загрузка...

трусы женские
загрузка...

Інвестиції

ПЛАН
1. Визначення інвестицій ........................ .... 3
1.1. Основні принципи інвестиційної
політики ..................................... 4
2. Розрив між спонуканнями до заощадження і
інвестуванням ...................... ............. 5
3. Внутрішні джерела інвестицій ................... 8
3.1. Прибуток як джерело інвестицій .............. 10
3.2. Амортизаційні відрахування ................... 11
3.3. Бюджетне фінансування ..................... 12
3.4. Банківський кредит ............................ 13
3.5. Кошти населення ........................... 13
4. Відтік капіталу ....... ............................. 14
5. Іноземні інвестиції в Росії ..... .............. 16
6. Перешкоди на шляху припливу інвестицій.
Інвестиційний клімат в Росії .................... 20
7. Роль міжнародної допомоги в оздоровленні
російської економіки .............................. 23
8. Шляхи та заходи щодо залучення інвестицій ............. 27
9. Висновок ............... ......................... 30
Список літератури ............. .................... 33

1. ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ.

Інвестиції. (Капітальні вкладення) - сукупність витрат ма-
ріальних, трудових і грошових ресурсів, спрямованих на рас-
ширення відтворення, основних фондів усіх галузей народ-
ного господарства. Інвестиції - відносно новий для нашої еко-
номики термін. У рамках централізованої планової системи ис-
користувалося поняття "валові капітальні вкладення", під кото-
римі розумілися всі витрати на відтворення основних фондів,
включаючи витрати на їх ремонт. Інвестиції - більш широке поня-
нення. Воно охоплює і так звані реальні інвестиції, поблизу-
кі за змістом до нашого терміну "капітальні вкладення", і
"фінансові" (портфельні) інвестиції, тобто вкладення в ак-
ції, облігації, інші цінні папери, пов'язані безпосередньо
з титулом власника, що дає право на отримання доходів від
власності. Фінансові інвестиції можуть стати як додаткового-
тельним джерелом капітальних вкладень, так і предметом біржі-
виття гри на ринку цінних паперів. Але частина портфельних інвестицій
- вкладення в акції підприємств різних галузей матеріального
виробництва - за своєю природою нічим не відрізняються від прямих
інвестицій у виробництво. У журналі "економіст" визначені ос-
новні напрями інвестиційної політики. Були виділені сле-
дмуть головні завдання інвестиційної політики: формування
сприятливого середовища, що сприяє підвищенню інвестиційної
активності недержавного сектора, залучення приватних оте-
кількісний та іноземних інвестицій для реконструкції підприємств-
тий, а також державна підтримка найважливіших життєзабезпечення
вающих виробництв та соціальної сфери при підвищенні ефек-
ності капітальних вкладень.

1.1. Основні принципи інвестиційної політики.

З урахуванням необхідності подолання подальшого спаду вироб-
ництва та обмеженості фінансових можливостей держави
інвестиційну політику в 1995 - 1996 рр.. передбачається
здійснювати на основі наступних принципів:
- послідовна децентралізація інвестиційного процесу
шляхом розвитку різноманітних форм власності, підвищення ролі
внутрішніх (власних) джерел накопичень підприємств для
фінансування їх інвестиційних проектів;
- Державна підтримка підприємств за рахунок централізованого-
ванних інвестицій;
- Розміщення обмежених централізованих капітальних вло-
жений і державне фінансування інвестиційних проектів
виробничого призначення суворо відповідно до федераль-
вими цільовими програмами і виключно на конкурентній осно-
ве;
- Посилення державного контролю за цільовим витратою-
ням коштів федерального бюджету;
- Вдосконалення нормативної бази з метою залучення
іноземних інвестицій;
- Значне розширення практики спільного государс-
твенно-комерційного фінансування інвестиційних проектів.
.

2. РОЗРИВ МІЖ Спонукання до заощаджень і інвестування.

Заощадження та інвестиції в нашому індустріальному суспільстві
зазвичай здійснюються різними особами і в силу різних причин.
Це не завжди було так. Навіть у наші дні, якщо фермер присвячує
частину свого часу дренажним робіт, замість того, щоб віз-
закладати культуру і збирати урожай, він зберігає і в той же
час інвестує. Він збирає, оскільки утримується від
споживання в нинішньому з метою забезпечити більше споживання
в майбутньому. Розмір цих заощаджень визначається різницею між
величиною його чистого реального доходу і витратами на споживан-
ня. Разом з тим він інвестує, бо поліпшення виробничих-
них можливостей ферми означає чисте капіталовкладення. За від-
носінню до простого фермеру ми спостерігаємо не тільки збіг
заощадження та інвестування, а й тих причин, в ім'я яких він
здійснює ці процеси. Він утримується від споживання в
теперішньому (зберігає) тільки тому, що бажає здійснити
дренажні роботи (тобто інвестувати). Якби можливості ін-
вестіровать були відсутні, він ніколи б і не подумав би Ощад-
гать.
У нашому сучасному суспільстві чисте капіталоутворення,
або інвестування, здійснюється промисловими чи торговельними
підприємствами, і перш за все корпораціями. Якщо корпорація або
дрібне підприємство мають великі інвестиційні можливості, їх
власники будуть випробовувати спокуса вкласти назад велику
частину своїх доходів. Тому промислове заощадження в значи-
котельної мірою прямо залежить від промислових інвестицій.
Однак заощадження здійснюються також різними групами
населення: окремими особами та сім'ями. Людина може мати на-
вимір зберігати в силу дуже різних причин: оскільки він
бажає забезпечити себе на старості років або накопичити деяку
суму для майбутніх витрат (проведення відпустки або придбання
автомобіля). Він може відчувати ненадійність свого становища
і прагнути забезпечити себе на чорний день. Він може руководс-
твовало бажанням залишити якийсь стан своїм дітям або
онукам. Він може бути 80-річним скнарою, який не має нас-
льодовиків і здійснює накопичення з пристрасті до грошей як до
таким. Які б не були мотиви, якими керуються від-
слушні особи, здійснюючи заощадження, часто вони мало пов'язані
з можливостями інвестування. Це відбувається через те, що
в нашій повсякденній мові слово "інвестиція" не завжди має
те ж значення, яке йому надається в економічних дискусіях.
Ми називаємо "чистим інвестуванням", або капиталообразованием,
те, що являє собою чистий приріст реального капіталу
суспільства (будівлі, обладнання, матеріально-виробничі
запаси і т.д.). Обиватель ж говорить про "інвестуванні", коли
він купує ділянку землі, що знаходяться в обігу цінні буму-
ги або будь-який інший титул власності. Для економістів це
чисто трансфертні операції. Те, що інвестує один, хтось
другий дезінвестірует. Чисте інвестування має місце лише
тоді, коли створюється новий реальний капітал.
Чисте капиталообразование має місце головним чином у
промислових і торговельних підприємствах. Його величина сильно ко-
леблется від року до року, від десятиліття до десятиліття. Це не-
постійне, мінливе поведінка існує тому, що можли-
ності інвестування залежать від нових покриттів, нових продук-
тов, нових територій і кордонів, нових ресурсів, нового населення м.-
ня, а також від зростаючого рівня виробництва і доходу. Ін-
вестіціі залежать від динамічних і відносно погано піддаю-
щихся обліку елементів зростання системи: від розвитку техніки, від
політики , оптимістичних і песимістичних оцінок, государс-
ничих податків і витрат, законодавчих заходів і т.д.
За попередніми оцінками, в 1993 році обсяг капітальних
вкладень за всіма джерелами фінансування склав лише 47% від
рівня 1990 року, скоротившись з 247,7 млрд.руб. до 116
млрд.руб. (У цінах 1991 року). Високий ступінь морального і фі-
зического зносу основних виробничих фондів вимагає сроч-
них заходів щодо активізації інвестиційної діяльності, найбільш
повного та ефективному використанню всіх можливих джерел
фінансування капітальних вкладень.
Фінансування інвестицій здійснюється за рахунок внутрішніх
і зовнішніх джерел. До внутрішніх джерел належать собс-
ничих кошти підприємств та заощадження населення, бюджетні
асигнування (з федерального і місцевих бюджетів), а також дол-
довгостроковій кредити і позики (державні та комерційні).
Зовнішніми джерелами є приватні прямі та портфельні
іноземні інвестиції, а також іноземні кредити та позики (в

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар