загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з кредитування » Кредитно-банківська система та її розвиток в сучасних умовах

Кредитно-банківська система і її розвиток в сучасних умовах

ЗМІСТ


Ведение......................................................................................................................

1. Кредит: основні положення .........................................................................

1.1.Сущность кредиту .....................................................................................

1.2.Функціі кредиту в ринковій економіці .........................................................

1.3.Форми кредита.........................................................................................

11.4. Механізм функціонування кредитної системи ...........................................
2. Етапи формування кредитно-банківської системи Російської Федерації ......

2.1. Пройдені етапи ..................................................................................

2.1.1.Структура кредитної системи Російської імперії до 1917 г ...................

2.1.2.Структура кредитної системи СРСР в 1925 г ..................................... ...

2.1.3.Структура кредитної системи СРСР ...................................................

2.1.4.Структура кредитної системи СРСР в середині 80-х років ................... ...

2.1.5.Структура кредитної системи Російської Федерації на кінець 1992 г .... ...

2.1.6.Структура кредитної системи Російської Федерації на конец1994 ....... ....

2.2.Современная кредитно-банківська система .................................................
3.Роль кредитно-банківської системи в розвитку ринкової економіки ...............
4.Способи ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИя ................................. ........................

Заключение................................................................................................................

Список литературы..........................................................................................

ВВедение

Банки - одне з центральних ланок системи ринкової структури. Розвиток їх діяльності - необхідна умова реального створення ринкового механізму. Стійкість банків істотно впливає на ефективність економіки країни. Дворівнева банківська система відіграє найважливішу роль у забезпеченні функціонування народного господарства. Здійснюючи розрахункові, вкладні, кредитні та ін. Операції банки виконують суспільно - необхідні функції.
Створенню сучасної кредитно-банківської системи Російської Федерації передував тривалий період, який визначався соціально економічним умовами розвитку нашої країни. Вона виникла ще в царській
Росії й існувала в основному на двох рівнях: державному та приватному.

Тривалий період кредитно-банківська Росії система функціонувала в умовах командно-адміністративного ладу. У той час кредит по суті перестав грати роль активного інструменту впливу на науково технічне оновлення економіки. Більша частина кредитів виконувала роль другого бюджету, т.к. кредит здебільшого не повертався підприємствами.
Нинішня кредитно-банківська система наближена до моделі, що функціонує в більшості промислово-розвинених країн, хоча в Росії ситуація ускладнена недосконалістю ринку цінних паперів. Найменш розвинене ланка кредитної системи країни - спеціалізовані небанківські інститути.
Робота складається з вступу, загальної та спеціальної частини і висновку. У загальній частині розглянуто сутність, форми, функції та етапи розвитку кредитно банківської системи Росії, її сучасний стан. У спеціальній - роль кредиту в ринковій економіці, механізми його функціонування та державного регулювання.
Мета даної курсової роботи - розглянути механізм функціонування та подальші шляхи розвитку кредитно-банківської системи в умовах переходу до ринку, проаналізувати її стан, проблеми та недоліки.
Актуальність вибору теми пов'язана з баченням автора проблем функціонування кредитно-банківської системи в сучасних умовах зважаючи на необхідність контролю рівня інфляції, курсу рубля по відношенню до іноземної валюти і посилення вимог органів, що регулюють банківську сферу.
Робота грунтується на огляді світової та вітчизняної літератури, використані монографії, підручники, періодичні видання. Багато понять даються відповідно до світового стандарту, що актуально у зв'язку з політикою Центробанку в області уніфікації понять і методів і приєднанням Росії до Базельської угоди [1] і базовим принципам банківського нагляду та регулювання. Велика частина статистичних даних почерпнута з видань «Фінансова Росія» , «Фінансова газета» і
«Експерт» .

1. Кредит: основні положення

1.1.Сущность кредиту

У ринковій економіці гроші повинні знаходитися в постійному обороті, здійснювати безперервне звернення . Тимчасово вільні грошові кошти повинні негайно надходити на ринок позикових капіталів, акумулювати в кредитно-фінансових установах, а потім ефективно пускатися в справу, розміщуватися в тих галузях економіки, де є потреба в додаткових капіталовкладеннях.

Кредит являє собою рух позичкового капіталу, здійснюване на засадах терміновості, зворотності і платності.


1.2.Функціі кредиту в ринковій економіці

1 Кредит дозволяє істотно розсунути рамки суспільного виробництва в порівнянні з тими, які встановлювалися наявною кількістю наявного в тій чи іншій країні грошового золота .

2. перерозподільна функція кредиту - завдяки їй приватні заощадження, прибутку підприємств, доходи держави перетворюються в позичковий капітал і направляються в прибуткові сфери народного господарства.

3 Кредит сприяє економії витрат обігу. У процесі його розвитку з'являються різноманітні засоби використання банківських рахунків і вкладів (кредитні картки, різні види рахунків, депозитні сертифікати), відбувається випереджаюче зростання безготівкового обороту, прискорення руху грошових потоків.

4 Прискорює концентрацію і централізацію капіталу. Використовується в конкурентній боротьбі, сприяє процесу поглинання і злиття фірм. Одні підприємці, що домоглися надання їм кредитів на пільгових підставах, отримують можливість швидкого зростання капіталу, інші можуть скористатися кредитом лише на що погіршилися умовах і програють у конкурентній боротьбі.

1.3.Форми кредиту

1 Комерційний кредит. Це кредит, що надається підприємствами, об'єднаннями та іншими господарськими суб'єктами один одному. Комерційний кредит, що надається в товарній формі насамперед шляхом відстрочки платежу, оформляється в більшості випадків векселем. Вексель - цінний папір, що є безумовне грошове зобов'язання векселедержателя сплатити за настання терміну визначену суму грошей власнику векселя.

Але він обмежений розмірами резервного фонду підприємства-кредитора, будучи представлений у товарній формі, він не може, наприклад, використовуватися для виплати зарплати, і не може бути представлений лише підприємствами, що виробляють засоби виробництва, тим підприємствам , які їх споживають і навпаки. Це обмеження долається шляхом розвитку банківського кредиту.

2 Банківський кредит - представляється кредитно-фінансовими установами (банками, фондами, асоціаціями) будь-яким господарським суб'єктам (приватним підприємцям, підприємствам, організаціям тощо) у вигляді грошових позик.

Банківські кредити діляться на короткострокові (до 1 року), середньострокові (1-5 років), довгострокові (понад 5 років). Ці кредити можуть обслуговувати не тільки обіг товарів, а й накопичення капіталу.

Подолавши обмеженість комерційного кредиту за напрямком, термінами та сумами угод, банківський кредит перетворився на головну й переважну форму кредитних відносин.

3 Міжгосподарський грошовий кредит - представляється господарськими суб'єктами один одному шляхом, як правило, випуску підприємствами і організаціями акцій, облігацій, кредитних квитків участі та інших видів цінних паперів.

Ці операції отримали назву децентралізованого фінансування
(випуск акцій) і кредитування (випуск облігацій, цінних паперів) підприємств.

4 Споживчий кредит - приватним особам на термін до 3 років при купівлі передусім споживчих товарів тривалого користування. Він реалізується або у формі продажу товарів з відстрочкою платежу через роздрібні магазини, або у формі подання банківської позики на споживчі цілі. За використання споживчого кредиту стягується, як правило, високий рентний відсоток (до 30% річних).

5 Іпотечний кредит - представляється у вигляді довгострокових позик під заставу нерухомості (землі, будівель). Інструментом подання цих позичок служать іпотечні облігаціями, що випускаються банками і підприємствами.
Іпотечний кредит використовують для оновлення основних фондів в сільському господарстві і сприяє концентрації капіталу в цій сфері.

6 Державний кредит - система кредитних відносин, в якій держава виступає позичальником, а населення і приватний бізнес - кредиторами грошових коштів.

Джерелами коштів державного кредиту служать облігації державних позик, які можуть випускатися не лише центральними, а й місцевими органами влади.

Держава використовує цю форму кредиту насамперед для покриття дефіциту державного бюджету. В результаті емісії державних облігацій та їх розповсюдження сформувався величезний державний борг, що перевищує в США 3 млрд. $. [2]

7 Міжнародний кредит-рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин. Представляється у товарній або грошовій (валютній) формі. Кредиторами і позичальниками є банки, приватні фірми, держави, міжнародні і регіональні організації.

1.4. Механізм функціонування кредитної системи
кредитної системи ФУНКЦІОНУЄ чЕРЕЗ КРЕДИТНА МЕХАНІЗМ. ВІН ПРЕДСТАВЛяЕТ
СОБОЮ, ПО-ПЕРШЕ, систем зв'язку ПО акумуляції й щодо ДЕНЕЖНОГО
КАПІТАЛУ МІЖ кредитніінститути І різних секторів економіки, ВО-
ДРУГЕ, відносини, пов'язані з перерозподілом грошового капіталу МІЖ
САМИМИ кредитніінститути В РАМКАХ ЧИННОГО РИНКУ КАПІТАЛУ, В-
ТРЕТЄ, ОТНОШЕНИя МІЖ кредитніінститути І ІНОЗЕМНИМИ КЛІЄНТАМИ.

Кредитний механізм включає також всі аспекти позичкової, інвестиційної, засновницької, посередницької, консультативної, акумуляційної, перерозподільній діяльності кредитної системи в особі її інститутів.

Кредитна система відіграє найважливішу роль у підтримці високої норми народногосподарського накопичення, що характерно для більшості промислово розвинених країн. Він займає важливе місце у вирішенні проблеми реалізації товарів і послуг на ринку. Велике зростання споживчого та житлово-іпотечного кредитування населення значною мірою розширив ринок для споживчих товарів тривалого користування і зіграв помітну роль у швидкому розвитку відповідних галузей промисловості і будівництва.

Міжнародні умови відтворення також у великій мірі формуються в зв'язку з розвитком кредитних відносин в різних формах і з діяльністю банків на світовій арені. Ці фактори сприяли зростанню міжнародної торгівлі, який, в свою чергу, підштовхував виробництво.
Кредитно-фінансові установи здійснюють свої функції в економіці за трьома основними напрямками: надання позичкового грошового капіталу і грошових заощаджень населення: володіння фіктивним капіталом. Широка мережа спеціалізованих кредитно-фінансових установ дозволила зібрати вільні грошові капітали і заощадження і надати їх в розпорядження торгово-промислових корпорацій і держави. Таким чином, розвиток кредитної системи стало однією з найважливіших передумов забезпечення відносно високої норми накопичення капіталу, що сприяло зростанню виробництва і реалізації науково-технічної революції.

2.Етапи ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Російської федерації.

Історія кредитної системи пройшла кілька етапів формування. До 1917 р наша кредитна система розвивалася по капіталістичним законам, які відображали відповідну соціально-економічну формацію. За структурою, функціями та операціями вона наближалася до моделі кредитної системи провідних капіталістичних країн того часу. У Російській імперії існувала триярусна кредитна система, що складалася з таких ланок.

2.1. Пройдені етапи

2.1.1.Структура кредитної системи Російської імперії до 1917 р

o Державний банк o Банківський сектор, представлений в основному комерційними і ощадними банками o Спеціалізовані кредитні інститути (страхові компанії, кредитні товариства та ін.)
На відміну від західних країн в

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар