загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по кредитуванню » Кредит, його функції та види

Кредит, його функції та види

ПЛАН реферат

| I. ВСТУП | Стор. 2 |
| II. НЕОБХІДНІСТЬ КРЕДИТУ | Стор. 3 |
| III. ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ | Стор. 5 |
| IV. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КРЕДИТУ | Стор. 8 |
| V. ФОРМИ КРЕДИТУ | Стор. 12 |
| 1. Комерційний кредит | Стор. 12 |
| 2. Банківський кредит. | Стор. 13 |
| 2.1.Классіфікація банківського кредиту | Стор. 14 |
| 3. Позика грошей і позика капіталу. | Стор. 20 |
| 4. Споживчий кредит | Стор. 21 |
| 5. Державний кредит. | Стор. 22 |
| 6. Міжнародний кредит. | Стор. 23 |
| VI. ПОКАЗНИКИ кредитоспроможності позичальників | Стор. 26 |
| VII. ВИСНОВОК | Стор. 29 |
| VIII. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | Стор. 31 |

I. ВСТУП

З розвитком товарного виробництва, коли гроші починають виконувати функцію засобів платежу та обмін Товар - Гроші - Товар приймає форму
Товар - Зобов'язання - Гроші, тобто з тимчасовим розривом між продажем товару та отриманням за нього оплати, з'являються кредитні гроші. Вони виступають зобов'язанням, яке має бути погашено через заздалегідь встановлений термін. У зв'язку з цим з'являються фінансово-кредитні відносини, які регулюють правову сторону такої форми оплати.

Кредит забезпечує більш швидке огортання капіталу, так як за куплений товар можна заплатити пізніше, а також збільшення капіталу за рахунок залучення коштів інших підприємств і банків.

У підприємств усіх форм власності все частіше виникає потреба залучення позикових коштів, для здійснення своєї діяльності та отримання прибутку. Найбільш поширеною формою залучення коштів є отримання банківської позики за кредитним договором.

Саме з цього я вибрала таку актуальну тему курсової роботи, як кредит, його сутність і функції.

II. НЕОБХІДНІСТЬ КРЕДИТУ

Кредит [kredo] - довіряю. Позиковим капіталом називається капітал в грошовій формі, що надається у позику його власниками на умовах повернення за плату у вигляді відсотка і терміновості.

Кредит - це форма руху позичкового капіталу, надання грошей або товарів в борг, як правило, зі сплатою відсотків; вартісна економічна категорія, невід'ємний елемент товарно-грошових відносин.
Виникнення кредиту пов'язане безпосередньо зі сферою обміну, де власники товарів протистоять один одному як власники, готові вступити в економічні відносини.

Можливість виникнення і розвитку кредиту пов'язані з кругообігом і оборотом капіталу. В процесі руху основного і оборотного капіталу відбувається вивільнення ресурсів. Засоби праці використовуються в процесі виробництва тривалий час, їх вартість переноситься на вартість готової продукції частинами. Поступове відновлення вартості основного капіталу в грошовій формі приводить до того, що вивільняються грошові кошти осідають на рахунках підприємств. Разом з тим на іншому полюсі виникає потреба в заміні зношених засобів праці і досить великих одноразових витратах.

Аналогічні за своїм характером процеси відбуваються і в русі оборотного капіталу. Більш того, тут коливання в кругообігу і обороті виявляють себе більш різноманітно. Так, в силу сезонності виробництва, нерівномірних поставок та іншого відбувається неспівпадання часу виробництва та реалізації продукції. У одних суб'єктів з'являється тимчасовий надлишок коштів, у інших - їх нестача. Це створює можливість виникнення кредитних відносин, тобто кредит дозволяє відносну суперечність між тимчасовим осіданням коштів і необхідністю їх використання в господарстві.

Кредитні відносини в економіці базуються на певній основі, одним з елементів якої виступають принципи, строго дотримуються при практичній організації будь-якої операції на ринку позичкових капіталів. Ці принципи стихійно складалися ще на першому етапі розвитку кредиту, а надалі знайшли пряме відображення в загальнодержавному і міжнародному кредитному законодавствах.

Кредит являє собою форму руху позичкового капіталу, т. Е. Грошового капіталу, що надається в позику. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає відносини між кредиторами і позичальниками. За його допомогою вільні грошові капітали і доходи підприємств, особистого сектора і держави акумулюються, перетворюючись на позичковий капітал, який передається за плату в тимчасове користування.

Капітал фізично, у вигляді засобів виробництва, не може переливатися з одних галузей в інші. Цей процес здійснюється зазвичай у формі руху грошового капіталу. Тому кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний механізм переливу капіталу з одних галузей в інші і зрівняння норми прибутку. Кредит дозволяє суперечність між необхідністю вільного переходу капіталу з одних галузей виробництва в інші і закріпленістю виробничого капіталу в певній натуральній формі. Він дозволяє також долати обмеженість індивідуального капіталу.

Водночас кредит необхідний для підтримки безперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації виробничих товарів, що особливо важливо в умовах становлення ринкових відносин.

III. ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

Місце і роль кредиту в економічній системі суспільства визначаються насамперед виконуваними ним функціями.

Перерозподільна функція.

В умовах ринкової економіки ринок позикових капіталів виступає як інструмент, що відкачує тимчасово вільні фінансові ресурси з одних сфер господарської діяльності та направляє їх в інші, що забезпечують більш високий прибуток. Кредит виступає в ролі стихійного макрорегулятора економіки, забезпечуючи задоволення потреб розвиваються об'єктів застосування капіталу в додаткових фінансових ресурсах. Проте в деяких випадках практична реалізація вказаної функції може сприяти поглибленню диспропорцій в структурі ринку, що найбільш наочно виявилося в Росії на стадії переходу до ринкової економіки, де перелив капіталів з сфери виробництва в сферу звертання прийняв загрозливий характер, в тому числі за допомогою кредитних організацій.
Саме тому одна з найважливіших задач державного регулювання кредитної системи - раціональне визначення економічних пріоритетів і стимулювання залучення кредитних ресурсів в ті галузі або регіони, прискорений розвиток яких об'єктивно необхідний з позиції національних інтересів, а не виключно поточної вигоди окремих суб'єктів господарювання.

Економія витрат обігу.

Практична реалізація цієї функції безпосередньо витікає з економічної суті кредиту, джерелом якого виступають фінансові ресурси, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгового капіталів. Часовий розрив між надходженням і витрачанням грошових коштів суб'єктів господарювання може визначити не тільки надлишок, але і нестача фінансових ресурсів. Саме тому таке широке поширення отримали позики на заповнення тимчасової нестачі власних оборотних коштів, що використовуються практично всіма категоріями позичальників і забезпечують істотне прискорення оборотності капіталу, а отже, і економію загальних витрат звертання.

Прискорення концентрації капіталу.

Процес концентрації капіталу є необхідною умовою стабільності розвитку економіки і головною метою будь-якого суб'єкта господарювання. Реальну допомогу в рішенні цієї задачі надають позикові кошти, що дозволяють істотно розширити масштаб виробництва (або іншої господарської операції) і, таким чином, забезпечити додаткову масу прибутку. Навіть з урахуванням необхідності виділення частини її для розрахунку з кредитором, залучення кредитних ресурсів більш виправдане, ніж орієнтація виключно на власні кошти. Слід, однак, відзначити, що на стадії економічного спаду (і тим більше в умовах переходу до ринкової економіки) дорожнеча цих ресурсів не дозволяє активно використовувати їх для рішення задачі прискорення концентрації капіталу в більшості сфер господарської діяльності. Проте, розглянута функція навіть у вітчизняних умовах забезпечила певний позитивний ефект, дозволивши істотно прискорити процес забезпечення фінансовими ресурсами відсутніх або вкрай нерозвинених в період планової економіки сфер діяльності.

Обслуговування товарообігу.

У процесі реалізації цієї функції кредит активно впливає на прискорення не тільки товарного, але і грошового обігу, витісняючи з нього, зокрема, готівку. Вводячи в сферу грошового обігу такі інструменти, як векселі, чеки, кредитні картки і т.д., він забезпечує заміну готівкових розрахунків безготівковими операціями, що спрощує і прискорює механізм економічних відносин на внутрішньому і міжнародному ринках.
Найбільш активну, роль в рішенні цієї задачі грають комерційний кредит як необхідний елемент сучасних відносин товарообміну.

Прискорення науково-технічного прогресу.

Науково-технічний прогрес є визначальним чинником економічного розвитку будь-якої держави і окремого суб'єкта господарювання. Найбільш наочно роль кредиту в його прискоренні може бути відстежено на прикладі процесу фінансування діяльності науково технічних організацій, специфікою яких завжди був більший, ніж в інших галузях, тимчасової розрив між первинним вкладенням капіталу і реалізацією готової продукції. Саме тому нормальне функціонування більшості наукових центрів (за винятком що знаходяться на бюджетному фінансуванні) немислимо без використання кредитних ресурсів. Настільки ж необхідний кредит і для здійснення інноваційних процесів у формі безпосереднього впровадження у виробництво наукових розробок і технологій, витрати на які спочатку фінансуються підприємствами, в тому числі і за рахунок цільових середньо - і довгострокових позик банку.

Отже, кредит - це економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу вартості, передавався у тимчасове користування.

В умовах ринкової економіки кредит виконує такі функції:

. акумуляція тимчасово вільних грошових коштів;

. перерозподіл грошових коштів на умовах їх подальшого повернення;

. створення кредитних знарядь звернення (банкнот і казначейських квитків) і кредитних операцій;

. регулювання обсягу сукупного грошового обороту.

Основними принципами кредиту є повернення, терміновість і платність.

IV. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КРЕДИТУ

Кредитні відносини в економіці базуються на певній методологічній основі, одним з елементів якої виступають принципи, строго дотримуються при практичній організації будь-якої операції на ринку позичкових капіталів. Ці принципи стихійно складалися ще на першому етапі розвитку кредиту, а надалі знайшли пряме відображення в загальнодержавному і міжнародному кредитному законодавствах:

Повернення кредиту.

Цей принцип виражає необхідність своєчасного повернення отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використання позичальником. Він знаходить своє

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар