загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інвестицій » Інвестиційна діяльність підприємства

Інвестиційна діяльність підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Р Е Ф Е Р А Т

на тему: Інвестиційна діяльність підприємства з дисципліни " Основи бібліографії "

Виконала: студентка групи АУ-11з

Щербакова
О.Е .____________________

________
"__" _______ 2000р.

Науковий керівник:

Ржевцева Н.Л. _____________________

_________

"__" ______ 2000р.

Севастополь 2000

ЗМІСТ

Введение..................................................................................................................4


1 Інвестиції та їх місце в економічній системі .......... ................................. .. ... .... ......... .6

2 Види інвестиційної деятельности..............................................................................8

2.1 Види зовнішніх інвестицій ................................................. ............. ............... .8

2.1.1 Статутний капітал ...................................................................... ...... ..8

2.1.2 Емісія цінних паперів .............................................. ...... .... ............... ..8

2.1.3 Емісія облігацій .................. ....................................................... ... 9

2.1.4 Комерційний кредит ............................................. ................... ......... 9

2.1.5 Кредит...........................................................................................10

2.1.6 Лизинг...........................................................................................12

2.2 Самофинансирование...................................................................................14

2.2.1 Фонд накопичення ........................................................................... ..15

2.2.2 Амортизаційні відрахування ............. ..................... .. ........................ .15

2.2.3 Резервний фонд .................. ....................................... ... .................. ..16


Заключение..............................................................................................................17

Список використаних джерел ....................................... .. .................................... .18
Додаток А Структура інвестицій ..................................................................... ... ... 19

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


КМУ - Кабінет Міністрів України

% - відсоток

т. д. - так далі

т. п . - тощо

ВСТУП

Характерними рисами ринкової економіки є динамічність економічного середовища, постійна зміна зовнішніх факторів, що визначають політику підприємства, зміна конкурентних цін на продукцію, коливання курсів валют , інфляційне знецінення коштів господарюючого суб'єкта, поява конкурентів, що надають продукцію ідентичну або переважаючу за якістю продукцію. Для підтримки конкурентоспроможності підприємства і його частки ринку збуту, підприємству постійно необхідно виробляти реконструкцію виробничих потужностей, оновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності, освоєння нових видів діяльності.

Для проведення реконструкції старого та купівлі нового обладнання підприємству необхідно велике вкладення грошей, яке підприємству, найчастіше, недоступно через відсутність вільних грошових коштів. Для залучення необхідних коштів підприємство повинно проводити агресивну інвестиційну політику.

Інвестиційна діяльність в тій чи іншій мірі властива будь-якому підприємству. При великому виборі видів інвестицій "додаток А" підприємство постійно стикається із завданням вибору інвестиційного рішення. Прийняття інвестиційного рішення неможливе без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, множинність доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, пов'язаний з прийняттям того чи іншого рішення і ін.

Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного проекту в рамках того чи іншого напрямку різна. Так, якщо мова йде про заміщення наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийнято достатньо безболісно, ??оскільки керівництво підприємства ясно уявляє собі, в якому обсязі і з якими характеристиками необхідні нові основні засоби. Завдання ускладнюється, якщо мова йде про інвестиції, пов'язані з розширенням основної діяльності, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати цілий ряд нових факторів: можливість зміни положення фірми на ринку товарів, доступність додаткових обсягів матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, можливість освоєння нових ринків та ін .

В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування досить багато. Однак дуже істотний фактор ризику. Інвестиційна діяльність завжди здійснюється в умовах невизначеності, ступінь якої може значно варіювати. Так, в момент придбання нових основних засобів ніколи не можна точно передбачити економічний ефект цієї операції.
Тому нерідко рішення приймаються на інтуїтивної основі.

В Україні, з причини невизначеності та заплутаності законів регулюючих інвестиційну діяльність підприємства, можливість і реальність інвестицій в реальний сектор економіки сильно обмежена, хоча і світовою практикою розроблено цілий ряд інвестиційних коштів підприємства.

1 ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу в різні сфери економіки з метою його збереження і збільшення. Розрізняють реальні
(капиталообразующие) інвестиції - вкладення у створення нових, реконструкцію чи технічне переозброєння існуючих підприємств, виробництв і фінансові (портфельні) вкладення в покупку акцій і цінних паперів держави, інших підприємств, інвестиційних фондів. У першому випадку підприємство інвестор, що вкладає кошти, збільшує свій виробничий капітал - основні виробничі фонди і необхідні для їх функціонування оборотні кошти. У другому випадку інвестор збільшує свій фінансовий капітал, отримуючи дивіденди - доход на цінні папери. Вкладення коштів у створення виробництв при цьому здійснюють інші підприємства та організації, що випустили акції для залучення фінансових коштів на здійснення їх інвестиційних проектів.

Іншими формами інвестування є: придбання земельних ділянок, майнових прав (оцінюваних грошовим еквівалентом), ліцензій на передачу прав промислової власності, секретів виробництва, патентів на винаходи, свідоцтв на нові технології, корисні моделі і промислові зразки , товарні знаки, фірмові найменування, сертифікати на продукцію і технологію виробництва, права землекористування тощо. п.

Інвестиції, що вкладаються в створення нових і відтворення діючих основних фондів без вкладень в потребние оборотні кошти, мають форму капітальних вкладень. Капітальні вкладення становлять переважну частину всіх коштів, що забезпечують просте і розширене відтворення основних фондів. До них відносяться всі капітальні витрати на приріст і відшкодування зносу основних фондів, включаючи витрати на капітальний ремонт і модернізацію основних фондів.

Всі джерела інвестицій поділяються на власні (внутрішні) і зовнішні.

До власних джерел інвестицій відносяться:

- власні фінансові кошти, що формуються в результаті нарахування амортизації на діючий основний капітал, відрахувань від прибутку на потреби інвестування, сум, виплачених страховими компаніями та установами у вигляді відшкодування збитку від стихійних і інших лих, і т. п .;

- Інші види активів (основні фонди, земельні ділянки, промислова власність у вигляді патентів, програмних продуктів, торгових марок тощо. П.); залучені кошти в результаті випуску підприємством та продажу акцій;

- Кошти, що виділяються вищестоящими холдинговими та акціонерними компаніями, промислово-фінансовими групами на безповоротній основі;

- Благодійні та інші аналогічні внески.

До зовнішніх джерел інвестицій відносяться:

- асигнування з державного, регіональних та місцевих бюджетів, різних фондів підтримки підприємництва, що надаються на безоплатній основі;

- Іноземні інвестиції, надані у формі фінансової чи іншої матеріального і нематеріального участі в статутному капіталі спільних підприємств, а також у формі прямих вкладень (у грошовій формі) міжнародних організацій і фінансових інститутів, держав, підприємств і організацій різних форм власності та приватних осіб;

- Різні форми позикових коштів, у тому числі кредити, надані державою та фондами підтримки підприємництва на поворотній основі (у тому числі на пільгових умовах), кредити банків та інших інституціональних інвесторів (інвестиційних фондів і компаній, страхових товариств, пенсійних фондів), інших підприємств, векселі та інші засоби.

Якщо ж розглядати інвестиції в розрізі їх відношення до економіки взагалі, то можна помітити, що інвестиційна діяльність (банківські кредити, ввезення в Україну грошових засобів і устаткування, лізинг, випуск акцій і т.д.) займає абсолютне лідируюче становище на ринку руху грошових коштів і впливає на абсолютну більшість показників, що визначають економічний розвиток держави в цілому

2 ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Види зовнішніх інвестицій

2.1.1 Статутний капітал

Формування статутного капіталу залежить від організаційно-правової форми підприємства. У товариствах з обмеженою відповідальністю статутний капітал формується за рахунок внесків засновників.
Статутний капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами. Номінальна вартість всіх звичайних акцій суспільства повинна бути однаковою. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

В оплату статутного капіталу можуть надходити: грошові кошти; майнові внески; майнові права; цінні папери; кошти в іноземній валюті для акціонерних товариств, що створюються за участю іноземного капіталу.

З досвіду зарубіжних країн, а також з наявного досвіду нашої країни великий розмір статутного капіталу позитивно впливає на інвестиції. Тобто інвестор з більшою впевненістю вкладає свої кошти в інвестиційний проект, так як у підприємства в яке він вкладає кошти є можливість відшкодувати йому збитки, в разі провалу або незадовільного результату реалізації інвестиційного проекту. В цьому випадку статутний капітал відіграє роль гаранта надійності підприємства.

2.1.2 Емісія цінних паперів

Емісія цінних паперів дозволяє залучити додаткові кошти для фінансування інвестиційного проекту.

Залежно від потреб акціонерного товариства можна говорити про види, або типах емісії, спрямованих на їх задоволення:

- для збільшення статутного капіталу емітента; для зміни структури його акціонерного капіталу; для мобілізації ресурсів на інвестиції чи поповнення обігових коштів; для погашення кредиторської заборгованості емітента.

Зазначені типи емісії є найбільш загальними і схематичними. На практиці найчастіше реалізуються їх комбінації, оскільки зазвичай треба вирішити кілька задач, наприклад мобілізувати кошти, змінити структуру акціонерного капіталу, і частково погасити кредиторську заборгованість.

2.1.3 Емісія облігацій

Суспільство має право відповідно до його статуту розміщувати облігації та інші цінні папери, передбачені правовими актами України про цінні папери.

При розміщенні облігацій підприємство отримує фінансовий кредит, необхідний для подальшого розвитку.

2.1.4 Комерційний кредит

Комерційний кредит можна охарактеризувати як кредит, що надається в товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочки платежу за продані товари. Він надається під зобов'язання боржника
(покупця) погасити у визначений термін як суму основного боргу, так і відсотки, що нараховуються.

Застосування комерційного кредиту вимагає наявності у виробника достатнього резервного капіталу на випадок уповільнення надходжень від боржників.

Виділяють п'ять основних способів надання комерційного кредиту: вексельний спосіб; відкритий рахунок; знижка за умови оплати у визначений термін; сезонний кредит; консигнация.

2.1.5 Кредит

Кредит в економіці країни, виконує певні функції: полегшує перерозподіл капіталів між галузями господарства і тим самим сприяє утворенню середньої норми прибутку; стимулює ефективність праці; розширює ринок збуту товарів; прискорює процес реалізації товарів і отримання прибутку; є потужним знаряддям централізації капіталу; прискорює процес накопичення і концентрації капіталу; забезпечує скорочення витрат обігу:

- пов'язаних з обігом грошей;

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар