення оцінки структури доходів банку по укрупнених статтях варто більш
детально вивчити структуру доходів, що формують укрупнену статтю, що займає найбільшу
питома вагу в загальному обсязі доходів. ) Аналізуючи одночасно доходи конкретного
банки і динаміку структури активу балансу, можемо зробити висновок,
що не всі активи банку приносять йому адекватний прибуток. Це відноситься до активів,
що звичайно не приносять доходу (наприклад, кошти в касі і на кореспондентському
рахунку, резерви в НБУ і власні основні засоби), а також до таких активів,
як цінні папери й інші права участі, придбані банком і нематеріальні активи.
Це означає, що якість спільних проектів, придбаних цінних паперів і нематеріальних
активів є вкрай невисокою. Отже, доход комерційних банків залежить від норми
прибутку по позичкових і інвестиційних операціях, розміру комісійних платежів,
стягнутих банком за послуги, а також від суми і структури активів. Доходність
банка є результатом оптимальної структури його балансу як у частині активів,
так і пасивів, цільової спрямованості в діяльності банківського персоналу в цьому
напрямку. Іншими важливими умовами забезпечення доходності банка є раціоналізація
структури видатків і доходів, розрахунки процентноЇ маржу і виявлення
тенденцій у доходності позичкових операцій, планування мінімальної дохідної маржї
для прогнозування орієнтованого рівня відсотків по активних і пасивних операціях.
Умовою доходності банківської діяльності безумовно є підтримка ліквідності,
управління банківськими ризиками, їхня мінімізація. Оцінка витрат банка здійснюється
по тієї ж схемі, що й оцінка його доходів. Валові витрати банку можна розділити
на процентні і непроцентні. Процентні витрати складають: - нараховані
і сплачені відсотки в гривнях; - нараховані і сплачені відсотки у валюті. До непроцентних
витрат відносять: * операційні витрати:сплачені комісійні по послугах
і кореспондентських відносинах;витрати по операціях із цінними паперами; витрати
по операціях на валютному ринку; * витрати по забезпеченню функціонування банку:витрати
на утримання апарата управління;господарські витрати; * інші витрати:штрафи,
пені, неустойки сплачені;відсотки і комісійні минулого років і т.д.
Найбільше значними статтями операційних витрат банку традиційно є витрати: - по
виплаті відсотків по поточних і строкових вкладах; - пов'язані з виплатою комісійних
іншим банкам і іншим фінансово-кредитним заснуванням за надані послуги;
- по утриманню й експлуатації будинків і устаткування; - на заробітну плату персоналу;
- на створення спеціальних резервів. У останні роки спостерігається зріст
питомої ваги видатків на виплату відсотків по вкладах клієнтів. Це пояснюється,

Страницы: 1 2
 
Подобные рефераты:
Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом
За статутом, штаб-квартира МВФ розміщується в країні із найбільшою квотою. Зараз це США (18,25% від сукупності всіх квот, Україна, для порівняння, має квоту в розмірі 0,68% від сукупності всіх квот).
Валютно-фінансові операції
При видачі шляхових чеків працівник каси повинен проконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався на кожному чеку в тому місці, яке спеціально відведено для зразка підпису власника чеку.
Європейська валютна система
План "Делора" передбачав створення загального ринку, заохочення конкуренції в ЄС, координацію економічної, бюджетної, податкової політики з метою стримування інфляції, стабілізації цін і економічного росту, об
Валютные риски и методы их страхования
Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается веро
Учёт имущества и результатов деятельности кредитной организации
Ни одна кредитная организация не может осуществлять уставную деятельность без наличия основных средств. Основные средства - это имущество банка в виде зданий, сооружений, оборудования, приборов, транспортных с
Валютные операции коммерческих банков
Валютные операции Классификация валютных операций Операции по международным расчетам Инкассо Банковский перевод Аккредитив Корреспондентские отношения с иностранными банками Операции по размещению и привлечению банком валютных средств Неторговые операции Покупка (продажа) наличной иностранной валюты Инкассо иностранной валюты Выпуск и обслуживание пластиковых карт Оплата денежных аккредитивов Покупка (оплата) дорожных чеков Конверсионные операции Валютный арбитраж Форвард Своп Спот Валютная позиция банка Ведение валютных счетов клиентуры Валютными операциями считаются: - операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, когда в качестве средства платежа используется иностранная валюта и платежные
Новый Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле& ...
19 июня 2005 года начинают действовать положения Федерального закона № 173 ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» .
Валютно-экспортные операции на территории РФ
План. 1. Основные принципы осуществления валютных операций. (( 1.1 Права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере валютных операций ((( 1.2 Виды и условия расчетов. I( 1.3 Средства платежа. VI 2. Учет экспортных операций.
Страхование коммерческих и финансовых рисков
Под коммерческими и финансовыми рисками подразумеваются факты возможного невыполнения договорных обязательств одной из сторон своих обязательств по договоpу, послужившему причиной понесения убытков другой стороной - лицом, заключившим договоp стpахования.
Расчет средней доходности, прогнозирование затрат на привлеченные и размеще ...
Расчет средней доходности, прогнозирование затрат на привлеченные и размещенные средства, моделирование оптимального привлечения и размещения средств. Основной целью любого предприятия является получение прибыли.
Учет валютных операций
В данной курсовой работе рассматривается бухгалтерский учет валютных операций ,а именно учет импортных операций. Импорт является важной деталью экономических отношений между странами. Идет закупка товаров за г
Валютный рынок и валютные риски
У каждой страны есть свои деньги . Они служат средством обмена или средством платежа , единицей счета , средством сохранения стоимости , а также используются как мера отложенных платежей . Причем не только на
Валютные отношения
Все экономические отношения, возникающие на международном уровне, посредуются деньгами, которые выступают в виде валют. Потребность упорядочения финансовых расчетов необходимость формирования международной вал
Валютная система России
Валютная система России, ее основные элементы. ПЛАН ВВЕДЕНИЕ 1.
Формы международных расчетов
ВВЕДЕНИЕ В международной торговой практике очень большое значение имеет форма расчета за поставленную продукцию, выполненные работы или услуги. Формы международных расчетов - это условия, правила и порядок документального оформления расчетов между участниками внешнеторговой деятельности.
Правовые основы валютного контроля
Однако, так или иначе на настоящий момент сложилась система валютного регулирования и валютного контроля Российской Федерации, составляющая неотъемлемую часть финансовой системы страны. Существует понятие зако
Управление рисками в коммерческих банках
ПЛАН ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА I РИСК КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.1.
Валютный рынок в России
Основополагающими понятиями валютного рынка являются валютное регулирование и валютный контроль. Рассмотрев основные принципы регулирования валютных операций и функции, выполняемые органами и агентами валютног
Проблемы перестрахования
С развитием страхования, берущим свое начало с морских денежных займов в конце средних веков, появилась потребность в перестраховании.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар