загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з діловодства » Удосконалення підготовки кадрів на підприємстві

Удосконалення підготовки кадрів на підприємстві

Міністерство науки та освіти України

Донецька державна академія управління

ДИПЛОМНА РОБОТА

Удосконалення підготовки кадрів на підприємстві

Донецьк, 2001

Реферат

Дипломний проект складається з 6 взаємопов'язаних частин. У першій міститься теоретичні аспекти. У другій частині розглядаємо техніко економічну характеристику ВАТ «Контстантиновский металургійний завод
Корпорації« Радон » . У третій аналізуємо підготовку і перепідготовку працівників ВАТ «Контстантиновский металургійний завод Корпорації
« Радон » .

Записка: 113 сторінок, 2 рісункоf, 28 таблиць, 23 використаних джерел.

Ключові слова: персонал, підготовка і перепідготовка персоналу, навчання, підвищення кваліфікації, робітники, керівники, фахівці, службовці, теоретичне навчання, виробниче навчання, навчальна програма, виробничо-технічні курси, навчально-курсовий комбінат
(УКК), чисельність.

Зміст

Введення
1.Теоретіческіе основи навчання та підвищення 7 кваліфікації працівників
1.1. Організація і методика виробничого навчання 7
1.2. Управління професійним навчанням кадрів 13
1.3. Організація видів професійного навчання 15
1.3.1.Подготовка і перепідготовка робочих 15
1.3.2. Навчання робочих другим професій 18
1.3.3. Підвищення кваліфікації робітників 19
1.4. Підвищення кваліфікації керівників фахівців і службовців
24
2. Техніко-економічна характеристика ВАТ «Контстантиновский металургійний завод Корпорації« Радон » 30
2.1. Загальна характеристика підприємства 30
2.2. Характеристика навчально-курсового комбінату 36
2.3. Аналіз підготовки та перепідготовки працівників ВАТ «Контстантиновский металургійний завод Корпорації« Радон » 43
3. Заходи щодо вдосконалення управління професійно-технічним рівнем працівників 84
3.1. Заходи щодо вдосконалення професійно-технічного навчання трудящих 89
3.2 Розробка проектних рішень по кількісній оцінці трудового вкладу працівників ВАТ «Контстантиновский металургійний завод Корпорації
« Радон » 96
Висновок 110
Список використаної літератури 112

Програми

Введення

Удосконалення підготовки працівників, підвищення рівня їх професійної кваліфікації відноситься у числа найважливіших елементів комплексу робіт в перехідній економіці. Головним завданням сучасної системи підготовки та підвищення кваліфікації робітників є подолання сформованих у минулому невідповідностей у підготовці кадрів за професіями і кваліфікації та збалансованому задоволенні потреб конкретного виробництва з урахуванням перспектив його розвитку в кваліфікованих працівниках. Це обумовлюється необхідністю науково обгрунтованого визначення реальних потреб виробництва у кваліфікованих кадрах потрібної кількості і якості.

Кваліфікація робітників у сучасних умовах характеризується такими ознаками, як глибокі загальноосвітні технічні та професійні знання, майстерність і професійна рухливість. Рівень розвитку робочої сили безпосередньо пов'язаний із зміною і вдосконаленням технічного базису виробництва. Науково-технічний прогрес в сучасних умовах впливає на всю систему виробничих сил, зачіпаючи в першу чергу людини як головну продуктивну силу суспільства з його здатністю трудитися, створювати матеріальні блага, змінюючи зміст і умови праці, місце людини у виробництві.

НТП породжує нові галузі промисловості і поглиблює спеціалізацію виробництва. Це зумовлює виникнення нових професій і спеціальностей і в той же час веде до зникнення професій, пов'язаних з отмирающим видом виробництва і праці. Інтенсифікація з використанням роботів, автоматизованих систем машин, електронної та мікропроцесорної техніки змінює функціональне зміст праці. Все більшого значення в автоматизованому виробництві набувають складніші функції з підвищеними витратами розумової енергії (розрахунок, контроль, управління, технічне обслуговування машин і спостереження за їх роботою). Все це призводить до зміни професійно - кваліфікаційного складу працівників.

Вищий технічний рівень виробництва з жорсткістю технологічного закону вимагає відповідності робочої сили і засобів праці, випередження зростання кваліфікації робітників у ролі передумови ефективного використання нової техніки. [2]

Також в умовах сучасного виробництва все більше зростає значення психологічного фактора робочої сили, інтелектуальної діяльності працівника, зростання його виробничої та загальної культури, вміння сприймати і обробляти наукову інформацію. У свою чергу зростання культурно-технічного рівня трудящих є одним з найважливіших умов які забезпечують поступальний процес суспільства. З економічної точки зору культурно-технічний рівень підприємства - це багатство, яке передумову для розвитку та підвищення ефективності виробництва і
НТП. Вплив професійної підготовки робітників на економічне зростання полягає в тому, що робітники, що володіють необхідним обсягом знань, умінь і навичок, забезпечують більш високу продуктивність і якість праці при раціональному використанні матеріальних ресурсів.

Ще одним важливим моментом є характерна особливість сучасного виробництва використання ЕОМ, що потребує подальшого вдосконалення підготовки кадрів до оволодіння цією технікою. Причому важливою проблемою є необхідність вишукування і використання нових форм і методів підготовки кадрів для роботи з новітньою технікою, освоєння якої має суттєве значення для підвищення ефективності виробництва. У зв'язку з цим змінюється і сам процес підготовки робітничих кадрів. Цілісна система підготовки кадрів забезпечує відтворення кваліфікованої робочої сили відповідно до потреб розвитку виробництва і його постійного технічного оновлення, повинна бути розрахована на те, щоб впливати на кожного працівника протягом всієї його трудової діяльності. Кожна ступінь навчання покликана бути продовженням попередньої і найбільшою мірою відповідати як здібностям і можливостям працівника, так і потребам виробництва.

Таким чином, в умовах переходу до ринкової економіки на основі НТП пред'являються нові, вищі вимоги до працівників, їх професійної підготовки, технічним та економічним знанням. [2]

Тому метою дипломного проекту є вдосконалення підготовки працівників в умовах ВАТ «Костянтинівський металургійний завод Корпорації» Радон » » .

1. Теоретичні основи навчання та підвищення кваліфікації працівників.

1.1.Організація і методика виробничого навчання.

Навчальна діяльність підприємства представлена ??досить різноманітними її видами (рис. 1.1.). Перш за все звертає на себе увагу, що навчання може бути організовано безпосередньо на підприємстві власними силами. У поза заводському навчанні роль підприємства зводиться до визначення вимог не тільки до кількості, але і до спрямованості навчання, закріплених у відповідних договорах на підготовку. Саме навчання здійснюється в спеціально навчальних центрах, а також у системі вищої та середньої спеціальної освіти.

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників на підприємстві в умовах ринку, з одного боку, повинна швидко реагувати на зміну потреб виробництва в робочій силі, а з іншого - надати працівникам можливість для навчання відповідно до їх інтересами. [1]

Перед системою управління персоналом на підприємстві стоять такі завдання у сфері підготовки, перепідготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації:

1. вироблення стратегії у формуванні кваліфікованих кадрів;

2. визначення потреби в навчанні кадрів за окремими його видами;

3. правильний вибір форм і методів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

4. вибір програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення процесу навчання як важливої ??умови якісного навчання;

5. пошук додаткових коштів для фінансування всіх видів навчання в необхідній кількості і з необхідною якістю.

Існує ще один різновид завдань виробничого навчання, яка ділиться наступним чином:

1. при підготовці нових робітників: а) прищеплювання студентів професійних навичок; б) вивчення найбільш раціональних робочих прийомів на основі досвіду передових виробництв; в) освоєння норм виробітку, досягнення якісних показників; г) засвоєння правил техніки безпеки та промислової санітарії.

2. при підвищенні кваліфікації робітників: а) вдосконалення наявних навичок; б) освоєння нових, більш складних робіт і навичок; в) освоєння нової техніки і технології, вивчення передової організації виробництва; г) Освоєння нових методів і прийомів праці та його організації.

Навчання неможливе без знання принципів навчання, тобто основних положень, на яких базується успішно організована теорія освіти і навчання та успішно організований навчально-виробничий процес. [4]

Основні принципи навчання представлені в таблиці 1.1.

За видами навчання

За формами навчання

За цільовим призначенням

Незалежно від місця навчання

Рис. 1.1. Класифікація навчальних функцій підприємства

Таблиця 1.1 - Основні принципи навчання.

| Принципи | Здійснюються |
| 1 | 2 |
| Навчання на рівні вимог | Глибоким знанням наукових основ |
| передової техніки виробництва | виробництва. |
| | Застосування в навчальному процесі |
| | найбільш сучасних машин і |
| | механізмів, передових |
| | технологічних процесів і |
| | способів праці. |
| Навчання на основі | Суворим дотриманням програм |
| продуктивної праці | виробничого навчання. |
| | Виконанням виробничих |
| | суспільно-корисних робіт в |
| | процесі навчання. |
| | Поєднанням навчанням у навчальних |
| | цехах, майстернях, на ділянках з |
| | участю виробництва. |
| Наочність навчання | Проведенням екскурсій, показом |
| | технологічних, трудових |
| | процесів та їх елементів, |
| | демонстрацією кінофільмів, |
| | зразків моделей, макетів, схем, |
| | креслень і т. д .. |
| | Постійним поповненням навчальних |
| | кабінетів наочними посібниками і |
| | удосконаленням методів їх |
| | використання. |
| Систематичність і | Суворим дотриманням системи |
| послідовність в навчанні. | Навчання за програмою. Постійним |
| | переходом від відомого матеріалу |
| | до невідомого, від простих робіт до |
| | складним. |
| | Правильним підбором вправ і |
| | навчально-виробничих програм і |
| | завдань. |
| Доступність і посильность | Продуманою дозуванням навчального |
| навчання, врахування вікових та | матеріалу. |
| Індивідуальних особливостей | Застосування різноманітних методів |
| партою. | Навчання відповідно до |
| | характером навчального матеріалу і |
| | наданням своєчасної допомоги |
| | учнем. |
| | Встановленням для учнів норм |
| | часу в залежності від періодів |
| | навчання. |
| Міцність засвоєння знань і | Яскравим, дохідливим і незабутнім |
| навичок | поясненням і показом. |
| | Систематичним повторенням і |
| | поступовим ускладненням |
| | досліджуваного матеріалу, подачі його в |
| | різних поєднаннях. |
| | Максимальної активністю і |
| | самостійністю учнів в |
| | виконанні ними завдань. |

У технічному навчанні кадрів на підприємстві прийняті наступні методи:

1. методи повідомлення нових знань: а) пояснення; б) розповідь; в) бесіда; г) лекція;

2. методи

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар