загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по арбітражним процесам » Арбітражний процесуальний кодекс РФ (повний текст)

Арбітражний процесуальний кодекс РФ (повний текст)

АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Розділ I. Загальні положення
Глава 1 Основні положення
Стаття 1 Здійснення правосуддя арбітражним судом
Арбітражний суд здійснює правосуддя шляхом вирішення економічних суперечок та інших справ, віднесених до його компетенції цим Кодексом та іншими федеральними законами.

Стаття 2 Завдання судочинства в арбітражному суді
Завданнями судочинства в арбітражному суді є:
* захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;
* Сприяння зміцненню законності і попередження правопорушень у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

Стаття 3 Законодавство про судочинство в арбітражних судах
1. Відповідно до Конституції Російської Федерації законодавство про судочинство в арбітражних судах Російській Федерації перебуває у віданні Російської Федерації.
2. Порядок судочинства в арбітражних судах Російській Федерації визначається Конституцією Російської Федерації, федеральним конституційним законом про арбітражних судах, цим Кодексом та прийнятими відповідно до них іншими федеральними законами.
3. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені законодавством Російської Федерації, то застосовуються правила міжнародного договору.
4. Судочинство в арбітражних судах ведеться за законами, що діють під час розгляду справи, вчинення окремих процесуальних дій або виконання рішення суду.

Стаття 4 Право на звернення до арбітражного суду
1. Зацікавлена ??особа має право звернутися до арбітражного суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у порядку, встановленому цим Кодексом. Відмова від права на звернення до суду недійсний.
2. У випадках, передбачених цим Кодексом, право на звернення до арбітражного суду на захист державних та громадських інтересів мають прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи.
3. Якщо федеральним законом встановлено для певної категорії спорів досудовий (претензійний) порядок врегулювання або він передбачено договором, суперечка може бути переданий на розгляд арбітражного суду лише після дотримання такого порядку. При цьому особи, зазначені в частині 2 цієї статті, мають право на звернення до арбітражного суду без дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання суперечок.

Стаття 5 Незалежність суддів арбітражного суду
1. При здійсненні правосуддя судді арбітражного суду незалежні, підкоряються тільки Конституції Російської Федерації і федеральному закону. Яке б то не було сторонній вплив на суддів, втручання в їх діяльність будь-яких державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів, організацій, посадових осіб або громадян неприпустимі і тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
2. Гарантії незалежності суддів арбітражного суду встановлюються федеральним законом.

Стаття 6 Рівність перед законом і судом
Правосуддя в арбітражному суді здійснюється на засадах рівності перед законом і судом організацій незалежно від місця знаходження, підпорядкованості, форми власності, а громадян - незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин.

Стаття 7 Змагальність і рівноправність сторін
Судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі змагальності та рівноправності сторін.

Стаття 8 Мова судочинства
1. Судочинство в арбітражному суді ведеться російською мовою.
2. Бере участь у справі, не володіють російською мовою, забезпечується право повного ознайомлення з матеріалами справи, участі в судових діях через перекладача і право виступати в арбітражному суді рідною мовою.

Стаття 9 Гласність розгляду справ
1. Розгляд справ в арбітражних судах відкритий. Слухання справи в закритому засіданні допускається у випадках, передбачених федеральним законом про державну таємницю, а також при задоволенні судом клопотання що у справі особи, що посилається на необхідність збереження комерційної та іншої таємниці, і в інших випадках, встановлених федеральним законом. Про розгляді справи в закритому засіданні виноситься ухвала.
2. Розгляд справ у закритому засіданні ведеться з дотриманням правил судочинства в арбітражному суді.

Стаття 10 Безпосередність судового розгляду
Арбітражний суд при розгляді справи зобов'язаний безпосередньо досліджувати всі докази по справі.

Стаття 11 Нормативні правові акти, що застосовуються при вирішенні спорів
1. Арбітражний суд вирішує спори на підставі Конституції Російської Федерації, федеральних законів, нормативних указів Президента Російської Федерації і постанов Уряду Російської Федерації, нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації та міжнародних договорів Російської Федерації.
2. Арбітражний суд, встановивши при розгляді справи невідповідність акта державного органу, органу місцевого самоврядування, іншого органу закону, в тому числі видання його з перевищенням повноважень, приймає рішення відповідно до закону.
3. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
4. У разі відсутності норм права, регулюючих спірне ставлення, арбітражний суд застосовує норми права, що регулюють подібні відносини, а за відсутності таких норм вирішує спір, виходячи із загальних засад і змісту законів.
5. Арбітражний суд відповідно до закону або міжнародним договором Російської Федерації застосовує норми права інших держав.

Стаття 12 Застосування іноземного права
1. У разі застосування іноземного права арбітражний суд встановлює існування і зміст його норм згідно з їх тлумаченням і практикою застосування у відповідній іноземній державі.
2. З метою встановлення існування і змісту норм іноземного права арбітражний суд може в установленому порядку звернутися за сприянням та роз'ясненнями до компетентних органів та організації в Російській Федерації та за кордоном або залучити фахівців.
3. Якщо існування або зміст норм іноземного права, незважаючи на вжиті заходи, не встановлено, то арбітражний суд застосовує відповідні норми права Російської Федерації.

Стаття 13 Обов'язковість судових актів
1. Арбітражний суд приймає судові акти у формі рішення, ухвали, постанови.
2. Вступив у законну силу судовий акт обов'язковий для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів, організацій, посадових осіб та громадян і підлягає виконанню на всій території Російської Федерації.
3. Невиконання судових актів арбітражного суду тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими федеральними законами.

Глава 2 Склад арбітражного суду
Стаття 14 Склад арбітражного суду
1. В арбітражних судах справи в першій інстанції розглядаються суддею одноосібно. Справи про визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів і справи про неспроможність (банкрутство) розглядаються судом колегіально. За рішенням голови суду будь-яку справу може бути розглянуто колегіально.
2. Всі справи в апеляційній, касаційної і наглядової інстанціях розглядаються арбітражним судом колегіально.
3. При колегіальному розгляді справи до складу суду повинно входити троє чи інше непарна кількість суддів.
4. Всі судді при розгляді справ користуються рівними правами.
5. У разі, коли цим Кодексом судді надано право одноосібно вирішувати справи та окремі питання, він діє від імені арбітражного суду.

Стаття 15 Порядок вирішення питань арбітражним судом
1. Питання, що виникають при розгляді справи арбітражним судом в колегіальному складі, дозволяються суддями більшістю голосів. Ніхто із суддів не має права утриматися від голосування. Головуючий у засіданні голосує останнім.
2. Суддя, не згодний з рішенням більшості, зобов'язаний підписати це рішення і має право викласти письмово свою окрему думку, яка долучається до справи, але не оголошується. Осіб, що у справі, з особливим думкою не знайомлять.

Стаття 16 Відвід судді
1. Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу:
1) якщо він є родичем осіб, що у справі, або їх представників;
2) якщо він при попередньому розгляді даної справи брав участь в якості експерта, перекладача, прокурора, представника чи свідка;
3) якщо він особисто, прямо чи опосередковано, зацікавлений у результаті справи або є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.
2. До складу арбітражного суду, що розглядає справу, не можуть входити особи, які є родичами між собою.

Стаття 17 Відведення експерта і перекладача
1. Експерт і перекладач не можуть брати участь у розгляді справи і підлягають відводу з підстав, зазначених у статті 16 цього Кодексу. Крім того, підставами для відводу експерта є:
1) його службова чи інша залежність в момент розгляду

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар