загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по журналистике » Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

до споживачів. Жур. маркетинг - різновид професійної діяльності, пов'язаний із просуванням видання на ринок періодики, зумовлений забезпеченням умов його існування та вимогами читачів: 1)створення умов просування вид-ня 2)забезпечення інф. потреб читачів 3)запезпечення умов існування вид-ня
Осн. поняття марк-гу - потреби, бажання, попит, товар, маркетинг. комунікації, цінності, вартість, задоволення, обмін, угоди, розподіл.
Завдання мар-гу:
1)дослідження, аналіз потреб споживачів 2)марк. забезпечення розробки нових товарів 3)аналіз і прогноз стану й розвитку ринків 4)формування стратегії і тактики 6)збут 7)формування асортим. політики 8)сервис
Осн. ознаками сегментування ринку ЗМІ за характерними особливостями друк. продукції можуть бути її призначення, вартість (прейскурантна ціна, цінв споживання), відповідність моді, ступінь розрекламованості. Хар-ки споживачів: демограф. (вік, стать, склад родини, раса і т.д.), соц-екон. (рід занять, доходи), географіч, культурні, психологіч (інд. якості, стиль життя тощо).
Маркет. політика комунікації - комплекс заходів, які використовує ЗМІ для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої твари. Елементи: відпраник--кодування - звертання - засоби поширення інф-ції - декодування - отримувач - зворот. реакція - звор. зв=язок Финансовая база: рекл. отдел, бухгалтерия, дотации.
Типы финансирования: государств, партийный, религиозный, коммерческий (самоокуп. редакция). Ведется: 1)отчетность по доходам и расходам; 2)балансовая отчетность, где доходы: продажа рекламы, продажа материалов в др. СМИ, объявления, подписка, коммерческ. заказы на печать; а расходы: на печать, материальные, на коммерч. заказы. Общая сумма прибыли идет на: зарплату, распространение, ремонт техники, страховка, аренда помещения, представительские расходы, юрид. консульт., налог на зарплату, выплату кредитов или процентов, канц. товары, комунальн., почтовые, транспортные услуги, амортизационные отчисления. Затем выплачиваются налоги и получаетс чистая прибыль.


52 Основи ред. менеджєменту
Мен-мент - 1) це діяльність групи осіб, які самостійно організують виробництво, вміють вивчати ринок, відчувають кон'юнктуру ринку, дінаміку попиту; 2) це процес упр-ня матер. та людськими ресурсами, який забезпечує інтеграцію та найефективніше їх викор-ня для досягнення цілей. Ред. мен-т пов'язаний з маркет-гом - двоєдиний процес.
Маркетинговий мен-т - аналіз, план-ня, впровадження у життя і контроль за здійсненням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів з цільовим ринком для досягнення конкр. мети. Завдання: 1)аналіз ринку - потенц. ринок., місткість, кон'юнктура, попит, поведінка споживачів, можливості ЗМІ, конкуренція; 2)планування - формулювання цілей фірми, визначення шляхів її досягнення; 3)організація - формування орг. структур маркетингу ЗМІ, внутр. ієрархії, повноважень і відповідальності за реалізацію марк. заходів; 4)мотивація - матеріальні і моральні стимули для працівників з метою забезпечення виконання ними обов'язків; 5)реалізація наміченях планів; 6)контроль і аналіз виконання марк. заходів
Ієрархія(рівні мен-ту) в ред-ції:
1 рівень: гол. редактор (зам), члени редколегії, секретаріат - визначають всю стратегію ред. діяльності у всіх напрямках, формують осн. завдання.
2 рівень: керівники творчих об'єднань, керівники відділів, секторів, технічних колективів - вплив на рівні публікацій, на фінансовий стан редакції. Директор з питань маркетингу координує діяльність всіх відділів, пов'язаних із збутом і отриманням прибутків.
3 рівень: ж-ти, працівники технічних і комерційних служб - керують тимчасовими групами, які створюються для реалізації певних кампаній (цільові, тематичні номери).

53 Фін. база вид-ня і бюджет
В суч. економ. ситуації - погляд на ЗМІ як на підприємство.
Стан екон. бази видання, його стабільність, залежить від його фінансової бази. Внутр. обіг редакції складається з передплати і продажу у роздріб - вони покривають витрати на безперервний випуск. Проте необхідні додаткові стабільні джерела капіталу - рекламна, комерційна діяльність, дотації (для держ. ЗМІ), кредити, спонсори. Фін. база - об'єкт особливої уваги, оскільки на зміни в цій галузі орг-ція редакційног процесу швидко реагує.
Структура бюджету друк. ЗМІ
(економіст Мішалкін): 1)прибуток від передплати 2)доходи від роботи на фін. ринках 3)реклама 4)прибутки від консульт. діяльності - роздрібна торгівля.
Загальноредакційні витрати - реєстрація, ліцензія, витрати на рекламу видання в період заснування, аренда приміщення, друкарські послуги, тиражування, технічне забезпечення, матеріали, інформація, ідеї, розповсюджувачі, фахівці.

54 Орг-ція роботи ред-ції г-ти
Орг-но-творча робота редакції визначається специфічними журналістськими принципами: 1)підлеглістю редакції відповідному органу (узгодження спрямованості вид-ня з позицією орг-ції-засновника або видавця)
2)колективним характером ред. роботи (правильно сформований жур. колектив і кожен член колективу виконує доручену роботу)
3)розподілом жур. праці (кожна структурна ланка ред. апарату забезпечує виконання певного комплексу питань - техніч. забезпечення виходу номеру, фінанс. стан г-ти, розрока певного кола питань або теми). За цим принципом формується також аппарат ред-ції. Він визначає характер роботи всіх працівників, чітко формулює обов'язки.
Редакція г-ти - це орг-ція з особистою системою труд. відносин ж-тів (відносини субординації підкорення і координації співробітництва). Службові обов'язки кожного визначаються в залежності від х-ру вироб. процесу і розподілу праці в ред-ції.
Найбільш розповсюджена - п'ятикомпонентна будова ред. апарату:
1)Керівництво ред-ції (ред-р, його заступник, редколегія). Ред-р несе особисту відповідальність за вид-ня, тому слідкує за усіма сферами діяльності кол-ву. Обов'язки а)забезпечення випуску вид-ня на рівні, який відповідає завданням видань даного типу б)контроль над співроб-ками в)виконання внутр. розпорядку г)забезпечення мат-техн. умов, виконання труд законод-ва та інш. правових норм. Бере участь у плануванні, керує поточною роботою, затверджує номер, штатний розклад, порядок денний нарад, шкалу гонорарів. Безпосередньо спрямовує роботу
2)Секретаріат координує діяльність відділів забезпечує кваліфіковану підготовку і якість мат-лів, здійснює випуск чергових номерів. Завдання - участь у план-ні, підготовка мат-лів до друку, керівництво рудакц. служьами, макетування і верстка. Готує мат-ли на виробничі наради, дбає про кваліфікацію і фахове навчання працівників.
3)Відділ - осн. творчо-виробн. одиниця ред-ції, саме тут починається і завершується робота над підготовкою публікації (планування, замовлення авторам, збір фактів, написання текстів, вичитки, друкув-ня). Найбільш компетентна у відповідній галузі ланка ред. апарату. Спирається на штатних працівників, встановлює зв'язки з інш. орг-ціями і творчими спілками, соц. інститутами. Профільність відділу зумовлює тип вид-ня, а їх кількість - завдвннями.
4)Кореспондентська сітка
5)Технічні служби - коректор, бухгалтерія, відділ друку, програмісти, водії і т.д. Кожен з них має чітко окреслене коло обов'язків, які залежать від потреб заг-ред. діяльності.

55 Інф. політика вид-ня
Інф. політика - це сукупність постійних рубрік, а також проблемно-тематичних ліній, характер розробки яких визначається соц. позицією даного ЗМІ і втілюється в сукупності прийнятих форм реалізації ідейно-творчого спрямування видання або програми. Осн. риси інф. політики вид-ня визначаються при розробці даного ЗМІ засновником .
Інф. пол-ка визначається за:
1)Рубрікацією: а)рубрики за тематичним зрізом життя б)рубрики проблемного типу в)жанровий показник г)за типом ситуацій.
2)Кампаніями в ЗМІ
3)Виступами ведучих ж-тів
4)Позитивною і критичною спрямованістю матеріалів.
Основні риси інф. політики визначаються засновником під час розробки концепціи ЗМІ іподготовки до його реєстрації. Чаще всего направление издания или программы достаточно четко определено, хотя в его рамках ж-ты получают. более или менее обширное пространство для выявления своей позиции, в каких-то моментах не совпадают с принятым направлением, и могут демонстрировать оттенки мнений. Это позволяет избегать крайностей: беспринципности (безбрежного плюрализма) и жесткой однозначности (догматизма). Существует ограниченное число типофрмирующих признаков: 1.административно-территориальный уровень;
2.целевое назначение (различная широта - наиболее дробная в общеполитических газетах); 3возраст читателей; 4.национальные особенности; 5периодичность издания (чем реже выходит газета, тем больше страниц она, обычно, содержит. Большой объем позволяет тематически обособлять целые страницы и даже развороты); 6время выхода. Взаимодействие типоформирующих признаков весьма сложное. Практически невозможно выделить какие-либо один-два признака, в первую очередь обуславливающих специфику всех типов газет - ни один из них не действует обособленно, вне связи с другими признаками.

57 Законодавча база
Закон про друк. ЗМІ було прийнято в листопаді 1992 р.
Ст. 2 "Свобода д-ті друк. ЗМІ Свобода слова і вільне виявлення у друк. формі своїх поглядів гарантується К-цією України і відповідно до цього закону означає право кожного громад-на вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використ-вати та поширювати будь-яку інф-цію за допомогою друк. ЗМІ. Друк. ЗМІ є вільні. Забороняється створення і фінансування держ.

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК
Жанр - усталений тип твору, який склався історично і відзначається особливими способом освоєння життєвого мат-лу. Традиційна клас-ція жанрів: 1)Інф. жанри: а)замітка (з-ка-повідомлення, з-ка-відгук, пол
Соціальні проблеми у ЗМІ
Тема данної курсової є дуже актуальною, адже соціальним проблемам з кожним днем приділяється все менше уваги І вони не вирішуються. ЗМІ, впливаючи на свідомість людини, спонукають іі до соціальної активності,
Висловлювання відомих діячів про мову
23 вересня в приміщенні читальної зали наукової бібліотеки відбулася презентація нової книги Василя Горбачука "Барви української мови". На презентації був присутній п.Іван Заковоротний зі Сполучених Штатів Ам
Невербальні засоби комунікації
Спілкування як особливого роду діяльність - це творча гра інтелектуальних та емоційних сил співбесідників, це, надалі, взаємне навчання партнерів, досягнення ними нових знань під час обсудження предмета розмов
Висловлювання про мову
Люди говорять різними мовами. Пх нараховується приблизно 6 тисяч. На жаль, філологи попереджають, в XXI столітті щонайменше 40% цих мов вимеруть. А це страшенна втрата для людства, бо кожна мова, це геніальний
Public Relations
Тема 1. Отношения со средствами массовой информации. Вопрос 1. Что такое пресс-центр? а) Главный цех предприятия отрасли машиностроения для производства прессов. б) Центральное помещение какого-либо газетного издательства. в) Орган компании, существующий для оказания содействия прессе, размеры и структура которого зависят от объема возможных потребностей в его услугах. Ответ: в). Вопрос 2. Что такое пресс-релиз? а) Информационное сообщение; наиболее распространенный способ передачи информации прессе. б) Отдел предприятия отрасли машиностроения, отвечающий за реализацию прессов. в) Зона, в которую не допускаются журналисты. Ответ: а). Вопрос 3. Журфикс - это а) взятка журналисту для подачи ложной информации в прессе; б) фиксированная оплата одной
Шпоры по PR
1 Институт ПР Некоторые исследователи полагают, что еще Цицерон приследовал 2 цели: передавать информацию и воздействовать на нее.
Шпора
1. Научно-технический прогресс и современные СМИ, их технико-технологическая база. В 1985 году появилась первая настольная издательская система и вместе с ней термин "допечатный процесс". Допечатная подготовка издания включает в себя: * Набор текста * Сканирование иллюстративного материала
Стилистика публицистических жанров
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 1.1. Основные черты стиля 1.2. Лексические черты публицистического стиля 1.3. Грамматические особенности стиля ГЛАВА 2
Независимая журналистика в России: проблемы существования
Средства массовой информации и коммуникации часто вызывают полемику в обществе. Вопросы массовых коммуникаций важны потому, что прямо или косвенно оказывают влияние на жизни людей. Вопросы собственности на СМИ
Реклама в структуре FM-вещания Санкт-Петербурга
Мы живем в мире, управляемом средствами массовой информации. Мы видим рекламу на телевидении и в газетах, слышим ее по радио и она формируем мнение о товарах и услугах. Не подлежит сомнению то, что это неправи
Тенденции развития журналистики России в послепереходный период
Во многих отношениях и под разными углами зрения журналистика привлекает пристальное внимание общества как один из важнейших факторов влияния на общественные процессы, особенно в бурные периоды социальных пере
Аналитическая журналистика
Предмет АЖ и специфика аналитического отображения действительности. Предметом АЖ выступают актуальные общественные явления, события, процессы, ситуации и связанные с ними теоретические и практические проблемы общественного развития.
Влияние федрального телевидения на региональные телевизионные каналы
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава 1. Особенности развития современного отечественноготелевидения (1985 - 2002 гг.) 1.1
Формирование имиджа как одна из задач public relations
СОДЕРЖАНИЕ: I. Введение.                                                                                              II
Влияние федрального телевидения на региональные телевизионные каналы
1.1. Эволюция отечественного телевидения от советских структур к формам собственности, присущим периоду реформирования общественно-экономических отношений.................................................................. 18
Авторские проекты в Интернете
Авторский проект - это посещаемый сайт (или домашняя страница), полностью создаваемый и поддерживаемый усилиями одного человека, где с некоторой периодичностью появляются результаты его журналистского творчест
Public relations в России и за рубежом
"Паблик рилейшнз" (ПР) (public relations-"связи с общественностью") - весьма богатое по числу данных ему "имен" и дефиниций понятие. Когда в 1975 г. один из американских фондов (Foundation for Public Re
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар