загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по державі і праву » Поняття і завдання кримінального процесу

Поняття і завдання кримінального процесу

зміст

Введення. 3


Поняття кримінального процесу. Шляхи реалізації кримінального законодавства в кримінальному процесі 5

Завдання кримінального процесу. 13

Стадії кримінального процесу. 17

Поняття і значення стадії порушення кримінальної справи. 18
Стадія попереднього розслідування 20
Призначення судового засідання 22

Форми кримінального процесу 27

Висновок 31

Задача 33

ЛІТЕРАТУРА 36

Введення.

Сучасні якісні зміни судочинства визначають необхідність не тільки удосконалювання законодавства, але і значне підвищення якості та ефективності кримінально-процесуальної діяльності. Це вимагає від кожного працівника правоохоронних органів всебічного знання тих теоретичних питань, від вирішення яких безпосередньо залежить підвищення рівня судової та слідчої роботи. До вказаного числа, в першу чергу, слід віднести питання, пов'язані зі стадіями кримінального процесу, центральне місце, в якому, на мій погляд, займає такий інститут кримінально-процесуального права як порушення кримінальної справи.

Своєчасне, засноване на законі порушення кримінальної справи і виробництво розслідування сприяє ефективній боротьбі зі злочинністю, зміцнення правопорядку, вихованню громадян у дусі неухильного виконання законов.1

Разом з тим порушення кримінальної справи без достатніх на це підстав також як і необгрунтована відмова в порушенні кримінальної справи, є грубим порушенням законності, що приносять велику шкоду суспільству, державі, правам і законним інтересам її громадян.

Нерідко порушення і прийняття до свого провадження кримінальної справи за відсутності до того підстав спричиняє й інші більш серйозні наслідки порушення законності - необгрунтоване затримання, притягнення особи як обвинуваченого, проведення обшуку, застосування інших заходів державного примусу ( привод, відсторонення від посади тощо. д.).
Ніякі інші порушення законів не приносять людям великих моральних і фізичних страждань.

Необгрунтоване порушення кримінальних справ негативно позначається на боротьбі зі злочинністю в цілому. Воно призводить до марної витрати сил, коштів і часу органів попереднього розслідування, до відволікання їх від розкриття дійсно тяжких злочинів. Не можна скидати з терезів і та обставина, що через необгрунтоване початку попереднього розслідування громадяни без необхідності викликаються в міліцію, прокуратуру, відриваються від суспільно-корисної праці.

Необгрунтована відмова в порушенні кримінальної справи, а також пряме приховування заяв (повідомлень) про злочини від реєстрації підривають принцип невідворотності відповідальності, створюють можливість невикритим злочинцям здійснювати нові, часом більш тяжкі і жорстокі злочини, залучати до них інших осіб. Подібні порушення закону спотворюють справжню картину стану злочинності в тому чи іншому районі, місті, підривають авторитет правоохоронних органов.2

Завдання кримінального судочинства можуть бути успішно здійснені, а права громадян надійно захищені тільки при тій необхідній умові, що кожному факту правопорушення буде дана належна оцінка, тобто встановлення точної відповідності обставин, що складають склад злочину конкретно того, що мало місце в реальній дійсності.
Поняття кримінального процесу. Шляхи реалізації кримінального законодавства у кримінальному процесі

Кримінальний процес - правове поняття, пов'язане з уявленнями про правосуддя, діяльності органів слідства, дізнання, прокуратури щодо застосування кримінального права в разі вчинення злочину. Кримінальний процес в будь-якій державі ведеться на підставі та за правилами, встановленими його законами, захищаючи існуючий правопорядок від злочинних посягань.

Правова держава покликане забезпечувати охорону від злочинів прав і свобод особистості, життя, здоров'я, честі й гідності, інших благ громадян, суспільства в цілому, конституційного ладу держави. Цьому служить, зокрема, кримінальне право, яке встановлює коло діянь, що забороняються під загрозою кримінального покарання, і види таких покарань. Тим самим воно сприяє попередженню злочинів. Але якщо злочин відбулося, то необхідно його розкрити, знайти винного, з'ясувати все, що треба знати для справедливого покарання злочинця, і в той же час не допустити помилкового звинувачення і, тим більше, засудження невинного.
Винний же повинен бути покараний у суворій відповідності з законом, характером і ступенем його провини, даними про лічності.3

Для попередження злочинів, притягнення до відповідальності винних у злочинах та їх покарання в державі існує система органів кримінальної юстиції. Її вершину утворює суд, покликаний здійснювати правосуддя у кримінальних справах. У більшості випадків діяльності суду передує розслідування злочинів, вироблене органами дізнання та попереднього слідства під наглядом, а іноді й за участю прокурора.

В п. 1 ст. 118 Конституції РФ сказано: «Правосуддя в РФ здійснюється тільки судом» . Правосуддя у формі кримінального судочинства є одним із шляхів здійснення судової влади (п. 2 ст. 118 Конституції РФ).
Звідси випливає, що кримінальне судочинство, розуміється як одна з форм здійснення правосуддя, виражається в діяльності суду по кримінальних справах, де судова влада реалізується через дії і рішення суду.
Тільки суд може визнати особу винною і призначити йому покарання.

Діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора і суду з розслідування, судового розгляду і вирішення кримінальних справ носить публічно-правовий характер. Злочин, як найбільш небезпечний вид правопорушень, заподіює особистості, правам і свободам громадян, суспільству, державі серйозної шкоди. Це зобов'язує повноважні органи держави вжити всі передбачені законом заходи для охорони прав і свобод людини і громадянина, власності; громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного ладу РФ від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також попередження злочинів (ст. 18, 46 Конституції України, ст. 2 КК РФ, ч. 2 ст. 2 КПК РРФСР, ст. 1 «Закону про прокуратуру Російської Федерації» ).

Реалізація цих завдань у карному процесі досягається шляхом порушення кримінальної справи, швидкого і повного розкриття злочину, кримінального переслідування осіб, які вчинили злочин, обвинувачення їх перед судом, судового розгляду і вирішення справи з тим, щоб який учинив злочин був засуджений і підданий справедливому покаранню або, відповідно до кримінальним законом, звільнений від відповідальності чи покарання. Кримінальний процес повинен захищати невинного від залучення до кримінальної відповідальності та засудження, а в разі, коли таке мало місце, забезпечувати його своєчасну і повну реабілітацію.4

Задачі швидкого розкриття злочинів і викриття винних полягають у тому, щоб у передбачені законом терміни були встановлені обставини злочину, виявлено особу, яка його вчинила, зібрані й перевірені докази, винність обвинуваченого і тим самим наближенепризначення винному покарання на момент вчинення злочину.

Забезпечення правильного застосування закону полягає в найсуворішому дотриманні і застосування норм закону у ході провадження по справі. Лише за цієї умови відкривається можливість піддати винного справедливому, відповідному тяжкості злочину та його особистості покаранню і захистити від безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності та засудження, бо викрити і покарати лише винного - означає не допустити притягнення до відповідальності та засудження невинного.

Виробництво процесуальних дій пов'язані із здійсненням державними органами (посадовими особами) та учасниками процесуальних дій своїх прав і обов'язків, а отже, вони вступають між собою в певні правовідносини, в даному випадку у відносини, передбачені кримінально процесуальним законом, які є відносинами кримінально-процесуальними. Кримінально-процесуальна діяльність може відбуватися тільки у формі процесуально-правових відносин. Іншого, крім процесуально-правових відносин, способу здійснення прав і обов'язків у кримінальному процесі немає. Стало бути, кримінальний процес є кримінально-процесуальна діяльність, регульована правом і, таким чином, реалізується в кримінально-процесуальних правових відносинах.

Термін «кримінальний процес» утворився від старовинного російського
«кримінальний» , «уголовье» , т. Е. Злочинне, «за що позбавляють голови» і латинського дієслова «ргосеdеге» - виходити, виступати, рухатися вперед. Він підкреслює рух, розвиток певного виду діяльності.

У дореволюційному російському процесі частіше вживався термін
«кримінальне судочинство» . До теперішнього часу в законодавстві
Росії терміни «кримінальний процес» і «кримінальне судочинство» вживаються як синоніми.

Для кримінального процесу, характерно те, що вся система процесуальних дій і кожне окреме дію виробляються в передбаченому законом процесуальному порядку. Цей порядок (процесуальна процедура) обов'язковий для всіх (ч. 4 ст. 1 КПК), так як забезпечує законність провадження у справі, права, інтереси і свободи осіб, що у справі, створює гарантії обгрунтованості і справедливості прийнятих рішень.

Таким чином, кримінальний процес - це здійснювана у встановленому законом порядку діяльність з розслідування, розгляду і вирішення судом кримінальних справ, що має своїм завданням забезпечити охорону прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та громадської безпеки, конституційного ладу РФ від злочинних посягань. Ця задача кримінального процесу може бути виконана за умови забезпечення дотримання прав усіх осіб, що у кримінальному процесі.

Органи, які ведуть кримінальний процес, повинні строго дотримувати встановлений правом порядок провадження у справі з тим, щоб який учинив злочин був викритий і обгрунтовано засуджений; невинний у скоєнні злочину не був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений; ніхто не піддавався незаконно заходам процесуального примусу, іншим обмеженням його прав і свобод.

Конкретні завдання кримінального процесу як виду правової діяльності, здійснюваної в державі у зв'язку з виявленням злочину, полягає в тому, щоб забезпечити:

- своєчасне і повне розкриття злочину, тобто встановити сам факт вчинення злочину і того, хто його вчинив;

- Отримання достатніх доказів для встановлення істини по кримінальній справі, викриття дійсно винного і з'ясування всього, що потрібно для прийняття правильного рішення, або зняття підозри або звинувачення з невинного;

- Правильне застосування кримінального закону та інших законів, які стосуються справі, коли діяння обвинуваченого отримує безпомилкову юридичну оцінку з урахуванням

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар