загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з кредитування » Кредитування фізичних осіб в Ощадному банку РФ (на прикладі додаткового офісу (універсального) № 4451/031 Балезінского відділення)

Кредитування фізичних осіб в Ощадному банку РФ (на прикладі додаткового офісу (універсального) № 4451/031 Балезінского відділення)

ЗМІСТ


Введення. .................................................................................... 3
Глава 1 Кредитний договір ..................... ....................................... 7

1. Поняття кредитного договору ................................................ 7

2. Предмет кредитного договору ............................................. .10

3. Сторони кредитного договору .............................. ......... .. .... 11

4. Права та обов'язки сторін за кредитним договором ............... .11
Глава 2 Порядок кредитування фізичних осіб та способи забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором ...................... ...... 16

2.1. Послуги ощадбанку і види надаваних кредитів ............... 16

2. Умови кредитування фізичних осіб ................................. 20

3. Аналіз кредитної заявки ............................................. .. ... 35

4. Повноваження щодо прийняття рішень про надання кредиту та про зміну умов кредитування ............... ........................ ..48

5. Порядок надання кредиту ................................. .. ...... 49

6. Супровід кредитного договору ........................... .... ... ..61

7. Порядок погашення кредиту та сплати відсотків .......... ......... ..73
Глава 3 Організаційно-правова характеристика діяльності Балезінского
Ощадбанку ............................................................ .. 79

3.1. Організаційно-правова характеристика ............................ 79

3.2. Основні показники діяльності Ощадбанку ..................... .. 81
Висновок .............................................................................. . 82
Список використаної літератури ................................................ ..85
Приложения...............................................................................86

ВСТУП

Кредитування підприємств і населення відноситься до традиційних видів банківських послуг. Не випадково банк називається кредитним інститутом.
Найбільша частина активів банків як і раніше поміщена в кредитні операції.
В загальному вигляді склалася система кредитування представляє собою оновлену систему, при якій, проте, ще існують як старі, так і нові форми кредитування. У відомому сенсі діюча система кредитування представляє собою перехідну систему, де зберігаються залишки старої схеми, так і вводяться нові елементи, більш відповідні ринковим відносинам.

У Російській Федерації після ряду невдач в економіці ставлення населення до банківської системи значно погіршився. Люди стали більш недовірливо ставитися до всього, що їм пропонується численними банками, створеними на території держави. Щоб змінити таке несприятливе ставлення, в банках створюються служби маркетингу, що займаються вивченням потреб в і запитів клієнта.

Якщо говорити конкретно про маркетинг кредитних операцій, то слід зазначити, що банкам доводиться проявляти все більшу винахідливість у сфері розробки нових методів кредитування, залученню найбільшого числа клієнтів.

Кредитні операції - це операції з надання банками грошових позик, в якості кредитора виступають банки, позичальниками інші банки, юридичні та фізичні особи.

Кредит - широке поняття, що пропонує наявність різних форм організації кредитних відносин, як формують джерела коштів банку, так і надають одну з форм їх вкладення.

Кредитна політика - це стратегія і тактика банку в області кредитних операцій. Не існує єдиної кредитної політики для всіх банків. Кожен банк формує свою власну кредитну політику, враховуючи економічні, політичні, географічні, організаційні та інші фактори, що впливають на його діяльність. Вважається, що ризики банку підвищуються, якщо він не має своєї кредитної політики; якщо він її має, але не довів до відома всіх виконавців; якщо він має суперечливу або неконкретне політику.

Кредитна політика в частині СТРАТЕГІЇ вбирає в себе пріоритети, принципи та змістовні цілі конкретного банку на кредитному ринку, а в частині ТАКТИКИ - фінансовий і інший інструментарій, використовуваний даним банком для реалізації його цілей при здійсненні кредитного процесу .
Таким чином, кредитна політика створює необхідні загальні передумови ефективної роботи персоналу кредитного підрозділу банку (розуміння пріоритетів, цілей, інструментів, методів організації кредитних угод), об'єднує і організує зусилля персоналу, зменшує ймовірність помилок і прийняття нераціональних рішень.

У зарубіжній банківській практиці формування кредитної політики включає, по-перше, визначення стратегії, яка затверджується радою директорів
(правлінням); по-друге, розробку докладного керівництва по здійсненню кредитних операцій, покликаного забезпечити реалізацію стратегічних напрямів діяльності банку в даній сфері. Підготовкою такого керівництва зазвичай займається спеціальний підрозділ, в чиї функціональні обов'язки входить також контроль за виконанням вимог даного документа. Керівництво є конфіденційним документом і навіть усередині банку доводиться до відома лише тих службовців, які беруть участь в кредитному процесі.

Для прийняття банком рішень щодо вибору власних цілей у сфері кредитування важливе значення мають: а) постановка загальних цілей діяльності банку на майбутній період, зокрема щодо прибутковості і ліквідності, б) адекватний аналіз кредитного ринку ( попиту і пропозиції кредитних послуг), включаючи відносини централізованих кредитних ресурсів до загальної маси кредитних вкладень по країні в цілому або регіону, в) ясність перспектив розвитку ресурсної бази банку, г) вірна оцінка якості свого кредитного портфеля, д) облік динаміки рівня кваліфікації персоналу.

Існує ряд принципів організації кредитного процесу:

1. Принципи взаємовідносин з клієнтами. Мається на увазі насамперед переважний для даного банку курс або на довгостроковий, або на разові кредитні угоди з клієнтами. Банки, що думають про перспективу, прагнуть до встановлення довготривалих зв'язків, які дозволяють на основі хорошого знання клієнта оперативно вирішувати виникаючі питання. Одночасно такий підхід передбачає підвищення якості обслуговування клієнтів, знання і задоволення їхніх запитів, розвиток комплексного обслуговування.

2. Пріоритети, яких дотримується банк у кредитній справі. Вони можуть стосуватися як призначення і видів видаваних позик, так і форм забезпечення їх зворотності.

3. Система моральних цінностей, яких повинні дотримуватися учасники кредитних операцій. Це такі цінності, як чесність, порядність, відвертість з обох сторін.

Керівництво по кредитній політиці, які регламентують всі аспекти роботи банку на кредитному ринку, концентрує в собі весь накопичений банком інструктивний і методичний матеріал з організації кредитного процесу.
Воно повинно містити такі основні розділи: а) функціональні ланки, що беруть участь в кредитному процесі, і їх повноваження, б) порядок вирішення позики, в) інструкції з організації кредитування, г) методичні вказівки з аналізу кредитоспроможності клієнтів,

д) методичні вказівки з аналізу кредитного портфеля, е) методичні вказівки з аналізу виконання кредитних договорів.

Метою дипломної роботи є вивчення методів кредитування фізичних осіб та порядку його погашення, а так само вивчення попиту населення в кредитах.

РОЗДІЛ 1 Кредитний договір

1.1. Поняття кредитного договору

У процесі господарської діяльності через тимчасової нестачі власних коштів у громадян виникає потреба залучення позикових коштів для покриття поточних витрат або для капітальних вкладень. Одним з основних шляхів задоволення потреб у грошових коштах є отримання їх за кредитним договором. За кредитним договором банк зобов'язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Основним джерелом залучення грошових коштів громадянами та організаціями є банківське кредитування. Банки є посередниками на ринку капіталу. Вони привертають тимчасово вільні грошові кошти одних осіб і надають їх іншим особам, які потребують позикових коштах.
Відносини банків з клієнтами регулюються кредитним договором.

Правове регулювання відносин за кредитним договором здійснюється
Цивільним кодексом РФ (частини 1 і 2), законодавчими актами Російської
Федерації, наказами Банку Росії та ін. Із введенням в дію частин 1 (з
01.01.95 р) і 2 (з 01.03.96 г.) Цивільного кодексу Російської Федерації регулювання кредитних відносин було виділено в якості самостійної різновиди договору позики. Передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються правила, передбачені положеннями про договір позики, якщо інше не передбачено правилами про кредит в Цивільному кодексі і не випливає із суті кредитного договору.

Визначення кредитного договору дано в ст. 819 Цивільного кодексу
Російської Федерації. Кредитний договір є угода, за якою банк чи інша кредитна організація зобов'язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відносини за кредитним договором регулюються параграфом 2 глави 2
Цивільного кодексу РФ, а також параграфом 1 цієї глави, норми якого присвячені договором позики, так як договір позики є кредитною правочином.
Крім цього кредитного відносини регулюються і самим кредитним договором.

Кредитний договір вважається укладеним з моменту передачі грошей позичальникові, якщо сторона за договором не спричинили подання кредиту настанням будь-яких інших умов. В цьому випадку дуже важливо, щоб у договорі було вказано на те, що мається на увазі під «моментом передачі грошей» , оскільки саме з цього моменту у сторін виникають певні права та обов'язки за даним кредитним договором. Місцем укладення кредитного договору є місце проживання громадянина або місцезнаходження банку, який запропонував укласти такий договір.

Грошові кошти вважаються врученими позичальникові з моменту фактичного надходження володарем позичальника в місці укладання договору.

Так, у разі якщо кредит видається фізичній особі для споживчих потреб, то грошові кошти мають бути вручені готівкою в місці його проживання. У договорі з фізичною особою може бути передбачено й одержання грошей в безготівковому порядку, тобто з моменту надходження грошей на вказаний громадянином рахунок в банку.

Банки чи інша кредитна організація повинні за характером своєї діяльності надати грошові кошти в кредит кожному, хто до них звернеться при дотриманні ним вимог банку.

Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі.
Недотримання письмової форми тягне його недійсність.

На практиці кредитні відносини оформляються банком і клієнтом шляхом підписання єдиного документа - кредитної угоди.

Особливістю кредитних правовідносин є забезпеченість кредиту.
В якості своєчасного повернення кредиту банки приймають заставу, поручительство і т.д.

Останнім часом певного поширення отримало кредитування фізичних осіб під заставу придбаної ними дорогої технікіё меблів, автомобілів і т.д.

Кредитний договір вважається укладеним при дотриманні двох

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар