загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по арбітражним процесам » Прокурор у господарському процесі

Прокурор у господарському процесі

ЗМІСТ
Введення ........................ ....................................... .. ................... ............ 3
Глава 1 Звернення прокурора до суду із заявою на захист інтересів інших осіб ... 5
Глава 2 Участь прокурора у розгляді справ судом першої інстанції
......... 12
Глава 3 Принесення касаційного протесту ......... ......... ... ............. ............... 15
Глава 4 Участь прокурора в суді касаційної інстанції ...... .. .................. . ... .19
Глава 5 Сутність, завдання та особливості участі прокурора в наглядовому виробництві ... ... ............................................................ ..................... ..... 21
Глава 6 Участь прокурора у розгляді справ у порядку нагляду
............. ... .. .... 26
Глава 7 Подання прокурора про перегляд (поновленні) справ за нововиявленими обставинами ......... ......... ... ......................... ... .. .... ............ 28
Глава 8 Участь прокурора у виконавчому провадженні ...... .. ..................... .31
Глава 9 Інші форми участі прокурора в цивільному та господарському судочинстві ............................................................................................. 34
Висновок .......................................................................................... ..36
Список використаної літератури .. ......... ..................... ... .... ............ ..... ...... 38

ВСТУП

В даний момент в нашій державі проводиться оновлення всіх галузей національного законодавства, в тому числі і процесуального. Національне законодавство приводиться у відповідність до Конституції Республіки
Білорусь, міжнародними договорами і повинно відповідати вимогам, що пред'являються до законодавства правової держави.

Так, наприклад, в 1998 році були прийняті і вступили в силу Цивільний процесуальний кодекс Республіки Білорусь [1] і Господарський процесуальний кодекс Республіки Білорусь [2]. Крім того, в скоро майбутньому очікується прийняття нової редакції ГПК.

У цьому зв'язку, з моєї точки зору, видається актуальним висвітлення деяких аспектів участі прокурора в цивільному та господарському процесі. Сама ж проблема заслуговує найсерйознішого уваги і з теоретичної, і з практичної сторони.

Проблема полягає в тому, що стан законності і правопорядку залежить не тільки від норм матеріального, але ще і від втілення в життя норм і принципів процесуального права. Забезпечення правових гарантій юридичних та фізичних осіб є одним із завдань прокурорського нагляду.
Тому участь прокурора в процесі може сприяти зміцненню законності. Так, наприклад, Конституція Республіки Білорусь (ч. 2 ст. 125) підкреслює, що прокуратура здійснює нагляд за відповідністю закону судових рішень у цивільних, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення.

Освітлення поставленої проблеми вимагає вирішення задач:
. Визначити випадки, коли прокурор має право брати участь у цивільному і господарському процесі;
. Розглянути його роль і функції в господарському та цивільному процесі;
. З'ясувати форми реагування.

Крім того, одна з головних завдання моєї роботи полягає у виявленні проблем щодо участі прокурора в господарському процесі і в порівнянні участі прокурора в цивільному та господарському процесі з тим, щоб виявити чи не існує протиріч між ЦПК і ГПК з регулювання участі прокурора в процесі, а також визначити ступінь цих протиріч.

Об'єктом даного дослідження є діяльність прокурора щодо участі в цивільному та господарському процесі.

Для розкриття курсової роботи я спирався на наступні книги:
"Арбітражний процес" під редакцією М.К. Треушникова і В.М. Шерстюка,
"Прокурор у цивільному та господарському процесі - одна з гарантій захисту прав і законних інтересів: порів. аналіз "Каменкова В.С. та ін. літературу, в якій дається розгорнутий аналіз і характеристика діяльності прокурора в господарському та цивільному процесі.

Переслідуючи вищезазначені завдання, перейдемо до розгляду та аналізу взятій мною теми курсової роботи.
Глава 1 ЗВЕРНЕННЯ ПРОКУРОРА В СУД З ЗАЯВОЮ НА ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ІНШИХ

ОСІБ

Спочатку хотілося б відзначити, що діючі законодавство передбачає наступну сукупність форм участі прокурора в цивільному та господарському процесі:
. Звернення до суду із заявою на захист інтересів інших осіб;
. Участь в розгляді справ судом першої інстанції (для підтримки заявлених вимог; для дачі висновку з виникаючих питань і по справі в цілому; обов'язкова участь у процесі);
. Прийняття касаційного протесту;
. Участь в суді касаційної інстанції;
. Зупинення виконання судового акта;
. Принесення наглядового протесту;
. Участь в суді наглядової інстанції;
. Внесення подання про перегляд справ за нововиявленими обставинами;
. Участь прокурора в стадії виконання судових актів;
. Інші форми участі прокурора в цивільному та господарському судочинстві.

У цивільному та господарському процесі названі форми участі прокурора не повторюються у зазначеній сукупності. Є також особливості в повноваженнях прокурора або при реалізації цих форм.

Таким чином, безпосередньо перейдемо до розгляду такої форми участі прокурора, як звернення до суду із заявою на захист інтересів інших осіб.

Так, в ст.81 ЦПК обмовляється право прокурора звернутися до суду із заявою про порушення цивільної справи з одним уточненням: якщо це необхідно для захисту прав і охоронюваних законом інтересів неповнолітнього, недієздатного, обмежено дієздатного та іншого громадянина, юридичної особи недержавної форми власності. Відносно зазначеної категорії осіб ЦПК визначив додаткову умову: якщо ці особи позбавлені можливості самостійно захищати свої інтереси.
Недотримання даної умови є підставою для відмови в порушенні справи (п. 7 ст. 246 ЦПК).

ГПК містить схожу норму (ст.47 ГПК). Однак на відміну від ЦПК ГПК не містить додаткової умови про те, що прокурор має право звернутися до суду, коли ці особи позбавлені можливості самостійно захищати свої інтереси. Крім того, ГПК передбачає обов'язкову наявність згоди цих осіб. ЦПК же згадує тільки про обов'язок прокурора вислати особам копію позовних заяв.

Відносно ж захисту прав і законних інтересів Республіки Білорусь, її адміністративно-територіальних одиниць і юридичних осіб державної форми власності в ЦПК говориться, що прокурор має право звернутися до суду з заявою без будь-яких обмежень. Аналогічна норма міститься і в ГПК в ст.47, з тією відмінністю, що прокурор звертається до суду немає з заявою про порушення цивільної справи для захисту прав і законних інтересів
Республіки Білорусь, її адміністративно-територіальних одиниць та юридичних осіб державної форми, а з позовом на захист державних та громадських інтересів.

У раніше діючому ЦПК взагалі не передбачалося обмежень права прокурора на пред'явлення до суду позову (заяви) в інтересах як держави і суспільства (публічний інтерес), так і юридичних або фізичних осіб, коли захищаються правовідносини не зачіпають суспільних і державних інтересів (приватний інтерес).

Водночас ст.22 Закону від 29 січня 1993 "Про прокуратуру
Республіки Білорусь" [3] містить імперативну норму: «при встановленні порушень закону ... прокурор пред'являє до судів позови і заяви » . Таким чином, у прокурора, який встановив порушення закону, немає права вибору реагувати або не реагувати на таке порушення. Він повинен використовувати надані законом повноваження: внести протест, подання в порядку загального нагляду, винести застереження, порушити кримінальну справу чи інше виробництво про відповідальність, направити заяву до суду і т.д.

Названа вище норма Закону "Про прокуратуру", встановлюючи обов'язок прокурора пред'явити позови та заяви на захист прав і законних інтересів держави, підприємств, установ і організацій державної форми власності, одночасно обмежує обов'язок прокурора пред'явити позов в інтересах суб'єктів господарювання недержавних форм власності та громадян. Обмеження виражено, як і в Цивільному процесуальному кодексі, дуже абстрактної формулюванням: "якщо вони позбавлені можливості самостійно захищати свої інтереси". Таке ж формулювання міститься в Листі Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь від
13.03.2001г. №03-25 / 433 «Про звернення до суду прокурора на захист інтересів юридичних осіб і індивідуальних підприємців» та в наказі Генерального прокурора №3 від 31 березня 1995 року «Про підвищення ефективності прокурорського нагляду за відповідністю закону судових рішень у цивільних справах» ( п.3) [4]. Для всіх прокурорів вимоги закону та наказу Генерального прокурора обов'язкові. Крім того, ні ЦПК, ні
ГПК не визначив, як чинити з позовною заявою, якщо в ньому прокурор не вказав, яким чином позивач позбавлений можливості захистити свої інтереси.

Чинний ЦПК і ГПК не називає конкретно, хто з посадових осіб органів прокуратури вправі підписувати заяву, надсилається до суду. В
ЦПК говориться тільки про прокурора, а в ГПК ще про заступників прокурора. А
Закон «Про прокуратуру» (ст. 50) роз'яснює, що під найменуванням
«прокурор» , якщо інше прямо не обумовлено в цьому законі, слід розуміти: Генеральний прокурор Республіки Білорусь і всі нижчестоящі прокурори, їх заступники, старші помічники і помічники, начальники, заступники начальників, старші прокурори і прокурори головних управлінь, управлінь та відділів. У той же час в цьому законі передбачається, що прокурор або його заступник мають право звернутися з позовом (заявою) до суду
(ст. 22), а також чітко визначено коло посадових осіб, які мають право принесення протесту на які не набрали законної сили судові акти. Тому і дане питання потребує регулювання в процесуальному законі.

Необхідно звернути увагу, що в Вищий Господарський Суд Республіки
Білорусь має право направляти заяви тільки Генеральний прокурор, прокурори областей та прирівняні до них прокурори, а також їх заступники; в інші господарські суди - прокурори міст, районів, прирівняні до них прокурори та їх заступники.

Ні в процесуальних законах, ні в Законі «Про прокуратуру» , ні у відомчих наказах Генерального прокурора Республіки Білорусь не знайшов свого рішення і таке питання, як процесуальна правоздатність прокурора, що у розгляді справи, порушеної за позовом прокурора. Суть проблеми полягає в тому, що позови (заяви) має право підписувати тільки прокурори та їх заступники.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар