загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з кредитування » Безготівкові розрахунки

Безготівкові розрахунки

План роботи:

1. Сутність і значення безготівкових розрахунків.

2. Основи організації безготівкових розрахунків.

3. Порядок організації безготівкових розрахунків.

4. Форми безготівкових розрахунків.

5. Проблеми вдосконалення безготівкових розрахунків.

Сутність та значення безготівкових розрахунків.
Переміняючи форму вартості (Т-Д, Д-Т), гроші знаходяться в постійному русі між трьома суб'єктами: фізичною особою, господарюючими суб'єктами і органами державної влади. Рух грошей при виконанні ними своїх функцій у готівковій та безготівковій формах являє собою грошовий обіг.
Суспільний поділ праці та розвиток товарного виробництва є об'єктивною основою грошового обігу. Освіта загальнонаціональних і світових ринків дало новий поштовх подальшому розширенню грошового обороту.
Гроші обслуговують обмін сукупного суспільного продукту, в тому числі кругообіг капіталу, обіг товару і надання послуг, рух позичкового капіталу і доходів різних соціальних груп.
Грошовий обіг здійснюється у двох формах: готівкової і безготівкової.
У своїй контрольній роботі я постараюся відобразити проблеми вдосконалення безготівкових розрахунків, розглянувши в комплексі і такі питання як безготівковий обіг, так і суть і значення безготівкових розрахунків.
Безготівковий обіг - рух вартості без участі готівки: переміщення грошових коштів по рахунках кредитних установ, залік взаємних вимог.
Безготівковий обіг здійснюється за допомогою чеків, векселів, кредитних карток і ін. Кредитних інструментів.
Безготівковий грошовий оборот охоплює розрахунки між: a) підприємствами, установами, організаціями різних форм власності мають рахунки в кредитних установах b) юридичними особами і кредитними установами по одержанню і поверненню кредиту c) юридичними особами та населенням по виплатах зарплати, доходів за цінними паперами d) фізичними та юридичними особами зі скарбницею держави по оплаті податків, зборів та ін. обов'язкових платежів

Розмір безготівкового обігу залежить від обсягу товарів у країні, рівня цін, розрахунків, а також розміру розподільних і перерозподільних відносин.

Безготівкові розрахунки.

1. Будь-яке підприємство здійснює грошові розрахунки і як покупець і як продавець. Підприємство здійснює також грошові розрахунки з робітниками і службовцями, розраховується з бюджетом і банком. Сукупність усіх грошових платежів складає платіжний оборот. Значна частина платіжного обороту підприємств здійснюється безготівковим шляхом, т.е вчиненням записів
(проводок) по рахунках в банках.

Безперебійність розрахунків забезпечують такі основні принципи організації безготівкових розрахунків:

1) Усі підприємства та організації зобов'язані зберігати свої кошти на рахунках в банках. В касах підприємств дозволяється залишати лише невеликі суми готівкових грошей в межах встановлених норм.

2) Переважна частина безготівкових розрахунків повинна осуществлятся через банк.

3) Вимога платежу має виставлятися або через отгрузной товарів, або слідом за нею, щоб не допускалася затримка платежів. Однак в умовах кризи платежів більшість постачальників ставить вимогу передоплати - попереднього отримання грошей перед відпусткою товару.

4) Платежі проводиться з рахунків клієнтів у банку лише за їх згодою. Ця умова перешкоджає банку в розпорядженні засобами, що належать господарюючим органом, відкрили рахунки в банку.

5) Встановлено декілька форм розрахунків та видів платежів, які підприємства можуть вибирати на свій розсуд.

Поки розрахунки відбуваються безготівково т.е гроші списуються з одного рахунку і зараховуються на інший рахунок у банку в банках осідають грошові кошти стають кредитними ресурсами.

Основа безготівкових розрахунків - міжбанківські розрахунки. В даний час вони будуються на основі системи межфіліальних оборотів і розрахунків за кореспондентськими рахунками.

Через систему межфіліальних оборотів (МФО) розраховуються в основному установи ц.б, які мають свій рахунок МФО. Вказуючи цей номер на кожному платіжному документі, установа банку сприяє швидкому проведенню розрахунків. В системі МФО кожна початкова операція дублюється відповідної (існує поняття початкового МФО і відповідного МФО).

Установа банку, початкуюче МФО, посилає іншій установі доручення на зарахування та списання коштів. Це доручення називається авізо.
Розрізняють авізо кредитове (гроші перераховуються) і дебетове (засіб списуються). В установі банку отримав авізо, вчиняється у відповідь оборот, який підтверджує, що отримане авізо прийнято до виконання. Банки регулярно стежать за збігом початкових і відповідних оборотів, що досягається їх звіренням - квитовки.

2. Обслуговування платіжного обороту банками полягає у відображенні відповідних сум по активу і пасиву цих рахунків. Кожен економічний і господарюючий суб'єкт зберігає свої кошти в банках. Чинним законодавством передбачено, що банки приймають і зберігають на рахунках грошові кошти клієнтів, здійснюють за їх дорученням розрахункові, кредитні, касові та інші банківські операції.

Юридичні особи та громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю, має право відкривати рахунки в будь-якому банку за місцем їх реєстрації або в банку місця своєї реєстрації за згодою банку. Юридичні особи зобов'язані зберігати вільні грошові кошти в банках.

Між банком та клієнтом укладається договір про розрахунково-касове обслуговування з відкриттям відповідного банківського рахунку. За договором банк зобов'язується зберігати грошові кошти на рахунку клієнта, зараховувати вступники на цей рахунок суми, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу грошей з рахунка та проведення інших банківських операцій передбачених банківськими правилами і договором. Для відкриття рахунку в банк надаються заяву, свідоцтво про реєстрацію, завірене Натаріус, картка зі зразками підписів і печатками.

Банк може використовувати наявні на рахунку клієнта кошти, гарантуючи їх наявність при пред'явленні вимог до рахунку. Клієнт має право розпоряджатися цими коштами і отримувати доходи (проценти) по ним. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені законодавством або договором обмеження на його права. Без розпорядження клієнта списання коштів, що знаходяться на рахунку, допускається лише за рішенням суду, арбітражного суду, якщо інше не передбачено законодавством.

Банк гарантує таємницю рахунків клієнта. Надання банком відомостей про стан рахунків і про операції по них без згоди клієнта не допускається за винятком випадків передбачених законодавством.

Договір банківського рахунку припиняється за заявою клієнта і за іншими підставами. відсутністю операцій по банківському рахунку не тягне припинення договору.

У банківській бухгалтерії надходження грошей на рахунок клієнта відбивається на кредитової боці рахунки, а залишок на кожний даний момент представляє кредитове сальдо. Витрачання коштів з рахунку відбивається як дебетові обороти.

Крім розрахункових можуть відкриватися і поточні рахунки (для філій, представництв тощо).

Також господарюючий суб'єкт може відкрити депозитний рахунок для зберігання протягом певного часу частини коштів підприємства.

3. Учасники господарської угоди мають право вибрати будь-яку форму безготівкових розрахунків з урахуванням конкретних господарських операцій.

В сучасних умовах рекомендуються такі форми безготівкових розрахунків: платіжними дорученнями (1); чеками (2); акредитивами (3); платіжними дорученнями вимогами (4); платіжними вимогами (5).

(1) Платіжне доручення - це документ, являє собою доручення підприємства обслуговуючому його банку перерахувати певну суму зі свого рахунка. Доручення дійсні протягом 10 днів не рахуючи виписки. Банк приймає платіжне доручення від платника до виконання лише за наявності грошей на його розрахунковому рахунку.

(2) Розрахунковий чек використовується при платежах за товари та надані послуги і оплачується за рахунок коштів депонованих на окремому чековому рахунку. Чеки можуть бути оплачені також з розрахункового рахунку чекодавця, але не вище суми, гарантованої банком.

(3) Розрахунки акредитивами. Зобов'язання банку, що виникають за дорученням клієнта, призвестипостачальнику платіж на підставі наданих документів, що підтверджують виконання умов договору, називається акредитивом.

При цій формі розрахунків платіж здійснюється не в установі банку, обслуговуючим покупця, а за місцем знаходження постачальника. Для здійснення платежу покупець звертається до установи банку із заявою, що містить прохання відкласти зі свого рахунку грошові кошти для платежу. Банк, що відкрив акредитив за дорученням платника покупця, переводить кошти в банк постачальника.

(4) Розрахунки платіжними вимогами дорученнями. У цій формі розрахунків постачальник пред'являє вимогу до покупця оплатити на підставі направлених йому розрахункових документів вартість поставленої продукції або виконаних робіт. Платіжні вимоги доручення виписуються на бланках встановленої форми і разом з документами про відвантаження та рахунками, направляються в банк покупця. Банк передає документи платника який акцептує документи і передає їх в банк. Банк отримавши акцептовані документи списує кошти з рахунку платника.

(5) Платіжні вимоги широко застосовуються при акцептованої формі розрахунків, коли платежі відбуваються не відразу після відвантаження товарів і виписки товарних документів. Відвантаживши товар, постачальник виписує і здає їх на пикассо. Платіж за товар або послуги здійснюється в установі банку, обслуговуючим покупця.

Установа банку, обслуговуючі покупця, отримавши надіслані установою банку постачальника платіжні вимоги, повідомляє про це покупця, який ознайомившись з документами, дає згоду на платіж або відмовитися від їх акцепту.

загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар