загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по арбітражним процесам » Підвідомчість справ арбітражним судам

Підвідомчість справ арбітражним судам

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Далекосхідного державного ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Тихоокеанський інститут політики і права

Кафедра цивільного та підприємницького права

Підвідомчість справ арбітражним судам

Курсова робота студента групи Ю-5 факультету другої вищої освіти

Павленко Віктора Даниловича

Науковий керівник-

Ст. викладач кафедри цивільного та підприємницького права Бурова І.Л.

Дата захисту ________________

Оцінка ____________________

Владивосток

2002

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВСТУП | 3 |
| | |
| РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ справ арбітражних судах І | 5 |
| РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДВІДОМЧОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ МІЖ РІЗНИМИ | |
| ЮРИДИЧНИМИ ОРГАНАМИ | |
| §1. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ справ арбітражних судах | 5 |
| §2. РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДВІДОМЧОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ МІЖ | 7 |
| різної юридичної ОРГАНАМИ | |
| §3. ПІДВІДОМЧІСТЬ суперечок арбітражних судах РОСІЙСЬКОЇ | 9 |
| ФЕДЕРАЦІЇ В АПК-1995 І АПК-2002 | |
| | |
| РОЗДІЛ 2 КРУГ СПРАВ, підвідомчих арбітражних судах | 11 |
| §1. ЕКОНОМІЧНІ СУПЕРЕЧКИ, які виникають з цивільних | 11 |
| ПРАВООТНОШЕНИЙ | |
| §2. ЕКОНОМІЧНІ СУПЕРЕЧКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ | 17 |
| ПРАВООТНОШЕНИЙ | |
| §3. СПОРИ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ | 22 |
| | |
| ВИСНОВКИ | 25 |
| | |
| БИБЛИОГРАФИЯ | 27 |
| | |

ВСТУП

Основною причиною, що визначила вибір теми даної роботи , стало бажання використовувати надану автору обставинами можливість якомога швидше і повніше ознайомитися з системою організації роботи вітчизняних арбітражних судів, а, точніше, з одним з вузлових моментів організації даної гілки вітчизняної судової системи. Інтерес був зумовлений специфікою власної виробничої діяльності і виникає у процесі цієї діяльності необхідністю приймати участь в підготовці матеріалів до арбітражним процесам.

Ознайомлення з матеріалами з обраної теми показало, що існує велика кількість питань, що виникають в процесі правозастосовчої діяльності в арбітражних судах Росії щодо підвідомчості економічних та інших спорів.

Значення рішення питання підвідомчості спорів тим чи іншим судам важко переоцінити. Необгрунтована відмова в прийнятті до розгляду позовних матеріалів, в тому числі і арбітражним судом, практично означає відмову у правосудді, що, природно, суперечить 46 статті Конституції Російської Федерації. Ось чому так важливо домогтися граничною чіткості та тлумачення і застосування законодавства, що визначає підвідомчість справ арбітражним судам. Відсутність чіткого і однозначного правового регулювання в цій області може призводити і призводить до порушення прав господарюючих суб'єктів.

У роботі ставилося завдання ознайомитися з усім колом суперечок, підвідомчих сьогодні арбітражному суду, визначених чинним арбітражним процесуальним законом, ознайомитися з матеріалами по існуючим проблемам в цій галузі, і, враховуючи той факт, що в період підготовки курсової роботи законодавчими органами країни було прийнято новий Арбітражний процесуальний кодекс, - розглянути відмінності питань підвідомчості в новому і колишньому кодексах.

Великий обсяг інформації по темі даної курсової роботи автор почерпнув у роботі «Питання підвідомчості справ арбітражним судам в
Російської Федерації» [1], а також на Інтернет-сайтах Вищого арбітражного суду [2] і Агентства ділової інформації [3].

РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ справ арбітражних судах І РОЗМЕЖУВАННЯ
ПІДВІДОМЧОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ МІЖ РІЗНИМИ ЮРИДИЧНИМИ ОРГАНАМИ

§1. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ справ арбітражних судах

КОЖЕН ОРГАН ДЕРЖАВИ, здійснюючи покладені на нього завдання,
ПОВИНЕН ДІЯТИ СУВОРО У МЕЖАХ наданих йому повноважень І НЕ
втручатись у компетенцію ІНШИХ ОРГАНІВ. ТАКЕ суворе розмежування
КОМПЕТЕНЦІЇ є важливою умовою, що забезпечує нормальні,
правомірності РОБОТУ ВСЬОГО ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ, зокрема і СУДУ.

Арбітражний суд виконує особливу державну функцію: він здійснює правосуддя у сфері економічних відносин. Ніякий інший орган державної влади і ніякий інший суд не може прийняти на себе функції з вирішення економічних суперечок, віднесених законом до ведення арбітражних судів.

В юридичній літературі під підвідомчістю розуміють як розмежування компетенції між різними органами, так і коло справ до неї віднесених (її складових).

Термін «підвідомчість» походить від слова «відомство» , т. Е. Система (сукупність) установ, обслуговуючих якусь область
(галузь) державного управління.

Іменник «підвідомчість» відповідає прикметника
«підвідомчий» , яке в довідковій літературі тлумачиться як що знаходиться в чиєму-небудь віданні або підлеглий в порядку управління.

В юридичній літературі правовий інститут «підвідомчість» означає розмежування кола справ між судом, арбітражним судом та адміністративними органами.

Сукупність юридичних норм, які утворюють інститут підвідомчості, визначає властивості справ (характер правовідносин, в силу яких їх дозвіл віднесено до компетенції того чи іншого державного органу).

Звідси випливає, що, приймаючи справу до провадження, арбітражний суд повинен насамперед перевірити, чи може дана справа взагалі розглядатися арбітражним судом. Арбітражний суд повинен переконатися в тому, що яке надійшло на його розгляд справу дійсно підвідомча арбітражному суду, а не суду загальної юрисдикції.

Підвідомчих називається інститут, який встановлює межі компетенції судових органів в області вирішення справ.

Відповідно до Конституції Російської Федерації арбітражні суди покликані розглядати і вирішувати справи, які з економічних правовідносин, що складаються в процесі здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності.

Право судових органів розглядати і вирішувати в установленому законом процесуальному порядку віднесені до їх відання справи називається судовою юрисдикцією. Судова юрисдикція арбітражного суду визначається арбітражним процесуальним законодавством та іншими законами Російської
Федерації.

§2. РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДВІДОМЧОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ МІЖ РІЗНИМИ
ЮРИДИЧНИМИ ОРГАНАМИ [4].

Відповідно до Конституції РФ і законодавством РФ судова влада здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства, а до федеральних судів належать:

- Конституційний Суд РФ;
- Верховний Суд РФ, верховні суди республік, крайові і обласні суди, суди міст федерального значення, суди автономної області і автономних округів, районні суди, військові та спеціалізовані суди, складові систему федеральних судів загальної юрисдикції;
- Вищий Арбітражний Суд РФ, федеральні арбітражні суди округів, арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації, що складають систему федеральних арбітражних судів.

Згідно ст. 3 Федерального конституційного закону від 21 липня 1994 року "Про Конституційний Суд Російської Федерації" 2 в цілях захисту основ конституційного ладу, основних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства і прямої дії Конституції РФ на всій території Російської Федерації Конституційний Суд РФ дозволяє суперечки компетенції: а) між федеральними органами державної влади; б) між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації; в) між вищими державними органами суб'єктів Російської
Федерації.

Згідно подп. 1 ст. 25 ЦПК РРФСР судам загальної юрисдикції підвідомчі справи по спорах, що виникають із цивільних, сімейних, трудових і колгоспних правовідносин, якщо хоча б однією з сторін у спорі є громадянин, за винятком випадків, коли дозвіл таких суперечок віднесено законом до ведення адміністративних чи інших органів.

Арбітражному суду підвідомчі справи з економічним суперечкам, які виникають з цивільних, адміністративних та інших правовідносин. При цьому до економічних спорів між Російською Федерацією та суб'єктами
Російської Федерації, між суб'єктами Російської Федерації, вирішуються арбітражним судом, зокрема, відносяться спори про визнання права власності, про визнання недійсними (повністю або частково) ненормативних актів державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів, які відповідають законам і іншим нормативним правовим актам і порушують права і законні інтереси організацій та громадян.

Відповідно до ст. 46 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" громадяни, що проживають на території муніципального освіти, органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування мають право пред'являти до суду або арбітражного суду позови про визнання недійсними що порушують права місцевого самоврядування актів органів державної влади та державних посадових осіб, органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також громадських об'єднань. Тому очевидно, що арбітражний суд не вправі буде відмовити муніципальному освіті в прийнятті позовної заяви. Видається, однак, що суперечки муніципальних утворень між собою, а також з Російською Федерацією та суб'єктами Російської Федерації повинні будуть дозволятися не в Вищому
Арбітражному Суді РФ, а в арбітражних судах суб'єктів Російської Федерації.
§3. ПІДВІДОМЧІСТЬ суперечок арбітражних судах РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В АПК-
1995 [5] І АПК-2002 [6]

У липні поточного (2002) року законодавчими органами РФ був прийнятий і підписаний Президентом РФ новий Арбітражний процесуальний кодекс Російської
Федерації.

Аналіз статей АПК-95 і АПК-2002, що регулюють питання підвідомчості спорів арбітражним судам, дозволяє зробити наступні висновки:
1. Зміст підвідомчості спорів арбітражним судам Російської
Федерації в новому арбітражному процесуальному кодексі (порівняно з АПК-
1995) в цілому збережено - це спори, що виникають із цивільних, адміністративних та інших правовідносин, пов'язані з здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності.
2. В результаті узагальнення та включення до новий кодекс теоретичних і практичних напрацювань минулого періоду зміст підвідомчості спорів арбітражним судам РФ стало істотно більш конкретизованим і певною мірою, в окремих своїх положеннях - більш розширеним.

Наприклад, якщо в АПК-1995 підвідомчість визначалася в основному в двох статтях (22 і 212), то в АПК-2002 - в дев'яти. Виділено в окремі статті підвідомчість економічних суперечок та інших справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин (стаття 29) і підвідомчість справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
(стаття 30). З'явилися нові статті - «Підвідомчість справ про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів» (стаття 31),
«Підвідомчість

Сторінки : 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар