загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з валютним відносінам » Баланси міжнародніх розрахунків

балансі міжнародніх розрахунків

Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Платіжний БАЛАНС ЯК ЕКОНОМІЧНА категорія І ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
(1. СУТНІСТЬ платіжного балансу ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЙОГО Складання
(2. СТРУКТУРА Платіжний баланс.
(3. ПІДХОДІ ДО ВИЗНАЧЕННЯ сальдо платіжного балансу
РОЗДІЛ 2 Платіжний БАЛАНС І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
(1. ЕКОНОМІЧНІ Подивившись на Платіжний БАЛАНС ДО 1930х років
(2. Ідеї Дж.М.Кейнсом І АНАЛІЗ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
(3. СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ: монетаристської ПІДХІД
ГЛАВА 3. ОСНОВНІ Тенденції В ДІНАМІЦІ Показників платіжного балансу росії
(1. Платіжний БАЛАНС РОСІЙСЬКОЇ Федерации В 1992 - 1996 роках
(2. Платіжний БАЛАНС РОСІЙСЬКОЇ Федерации В січні-ВЕРЕСНІ 1997 РОКУ І ПРОГНОЗ ЙОГО Показників НА 1998 РІК
(3. Тенденції В ДІНАМІЦІ сальдо за Рахунка потокової операцій платіжного балансу росії І ОЦІНКА Показників ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ.
(4. ПРОБЛЕМА нерегістріруеміх УТЕЧКИ Капіталу.
ВИСНОВОК
ДОДАТОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Органи ДЕРЖАВНОЇ власти, что візначають економічну, фінансову и грошово-кредитну відчувають постійну необхідність в информации про взаєміні держави як суб'єкта міжнародніх Економічних отношений з економічнімі агентами зовнішнього світу. Такого роду інформація такоже необхідна самим економічнім агентам для прийняття РІШЕНЬ Щодо майбутніх Дій на ФІНАНСОВИХ, валютних и копійчаних ринках, в области інвестіційної та цінової політики. Традіційно Важлива Значення має інформація про стан зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ країни и для економістів-дослідніків, что займаються аналізом и прогнозом Економічної сітуації в Країні, а такоже Досліджень місця країни в сістемі світовіх господарських зв'язків.
Основні спожи в подібній информации задовольняють баланси міжнародніх розрахунків, а частіше основна їх частина - Платіжний баланс держави, Який відображає Товарні та фінансові потоки между даною Країною и всім іншім світом. Підготовка багатьох політічніх та Економічних РІШЕНЬ потребує такого роду даних. Можна відзначіті три випадка, коли інформація, что містіться в платіжному балансі, особливо необходіма1):
1) За помощью АНАЛІЗУ результатів обміну между країнамі легше судити про стабільність системи плаваючих валютних курсів: Платіжний баланс допомагає віявіті масштаби акумулювання іноземних валют у тихий Економічних агентів, Які больше зацікавлені в їх володінні, и тихий, хто більш схільній позбутіся ціх валют.
2) В умів фіксованіх валютних курсов2) Платіжний баланс допомагає візначіті ОБСЯГИ припливи іноземної валюти в Країну, ступінь тиску на курс национальной валюті, а такоже дозволяє вірішіті питання Загальна про доцільність ПІДТРИМКИ фіксованого курсу валюти, если їй загрожує кризу.
3) Рахунки платіжного балансу в частіні розрахунково балансу Надаються информацию про Накопичення зовнішньої заборгованості, виплати відсотків и платежів за основною сумою Боргу и возможности країни акумулюваті валюту для майбутніх платежів. Ця інформація необхідна для ОЦІНКИ того, наскількі країні-Боржника стало обходити Дешевше чі дорожча погашаті Боргі іноземним кредиторам.
Разом з тім, для того, щоб на Основі платіжного балансу можна Було делать правільні Висновки про стан зовнішньоекономічніх зв'язків держави, необхідній аналіз механізмів впліву тихий чі других Економічних явищем на рахунки балансу, так як Самі по Собі смороду НЕ могут дати нам позитивних чі негативних оцінок тихий чі других явищем.
У зв'язку з ростом інтенсівності світовіх господарських зв'язків особлівої актуальності в Останні кілька десятіліть ПРИДБАЮ аналіз стану платіжного балансу держави як складової Частини ДОСЛІДЖЕНЬ економічного стану країни и ее подалі перспектив розвітку. Особливо Важлива Значення має аналіз платіжного балансу при оцінці Економічної сітуації в Російській Федерации: по-перше, лібералізація зовнішньоекономічніх зв'язків та валютного курсу створі передумови для Зміни ОБСЯГИ и Структури міжнародніх ФІНАНСОВИХ потоків России, а по-одному, особливого підходу заслуговує Внесок Експортна та імпортних операцій в дінаміку ВВП России, а такоже аналіз відповідності дійсності ФІНАНСОВИХ потоків, что фіксуються в платіжному балансі РФ.
ВРАХОВУЮЧИ віщесказане, представлена ??робота побудовали таким чином: починаючі з Загальної характеристики платіжного балансу як Економічної категорії та ее сутності, основних Принципів складання и факторів, Які вплівають на Зміни Показників балансів міжнародніх розрахунків, буде зроблений Переход до викладу основних підходів до АНАЛІЗУ стану платіжного балансу и взаємозв'язку его Показників Зі таборували Економіки країни. Потім, грунтуючись на Цій теоретічній базі, буде Зроблено Спроба АНАЛІЗУ динаміки сальдо по основних Рахунка платіжного балансу Російської Федерации За період, за Якім мається відповідна статистична інформація.
Глава 1 Платіжний баланс як економічна категорія та інструмент економічного АНАЛІЗУ
(1. СУТНІСТЬ платіжного балансу та основні принципи его складання
Платіжний баланс країни являє собою статистичну систему, в якій відбіваються всі економічні Операції между резидентами даної країни и резидентами других країн (нерезидентами), Які малі місце Протяг Певного періоду годині. Ніні Платіжні баланси в більшості країн світу складаються відповідно до рекомендацій, розроблення фахівцямі Міжнародного валютного фонду , Які випускають у вігляді видання "Balance of Payments Manual" або "Рекомендації Щодо складання платіжного балансу". Всього за годину Існування МВФ Було віпущено п'ять редакцій "Рекомендацій ...", остання з якіх датована 1993 роком.
Економічні Операції, совершающиеся между резидентами и нерезидентами, охоплюють догоди, об'єктом якіх є товари, послуги и дохід, вимоги и зобов'язання по відношенню до решті світу, а такоже трансферти (Які з облікової точки зору можна класіфікуваті як односторонні Операції по Рахунка). Сама по Собі економічна угода Визначи МВФ як економічний потік, Який відбіває создания, трансформацію, обмін, передачу деякої вартості и супроводжуючий зміна власності на товари та / або фінансові активи, Надання послуг, а такоже Надання праці або Капіталу за плату.3)
Крім платіжного балансу, засновання на відображенні ФІНАНСОВИХ потоків (flow-oriented), в сістемі балансів міжнародніх розрахунків вікорістовується Розрахунковий баланс, або позиція країни з міжнародніх інвестіцій, что складається за станом на Пєвнєв дату - як правило, Кінець року (stock-oriented). Міжнародна інвестиційна позиція показує ОБСЯГИ и структуру іноземних актівів резидентів, тобто вимог резидентів до нерезидентів, а такоже ОБСЯГИ и структуру іноземних зобов'язань резидентів. Іноді, путем зіставлення актівів и зобов'язань, Можливо отріматі чисту міжнародну інвестіційну позіцію країни, яка еквівалентна частці национального багатства, НАДАННЯ або взятого в борг у зовнішнього світу (нерезидентів). Зміни в інвестіційній позіції порівняно з попереднім періодом могут буті віклікані економічнімі операціямі з активами и зобов'язаннями, переоцінкою актівів и зобов'язань в результаті Зміни обмінніх курсів, ЦІН ТОЩО, а такоже в результаті других Дій (Наприклад, безоплатної передачі ФІНАНСОВИХ ресурсів). На Відміну від інвестіційної позіції, Платіжний баланс відображає Зміни, что відбуліся Тільки в результаті Економічних операцій.
Основний принцип, что лежить в Основі ПОБУДОВИ платіжного балансу - принцип Подвійного запису, тобто будь-яка економічна угода знаходится Подвійне відображення в балансі путем запису по кредиту однієї статьи та за дебетом Іншої. Це правило має Дуже просту економічну інтерпретацію: більшість Економічних операцій Полягає в обміні економічнімі цінностямі. З цього віпліває, что сума всех кредитових проводок винна співпадаті з сумою дебетових, а Загальне сальдо - рівнятіся нулю, однак на практіці баланс Ніколи НЕ досягається. Це відбувається тому, что дані, что характеризують Різні боці одних и тихий же операцій, беруться з різніх джерел. Наприклад, дані про експорт товарів містяться в мітній статістіці, в тій годину як дані про Надходження іноземної валюти на рахунки предприятий за постачання з експорто зазвічай беруть З банківської статистики. Розбіжність между сумами кредитових и дебетових проводок назівається "чистими Помилка та пропусками". При цьом, даже если показники "чистих помилок та пропусків" становить відносно невелика величину, Це не означає, что сума абсолютних величин помилок и пропусків мала, так як протілежні за знаком помилки и пропуски могут погашаті один одного. З Іншого боку, за наявності помітніх стійкіх негативних чі позитивних значень зазначеним № сертифіката № Протяг й достатньо Довгого періоду годині, по велічіні статьи «чисті помилки и пропуски» можна судити про систематичність недо-або переоцінці того чі Іншого № сертифіката № платіжного балансу.
В тому випадка, если відбувається Безоплатне Надання Економічних цінностей (товарів, послуг або ФІНАНСОВИХ актівів), для того, щоб відобразіті Цю операцію двічі, в сістемі платіжного балансу вводитися особлива стаття, яка назівається "трансферти" .
Згідно принципам складання платіжного балансу, записи по кредиту проводяться у випадка, что стосують:
1) Руху реальних (товарних) потоків, супроводжуючий експорт.
2) Руху ФІНАНСОВИХ потоків, что відображає Зменшення Закордоний актівів країни або Збільшення зарубіжніх зобов'язань.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар