загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з геодезії » Геодезичні опорні мережі. Спрощене зрівняння центральної системи

Геодезичні опорні мережі. Спрощене зрівняння центральної системи

редісловіе від автора.

У перебігу всього терміну навчання мною було зроблено кілька робіт
(курсовиків, лабораторних, практичних), і скільки я не шукав в інеті, я нічого підходящого так і не знайшов, і ось вирішив трохи допомогти наступним поколінням студентів землевпорядників.

Ця дипломна робота була написана студентом Пензенського Аграрного технікуму Чижовим Олегом в 2002-03 році. У ній були використані матеріали:

Дипломна робота Зайцевої О.В.

Практика на тему гео-мережі Шампарова В.В.

Диплом був захищений мною на оцінку 4.

Робота майже готова до здачі, тільки потрібно в деяких місцях вписати кілька формул, намалювати теодоліт.

Бажаю всім удачі.
З усіх питань писати сюди: chizh @ sura

Міністерство сільського господарства РФ

Пензенський Аграрний Технікум

Землеустроительное відділення

Пояснювальна записка

До дипломному проекту

На тему

«Геодезичні опорні мережі »

Спрощене зрівняння центральної системи.

Керівник
дипломного проекту: Кувардина Н.
В.


Рецензент: Савічева Т. Ф.

Дипломник:
Чижов О. Д.

Пенза 2003

Зміст

Розділ I Схема побудови і класифікація державних геодезичних мереж .--------------------------------------
------------------2

1. Поняття про геодезичних опорних сетях----------------------------------

---3

2. Побудова геодезичних опорних мереж .--------------------------------

--5

3. Вимірювання горизонтальних кутів опорних мереж .-------------------------

5

Дбав II Інструменти застосовувані для вимірювання кутів і довжин ліній.-8

1. Пристрій теодоліта 2Т30П .--------------------------------------------

-------9

2. загальні відомості про лінійних вимірах .----------------------------------

-і12

3. Вимірювання довжини лінії базису мірної стрічкою .---------------------------

12

Розділ III Камеральна обробка мереж згущення .--------------------------
----14

1. Вимірювання довжин сторін і накопичення помилок в тріангуляції .--------15

2. Сутність способу найменших квадратів .---------------------------------

-16

3. Види умов рівнянь в тріангуляції .---------------------------------

--19

4. Спрощене зрівняння центральної системи .--------------------------

22

Розділ IV Охорона праці в землеустрій .---------------------------------
-------26

Розділ V Список використаної літератури .--------------------------------
----29

Програми .-----------------------------------------------------------------
---------------31

ВСТУП

Геодезія займається вивченням Землі в геометричному відношенні.
Назва геодезія походить від грецьких слів: гео-земля та дазаман-ділю, т. Е. Землі розділення. Звідси видно, що геодезія дуже близька до геометріі-науці про вимір. Обидві ці науки зародилися в глибокій старовині. З розвитком людського суспільства геометрія стала займатися вивченням просторових форм, а практична частина в додатку до питань виміру на землі отримала назву геодезія.

Геодезія в свою чергу тісно пов'язана з картографіей-наукою про складання карт. Геодезичні матеріали служать основою для складання карт.

Завданням геодезії є вивчення деталей земної поверхні. В результаті вивчення отримують плани, карти та числові характеристики, що відносяться до Землі в цілому і окремих дільницях, лініях і точкам на ній.

В геодезії вивчаються способи та інструменти, застосовувані при вимірюванні кутів і довжин ліній.

Матеріали геодезичних робіт у вигляді планів, карт і числових величин
(координат і висот) точок земної поверхні мають велике застосування в різних галузях народного господарства. Будь-яке спорудження проектують з урахуванням наявних на місцевості контурів споруд, доріг, водних джерел, грунту, грунту. Тому для проектування необхідний план місцевості з докладним відображенням всіх деталей. Проектування і будівництво сіл, міст, залізних і шосейних доріг не можна виконувати без геодезичних матеріалів.

Геодезичні роботи за змістом і характером поділяються на дві стадії:

1. польові вимірювальні роботи із застосуванням сучасної геодезичної техніки.

2. обчислювальна обробка результатів вимірювань, графічне складання та оформлення планів і карт.

Винятково велике значення планова-картографічний матеріал має в сільському господарстві. Землевпорядні органи займаються проблемою раціонального використання землі.
Перед сільським господарством стоять завдання зрошення, осушення земельних ділянок, поведінка заходів щодо боротьби з ерозією грунтів та ін. Всі ці питання можна вирішити тільки з використанням геодезії. Для вирішення багатьох питань необхідні плани, карти, що відображають рельєф, межі видів грунтів, рослинності, водойм та ін.

Методи вивчення Землі в цілому, як планети значно відрізняються від методів вивчення окремих ділянок поверхні. Земля є сферичне тіло, отже, досліджуючи її в цілому або великих її ділянок необхідно враховувати сферичність, що і вивчає наука вища геодезія.

РОЗДІЛ I

Схема побудови і класифікація державних геодезичних опорних мереж

Поняття про геодезичних опорних мережах.

Основними матеріалами при проведенні великого комплексу різних землевпорядних заходів є плани і карти місцевості, створювані в результаті проведення топографо-геодезичних робіт.

Створення планів і карт на великій території потребує попереднього побудови на всю цю територію планових і висотних опорних геодезичних мереж. Під цими мережами розуміють сукупність пунктів на земній поверхні, положення яких визначено координатами в прийнятій системі координат і висотами над рівнем моря або інший прийнятої рівневої поверхні. При цьому пункти можуть бути тільки планові або тільки висотні. Ці пункти розташовують згідно заздалегідь складеним проектом і відзначають на місцевості відповідними знаками.

Побудова опорних геодезичних мереж проводиться від загального до приватного. Це значить, що спочатку на великій території будуються мережі з рідкісними пунктами, але виміру проводять з високою точністю. Потім від цих пунктів вже при меншій точності, переходячи постійно до пунктів службовцям безпосереднім обгрунтуванням зйомки. Планово геодезичні мережі будуються методами тріангуляції, трилатерації і полігонометрії або їх поєднань і видозмін залежно від необхідної точності. Висотні мережі створюються методами геометричного і тригонометричного, а іноді й барометричного нівелювання.

Метод тріангуляції полягає в тому, що на місцевості будують систему прилеглих до іншому трикутників, в яких вимірюють всі кути і зазвичай дві сторони.

Метод трилатерації, подібно тріангуляції являє собою систему примикають один до одного трикутників, в яких вимірюють всі сторони.

Полігонометрія складається з одного або декількох ходів, в яких вимірюють з високою точністю всі кути і сторони. Цим методом зазвичай будують опору в рівнинних закритих районах, т. Е. В заліснених місцях і населених пунктах.

Побудова геодезичних опорних мереж виконують у три етапи: насамперед будують державну мережу, потім - мережі місцевого значення, і нарешті, знімальні мережі. При зйомках в масштабі 1: 10 000 і дрібніше мережі місцевого значення не будують.

Державна геодезична мережа є головною геодезичної основою зйомок усіх масштабів. Вони поділяються на: а) мережі тріангуляції, полігонометрії і трилатерації I, II, III і IV класів та б) нівелірні мережі I, II, III і IV класів, що розрізняються по точності вимірювань і по послідовності виконання, щоб мережу молодшого класу будувалася на основі мережі старшого класу.

Триангуляція I класу будується у вигляді рядів, розташованих переважно вздовж меридіанів і паралелей і створюючих полігони периметром близько 800-1000 км. Брязкаючи, складові полігони повинні мати довжину не більше 200 км, причому ланки тріангуляції I класу при необхідності можуть бути замінені полігонометрії того ж класу. Цю мережу ще називають астрономо-геодезичної. Вона служить для вирішення наукових задач по визначенню форми і розмірів Землі.

Триангуляція II класу будується у вигляді мереж трикутників, суцільно покривають площі полігонів тріангуляції I класу. В окремих випадках мережі тріангуляції можуть бути замінені мережами ходів полігонометрії II класу. Усередині мереж тріангуляції, приблизно в середині полігону, вимірюють не менше однієї базисної сторони (ab), на кінцях якої також визначають широту, довготу і азимут.

На основі пунктів I і II класів у міру потреби будується тріангуляція III класу у вигляді готельних систем, що складаються з декількох пунктів. Триангуляція IV класу будується також у вигляді систем або окремих пунктів на основі пунктів старшого класу.

В такому ж порядку будують геодезичні мережі III і IV класів методом полігонометрії.

В районах, де мережі I і II класів не побудовано, для забезпечення зйомок в масштабах 1: 5000 і 1: 2000 на невеликих ділянках дозволяється будувати самостійні мережі тріангуляції III і IV класів, в яких повинно бути виміряна не менше двох базисних сторін. Полигонометрические мережі будують у цьому випадку полігонами з периметром для III класу - не більше 60 км і для IV класу - не більше 35 км.

Побудова геодезичних мереж методом тріангуляції проводиться за програмою, яка розробляється в кожному окремому випадку залежно від фіізіко-географічних та інших умов району робіт.

Пункти державної геодезичної мережі закріплюють на місцевості підземними спорудами, покликаними забезпечити їх незмінне положення і довготривалу збереженість. Для вимірювання кутів і ліній над центрами пунктів споруджують дерев'яні або металеві зовнішні знаки, конструкція яких залежить від фізико-географічних умов - рельєфу, залісеності району, а також від відстаней між пунктами.

Побудова геодезичних опорних мереж згущення.

Геодезичні опорні мережі згущення поділяються на два розряди. Мережі створювані методом тріангуляції, утворюють типові фігури: центральну систему, ланцюг трикутників і геодезичний чотирикутник. Кожна така фігура спирається на пункти геодезичної опори вищого класу.

Мережі згущення є опорою для створення знімальної основи при великомасштабних зйомках. Густота пунктів місцевого значення залежить

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар