загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по государству и праву » Возникновение и система развития права Канады

Возникновение и система развития права Канады


Київський університет ім. тараса шевченка

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА АНГЛіЙСЬКОї МОВИ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Р е ф е р а т

з прочитаної англійською мовою літератури з фаху 12.00.03 - цивільне право; сімейне право; цивільний процес; міжнародне приватне право

на тему: "Виникнення та розвиток

системи права в Канаді"

пошукувача

Вінярської Олени Романівни

Науковий керівник

Доктор юридичних наук, професор Дзера Олександр Васильович

Викладач англійської мови

Нестеренко Оксана Євгенівна

Київ, 2000 р.

План

|Вступ........................................................................ | 3 |
|Розділ 1. Джерела права Канади...................................... |4 |
|1. Джерела права Стародавнього Світу ...................... |4 |
|2. Розвиток законодавства в Канаді............................ |6 |
|а) законодавство Великобританії............................. |6 |
|б) законодавство Франції....................................... |9 |
|Розділ 2. Законотворення в Канаді................................... |10 |
| | |
| | |
|Література.................................................................. |13 |
|Додатки: | |
|Анотація англійською мовою......................................... |14 |
|Словник ................................................................... |16 |

Вступ

Даний реферат написано з прочитаної англійською мовою книги - "All
About Law" (1984 р.). Ця книга написана як довідник з історії розвитку системи права в Канаді.

Книга починається з питань ровитку права в цілому та переходить до історії формування правової системи Канади. В ній відображена не лише історія правотворення, а й система права, що сформувалась на сьогоднішній день. Для того, щоб краще дослідити таке суспільне явище як право, необхідно вивчати різні правові системи. Зазначена книга дає можливість дослідити систему права Канади та її особливості, які відрізняють її від інших правових систем.

Стисло описати дану систему досить важко через те, що Канада є федерацією, де законодавча, виконавча та судова влади розподілені між федеральним урядом та десятьма урядами провінцій[1]. До того ж, два територіальні уряди - Юкону та території Норсвест, мають обмежені повноваження.

Канада входить до складу співдружності, яку очолює Великобританія. За формою правління Канада - конституційна монархія. До того ж, своєрідність сучасної правової системи Канади в значній мірі пояснюється її історичним розвитком та національним складом населення. Територія майбутньої Канади в
XVI-XVIII століттях заповнювалась переселенцями спочатку з Франції, а згодом з Англії, які несли із собою правові норми та звичаї своїх країн.
Всі ці чинники і обумовили своєрідність правової системи Канади, про що мова піде в наступних розділах даної роботи.

Розділ 1. Джерела права Канади

Для того, щоб почати досліджувати будь-яку правову систему необхідно в загальному вигляді дати визначення, що таке право. Це питання хвилювало юристів та філософів різних часів. Право асоціюється у людини з такими поняттями, як закон та справедливість. Ми говоримо про право як про так звану "домовленість", за якою кожна особа в суспільстві може сподіватись, що будь-яка інша особа буде діяти в межах існуючого права. Але, що конкретно люди розуміють під поняттям "право"?

Просто кажучи, право - це система правил (норм), які регулюють поведінку людей в суспільстві. Ці правила встановлюються державою та забезпечуються її примусовою силою.

Але для того, щоб держава могла регулювати поведінку людей в суспільстві за допомогою правових норм необхідно, щоб люди знали ці норми, тобто вони повинні закріплюватись в певних загальновідомих законодавчих актах, які і отримали назву джерел права.

1. Джерела права Стародавнього Світу

Однією з найдавніших пам'яток права є Закони царя Хаммурапі1, які нараховували близько 300 статей. Ці статті за наказом Хаммурапі було витесано на кам'яних колонах, які розташовувались у публічних місцях, таким чином забезпечувався принцип загальновідомості норм права.
Іншою паміяткою джерел права давнини є Закони Мойсея (приблизно 1400 р. до н. е.). Вони викладені в перших п'яти книгах Старого Завіту і називаються
Торою, що означає "закон" або "керівництво". Ця книга викладає історію сорокарічного блукання Мойсея зі своїм плем'ям з Єгипту через пустелю Синай у Святу Землю. Десять заповідей і досі посідають чільне місце у двох найдавніших релігіях: іудаїзмі та християнстві. Таким чином, Закони Мойсея стали основою для формування багатьох правових систем світу, в тому числі і канадської.

Іншою пам'яткою джерел права давнини є Римські закони, найдавнішими з яких є Закони XII Таблиць, що були написані між 451 та 449 р. до н. е. радою десяти старійшин, що обирались для управління Римською державою.

Другим видатним зібранням римського права стала Кодифікація
Юстініана1. Римський імператор своєю кодифікацією намагався ліквідувати корупцію та зробити правосуддя таким, яке б було доступним кожному, для чого створив комісію, що займалась впорядкуванням існуючого законодавства.
Налідком проведеної кодифікації стали чотири книги:
1) перша книга складалась з так званих "імператорських конституцій" або едиктів;
2) друга - з рішень видатних римських юристів (вона носила назву Дігести

Юстініана);
3) третя книга містила інституції, що виступали навчальними посібниками для студентів правників;


4) четверта книга - Новели або "нові закони" - складалась із нових законів, які власне і були запроваджені самим Юстініаном.

Система права, що склалась в Римській імперії, розповсюджувалась на ті частини Європи, які були завойовані Римом. Як наслідок, правові системи всіх європейських держав, включаючи Францію та Англію, базуються на інститутах Римського права. Право Франції та Англії згадується окремо через те, що ці дві правові системи є основою побудови Канадського права.

2. Розвиток законодавства в Канаді

В 1763 р., після тривалогго англо-французського суперництва, яке часто призводило до озброєних сутичок, Канада стала британською колонією, на яку розповсюджувались англійські закони. Але, на території провінції
Квебек, щоб привернути на свій бік населення завойованої території, британський уряд надав ряд пільг, серед яких - можливість залишити свою систему цивільного законодавства.

а) законодавство Великобританії

Оскільки канадська правова спадщина щільно пов'язана з історією
Англії, розглянемо процес утворення англійської правової системи.

У середині І століття Британські острови були завойовані римлянами, що принесли з собою систему римського права, але на початку V ст. римські легіони були відізвані, щоб захищати Рим від завойовників. З цього часу на острови посилюються напади англо-саксонських племен, серед яких починають точитись міжусобні війни. Лише за часів короля Альфреда Великого відбувається більш-менш вдала спроба об'єднати країну. Він був і першим правителем, якому вдалося кодифікувати законодавство, яке на той час складалось з:
1) традиційного Германського права, встановленого англо-саксонськими племенами за часів їх вторгнення;
2) Римского права, нав'язаного завойовниками місцевому населенню;
3) права, що запроваджувалось різними королями.

Таким чином, англійське право являло собою неймовіцрний комплекс неписаних законів.

В 1066 році Британію було завойовано знов, на цей раз норманами, які на чолі з Вільгельмом Завойовником прийшли з території сучасної Франції та принесли з собою нову систему землеволодіння, яка відома в історії як феодалізм. Вільгельмом Завойовником було кодифіковано церковне (канонічне) право, оскільки церква на той час була повновладною політичною силою.
Також, крім феодальних (місцевих) судів - Судів Загальних Тяжб, які розглядали незначні цивільні справи, - ним було запроваджено систему Судів
Королівсткої Лави. Це були суди, де судочинство відбувалось за допомогою присяжних (а не за допомогою тортур та катувань, як під час так званого
"Божого суду") і, які розглядали більш важливі кримінальні справи та були першою ланкою апеляційних судів.

Третя ланка судової системи складалась з Суду Скарбниці, який розглядав справи з питань оподаткування та справи за участю короля.

Четвертою ланкою судової системи був Суд Справедливості, який розглядав апеляції, що надходили з першої ланки апеляційних судів - Судів
Королівсткої Лави.

Загальне право в окресленому вигляді проіснувало декілька століть.

За часів правління сина Генріха ІІ, короля Джона, сталася значна подія, що вплинула на подальший розвиток правової системи Англії. Справа в тому, що воля короля як володаря та власника земель була важливішою за будь-який закон, тобто вона і була найвищім законом. Але найбільш впливові шари суспільства - духовенство та дворянство - змусили короля Джона підписати в 1215 році Велику Хартію
Вольностей, яка закріплювала права лордів, духовенства, інших верств населення та запроваджувала принцип верховенства права. За цією Хартією
Парламент ставав носієм законодавчої влади.

Підписання даного документу стало важливим чинником у розвитку англійського права, оскільки призвело до того, що під кінець ХІІІ ст. в Англії виникла парламентська монархія.

В системі судових прецедентів розрізняють норми загального права, що почало формуватись ще в ХІ ст. і нині відіграє основну роль або доповнює законодавство в різних сферах правового регулювання, та норми так званого права справедливості. Таким чином, ми бачимо, що основними джерелами англійського права є судові прецеденти, тобто рішення вищих судів, що мають обов'язкову силу для них самих та судів нижчої інстанції.

Як і в усіх британських колоніях, в Канаді було встановлено систему англійського загального права, за якою рішення судів вищого рангу, не лише місцевих, але й британських, мають обов'язкову силу, тобто є джерелами права поряд із нормами, що приймаються парламентом.

Страницы: 1 2
 
Подобные рефераты:
Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок ...
Правовим актам України поталанило більше, ніж державним інститутам. Якщо останні були повністю Ліквідовані в кінці XVIII ст., то III Статут Великого князівства Литовського, магдебурзьке і місцеве звичаєве прав
Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни
Конституція України, прийнята 28 червня 1996р., закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три гілки влади є самостійними, кожна діє лише в м
Верховный Суд США
Федеральні суди організовані урядом США для розв'язання конфліктів, що стосуються федеральної Конституції та затверджених Конгресом законів - законодавчих актів. Суди штатів організовує штат, округ чи місто у
Поняття сущність та ознаки держави
У соціальне неоднорідному суспільстві виникає і таке нове явище, як політика. Політика - це насамперед відносини між різними частинами такого суспільства. Тому держава, яка регулює ці відносини, є організацією
Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
Господарське право, як і будь-яка інша юридична дисципліна, може бути визначене насамперед за предметною ознакою, тобто за сукупністю суспільних відносин, що регулюються нормами господарського права. З цієї то
Конституційні засади виконавчої влади України
Водночас досягнення згаданого рубежу не означає завершення нашого державно-правового розвитку, приинення процесу теоретичного пізнання державного буття. Актуальним слід визнати осмислення проблем організації в
Право як спеціальне соціальне явище
Основним джерелом права України є нормативно-правовий акт. Це пояснюється тим, що івн дає можливість: n найбільш чітко сформулювати зміст прав тв обов"язків; n відносно швидко довести зміст до адресатів норми
Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів
Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні державні організації, які у юридичній науці називають механізмом держави.
Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств
Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як організаційні форми, види і категорії підприємств. Кожне з них вживається для класифікації підприємств за певними ознаками.
Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке
Версальський договір був розроблений за схемою: |Теріторіальні |Воєнні обмеження |Репарації | |втрати | | | |Німеччина втратила |Сухопутні сили зменшені до |132 млд. | |1,8 своєї території|100
Спадкування за заповітом
Важливим елементом процесу перебудови, реформування та демократизації всіх систем суспільства в Україні є формування пра-вової держави, яка покликана забезпечити виконання конституцій-ного принципу верховенств
Королева Виктория
[pic] Майбутня королева Вікторія народилася 24 травня 1819 р. Спочатку шанси принцеси Вікторії на престол були невеликими, але до 1837 року серія смертей спадкоємців престолу від гемофілії зробила її єдиною пр
Парламенты Украины и демократических стран мира
Парламенти є структурно складними установами, що зумовлено необхідністю організації їх ефективної роботи. Закони і постанови в них приймаються, як правило, більшістю або конституційною більшістю голосів після
Реформы Ликурга
Поява приватної власності на землю і рабів сприяла процесу класоутворення. Поділ жителів за родами, філами поступово замінявся на територіальний. Утворилося п'ять областей. Спартанські села із центрів родових
Судебная реформа на Украине (Судова реформа в УкраїнЁ)
Судова реформа XIX століття в Росії - реформа судової системи і судочинства. Викликана капіталістичними відношеннями, що развивавлись у країні, судова реформа відбила класові інтереси буржуазії, проводилася на
Система оподаткування в Украiнi
Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою
Судова система України
Проблему раціонального устрою державної влади і її органів намагаються вирішити, мабуть, стільки часу, скільки існує держава як форма організації суспільства. Люди, що міркували над цією проблемою, уже давно,
Сравнительный анализ Конституций Украины 1919-1978 гг.
Слід відзначити, що позиції боротьбистів та лівих есерів щодо державного будівництва в Україні принципово не відрізнялися. Акцентуючи увагу на захисті національної культури, В.Блакитний водночас пропонував доп
Недостатки закона о выборах народных депутатов Украины
Пропорційна або змішана система виборів як так не є антиконституційними в принципі з огляду на Конституцію України. Такі виборчі системи цілком можуть бути запроваджені в Україні. Але - лише за умови внесення д
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар