загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по геополитике » Діяльність міжнародних об'єднань стосовно нового інформаційного порядку

Діяльність міжнародних об'єднань стосовно нового інформаційного порядку

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

кафедра міжнародних економічних відносин

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОБ'ЄДНАНЬ СТОСОВНО НОВОГО МІЖНАРОДНОГО

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРЯДКУ

Виконала: студентка 281 групи факультету МЕВ

Данкова Наталія

Перевірила:

Боднар І. Р.

ЛЬВІВ - 2003

ЗМІСТ:

Вступ

1. Інформаційні технології в діяльності ООН

2. Проблеми інформації у світі. Взаємозв'язок ПРК і КР:

a. Політичні аспекти

b. Юридичні аспекти

c. Техніко-фінансові аспекти

3. Всесвітній порядок в галузі інформації:

a. Політичні аспекти

b. Юридичні аспекти

c. Техніко-фінансові аспекти

4. Висновки

ВСТУП

Аналізуючи останні дослідження у сфері міжнародних відносин, що стосуються, зокрема, взаємодії головних акторів світової арени, можна зробити висновок про відносне зменшення ролі держав у визначенні структури та особливостей функціонування світового порядку. Це пов'язано з прискоренням процесів глобалізації, що супроводжуються появою проблем, розв'язати які на національному рівні неможливо. У таких умовах певною мірою збільшується значення міжнародних об'єднань - міжнародних організацій, які на основі об'єднання ресурсів та потужностей окремих країн, утворюють інституцію нового якісного порядку, здатну оперативно реагувати на процеси в світовому суспільстві. Така оперативність є тим більш потрібною в умовах незнаної раніше динаміки цих процесів, яка збільшує середовище невизначеності і ускладнює процес прийняття рішень, що стосуються співтовариства в цілому.

Інформаційні технології в діяльності ООН

Сучасні технології неминуче гратимуть винятково важливу роль у підготовці ООН до розв'язання проблем XXI ст. Швидкий прогрес в області комунікаційно-інформаційних технологій зумовлює появу нових методів компонування, передачі та використання інформації. Приєднуючись до тріади традиційних засобів масової інформації (ЗМІ) - преси, радіо й телебачення,
- цей новий, четвертий, засіб привертає своїми перевагами: оперативністю, скороченням витрат та можливостями прямого виходу на ширші аудиторії: такі, як молодь і особи, що відповідають за формування політики. Хоча інформаційна технологія усе ще знаходиться на ранніх етапах свого розвитку, вона швидко стає незамінним інструментом комунікації між усіма країнами й народами.

Департамент публічної інформації (ДПІ) ООН одним із перших скористався можливостями, наданими інформаційними технологіями, у своїх пріоритетних напрямах роботи. Життєво важлива інформація про діяльність ООН, глобальні статистичні дані, тексти міжнародних договорів, резолюцій та інші повідомлення для преси, поширення яких у свій час потребувало кількох годин і навіть днів, тепер вільно доступні на сайтах ООН у Всесвітній інформаційній мережі.

Використання інформаційних технологій обумовлює суттєву зміну комунікаційної стратегії ООН та організаційних засад її внутрішнього управління. Воно сприяє також встановленню тісного зв'язку між ООН та її партнерами, включаючи уряди, засоби інформації й громадянське суспільство, у справі зміцнення миру та взаєморозуміння між країнами світу.

Разом з тим, інформаційні технології все ще не стали загальнодоступними, оскільки названі зміни дотепер відбувалися, головним чином, в окремих, найрозвиненіших регіонах. Завданням міжнародного співтовариства є забезпечення вільного доступу до будь-якої інформації, всебічне сприяння тому, щоб перевагами нових інформаційних технологій могло скористатися якомога більше країн.

Ефективна інформаційна діяльність не може здійснюватися без приділення першочергової уваги розвиткові технічного забезпечення та використанню новітніх технологій. З огляду на це в багатьох своїх резолюціях Генеральна
Асамблея ООН пропонувала ДПІ в контексті своєї ролі, а також завдань функціонування та методів роботи, впроваджувати сучасні технології для збирання, підготовки, збереження та поширення інформаційних матеріалів.

Ще в 1989 р. ДПІ розпочав здійснення широкої програми модернізації своїх засобів зв'язку, насамперед електронних, із усіма регіонами світу, а також створення мережі поширення інформації. Значно розширився обмін інформацією між центральними установами та відділеннями на місцях, що дозволило регіональним центрам швидко поширювати нову інформацію в тих районах, які вони обслуговують.

Здійснюються заходи щодо розширення співробітництва з неурядовою організацією "Global Education Motivators" для поширення інформаційних матеріалів ООН через різні комп'ютерні мережі, обміну даними з використанням Інформаційної служби ООН (ЮНІСЕР).

В 1989 р. були запроваджені у дію програми , до яких були введені списки осіб, які підтримують зв'язок з ДПІ, а також інформація про рух і поширення інформаційних матеріалів.

У 1992 р. Департамент почав застосовувати для зав'язку з інфор-маційними центрами та іншими периферійними відділеннями ООН нову цілком комп'ютеризовану систему. Вихідні матеріали за профілем суспільної інформації обробляються тепер за допомогою комп'ютерної програми, що забезпечує їх автоматичне поширення електронною поштою, телексом чи телефаксом.

До середини 1994 р. було комп'ютеризовано понад 60 інформаційних центрів ООН. Упродовж 1992 р. доступ до електронної пошти одержали інформаційні центри ООН у Делі, Ісламабаді, Празі, Каїрі та Порт-оф-Спейні, після чого число таких центрів досягло 31.

Сьомою офіційною мовою ООН все частіше стає "мова електроніки".
Інформаційні матеріали ДПІ поширюються нині через електронні мережі, що їх використовують як базову інфраструктуру мережі Інтер-нет, Агора та служба
Програми розвитку ООН "Гоуфер". Застосування, зокрема, останньої дозволило
ДПІ вийти на величезну аудиторію більш ніж у 40 країнах світу. ДПІ робить все нові кроки в електронно-інформаційному напрямку. Так, новим досягненням
Департаменту стало створення Відділу радіобюлетеня, що застосовує комп'ютеризовану систему аудіоновин. Вона надає доступ до останніх новин
ООН за допомогою звичайного телефону.

Однак ООН треба приділити належну уваги проблемі, яку можна визначити як електронний бар'єр.

Доступ до інформаційних і комунікаційних технологій тягне за собою величезні швидкі й очевидні вигоди для країн, що розвиваються. Проблема інформаційних технологій обговорювалася у 2000 р. на різних етапах засідань високого рівня сесії Економічної та Соціальної Ради (ЕКОСОР), на Самміті тисячоліття, безпосередньо на самій Генеральній Асамблеї тисячоліття. Ця проблема стала також провідною темою самміту Північ-Південь у Гавані і була одною з пріоритетних тем саммітів Європейського союзу в Лісабоні та Групи
"восьми" на Окінаві. Внаслідок співробітництва ЕКОСОР і групи експертів з діловими колами та неурядовими організаціями (НУО) створилося переконання, що інформаційні технології можна використовувати для прискорення розвитку й поліпшення інтеграції країн, що розвиваються, у світову економіку.

У декларації міністрів "Роль інформаційних технологій у контексті глобальної економіки, що базується на знаннях", яку було прийнято ЕКОСОР на її сесії 2000 р., вміщено рішучий заклик до погоджених дій на національному, регіональному та міжнародному рівнях для того, щоб перестрибнути "цифрову прірву" і поставити інформаційно-комунікаційні технології на службу розвитку в інтересах усього людства. Було підкреслено необхідність переборення основних труднощів - таких, як відсутність необхідної інфраструктури, можливостей капіталовкладень, низькі рівні освіти, охоплення системою зв'язку, які перешкоджають залученню більшої частини населення країн, що розвиваються, до користування наслідками революції в інформаційних і комунікаційних технологіях.

Створення в Інтернет інформаційних ресурсів, орієнтованих на місцевих користувачів, і можливостей вільного доступу до них пересічних людей, допоможе виникненню різноманітного культурного й мовного кіберпростору і буде сприяти широкому та стабільному використанню Інтернету. Інфраструктура
ООН, зокрема ЕКОСОР, може відігравати ключову роль у забезпеченні координації й послідовності зусиль, що започатковані. Ці структури надають підтримку національним заходам, виступають як міжнародний форум, роблять внесок у систематичне вивчення впливу інформаційних технологій та спрямовують дії щодо подолання "цифрової прірви" у світовому масштабі.

Згадана декларація закликає міжнародне співтовариство розпочати ініціативні кроки з метою термінового сприяння програмам активізації співробітництва, більш активного вивчення можливостей додаткового фінансування заходів в області інформаційних технологій, зменшення вартості пристроїв для користування Інтернет у країнах, що розвиваються, і сприяння навчанню у сфері інформаційних і комунікаційних технологій. Обговорення цих проблем на засіданнях високого рівня знаменує собою лише початок майбутнього постійного процесу, пов'язаного з цією дуже складною областю.
Етап засідань високого рівня, що відкрився в ООН 5 липня 2000 р., був історичним з багатьох причин. Уперше на ньому були присутні глави держав. У ньому також взяли участь керівники низки міжнародних організацій, включаючи
Міжнародний союз електрозв'язку та Всесвітню торгову організацію.

Спільні зусилля урядів, міжнародних організацій та приватного сектору мають ключове значення для розв'язання проблеми "цифрової прірви".
Подоланню її сприяє вся система ООН. У 1999 р. Програма розвитку ООН
(ПРООН) прийняла на озброєння дієву стратегію підтримки національних партнерів. Ключовими елементами цієї стратегії є: підвищення рівня інформованості щодо революційних змін в різних галузях знань; інформаційно-пропагандистська робота й розроблення відповідної політики; забезпечення загального й такого, що не потребує великих коштів, доступу до телекомунікаційної інфраструктури Інтернет; всебічний розвиток національного інтелектуального людського потенціалу; збільшення числа інформаційних матеріалів, поданих місцевими мовами; пошуку творчих підходів до розв'язання проблем, що виникають.

Зокрема, на регіональному рівні в контексті ініціативи "Інтернет для
Африки" багато зусиль докладається для надання п'ятнадцяти країнам, розташованим на південь від Сахари, можливості підключення до Інтернет і нарощування потенціалу, потрібного для забезпечення функціонування відповідних технічних засобів. В Азійсько-Тихооке-анському регіоні в рамках Інформаційної програми в області розвитку для країн Азії та Тихого океану низці країн, включаючи Бутан, Східний Тимор, Лаоську Народно-
Демократичну Республіку й Тувалу, надано допомогу стосовно підключення до
Інтернету. ПРООН, діючи через свою Програму створення

Страницы: 1 2 3 4
 
Подобные рефераты:
Інформаційна політика США
3. напрями подвійного значення: державна контрактна система, метеорологія, організація контролю за повітряним рухом, навігація, пошукові та рятувальні системи, системи обов'язкової стандартизації та сертифікац
Інформаційна політика України
У 1998 р. Україна стає на новий шлях в розвитку економіки. Після довгих років закритої командної економіки нелегко пристосуватись до ринкової , яка тісно пов'язана із світовим ринком. Входження у світові еконо
Економічна безпека Росії
III. Елементи концепції економічної безпеки: а) збереження і підтримка народногосподарського комплексу б) підтримка економіки в умовах надзвичайних ситуацій в) перетворення відносин власності:
Диктатура Суллы
Луций Корнелий Сулла родился в 138 году до н. э
География и геополитика
Научные достижения основателей геополитики немедленно применялись на практике, были поставлены на службу государственной власти, конкретной политической практике, международным отношениям и военной стратегии.
Расширение ЕС и взаимоотношение с Россией
Содержание Введение 1. ЕС сегодня 2
ООН и деколонизация
ООН также руководствуется резолюциями Генеральной Ассамблеи 1541 (XV) от 15 декабря 1960 (см. далее), которые определили три выбора, предлагающие полное самоуправление для несамоуправляющихся территорий.
Антиглобализм
АНТИГЛОБАЛИСТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ - НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ СМУТЫ XXI ВЕКА Если в начале 90 годов в мировом общественном сознании родилось критическое отношение к процессам глобализации, то во второй половине 90-х годов этот настрой породил широкою оппозицию глобализации, включая как умеренную критику, так и тотальное противоположение в виде так называемых антиглобалистских движений (АГД).
Геополитика
Как научная дисциплина в России получила развитие с середины 90-х годов, а вообще эта наука возникла в середине прошлого века, выделилась из экономической географии. Возникла необходимость изменения вызванная
геополитические перспективы Росии на рубеже веков
Вашингтон уже не рассматривает Москву ни как главную угрозу, ни как самого важного партнёра в мировых делах. Хорошо это или плохо, но в силу последних событий и объективно меняющимся военным балансом сил, экон
Внешнеэкономические внешние связи Санкт-Петербурга
Открытие экономики в 1992г. означило резкое возрастание влияния внешних факторов на формирование и функционирование российского рынка. С установлением либерального режима возникла прямая связь между функциями
Информационная деятельность США
Содержание Введение 1. Средства массовой информации США 2
Геополитика нефти (Западная Европа)
- Падение спроса на нефтепродукты между первым и вторым кварталами этого года, согласно прогнозам, должно быть меньше обычного из-за обратного эффекта накопления запасов в предверии 2000 года, более мягкой, чем
Геополитика
Это, во-первых, наметившиеся к тому времени тенденции к постепенному формированию глобального рынка, уплотнению ойкумены и «закрытию» мирового пространства. Во-вторых, замедление (не в малой степени в силу это
Геополитические интересы РФ и НАТО
Вот, кратко, как выглядят геополитические интересы экономически развитой сверхдержавы Ограничиваются они только противодействием других сверхдержав и некоторыми другими механизмами.
Сравнительная характеристика формирования политической карты Северной и Ла ...
Содержание ВВЕДЕНИЕ....................................................2 1.ЗЕМЛЯ.........................................................6 1.1 ОЧЕРТАНИЕ БЕРЕГОВ...............6 1.2.
Формирование России как евразийского государства и ее роль в современном ци ...
Национальное своеобразие России - самой большой страны в мире, раскинувшейся на два континента - Европу и Азию, - стало предметом многочисленных дискуссий, как в нашей стране, так и за рубежом. Особенно размыш
Куда идет Россия
Содержание. 1. Введение 2
Международные организации
Классификация международных организаций и некоторые выводы по их деятельности. База данных по организациям.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар