загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інвестицій » Інвестиції в Росії

Інвестиції в Росії

Зміст

Введення

Інвестиційна політика в російській економіці 3

Внутрішні джерела інвестицій в Росії 5

Зовнішні джерела інвестицій 8

Оцінка і аналіз стану інвестиційного клімату в Росії 11

2.1. Інвестиції в реальний сектор економіки 14

Іноземні інвестиції в російську економіку 19

Висновок

Список літератури

Введення

Теорії міжнародного руху капіталу в західній економічній літературі приділено достатньо багато уваги. Починаючи з 60-х років з'явилися роботи про економіку країн, що беруть капітал. В цей період на політичній карті в результаті бурхливого національно-визвольного руху виникло велике число незалежних держав, що розвиваються. Внаслідок цього процесу в міжнародних потоках переміщення капіталу намітилася тенденція його руху з розвинених країн у що розвиваються. Видні західні економісти С.Кузнец,
Г.Хабернер, Г.Майер та ін. В своїх працях доводять, що планування економічного зростання в країнах, що розвиваються немислимо в сучасних умовах без можливості допуску іноземного капіталу в економіку країни .
Ці автори розвивають думку про те, що благотворний вплив ін. капіталу на розвивається господарство буде позитивно позначатися у всіх випадках незалежно від того, в якій формі він вторгається в національну економіку: - у формі приватних прямих інвестицій і кредитів, у вигляді державних інвестицій ин. кредитів, або в якій-небудь іншій формі. У кожному випадку знаходяться аргументи, що виправдовують і які рекомендують іноземний капітал як найбільш ефективного засобу для досягнення національного процвітання. Прямі приватні капіталовкладення в промисловість, за їх твердженням, не тільки приносять країнам, що розвиваються чистий приріст національного багатства, а й тягнуть за собою приплив іноземних фахівців, які сприяють піднесенню технічного та культурного рівня країни, полегшують можливість підготовки кваліфікованих кадрів, поширенню найбільш сучасних технологічних методів.
Державні капіталовкладення в транспорт, зв'язок, комунальне господарство розглядається як один з найсильніших стимулів, що заохочують національну діяльність. Дійсно, з одного боку, инокапитала, залучений у національну економіку і використовуваний ефективно, робить позитивний вплив на економічне зростання, допомагає подолати відсталість, інтегруватися в світову економіку. З іншого боку, залучення ін. капіталу накладає певні зобов'язання, створює різноманітні форми залежності країни - позичальника від кредитора, викликає різке зростання зовнішнього боргу. Таким чином, для національної економіки ин. капітал може мати неоднозначні наслідки.

У зв'язку з цим ставиться питання про розширення насамперед технічної допомоги, спрямованої на поглиблення використання власних ресурсів, підвищення кваліфікації національних кадрів, а вже потім про залучення інвестицій у вигляді кредитів. Іншими словами, спочатку необхідно навчитися ефективно використовувати свої фінанси, а потім приймати іноземний капітал у свою економіку. На сучасному етапі для Росії теоретичне осмислення вченими питань прийняття ин. капіталу в його різних формах, ефективного його використання, появи фінансової залежності, є актуальними і важливими.

Допомогти державі у подоланні економічної кризи покликані інвестиції. Інвестицій призначені для підняття та розвитку виробництва, збільшення його потужностей, технологічного рівня. Про інвестиції сказано вже чимало: російські політики давно вже схиляють це слово на всі лади, розуміючи, що без інвестицій російського виробництва не вижити, проте до недавнього часу в нашій країні політична ситуація складалася не кращим чином, політична нестабільність стримувала потоки інвестицій, готових ринути на новий, а значить прибутковий, ринок.
Ніхто не хотів вкладати гроші в країні, яка через пару місяців може знову стати комуністичної, а значить гроші, вкладені у виробництво, попросту пропадуть. Проте впевнена перемога на президентських виборах Б. Н.
Єльцина, показала потенційним інвесторам, що прихильників демократії в нашій країні все ж таки більше, ніж прихильників комунізму, а значить ризик вкладень зменшується. Інвестиції здатні вивести країну з кризи, тому їм і приділяється скільки уваги. Наскільки важливі інвестиції державі може говорити той факт, що Б.Н. Єльцин просив прийняття Державною
Думою бюджету на 1998 рік у першому читанні, що було зроблено в першу чергу для того, щоб показати потенційним інвесторам, що російська економіка вже стабілізувалася і вкладення коштів у виробництво не має ніякого ризику .

Проблема інвестицій у нашій країні настільки актуальна, що розмови про неї не вщухають. Ця проблема актуальна насамперед тим, що на інвестиціях в Росії можна нажити величезні статки, але в той же час боязнь втратити вкладені кошти зупиняє інвесторів. Російський ринок - один з найпривабливіших для іноземних інвесторів, але він ще й один з найбільш непередбачуваних, й іноземні інвестори кидаються з боку в бік, намагаючись не втратити свій шматок російського ринку і, в той же час, не втратити свої гроші. При цьому іноземні інвестори орієнтуються насамперед на інвестиційний клімат Росії, який визначається незалежними експертами і служить для вказівки на ефективність вкладень в тій чи іншій країні.

Російські ж потенційні інвестори давно вже не довіряють уряду, недовіра зумовлено насамперед сформованим стереотипом ставлення до влади в росіян - "уряд працює тільки на себе". Однак державна інвестиційна політика зараз спрямована саме на те, щоб забезпечити інвесторів усіма необхідними умовами для роботи на російському ринку, і тому перспективі ми можемо розраховувати на зміну ситуації в російській економіці в кращу сторону. Величезне значення для Росії мають не тільки іноземні, а й внутрішньоросійські інвестицій, адже безліч людей під час становлення ринкової економіки
"сколотили" собі величезні статки, які в даний момент лежать в європейських і американських банках, іншими кажучи йдуть на інвестицій у інших країнах. Держава всіма силами намагається повернути ці гроші з-за кордону в російську економіку, що дасть відчутний поштовх розвитку російського виробництва. За даними правоохоронних органів з Росії було вивезено, починаючи з 1991 року, близько 150 млрд. Дол. і не важко уявити собі як ці гроші виявили б себе в російській економіці.

Взагалі ж капіталовкладення проводяться приватними інвесторами в першу чергу заради отримання прибутку і, поки ми маємо справу з неврівноваженою економікою, неясною політичної ситуацією недосконалим законодавством, ні про яку прибутку може бути й мови, а значить не може бути й мови про довгострокові стратегічні інвестиції в російську економіку, без чого, в свою чергу, неможливий підйом виробництва, тобто відродження економіки Росії. Визначимо, що завданнями даної роботи є проведення дослідження інвестиційного клімату Росії, при послідовному розгляді всіх факторів, що впливають на його зміну і спроба дати оцінку його поточного стану. У завдання даної роботи входить також і дослідження джерел інвестицій, їх перспективність і оцінка їх стану на сьогоднішній момент. Метою ж даної роботи назвемо оцінку перспектив змін інвестиційного клімату в Росії і його активізації на основі існуючих тенденцій його розвитку та інвестиційної політики держави, в якій також необхідно виявити найбільш слабкі сторони і вказати необхідні заходи для їх усунення.


1. Інвестиційна політика в російській економіці.

Інвестиції (капітальні вкладення) - це сукупність витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів, спрямованих на розширене відтворення, основних фондів всіх галузей народного господарства.
Інвестиції - відносно новий для нашої економіки термін. В рамках централізованої планової системи використовувалося поняття "валові капітальні вкладення", під якими розумілися всі витрати на відтворення основних фондів, включаючи витрати на їх ремонт. Інвестиції - більш широке поняття. Воно охоплює і так звані реальні інвестиції, близькі за змістом до нашого терміну "капітальні вкладення", і
"фінансові" (портфельні) інвестиції, тобто вкладення в акції, облігації, інші цінні папери, пов'язані безпосередньо з титулом власника, що дає право на отримання доходів від власності.
Фінансові інвестиції можуть стати як додатковим джерелом капітальних вкладень, так і предметом біржової гри на ринку цінних паперів.
Але частина портфельних інвестицій - вкладення в акції підприємств різних галузей матеріального виробництва - за своєю природою нічим не відрізняються від прямих інвестицій у виробництво. В журналі "Економіст" визначені основні напрями інвестиційної політики. Були виділені наступні головні завдання інвестиційної політики: формування сприятливого середовища, сприяє підвищенню інвестиційної активності недержавного сектора, залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для реконструкції підприємств, а також державна підтримка найважливіших життєзабезпечуючих виробництв та соціальної сфери при підвищенні ефективності капітальних вкладень.

Інвестиційна політика, якої дотримується держава має величезний вплив на розвиток капіталовкладень в країні, як приватних, так і державних. Саме вона формує так званий інвестиційний клімат країни, тому уряд Росії надає їй величезна увага, проте на даний момент інвестиційна політика нашої держави ще слабка, що обумовлено в основному незахищеністю видатків бюджету на інвестиційні цілі, бюджетні кошти розкрадаються або направляються не на ті цілі, на які направлялися.

Державною Думою були прийняті в першому читанні закони "Про внесення змін і доповнень до Закону РРФСР" і "Про інвестиційну діяльність в
РРФСР", які повинні поліпшити законодавчу базу для інвестицій, гарантувати права інвесторів на власність і які припускають:
- надання бюджетних коштів недержавним структурам на поворотній основі;
- Відображення в Законі принципу відносин власності (у ньому розглядаються державні, муніципальні та приватні інвестори). За цим принципом і виділяються з федерального бюджету капітальні вкладення на розвиток федеральної власності;
- Рівність прав інвесторів (гарантії прав і захисту інвестицій незалежно від форм власності для всіх інвесторів).

Інвестиційної політики в нашому

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар