загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з діловодства » Ведення трудових книжок

Ведення трудових книжок

Зміст

Введення 4
1. Загальні положення 5
2. Оформлення та ведення трудових книжок 7
2.1 Підготовка до ведення трудових книжок і вкладишів до них 7
2.2 Документи для відкриття трудової книжки 10
2.3 Оформлення титульного аркуша 10
2.4 Оформлення відомостей про роботу 13
3. Практика кадрових служб. 16
3.1 Прийом на роботу людини утерявшего трудову книжку. 16
3.2 Внесення відомостей про нагородження ювілейними медалями 17
3.3 Видача на руки трудової книжки 17
3.4 Оформлення виправлень 18
3.5 Виписка з трудової книжки 18
Практична робота 19
Список літератури 32

Введення

Трудова книжка - один з найважливіших особистих документів громадянина в нашій країні. З 15 січня 1939 до теперішнього часу трудова книжка є основним документом про трудову діяльність робітників і службовців.

Однак далеко не всі керівники недержавних організацій приділяють належну увагу цьому документу, а багато молоді працівники не знають про його роль при встановленні трудового стажу і часто вважають його необов'язковим. Крім того, у невеликих за штатної чисельності організаціях, як правило, відсутні кадрові служби й немає фахівців з ведення кадрової документації. Все це призводить до численних помилок при веденні трудових книжок, аж до їх повного ігнорування або вкрай недбалого оформлення, у тому числі без використання бланка встановленого зразка.

Поряд із зазначеними суб'єктивними причинами є й причини об'єктивні, пов'язані з невідповідністю діючих нормативних документів з питань ведення трудових книжок реальним життєвим ситуаціям, які виникають у повсякденній практиці. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затв. постановою
Держкомпраці СРСР від 20.06.74 № 162 (далі - Інструкція), змінювалася і доповнювалася в 1985 г. (постанова Держкомпраці СРСР від 02.08.85 № 252), в
1987 (постанова Держкомпраці СРСР від 31.03.87 № 201) і в 1990 р
(постанова Держкомпраці СРСР від 19.10.90 №412).

1. Загальні положення

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації понад п'ять днів, у тому числі на тимчасових, сезонних, позаштатних працівників (якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню), надомників, працівників з неповним робочим часом. При цьому в трудовій книжці останніх не відзначається, що вони працюють з неповним робочим часом.

Трудова книжка вперше заповнюється в присутності працівника не пізніше тижневого строку з дня його прийняття на роботу. В неї вносяться:
. відомості про працівника, тобто прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, (на підставі відомостей паспорта) утворення, професія, спеціальність (на підставі диплома), кваліфікація;
. відомості про роботу, тобто прийом на роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення з посиланнями на відповідні накази;
. відомості про заохочення та нагороди;
. відомості про відкриття, на які є в працівника дипломи про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим винагороди.

Отже, трудова книжка відбиває всю оплачувану трудову діяльність працівника і є основним документом про його трудову діяльність. За трудовою книжкою обчислюється загальний, спеціальний і безперервний стаж працівника.

Всі відомості в трудову книжку заносяться без скорочення - повністю.
Прізвище, ім'я, по батькові та дата народження працівника вказуються на підставі паспорта, освіта (загальна і спеціальна) - на підставі відповідного документа, професія і спеціальність також указуються на підставі документа. Всі зміни в цьому заносяться в трудову книжку на підставі відповідних документів за останнім місцем роботи. Так, якщо робітникові в період роботи присвоюється новий розряд, то в трудовій книжці про це робиться відповідний запис.

За бажанням працівника у трудовій книжці окремим рядком вказується його робота за сумісництвом і про її закінчення.

У Яких трудові книжки студентам, аспірантам і клінічним ординаторам навчальний заклад (наукова установа) вносить запис про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Період їхньої роботи в студентських загонах, на виробничій практиці та при проведенні науково-дослідної госпдоговірної роботи також вноситься до трудової книжки окремим записом на підставі відповідної про це довідки.

З посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів в трудову книжку за місцем роботи до занесення відомостей про роботу на даному виробництві вносяться наступні записи окремим рядком:
. про час служби в армії, флоті, органах державної безпеки, внутрішніх справ і всіх видах охорони;
. про час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах та аспірантурі, якщо це раніше не було занесено;
. про час навчання в ПТУ та інших училищах, на курсах і в школах з підвищення кваліфікації та підготовки кадрів;
. про роботу як члена колгоспу.

Записи про причини звільнення в трудовій книжці робляться в точній відповідності з формулюванням підстави, зазначеної в законі, і з посиланням на відповідну статтю і пункт Закону. Наприклад, "звільнений за власним бажанням ст.80 КЗпП РФ".

При звільненні за власним бажанням з поважних причин у трудовій книжці звільнення записується із зазначенням цих причин. Наприклад,
"звільнена за власним бажанням по ст.80 КЗпП РФ у зв'язку з переведенням чоловіка-військовослужбовця в іншу місцевість".

Дата звільнення вказується відповідно до наказу про звільнення.
Днем звільнення вважається останній день роботи. В цей день працівникові видається трудова книжка з внесеними в неї відповідними записами про звільнення і іншими, зробленими на даному виробництві, завіреними печаткою та підписом керівника виробництва.

Ніяких викреслювань і виправлень неточностей у трудовій книжці робити не можна. Якщо є такі неточності, то виправлення здійснюється окремим рядком адміністрацією того виробництва, на якому зроблений відповідний неточний запис. При цьому необхідно зазначити, що порядок нумераций записів зберігається і продовжується далі.

При відновленні на роботі незаконно звільненого, запис у трудовій книжці про звільнення не викреслюється, а анулюється наступним рядком, що вказує, що попередню рядок про звільнення вважати недійсною.

При втраті трудової книжки працівник зобов'язаний негайно заявити про це адміністрації останнього місця роботи, яка не пізніше 15 днів після отримання такої заяви видає працівникові іншу трудову книжку з написом "Дублікат".

Коли трудова книжка не вміщає в себе знову внесені дані, тоді в неї вкладається вкладиш, в якому триває нумерація записів, відповідних трудовій книжці. На титульний лист вкладиша вносяться дані про його власника, аналогічно даним у титульному аркуші трудовій книжці. На титульному аркуші вкладиша можна вносити вже оновлені дані про власника книжки, наприклад, нову прізвище або нову спеціальність. В іншому, все вимоги пред'являються до трудових книжок, поширюються і на вкладиші до них.

2. Оформлення та ведення трудових книжок

2.1 Підготовка до ведення трудових книжок і вкладишів до них

Приступаючи до роботи з трудовими книжками , що відповідає за їх ведення співробітник повинен насамперед вирішити наступні основні питання.

По-перше, прийняти за відповідним актом трудові книжки робітників і службовців, наявні в наявності в кадровій службі.

По-друге, перевірити наявність і правильність ведення книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. У цій книзі повинні бути зареєстровані всі трудові книжки робітників і службовців, отримані від них при надходженні на роботу, а також оформлені їм вперше (дод. 1):

По-третє, перевірити наявність та збереження трудових книжок працівників.
При виявленні фактів відсутності окремих трудових книжок необхідно з'ясувати причини їх відсутності (прийом громадян на роботу за трудовим договором без трудових книжок; втрата трудових книжок працівників з вини адміністрації підприємства; неповернення трудових книжок працівниками, які отримали їх на руки для власних потреб під розписку, і т. п.).

Для розшуку відсутніх документів створюється комісія, результати роботи якої оформляються актом із зазначенням проведених заходів та зроблених висновків.

По-четверте, перевірити наявність в організації необхідного запасу бланків трудових книжок і вкладишів до них (п. 6.3 Інструкції). Кількість бланків визначається потребою організації залежно від плинності кадрів і характеристик прийнятих на роботу громадян (наприклад, прийом на роботу випускників шкіл і вузів, яким трудова книжка повинна бути оформлена вперше).

Запасні бланки трудових книжок і вкладишів до них повинні зберігатися не в кадровій службі, а в бухгалтерії (у касира) і бути оприбутковані як документи суворої звітності в спеціальній прибутково-видатковій книзі (пп.
7.1 і 7.2 Інструкції).

У прибутково-видаткову книгу вносяться всі операції, пов'язані з отриманням і витрачанням бланків трудових книжок і вкладишів до них із зазначенням серії та номера кожного бланка (дод. 2)

Пред'явлення трудової книжки при надходженні на роботу є обов'язковим для робітників і службовців, т. до. прийом на роботу без трудової книжки не допускається (п. 1.2 Інструкції). Якщо трудова книжка у громадянина відсутня, потрібно "пред'явити адміністрації довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово комунальною організацією ..." (п. 1.3 Інструкції). Однак в сучасних умовах одержання такої довідки не завжди можливо, а "останнім заняттям" колишнього

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар