загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з кредитування » Кредитно-грошова політика ЦБ

Кредитно-грошова політика ЦБ

Томський державний університет

Економічний факультет

Кафедра державного регулювання національної економіки

Грошово-кредитна політика

центральних банків.

Науковий керівник:

Доктор економічних наук,

професор Шушарин А.Л.

Томськ 1997

План.

1. Введення 2

2. Роль і значення центрального банку. 4

2.1 Мета грошово-кредитної політики центрального банку. 4

2.2 Функції центрального банку 7

2.3 Типи грошово-кредитної політики 11

3. Інструментарій грошово-кредитної політики. 11

3.1 Контроль над банківською системою. 16

3.2 Регулювання системи платежів. 22

3.3 Операції на відкритому ринку 24

3.4 Облікова політика 25

3.5 Резервні вимоги 31

4. Висновок 34

5. список іпользовать літератури 36

Введення

Ключовим елементом фінансово-кредитної системи будь-якої розвиненої держави сьогодні є центральний банк, який виступає провідником офіційної грошово-кредитної політики. В свою чергу грошово-кредитна політика поряд з бюджетною складає основу всього державного регулювання економіки. Відповідно без оволодіння методами діяльності центральних банків, інструментами грошово-кредитної політики не може бути ефективної ринкової економіки. У цій роботі ми спробуємо коротенько розглянути функції та методи центрального банку при проведенні грошово-кредитної політики, а також торкнемося світовий досвід використання інструментів цієї політики.

На сучасному етапі розвитку багатьох держав світу дискусія про роль і функції центральних банків, що почалася практично з моменту їх виникнення, отримала додатковий імпульс. Корінні зміни в колишніх соціалістичних країнах та їх перехід до ринкової економіки виразно показали величезну роль центрального банку західного зразка в здійсненні найважливіших соціально-економічних перетворень. Недавно новий статус центрального банку прийнятий у Франції, на найвищому рівні йдуть дебати з прав центрального банку у Великобританії, обговорюється положення про надзвичайні економічних повноваженнях центрального банку в США.
Ефективність здійснюваної центральним банком фінансової політики в цих умовах багато банківські фахівці, вчені та оглядачі пов'язують їх з повноваженнями і ступенем незалежності від урядових органів.

На нинішньому етапі банківські системи опинилися в епіцентрі впливу двох довгострокових процесів: радикального вдосконалення технологій на основі широкомасштабного впровадження автоматизованих систем обробки інформації і засобів телекомунікації в банківській діяльності; зниження бар'єрів на економічних і політичних кордонах. Ці процеси відкривають нові можливості для розвитку системи платежів та розширення фінансових ринків. У той же час вони впливають на зміну управлінської структури, частиною якої є центральний банк зі своєю особливою роллю в регулюванні цих процесів.

Роль і значення центрального банку.

Мета грошово-кредитної політики центрального банку.

Будь-яка держава ставить перед собою цілі економічного розвитку, основними з яких є: забезпечення стійких темпів зростання виробництва, досягнення високого рівня зайнятості, стабільність цін, збереження зовнішньоекономічного рівноваги.

Важливо при цьому зазначити, що серед кінцевих, стратегічних цілей існує одна, відповідальність за реалізацію якої несе в усьому світі центральний банк - це збереження внутрішньої і зовнішньої вартості національної валюти. Ця мета досягається за допомогою різних інструментів грошово-кредитного регулювання економіки, суть якого полягає в тому, що центральний банк впливає на обсяг грошової маси в обігу і ціну кредиту, тобто процентну ставку. Ці два компоненти знаходяться постійно в полі зору центрального банку.

Для стійкого функціонування банківської системи будь-якої країни також необхідно формування гнучкого механізму грошово-кредитного регулювання економіки, що дозволяє центральному банку ефективно впливати на господарську активність, контролювати діяльність банківських інститутів, домагатися стабілізації грошового обігу.

Грошово-кредитна роль центрального банку на думку голови Ради керуючих ФРС США Алана Грінспена (1) зводиться до досягнення двох головних цілей: з одного боку, забезпечувати ліквідністю, з іншого - узгоджувати ступінь сукупної ліквідності зі стабільними цінами. Якщо фіскальна політика фокусує свої погляди на склад і рівень урядових витрат і податків, то кредитно-грошова - на необхідному рівні ліквідності в даній економіки. Важливим моментом виявляється питання про ступінь незалежності центрального банку від уряду, щоб не було можливості отримання прямих позик для покриття бюджетного дефіциту, тому що такий спосіб фінансування дефіциту бюджету веде до високого рівня інфляції. При цьому під незалежністю розуміється лише частина питання про розділення функцій.

Незалежність центрального банку є досить обмеженою, і її слід розуміти головним чином як певну самостійність всередині системи державного регулювання, строго в межах повноважень, даних законодавчою владою.

Політика центральних банків ставить своєю кінцевою метою довготривалу стабільність цін, щоб інфляційні очікування не чинили сильного впливу на прийняття господарських рішень.

(1) Алан Грінспен Комерційні банки і центральний банк у ринковій економіці // Питання економіки-1991-№12-С.87-113

Стабільність цін передбачає зниження ступеня невизначеності в прогнозах співвідношення цін, що мають вирішальне значення для інвестиційних рішень.
Проте центральні банки вдаються і до інших коротко-і середньостроковим макроекономічним цілям, щоб згладити кон'юнктурні коливання в економіці, наприклад, збереження низьких темпів інфляції, щоб підтримати економічне зростання. Взагалі заходи кредитно-грошової політики зазвичай надають вплив на економіку і ціни впродовж тривалих періодів, так як рішенням в області цієї політики внутрішньо притаманна орієнтація на майбутнє.
Підтвердженням цього служить те, що для досягнення макроекономічних цілей застосовуються мети або показники, які становлять щось середнє між політичними рішеннями і кінцевими результатами, наприклад, темпи зростання номінального і реального доходів або номінальні чи реальні процентні ставки.

Особливість кредитно-грошової політики як знаряддя державного регулювання полягає в непрямому характері її впливу на виробництво. Така політика може вплинути на прийняття тих чи інших господарських рішень учасниками процесу відтворення через зміни фінансових факторів. Процес кредитного регулювання можна розділити на два етапи: на першому центральний банк впливає на співвідношення між попитом і пропозицією на кредитно-грошові ресурси шляхом впливу на зміни грошової маси і процентних ставок, обсягів кредитних операцій, умов кредитування і т.д. Відповідно мети кредитно-грошової політики поділяються на проміжні (процентні ставки, грошова маса, обсяг кредитів і т.д.) і кінцеві (національний доход, зайнятість, темпи росту цін і т.д.). Задачі кредитно-грошової політики можна сформулювати так: пом'якшення циклічних коливань в економіці, стабілізація цін і стимулювання економічного зростання, забезпечення оптимального платіжного балансу. Ці цілі за досить тривалий термін не зазнали значних змін, тільки періодично відбувається зміна пріоритетів і йдуть великі дискусії про методи рішеннях поставлених задач.

У Росії статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації та діяльності Банку Росії визначаються Конституцією Російської Федерації, законом «Про Центральний банк РРФСР (Банку Росії) та іншими федеральними законами.

Основними цілями діяльності Банку Росії, виділеними в законі «Про
Центробанку» є:

«захист і забезпечення стійкості рубля, в тому числі його купівельної спроможності і курсу по відношенню до іноземних валют;

Розвиток і зміцнення банківської системи Російської Федерації;

Забезпечення і безперебійного функціонування системи розрахунків. Отримання прибутку не є метою діяльності Банку
Росії » (1).

Закон «Про Центральному банку РРФСР (Банку Росії)» // Економіка і життя-1995-
19 травня

Функції центрального банку

«На етапі формування центральних банків у різних країнах їх основною функцією було кредитування. У міру міжнародного поділу праці та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків сфера їх кредитної діяльності постійно розширювалася. У зв'язку з цим поряд із зміцненням становища центрального банку в національних фінансових системах зросла їх роль і активність в міжнародному кредитуванні » (1).

Проте в процесі подальшого розвитку економічної діяльності функції центрального банку значно диверсифицировались. Головною їх турботою стало проведення грошово-кредитної політики. Зараз вже ніхто не заперечує важливості такої функції центрального банку, як забезпечення надійної системи платежів. Здійснювана центральним банком у багатьох промислово розвинених країнах роль розподільника фінансових коштів і контролера банківської системи не менш важлива, ніж грошова політика.

Сучасні центральні банки формувалися головним чином в процесі фундаментального зміни грошової системи - в період переходу від технології платежів, побудованої на товарних грошах, до технології довірчих (паперових) грошей. Відповідальність за платежі в цьому випадку (на відміну від технології розрахунків за допомогою товарних грошей) несе третя сторона. Надійність боргових зобов'язань, а також якість платежів залежать від фінансового становища та оперативності цієї третьої сторони.
Тому система базується на довірчих грошах, вимагає надійного гаранта, чиї зобов'язання усіма приймаються і користуються загальною довірою.
Саме цим пояснюється, чому після ряду невдалих експериментів з некерованими приватними гарантамі-банками було визнано, що роль безумовного кінцевого гаранта повинна бути центральному банку, покликаному виконувати цю важливу суспільну функцію. Таким чином, центральні банки були створені, щоб гарантувати виконання фінансових зобов'язань, прийнятих усіма в економіці, і, по суті, забезпечувати довіру до системи платежів на основі паперових грошей, надаючи всім впевненість у її єдності, надійності, ефективності.

З розширенням грошової сфери і можливостей комерційних банків центральні банки стали виконувати іншу суспільну функцію, хоча і менш помітну,-Надання банкам платіжних послуг, аналогічних тим послугам, які ці банки надають приватним особам і фірмам. Коли платежі здійснюються між банками, то центральний банк служить єдино можливим посередником, виступаючи як представник банківської системи в цілому. Переклад оплати через центральний банк - єдина платіжна операція,

Силаєв В.П. Еволюція центральних банків: функції, організація, технологія .// Банківська справа - 1995 - №8 - С.24-28

яка негайно і повністю погашає зобов'язання і завершує операцію, виключаючи будь-який ризик. Гроші центрального банку, збережені в

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар