загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з діловодства » Посадова інструкція

Посадова інструкція

Міністерство освіти Російської Федерації

Тюменський державний університет

Інститут держави і права

Спеціальність: Державне та муніципальне управління

Д О К Л А Д

Посадова інструкція

Виконав студент IV курсу денного відділення гр. 1597

Лісової Сергій Юрійович

2002р.

Посадова інструкція - це правовий акт, що видається з метою регламентації організаційно-правового становища працівника, його обов'язків, прав і відповідальності і забезпечує умови для його ефективної роботи.

Правове становище працівника організації регламентується посадовий інструкцією, встановлює функції, права, обов'язки і відповідальність посадових осіб. Уніфікована структура тексту даного документа, згідно ГСДОУ, включає такі розділи:

1. Загальні положення

Встановлюється сфера діяльності даного фахівця, порядок його призначення і звільнення від займаної посади, заміщення за посадою під час відсутності, визначаються кваліфікаційні вимоги, підпорядкованість спеціаліста та посадові особи, якими він керує. У розділі перераховуються правові акти і нормативні документи, якими повинен керуватися фахівець у своїй діяльності.

2. Функції

Визначаються напрямки діяльності фахівця.

3. Посадові обов'язки

Перераховуються конкретні завдання, покладені на фахівця; вказується форма його участі в управлінському процесі - керує, стверджує, забезпечує, готує, розглядає, виконує, контролює, погоджує, представляє, курирує і т.д.

4. Права

Визначаються права, надані фахівця для виконання покладених на нього функцій та обов'язків.

5. Відповідальність

Встановлюються види відповідальності за несвоєчасне і неякісне виконання фахівцем посадових обов'язків і невикористання наданих йому прав.

У ГСДОУ рекомендовано включати в посадову інструкцію розділ "Оцінка роботи", в якому мають бути перераховані критерії оцінки якості роботи співробітника.

При розробці посадових інструкцій співробітникам кадрових служб слід враховувати найменування посад, передбачених для цих служб
Загальноросійським класифікатором професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів: директор з кадрів та побуту , начальник відділу (управління кадрами і трудовими відносинами), фахівець з кадрів, менеджер (в підрозділах (службах) управління кадрами і трудовими відносинами), завідувач відділом з управління кадрами і трудовими відносинами, інженер з підготовки кадрів, інспектор з кадрів, табельник.

Нормативною базою для розробки посадових інструкцій є
Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та інших службовців, затверджений Постановою Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації від 21 серпня 1998 № 37. Довідник містить кваліфікаційні характеристики посад службовців, які є нормативним документом, що регламентує зміст виконуваних функцій працівників.

В якості нормативної бази кваліфікаційні характеристики посад службовців призначені для застосування в організаціях і на підприємствах усіх форм власності незалежно від їх відомчої підпорядкованості. На основі кваліфікаційних характеристик розробляються посадові інструкції для конкретних працівників.

Кожна кваліфікаційна характеристика, представлена ??в довіднику, містить три розділи: посадові обов'язки працівника, що він повинен знати, вимоги до кваліфікації працівника. У Кваліфікаційний довіднику охарактеризовані наступні посади працівників кадрових служб: заступник директора з управління персоналом, менеджер по персоналу, начальник відділу кадрів, інженер з підготовки кадрів, інспектор з кадрів, фахівець з кадрів, табельник.

Посадові інструкції розробляються керівниками структурних підрозділів і ними підписуються. За відсутності структурних підрозділів інструкція складається фахівцем, котрий обіймав цю посаду і їм підписується. Посадові інструкції обов'язково затверджуються, як правило, першим керівником організації.

Питання узгодження текстів посадових інструкцій та залучення до цього певних посадових осіб вирішуються індивідуально в кожній організації залежно від її структури, штатного складу і сформованих традицій. Наприклад, у багатьох організаціях тексти посадових інструкцій погоджують з юрисконсультами.

Посадові інструкції доводяться до працівників під розписку.

Для внесення до посадових інструкцій змін і доповнень видається відповідний наказ керівника організації, який доводиться до працівників під розписку.

Наказ про внесення змін видається при необхідності перерозподілу функцій і посадових обов'язків, при реорганізаціях, скороченні штатів і т.д.

Крім того, посадові інструкції повинні бути замінені і наново затверджені в наступних випадках:
. при зміні найменування організації або структурного підрозділу;
. при зміні назви посади;
. при зміні прізвища працівника, що заміщає дану посаду

(наприклад, при звільненні колишнього працівника і заміні його іншим), якщо інструкція, як виняток, була іменний і містила в заголовку до тексту прізвище та ініціали працівника.

Розподіл посадових обов'язків між керівними працівниками організації встановлюється розпорядчим документом - наказом директора.

Список літератури:

1. Посадові інструкції - М.: «Видавництво ПРІОР» , 2002. - 128 с.
2. Павлюк Л.В., Кисельова Т.І., Воробйов М.І. Довідник з діловодства, архівної справи та основ роботи на комп'ютері (7-е изд.).
- СПб.: «Видавничий дім Герда» , 2002, 288 с.

 
Подібні реферати:
Ведення трудових книжок
Трудова книжка - один з найважливіших особистих документів громадянина в нашій країні. З 15 січня 1939 р. до теперішнього часу трудова книжка є основним документом про трудову діяльність робітників і служачи
Діловодство в кадровій службі підприємства
У ході дипломної роботи були вивчені і проаналізовані організація та технологія документаційного забезпечення кадрової служби Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Александровська» .
Державне регулірулірованіе документаційного забезпечення управління
ГСДОУ включає в себе справжні Основні положення, загальносоюзні, галузеві і республіканські нормативні і методичні документи з питань документаційного забезпечення управління.
Організація і технологія документаційного забезпечення на конкретному підпр ...
В умовах стрімкого прогресу, ринкових відносин і конкурентної економіки своєчасне і правильне рішення стратегічних і тактичних завдань визначає життєздатність фірми , організації.
Складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації
Не потрібно доводити, що знання діловодства, вміння документально оформити управлінське рішення разом з етикою ділового спілкування для менеджера будь-якого рівня, спеціаліста стало невід'ємною ознакою про
Реферат з діловодства з питаннями: Підготовка документів до архівного ...
Завершальним етапом процесу діловодства є підготовка виконаних документів до зберігання та використання. Основна мета впорядкування та зберігання виконаних документів - створення умов для їх викорис
Загальні вимоги до оформлення документів
Графи і рядки таблиці повинні мати заголовки, виражені ім'ям іменником в називному відмінку . Підзаголовки граф і рядків повинні бути узгоджені з заголовками. Якщо таблиця друкується більш ніж на одн
Бюрократизація апарату управління
Бюрократію ми всі недолюблює. У нашому уявленні вона одночасно поєднує в собі суперечать одна одній якості неефективність і загрозливого могутності. З одного боку, її відрізняють некомпетентних
Класифікатор ТЕСІ
Проблема створення єдиного інформаційного простору набула особливого значення в нашій країні вже на початку 70-х років у зв'язку з розробкою Загальнодержавної автоматизованої системи збору та обробки ін
Удосконалення підготовки кадрів на підприємстві
Удосконалення підготовки працівників, підвищення рівня їх професійної кваліфікації відноситься го числа найважливіших елементів комплексу робіт у перехідній економіці. Головним завданням сучасної системи підго
Лекції з діловодства
- це док-т містить опис і підтвердження фактів і подій. Довідки найчастіше складаються про підтвердження роботи або оплати праці співробітників. Керівництво підприємства зобов'язане видавати на прохання співро
Основи діловодства
Паралельно з терміном «діловодство» в останні десятиліття використовується термін документаційне забезпечення управління (ДОП). Його поява пов'язана з впровадженням в управління комп'ютерних систем та їх орг
Контрольна робота
З економічної точки зору зберігати всі документи недоцільно, оскільки для них потрібні великі приміщення, обладнання , штати спеціальних працівників. Та й знайти потрібний цінний документ в такому количест
Системи електронного документообігу. Пакет прикладних програм Documentum
В умовах ринкової економіки і зростання конкурентної боротьби помилки у діяльності будь-якої економічної системи (підприємства, фірми або корпорації) можуть істотно позначитися на фінансові результати її діяльності
Система якості
Розробка документів СК є необхідним, але не єдиною умовою отримання сертифікату за стандартом ISO 9000. На думку визнаних аудиторів, таких як Держстандарт РФ, Російський морський регістр судо
Документи ділового спілкування
Іванова Р.Н. - Про проект стандарту «Транслітерація російських слів латинськими літерами» . Необхідність стандарту викликана різким зростанням обміну інформацією із зарубіжними країнами. Вивчені всі існуючі спос
Документ система
Діловодство сьогодні визначається стандартом як "галузь діяльності", забезпечує документування і організацію роботи з документами "(ГОСТ Р51141-98 Діловодство й архівна справу. Терміни та оп
Недержавні архіви
Державна частина - це архівні фонди та архівні документи, що є федеральною власністю, державною власністю республік у складі РФ, країв, областей, автономних округів, міст Моск
Приклад статуту товариства з обмеженою відповідальністю за 1998 рік
1. СЛУХАЛИ: Павлюка Є.Г. про заснування новостворюваного Товариства з обмеженою відповідальністю " Малахіт "на пайових засадах з ЗАТ" Російський льон "зі статутним капіталом 8500 тис. рублів і часток ТОВ" ТЕКСА
Страхування
Страхування, зародившись в період розкладання первіснообщинного ладу , поступово стало неодмінним супутником суспільного виробництва. Початковий зміст розглянутого поняття пов'язаний із словом "страх"
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар