загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з кредитування » Контрольна по Фінансам, грошовому обігу і кредиту

Контрольна по Фінансам, грошовому обігу і кредиту

Міністерство Освіти Російської Федерації

Оренбургский Державний Університет

Контрольна робота

по курсу: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Виконав студент Биккинин Р.Т.

Спеціальність ЕіУ

Курс 4

Група ЕС2-3

Шифр ??студента 98-Еге-250

До захисту допускаю
Керівник Лебедєва О.Ю.

________________ Підпис

________________ дата

Оцінка при захисті _____________

Підпис ___________ дата ________

Уфа - 2000

Зміст

1. Розрахунки платіжними дорученнями-вимогами.
3

2. Особливості обігу та котирування цінних паперів

6

2.1. Класифікація цінних паперів. 6

2.2.Содержаніе і функції цінних паперів.

7

2.3.Обращеніе цінних паперів.

7

3. Комерційні банки, їх функції

9

3.1.Понятіе комерційного банку та його організаційне пристрій.

9

3.2.Функціі комерційних банків.

11

Література
13


1. Розрахунки платіжними дорученнями-вимогами - вимоги постачальника покупцеві оплатити на підставі направлення в банк покупця розрахункових і відвантажувальних. документів вартість встановлених за договором продукції, виконаних робіт і наданих послуг.
Банк, що обслуговує платника, передає платнику доручення для можливої ??оплати, який протягом 3-х днів з дня отримання зобов'язаний повідомити про оплату або відмову від оплати. Оплата платіжних доручень-вимог може здійснюватися з їх акцептом і без акцепту (на практиці така форма розрахунків називається акцептной). Акцепт у розрахунках означає згоду платника на оплату. Існує два різновиди акцептной форми: 1) попередній акцепт; 2) наступний акцепт (згоду на оплату).

Попередній акцепт: банк платника ставить його до відома про те, що прийшло платіжну вимогу і чекає протягом 3-х днів. До закінчення терміну покупець наказує банку про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку платника на розрахунковий рахунок постачальника. Якщо відповіді протягом 3-х днів - банк платника сприймає це як злагоду і перераховує гроші.

Наступний акцепт: на час вступу рахунки банк платника він перераховує гроші з розрахункового рахунку платника на розрахунковий рахунок постачальника і на протязі 3-х днів чекає незгоди платника. Якщо воно надійшло, банк вивчає причини відмови і повертає гроші.

Існує повний і частковий відмови від акцепту. Повна відмова можливий: при помилці рахунки адресою, при відвантаження постачальником продукції незамовлені, недоброякісної, нестандартної, некомплектної, дострокової поставки товарів або дострокового надання послуг, відсутність затверджених або узгоджених в установленому порядку цін на товари та послуги та ін.
Часткова відмова від акцепту може бути при порушенні постачальником цін, знижок, припущень арифметичних помилок у вимозі або а товарно-транспортному документі, надходження частини незамовлені, недоброякісної, нестандартної продукції та ін.

За необгрунтовану відмова від акцепту за рішенням арбітражного суду покупець може нести матеріальну відповідальність.

При згоді оплатити документально оформляється в установленому порядку підписами та печаткою на всіх примірниках і здає їх у відповідний банк для перерахування грошових коштів. Банк платника на підставі його примірника вимоги-доручення виробляє списання грошових коштів і направляє копію в банк, обслуговуючий постачальника.

Вимога пред'являється в банк при іногородніх розрахунках у трьох примірниках, при одногородних - в чотирьох примірниках.

Схема документообігу при розрахунку платіжними вимогами з використанням попереднього акцепту наведена нижче.

Позначення на схемі:

1 - відправка документів, що підтверджують відвантаження товарів;

2 - здача постачальником платіжного доручення-вимоги чотири або трьох примірниках на інкасо;

3 - відправка платіжного доручення-вимоги у двох примірниках установі банку платника;

4 - повідомлення покупця про вступ платіжного доручення-вимоги;

5 - відправка покупця оплаченого платіжного доручення-вимоги;

6 - повідомлення про сплату покупцем рахунку;

7 - перерахування платежу за рахунок постачальника і повідомлення про це постачальника.

За відсутності грошей на рахунку і права отримання кредиту, платіжна вимога міститься у картотеку №2, і проводиться оплата з нарахуванням пені за прострочення платежу.

При відмові сплатити платник повідомляє постачальника, а банк платника повертає вимога банку постачальника.

На підставі прийнятих до оплати платіжних вимог-доручень платник робить записи по Д10, 12, 26, 19; К60.

При отриманні виписки платник Д60; К51 робить такий запис.

При стягненні пені в одержувача робиться запис: Д80; К51.

Постачальник: Д45-К40 (відвантаження).

Д46-К45 (фактична собівартість відвантаженої продукції списана).

Постачальник при надходженні платежу Д51; К80.

Перевагою акцептной форми розрахунків платіжними вимогами і те, що вона дозволяє платнику контролювати дотримання постачальником умов, передбачених договором. Її недолік полягає в порівняно повільному вступі коштів на рахунок платника (3 дні на акцепт і подвійний термін поштового пробігу).

Розрахунки платіжними дорученнями-вимогами можуть здійснюватися і без їх акцепту. Наприклад, з рахунків платника без акцепту оплачуються вимоги за газ, воду, електричну та теплову енергію, каналізацію, користування телефоном, поштово-телеграфні та деякі інші послуги.
2. Особливості обігу та котирування цінних паперів


2.1. Класифікація цінних паперів.

Відповідно до законодавства цінним папером є документ, складений за встановленою формою і за наявності обов'язкових реквізитів засвідчує майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при пред'явленні цього документа.

До цінних паперів відносяться: державні облігації, облігації, векселі, чеки, депозитні та себергательние сертифікати, банківські ощадні книжки на пред'явника, коносаменти, акції, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законодавством про цінні папери або в установленому ним порядку віднесено до цінних паперів.

Цінні папери за характером передачі прав, засвідчених цінним папером, можуть бути представницькими, ордерних або іменними.

Представницькою цінний папір - це така форма випущених цінних паперів, яка не дозволяє вказувати на ній ім'я власника. Для підтвердження прав держателя необхідно пред'явити папір боржникові.

Ордерна цінний папір (наприклад, вексель) характеризується тим, що права держателя реалізуються як пред'явленням даного цінного паперу, так і шляхом вчинення написів, що засвідчують її передачу.

Іменна цінний папір містить позначення власника в тексті документа, тим самим підтверджуючи повноваження держателя як суб'єкта вираженого в ній права.

Цінний папір повинна містити передбачені законодавством реквізити. У тому випадку, якщо вони відсутні, це тягне за собою недійсність цінного паперу, її нікчемність.

Залежно від емітентів цінних паперів поділяються на:

- державні цінні папери (цінні папери федерального уряду, місцевих адміністрацій, державних міністерств і відомств);

- Цінні папери акціонерних товариств, банків та інвестиційних компаній;

- Цінні папери іноземних емітентів;

За своєю економічною природою цінні папери поділяються на:

- часткові цінні папери, які виражають відносини співволодіння (акції);

- Боргові зобов'язання, що опосередковують кредитні відносини
(облігації, казначейські векселі тощо);

- Похідні фондові цінності (опціони, варранти, сертифікати тощо).

2.2.Содержаніе і функції цінних паперів.

Облігація - це боргове грошове зобов'язання, за яким кредитор (облигационер, тобто власник облігації) надає емітенту позику. Облігацією визнається цінний папір, що закріплює право власника на отримання від емітента в передбачений нею термін її номінальної вартості і зафіксованого в ній відсотка від вартості облігації або іншого майнового еквівалента.

Акція - цінний папір, що засвідчує внесення частки (паю) в статутний капітал її емітента і закріплює право її власника
(акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні справами акціонерного товариства і частина майна, що залишилося після ліквідації товариства.

Вексель - цінний папір встановленої законом форми, що засвідчує безумовне зобов'язання векселедавця (простий вексель) або іншого вказаного у векселі платника (перекладної вексель) виплатити по настанні передбаченого векселем терміну певну суму його одержувачу або власнику (векселедержателю) .

Депозитний сертифікат - свідоцтво банку про термінове процентному вкладі, яке засвідчує право вкладника (тільки юридичної особи) на одержання після встановленого строку суми вкладу та нарахованих відсотків.

Похідні цінні папери - різні різновиди оборотних цінних паперів (акцій, облігацій) опціонні контракти, варанти.

У таблиці 1 додатка наведено параметри, за якими пропонується ввести розмежування при визначенні понять облігація, сертифікат і простий вексель, що містяться в проекті Закону "Про цінні папери".
Деякі елементи цього розмежування можна спостерігати вже і зараз.

2.3.Обращеніе цінних паперів.

Поряд з первинним розміщенням цінних паперів при їх випуску
(емісії) юридичні особи мають право здійснювати операції з будь-якими цінними паперами, включаючи свої власні, при їх подальшому обігу на вторинному ринку цінних паперів. Під зверненням цінних паперів розуміється їх купівля-продаж інвесторами, в тому числі за посередництва професійних учасників ринку цінних паперів.

Угоди з цінними паперами проводяться після їх оформлення в установленому порядку і, як правило, з оцінкою за ринковими цінами.

Ціна (курс) акцій і похідних цінних паперів визначається в рублях за один цінний папір; ціна (курс) облігацій і державних боргових зобов'язань - у відсотках до їх номінальної вартості (номіналу).

Вторинний ринок цінних паперів може бути організованим - через фондові біржі, і неорганізованим - позабіржовим.

Біржовий і позабіржовий ринки зобов'язані діяти за чітко встановленим правилам, що забезпечує реєстрацію переходу прав власності на об'єкт угод - цінні папери. Право власності на цінні папери переходить до набувача:

- в момент отримання ним сертифіката на цінні папери;

- В момент здійснення запису по рахунку "депо" набувача в разі зберігання сертифікатів в депозитарії.

Угода з купівлі-продажу цінних паперів оформляється договором, який може бути укладений безпосередньо між держателями

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар