загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по арбітражним процесам » Докази в господарському процесі (Україна)

Докази в господарському процесі (Україна)

Міністерство науки і освіти України

Таврійський Національний Університет ім.В.І.Вернадського

Курсова робота

Предмет: «Господарський процес»

Тема: «Докази в господарському процесі»

студента 5 курсу, юридичного факультету, заочного відділення, групи Е,

Гаврилюка Є.В.

Cимферополь, 2003

Зміст

1.Вступ
2.Понятие доказування в господарському процесі
3.Понятие і види доказів
4.Предмет доказування
5.Относімость, допустимість доказів і факти, які потребують доказів

6.Істребованіе, дослідження і оцінка доказів

7.Заключение
8.Спісок використаних джерел

Введення

В даний час при переході до товарно-грошових відносин в хозяйствен ном обороті стало неможливими ефективне використання законодавства Рада-ського Союзу при здійсненні регулювання спірних ситуацій між суб'єктами підприємницької діяльності, іншими суб'єктами мають відношення до госпо-ствованию. Саме з метою забезпечення правового захисту підприємницької та свя-занной з нею діяльності в незалежній Україні був прийнятий ряд нормативних актів, серед них і акти регулюють діяльність арбітражних (господарських) судів: Кон-статиці
України, Закон Україна «Про арбітражний суд» , Арбитражно-процесуальний кодекс України, ін.

Арбитражно-процесуальне законодатнльство складається з Арбитражно-процессу-ального кодексу, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , інших нормативно-правових актів. Як зазначив Абрамов: «Не варто думати, що між матеріальним і процесуальним правом існує непрохідний-травня грань» [1].
Тому до господарсько-процесуального права так само відносяться і некото-риє матеріально-правові акти.

Як і будь-який інший галузі права господарсько-процесуального права свойст-венни свої певні елементи. Участь сторін, третіх осіб, прокурора, подача позову, апеляції, касації, інші атрибути господарським-процесуального права.
Серед них можна відзначити такий найважливіший інститут як докази в господарській-процесуальному праві. Законодавець визначив, що доказами є-ються будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначений-ном законом порядку встановлює наявність або відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін. Докази мають особливо важливе зна-чення в господарському судочинстві, так як без них неможливо правильно разре-шити спірне питання. Сторони можуть вільно надавати докази суду відповід-з принципами рівноправності, законності, змагальності, іншими принци-пами виробництва в Господарському суді. При наданні доказів суду сторо-ни повинні враховувати вимоги встановлені ГПК, кодекс чітко розмежовує ві-ди доказів, які можуть бути використані, серед них: письмові, речовинний-ні, висновок експертизи, пояснення сторін, третіх осіб, пояснення посадових осіб та інших працівників підприємств, установ і організацій, не тільки беру участь щих у справі. Також для доказів велике значення мають поняття относимости і допустимості.

В даній роботі в повній мірі будуть розглянуті всі аспекти інституту доказів-нізацією в господарському процесуальному праві. Визначення його важливості в правильному розгляді спорів виникаючих в результаті ведення господарської діяльності.

Поняття доказів у господарському процесі

Доведення є найскладнішою, трудомісткою роботою в діяльності пра-воохранітельних органів, в тому числі і господарських судів. Пояснюється це тим, що в процесі доведення, по-перше, доводиться мати справу з фактами, подіями ретроспе-ктивного характеру, які, як правило, не можна сприйняти безпосередньо; по-друге, в процесі доведення зазвичай діють дві сторони з протилежними інтересами, які не тільки представляють докази на обгрунтування своєї позиції, але нерідко намагаються спростувати чи знецінити докази іншої сторони; по-третє, дока-зательства з часом можуть втрачатися, втрачати свою переконливість в силу різних об'єктивних обставин.

Доведення є одним з найважливіших інститутів будь-якого правового процес-са, в тому числі кримінального, цивільного, господарського, адміністративного. Без дока-зв'язування не можна встановити істину по тій чи іншій справі, а отже, неможливо його пра-вильно дозволити. Саме поняття
«доведення» неоднаково визначалося різними вченими. Так, С.В.
Курильов під доведення має на увазі діяльність з метою переконати суд в істинності фактів, які їм розглядаються [2]. Навряд чи з цим можна согласить-ся, так як тут, по-перше, відгороджується діяльність суду від суб'єктів доведення, по-друге, предмет доведення передбачається як заздалегідь даний, незмінний, хоча в процесі розгляду справи він може і доповнюватися, і змінюватися новими істотні-ми обставинами.

Протиставлення суду і сторін у доведенні ще яскравіше висловлював А.Ф.
Клейн-ман, вказуючи, що доведення в арбітражному процесі є процесуальної діяль-ності тільки сторін, яка полягає у поданні доказів, спростуванні доказів противника, заяві клопотань, участі в дослідженні доказів [3]. Звичайно, ця формула неприйнятна ні в цивільному, ні в господарському процесах як з позицій закону, так і практики. Хоча у чинному ГПК України в ст. 33 записано, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, але в той же час ст. 38 ГПК говорить, що якщо подані сторонами докази є недостатніми, суд зобов'язаний витребувати від під-приємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необ-хідні для вирішення спору. Отже, не тільки сторони, але і суд зобов'язаний брати активну участь в процесі доведення. Практично так і робиться. І це зрозуміло. Адже суд не повинен формально винести рішення по справі на підставі того, яка сторона предста-вила більш повновагі докази. Він зобов'язаний встановити об'єктивну істину по спору та відповідно до неї винести рішення. Не можна не враховувати і того, що в умовах нашої сучасної дійсності далеко не кожна сторона може звернутися до услу-гам юристів (адвокатів) для ведення її справи. А без їх участі розраховувати на грамот-ний, грунтовний збір та подання доказів важко. У зв'язку з цим вийде, що сторона, що має можливість найняти адвоката, опиниться в процесі в більш привілейованому становищі перед тієї, у якої такої можливості не окаже-ться. У цивільному процесі це може проявлятися ще більш часто.

Думається, що найбільш правильне, повне і переконливе визначення рассмат Ріва поняття дає К.С. Юдельсон, вказуючи, що судовим доказування є діяльність суб'єктів процесу по встановленню за допомогою вказаних у законі процес-суальних засобів і способів об'єктивної істинності наявності або відсутності фактів, необхідних для вирішення спору між сторонами [4].

Саме діяльність сторін, суду та інших учасників процесу по встановленню юридичних фактів (обставин), які мають значення для вирішення спору, за допомогою на-гою встановлених законом засобів і є доведенням у господарському процесі.

Поняття та види доказів

Поняття доказів різні вчені також визначали неоднозначно.
Зімніть-тельное думка, негативно вплинуло на позиції багатьох учених, висловив свого часу А.Я. Вишинський, стверджуючи: «... судові докази - це звичайні факти, ті самі які у життя явища, ті ж речі, ті ж люди, ті ж дії людей.

Судовими доказами вони є лише остільки, оскільки вступають в орбіту судового процесу, стають засобом для встановлення цікавлять суд і слідство обставин » [5].

Отже, до доказів він відносив фактичні дані, за допомогою ко-торих встановлювалися доказувані факти без урахування тих засобів, джерел, які були носіями цих фактів. Приблизно такої ж позиції дотримувався С.В. Кури-лев, відносячи до судових доказам відомі факти, за допомогою яких устанавли-вають невідомі факти [6].
Тут знову ігноруються джерела фактичних даних і в той же час доказові факти ставляться в одну площину, змішуються з докази-ваемих юридичними фактами.

Між тим неважко зрозуміти, що самі фактичні дані і їх джерела не мо-гут бути доказами. Так, сам факт зіпсованої продукції стане доказом лише в тому випадку, якщо він знайде відображення і закріплення в таких джерелах, як обійняти-снення відповідних осіб, акт експертизи, речовий доказ. Тому фактичні дані як докази не можна розглядати окремо, відривати їх від джерел, які свідчать про них.

Тому, в принципі, прав М.К. Треушніков, розглядаючи докази як по-няття, які містять в собі два тісно пов'язаних елемента: фактичні дані як зміст доказів і способи доказування як процесуальна форма [7].
Тільки слід уточнити, що засоби доказування і способи доказування не слід змішувати, бо кошти - це люди, предмети, що містять відомості про Доводячи-ваних фактах, а способи доказування - це прийоми, методи, порядок отримання та закреп-лення доказів.

Приблизно в такому плані вирішується це питання і в нашому чинному законодав-будівництві. В ст. 32 ГПК говориться, що доказами є будь-які фактичні дан-ні, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку устанав-чених наявність або відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і воз-ражения сторін. Ці дані встановлюються письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів, поясненнями представників сторін та дру-гих осіб, що беруть участь у процесі.

Звертає на себе увагу, що тут розірвані фактичні дані і засоби їх отримання, але і ті й інші іменуються доказами. Між тим сутність фактиче-ських даних і засобів доказування не одна і та ж. І визначення їх одним терміном навряд чи є виправданим. Щоб уникнути відриву фактичних даних від засобів доказування і виключити можливість протиставлення їх, слід було б у визначенні-нії докази об'єднати їх в єдине ціле.

Наприклад, так: доказами в господарському процесі є фактичні дані, які за допомогою встановлених у законі засобів і в певному порядку засвідчують обставин, що мають значення для вирішення господарського спору.

Докази як джерела фактичних даних за своїм змістом і харак-теру форми закон (ст. 32 ГПК) ділить на кілька груп:

1) письмові докази;

2) речові докази;

3) висновок експертизи;

4) пояснення представників сторін (а також, звичайно, третіх осіб із самостійним вимогою і без такого);

5) пояснення посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій, що не

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар