загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по арбітражним процесам » Доказ в арбітражному процесі

Доказ в арбітражному процесі

П Л А Н
1.ВВЕДЕНИЕ
2. ПОНЯТТЯ ДОКАЗИ
3. ОТНОСИМОСТЬ та допустимих доказів
4. засобами доказування
5. ОЦІНКА ДОКАЗИ
6. ВИСНОВОК
7. Використана література

1. В В Е Д Е Н І Е
На відміну від інших соціальних ідей і політичних орієнтацій де-
мократіческое правова держава при верховенство правового законом і
пріоритеті прав людини і громадянина практично сприйнято суспільством
як майбутнє державного ладу України. Вирішення цього завдання связа-
але не тільки зі створенням сучасного законодавства, забезпеченням
законності діяльності держави та її органів, муніципальної сіс-
теми та громадських формувань, надійної, швидкої і справедливої ??юс-
тиции, незалежного правосуддя, але з подоланням досягла небезпечних
меж правового нігілізму, перебуває нині на межі свавілля під
всіх сферах державного і суспільного життя, і, головне, формиро-
вання високого рівня правової культури суспільства і кожної людини.
Це зажадає високопрофесійного складу юристів і достаточ-
ной правової грамотності державних службовців та інших осіб, заня-
тих юридичною діяльністю. Громадська корисність і престижність
цієї діяльності значно зростає в період революційних преоб-
разований, соціальної конструкції суспільства, його нових економічних і
політичних орієнтацій. Все вищесказане відноситься до різних від-
раслям права, а до карного права як провідної галузі права - подвійно.
Професіоналізм юриста у його знанні й умінні ориенти-
роваться в різних галузях права. Арбітражний процес займає
провідне місце серед цивільноправового наук, так як у повсякденному
діяльності юриста виникають питання, пов'язані з цивільно-правови-
ми відносинами між юридичними особами і будь-який юрист зобов'язаний знати і
чітко орієнтуватися в нормах арбітражного процесу.
Запропонована нижче тема - ДОКАЗИ в арбітражному процесі,
найцікавіша у зв'язку з переходом нашого суспільства від соціалістичного
чеських до капіталістичних відносин і як наслідок цього цікава
правова реформа навколо арбітражного процесу.

2. ПОНЯТТЯ ДОКАЗИ
Закон, теорія і практика під доказами мають на увазі два
міцно пов'язаних, але не однакових поняття: з одного боку, це факти-
ческие дані відомості про обставини, на підставі яких разре-
шается спір, з іншого боку - засоби, за допомогою яких устанавлива-
ються ці сведенія.Еслі фактичні дані можуть бути самими разлічни-
мі, заздалегідь ні чим не передбаченими, то засоби доказування чітко
визначені в законі. Так в ст.32 АПК України закріплено - "доказ-
ствами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких
арбітражний суд у визначеному законом порядку встановлює наявність
або відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для
правильного вирішення господарського спору .
Ці дані встановлюються такими засобами:
- письмовими і речовими доказами, висновками екс-
пертов;
- поясненнями представників сторін та інших осіб, що у
арбітражному процесі. У необхідних випадках на вимогу арбітра об'єк
яснень представників сторін та інших осіб, беруть участь в арбітражному
процесі, мають бути викладені письмово "*.
Закон зобов'язує кожну сторону довести ті обставини, на ко
торие вона посилається як на підставу своїх вимог або возраже-
ний .Здесь слід мати на увазі, що господарське правопорушення состо-
ит з чотирьох елементів: протиправності діяння, заподіяної вре-
да, причинного зв'язку між діянням і шкодою, і провини правонарушіте-
ля. Представляючи позов, пов'язаний із заподіянням шкоди, позивач зобов'язаний дока-
за ти пере
чисельні вище перші три елементи правопорушення, а ось провину правона-
порушника він не повинен доводити, так як вона передбачається (ст.209 ГК
України).
Провину позивач повинен доводити тільки тоді, коли про це прямо
зазначено у правовій нормі (наприклад, ст.149 Статуту залізнична) В інших же
випадках відповідач, заперечуючи проти позову, повинен довести відсутність своєї
_____________________________
* Арбітражний процесуальний кодекс України, від 6 листопада 1991

віни.Конечно, таке розмежування обов'язків сторін по доведенню
різних елементів правопорушення не носить абсолютного характера.В
залежності від конкретних обставин справи воно може набувати
дещо іншу спрямованість.

3. ОТНОСИМОСТЬ та допустимих доказів
Цілі економічності і оперативності процесу служать поняття отно-
симости і допустимості доказів. Так в ст.34 АПК України закреп-
лено - "Арбітражний суд приймає тільки ті докази, які
мають значення для справи.
Обставини справи, які відповідно до законодавства
повинні бути підтверджені певними засобами доказування, що не мо-
гут підтверджуватися іншими засобами доказування "*.
Належність доказів означає, що повинні представлятися
тільки ті з них, які мають відношення до розглянутого шпп-
ру.Нельзя думати , що чим більше уявиш доказів (напри
заходів, документів), тим переконливіше обоснуешь свою позіцію.Ненужние, лиш-
ня докази лише ускладнюють шлях до встановлення істини , тому
арбітр вправі їх не приймати. Допустимість доказів вимагає, что-
б деякі факти, обумовлені в законодавстві, підтверджувалися оп-
ределенном видами доказів у встановленій формі (см.напрімер
ст. 169 Статуту ж.д).

4.Средства доказування
Ст.35 АПК України перераховує факти, які в доведенні НЕ нуж-
даються, так як вони заздалегідь вважаються відомими або встановленими, а
саме: загальновідомі, презумпіруемие і преюдіціальние.В цих випадках
учасник процесу повинен заявити про загальновідомість факту, послатися на
правову норму, що передбачає презумпцію, представити вирок, реше-
ня арбітражного або загального суду на підтвердження преюдиции факту.
Так зокрема в законі вказується - "Обставини, визнані
арбітражним судом загальновідомими, не потребують доведення.
Факти, встановлені рішенням арбітражного суду (іншого органу,
вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи, що не до-
_____________________________
* Арбітражний процесуальний кодекс України, від 6 листопада 1991

показувала знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті
ж боку.
Вступив у законну силу вирок суду у кримінальній справі обя-
затель для арбітражного суду при вирішенні спору з питань, чи мали
місце певні дії та ким вони вчинені.
Що вступило в законну силу рішення суду по цивільній справі обя-
зательно для арбітражного суду щодо фактів, встановлених судом
і що мають значення для вирішення спору.
Факти, які відповідно до закону вважаються встановленими,
не доказуються при розгляді справи. Така пропозиція може бути
спростовано в загальному порядку "*.
Найбільш поширеними в арбітражному процесі є пись-
менниє докази, які своїм змістом свідчать про ин-
Тереса суд фактах.Оні можуть представлятися в оригіналах, копіях
виписках. Вимога суду про подання їх є обов'язковим не
тільки для учасників процесу, але і не беруть участь у справі предприя-
тий, установ, організацій. Так відповідно ст.36 АПК України
- "Письмовими доказами є документи і матеріали, содер-
жащие дані про обставини, що мають значення для правильного раз-
вирішення спору.
Письмові докази подаються в оригіналі або в над
лежаще завіреної копії. Якщо для вирішення спору має значення лише
частина документа, представляється завірена виписка з нього.
Оригінали документів подаються, коли обставини справи в
відповідно до законодавства повинні бути засвідчені тільки таки-
ми документами, а також в інших випадках на вимогу арбітражного су-
так ".
Речовими доказами можуть бути будь-які предмети, в тому
числі і документи, які індивідуальними, специфічними властивостями спо
собствуют встановленню фактів, що мають значення для вирішення спо
ра.Следует розрізняти документи-письмові докази і докумен-
ти-речові доказательства.В першому випадку вони свідчать про
цікавлять суд фактах своїм змістом, а в другому-незвичайними, спе-
ціфічнимі моментами (підроблення, підчистка і т.п.).
Важливим джерелом доказів є експертіза.Она назнача-
_____________________________
* Арбітражний процесуальний кодекс України, від 6 листопада 1991

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар