загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інвестицій » Екзаменаційні білети з інвестицій

Екзаменаційні квитки з інвестицій


Б1 1 поняття інв. Інв. новий для нашої економіки термін. В батьківщин.
Економіці інв. Вживалися як синонім капітал. вкладень, під, якими розумілися всі витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів спрямованих на відтворення основних фондів. Використовувалося наступне поняття капітал. Вкладень - це фінансові кошти які витрачаються на будівництво нових, реконструкцію розширення і технічне переозброєння діючого підприємства (це ПРОІЗВОДСТВЕНННИЙ капітал. Вкладення) На житлове комунальне і культурне будівництво (невиробниче капітал. Вкладення) .Інвестіціі - це грошові кошти, цільові банківські вклади, акції, та ін. цінні папери, технології, машини й устаткування ліцензії, товар. знаки, кредити, будь-яке ін. майно або майн. права, інтелектуал. цінності, що вкладаються в об'єкти предпринимат. діяльності або ін. види діяльності з метою отримання прибутку .Найбільш загальним і поширеним у ринковій економіці вважається розуміння засобів в будь-якій формі для отримання доходу або якого-небудь ін. ефекту. У повсякденній мові слово інв. Не завжди має те ж значення яке йому надається в економіч. дискусіях, де чистим інвестування або капиталообразованием наз-ся те, що являє собою чистий приріст реального капіталу суспільства (будівлі, обладнання тощо. д.). У повсякденному житті обиватель говорить про інвестування, коли він купує ділянку землі, що знаходився в обігу, цінні папери або ін. Цінну власність.
Наведені визначення показують відмінності в розумінні сутності інв. в планової та ринкової системах. Визначення, дане в планової ек-ке звужує область інвестування і стосується тільки вкладень у збільшенні та вдосконаленні основних фондів. У наст. Дрьомов в ек-ці нашої країни застосовується обидва терміни як інв. так і капітал. вкладення У ринковій економіці за своєю сутністю інв. включають в себе 2 боку інвест діяльності: витрати ресурсів і результати. Інв. здійснюються з метою отримання результату і явл-ся марними, якщо вони не принесли очікуваного результату. До загальних характерним рисам інв. відносяться реальні інв. як правило носять довгостроковий характер (короткострокові інв. осущ-ся у фінансовій сфері з швидко ліквідними цінними паперами) інвест. Діяльність та прийняті інвест. Рішення надають комплексний вплив на всі сторони підприємницької діяльності та соц.-економіч. Ситуацію в регіоні, тому потрібна технічна інформація та организац. обгрунтованість прийнятих инвестиц рішень.
2Общая схема оцінки ефективності. Перед проведенням оцінки ефективності експеріментно визначається суспільна значущість проекту, т. Е.
Великомасштабні, народно-господарські та глобальні проекти. Оцінка проводиться в 2 етапи: 1 етап: Розраховуються показаіелі ефективності проекту в цілому. Мета цього етапу-агрегована екон-а оцінка проектних рішень і створення необхідних умов для пошуку інвесторів. Для локальних проектів оцінюються тільки комерційна ефективність і якщо вона виявилася прийнятною рекомендується переходити до 2 етапу оцінки. Для суспільно-значущих проектів оцінюється в першу чергу їх громадська ефективність. При незадовільною громадської ефективності такі прект не рекомендуються до реалізації і не можуть претендувати на державну підтримку. Якщо ж їх обющественная ефектівность виявляється достатньої оцінюється їх комерційна еффектівность.2 етап
Здійснюється після вироблення схеми фінансування. На цьому етапі уточнюється склад учасників і визначається фінансова реалізація і ефективність участі в проекті кожного з них (регіональна і галузева ефективність, ефект-сть участі в проекті окремих підприємств і акціонерів і ін.) Для локальних проектів на цьому етапі визначається ефективність участі в проекті окремих підприємств-учасників, ефективність інвестування в акції таких підприємств і ефективність участі бюджету в реалізації проекту. При необхідності на цьому етапі може бути оцінена також галузева ефективність проекту.
Б2 1. визначення поняття інв.в відповідно до теріей Кейнса і охарактеризувати основні моменти механізму інвест. Процесу в кейнсіанської теорії. З макро економіч. Позицій (основоположник Кейнс) проблема інвестування розглядається з позиції державної інвестиційної політики т. Е. Політики доходів і зайнятості. У теорії Кейнса інвестиції визначалися як частину доходу яка не була використана на споживання в поточному періоді інвестиції виступають тут як оборотної сторони заощаджень. Кейнс своєї макроеконом. Теорією досліджував механізм інвестиційного процесу звертаючи особливу увагу на взаємозв'язок між інвестиціями та заощадженнями. Основні моменти інвест. Процесу полягають в наступному: У розвинутій економіч. Системі відбувається відділення функції заощадження та інвестування. Певна частина заощаджень може інвестуватися. Це основна частина дрібних і середніх підприємств, фермерських та ін. Господарств .. Др. частина зберігається суб'єктами економічних відносин для майбутніх витрат (споживчі або інвестиційні).
Руху від розмірів заощадження і инвестиц рішення приймаються суб'єктами з урахуванням різних передумов заощаджень, здійснювані домашнім господарством регулюються споживчим перевагою. Інвест. рішення приймаються підприємцями і схильні до впливу їх суб'єктивних оцінок попиту на вироблені товари та мають нестабільний характер. Очікуваним величинам інвестицій і заощаджень віддається велике значення. Фактичні обсяги заощадження та інвестицій завжди одна і та ж величина, а очікувані значення цих величин можуть різнитися. Їх слід розглядати як 2 види припущень щодо майбутнього з точки зору виробників і споживачів благ збіг яких може виникнути випадково. При розбіжності цих величин виникає 2 ситуації: - якщо плановані заощадження більше, то рівність фактичних значень цих величин відновлюється насильно Шляхом вимушених інв. в запаси нереалізованих благ. Відбувається криза перевиробництва. У цих умовах державної реєстрацiї. Регулювання расшірівает Ефєкт. Попит влас. Витратами .; - У нас довгий час виробництво інвестувало більше, ніж заощаджувати. В цьому випадку насильницьке вирівнювання фактичних інв і заощаджень призводило до виникнення у споживачів вимушених заощаджень непідкріплені товарною масою що послужило джерелом інфляції. Згідно класичної теорії механізмом уравновешивающим ці величини явл-ся норма% яка автоматично встановлюється на рівні коли інв і заощадження рівні
Кейнсіанська трактування механізму інвестицій процесу за допомогою управління величиною ставки% бюджетної та податкової політики гос-ва явл-ся засіб запобігання кризових ситуацій і приведення у відповідність планів і очікувань споживачів і виробників власних благ.
2Основние принципи оцінки ефективності інвест. Проекту. В основу оцінок ефект-сті і п покладені слід основні принципи застосовуються до будь-яких типам проектів незалежно від їх технічних технологічних фінансових галузевих чи регіонал особливостей: а) розгляд проекту протягом його життєвого циклу (розрахункового періоду) від проведення предінвестіц досліджень до припинення проекту; б) моделювання грошових потоків включають всі пов'язані із здійсненням проекту денеж надходжень і витрат за розрахунковий період з урахуванням можливості використання різних валют; в) порівнянність умов порівняння різних проектів; Г) Принцип позитивності і максимізації ефекту. Для того щоб і п з точки зору інвестора був визнаний еф-им потрібно щоб ефект від реалізації даного проекту був покладе-им при порівнянні альтернативних і п; д) облік чинника часу. При оцінці еф-сті проекту повинні враховуватися різні аспектифактора часу в т ч динамічності (зміни в часі), параметрів проекту та його економ окруженія4 розриви в часі (кроки) між виробництвом продукції ил надходженням рес-ів і їх оплатою; е) облік тільки майбутніх витрат і надходжень. При расчетахпок-лей еф-сті повинні враховуватися тільки майбутні в ході здійснення проекту витрати і надходження включаючи витрати пов'язані з залученням раніше пов'язаних виробництв фондів, а також майбутні втрати безпосередньо викликані здійсненням проекту; ж) Порівняння з проектом і без проекту. Оцінка еф-сті і п повинна проводитися зіставленням ситуації не до «проекту» і після
«проекту» а без «проекту» і з » проектом» ; з) облік всіх найбільш суттєвих наслідків проекту. При визначенні еф-сті і п повинні враховуватися всі наслідки його реалізації як економічні так і позаекономічні. У тих випадках коли їх вплив на еф-сть допускають кількісну оцінку її слід провести, ВДР випадках облік цього впливу повинен осуществлятся експертно; і) облік наявності різних учасників проекту, розбіжність їхніх інтересів і різних оцінок вартості капіталу виражають в індівідульних значеннях норми дисконту; к) Багатоетапність оцінки. На різних стадіях розробки і здійснення проекту його еф-сть визначається заново з різною глибиною опрацювання; Л) облік впливу на еф-сть і п потреби в оборотному капіталі, необхідним для функціонування створюваних в ході реалізації проекту виробничих фондів; М) Облік впливу інфляції (облік зміни цін на різні види продукці і ресурсів в період реалізації проектів) і можливості використання при реалізації проекту декількох валют; н) Облік (в кількісній формі) вліяніянеопределенності і ризику сопровождающіхреалізацію проекту.


Б3. 1. Привести перелік ринків і груп на які взаємодія инвестиц. Процеси. Система ринкових відносин центром якої явл-ся механізм інвестицій процесу певним чином структурована. Серед різноманіття економічних відносин можна виділити структури дії які агрегуються в окремі, взаимосвязностью сектри (ринки). На цих ринках вступають в економіч відносини різні суб'єкти які також утворюють групи, що відрізняються однаковим поведінкою на окремих ринках.
Виділяють 4 ринки і 4 групи: 1) Товарний ринок, на якому обогачіваются всі вироблені в народному господарстві товари та послуги. 2) Ринок праці, що охоплює виробничий фактор праці. 3) Грошовий ринок, який включає питання попиту і пропозиції грошових коштів. 4) Фінансовий ринок, на якому обертаються цінні папери. Групи: 1) Домашнє господарство
2) підприємці 3) Держава 4) закордон
2 Особливості оцінки ефективності на різних стадіях розробки і здійснення інв проекту. Оцінка ефективності та п повинна здійснюватися на стадіях: 1) Розробки інв пропозиції і декларації про намір (експрес оцінка інвестицій пропозиції) 2) розробка обгрунтувань інвестицій
3) Розробка проекту 4) Здійснення інв проекту (економічний моніторинг ). Принципи оцінки ефективності та п однакові на всіх стадіях.
Оцінка може відрізнятися за видами розглянутої

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар