загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інвестицій » Аналіз інвестиційних проектів

Аналіз інвестиційних проектів

Зміст

ВСТУП
ГЛАВА 1 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНГВЕСТІЦІОННИХ ПРОЕКТІВ
§ 1 Чистий приведений дохід
§ 2 РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
§ 3 ВНУТРІШНЯ НОРМА ПРИБУТКУ
§ 4 ОБЛІК ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ І РИЗИКУ
§ 5 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ NPV І IRR
§ 6. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ БЮДЖЕТУ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
§ 1 ПРОСТОРОВА ОПТИМІЗАЦІЯ
§ 2 ВРЕМЕННАЯ ОПТИМІЗАЦІЯ
§ 3 ОПТИМІЗАЦІЯ В УМОВАХ реінвестування доходів
ВИСНОВОК
Список використаних джерел

Введення
Інвестиційна діяльність являє собою один з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Причинами, які зумовлюють необхідність інвестицій, є відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності.
Значення економічного аналізу для планування і здійснення інвестиційної діяльності важко переоцінити. При цьому особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю розумних і обгрунтованих управлінських рішень.
Головним напрямком попереднього аналізу є визначення показників можливої ??економічної ефективності інвестицій, тобто віддачі від капітальних вкладень, які передбачені за проектом. Як правило, в розрахунках береться до уваги тимчасової аспект вартості грошей.
Дуже часто підприємство стикається з ситуацією, коли є ряд альтернативних (взаємовиключних) інвестиційних проектів. Природно, виникає необхідність у порівнянні цих проектів і виборі найбільш привабливих з них за якими-небудь критеріями.
В інвестиційній діяльності істотне значення має фактор ризику. Інвестування завжди пов'язане з іммобілізацією фінансових ресурсів підприємства й звичайно здійснюється в умовах невизначеності, ступінь якої може значно варіювати.
В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування досить багато. Разом з тим обсяг фінансових ресурсів, доступних для інвестування, у будь-якого підприємства обмежений. Тому особливої ??актуальності набуває завдання оптимізації бюджету капіталовкладень.
У зв'язку з вищевикладеним у роботі будуть розглянуті наступні питання:
* основні принципи, покладені в основу аналізу інвестиційних проектів;
* Критерії оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, у тому числі показники чистого приведеного доходу, рентабельності капіталовкладень, внутрішньої норми прибутку;
* Проблеми обліку інфляції та ризику;
* Порівняльна характеристика показників чистого приведеного доходу і внутрішньої норми прибутку;
* Методика аналізу інвестиційних проектів різної тривалості;
* Проблеми оптимізації бюджету капіталовкладень (зокрема, просторової і тимчасової оптимізації, а також оптимізації в умовах реінвестування доходів).
1. Основні принципи аналізу капіталовкладень
Як відомо, основні засоби - це сукупність матеріально-речових цінностей, що використовуються як засоби праці і діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері.
У процесі експлуатації кошти морально застарівають, фізично зношуються, тимчасово виходять з ладу. Тому підприємству для збереження та розширення виробничого потенціалу необхідно забезпечувати відтворення основних засобів і підтримання їх в працездатному стані. Останнє досягається проведенням поточного та капітального ремонтів.
Відтворення основних засобів може бути простим, розширеним і звуженим. У першому випадку відбувається проста заміна зношених основних засобів на основні засоби з подібними техніко-економічними характеристиками. Розширене відтворення передбачає збільшення виробничих потужностей інтенсивним або екстенсивним шляхом, т. Е., Відповідно, через підвищення якості основних засобів з використанням досягнень науково-технічного прогресу або нарощування кількості основних засобів. Під звуженим відтворенням розуміють відсутність оновлення основних засобів та їх поступову деградацію.
На сьогоднішній день в нашій країні переважає звужене і просте відтворення основних засобів, розширене ж має місце лише на окремих експортоорієнтованих підприємствах газової і нафтової промисловості, чорної і кольорової металургії, лісової промисловості та у фінансово-банківському секторі . Сформована ситуація обумовлена ??насамперед безперервним падінням протягом 8 років обсягу капітальних вкладень і зростанням термінів їх освоєння.
Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій (дов. Листом Мінфіну РФ від 30.12.93 № 160) під довгостроковими інвестиціями в основні засоби слід розуміти витрати на створення та відтворення основних засобів. Інвестиції можуть здійснюються у формі капітального будівництва та придбання об'єктів основних засобів.
За ознакою взаємозалежності можна виділити два види інвестиційних проектів: 1) альтернативні (взаємовиключні) (прийняття одного з них означає неможливість прийняття іншого) і 2) незалежні (прийняття одного з них не впливає на рішення про прийняття іншого).
При аналізі інвестиційних проектів походять від певних припущень. По-перше, з кожним інвестиційним проектом прийнято пов'язувати грошовий потік (Cash Flow), елементи якого являють собою або чисті відтоки (Net Cash Outflow), або чисті притоки грошових коштів (Net Cash Inflow). Під чистим відтоком в k-му році розуміється перевищення поточних грошових витрат по проекту над поточними грошовими надходженнями (при зворотному співвідношенні має місце чистий приплив). Грошовий потік, в якому притоки йдуть за відтоками, називається ординарним. Якщо притоки і відтоки чергуються, грошовий потік називається неординарним.
Найчастіше аналіз ведеться по роках, хоча це обмеження не є обов'язковим. Аналіз можна проводити за рівними періодам будь-якої тривалості (місяць, квартал, рік тощо.). При цьому, однак, необхідно пам'ятати про порівнянності величин елементів грошового потоку, процентної ставки і довжини періоду.
Передбачається, що всі вкладення здійснюються наприкінці року, що передує першого року реалізації проекту, хоча в принципі вони можуть здійснюватися протягом кількох наступних років.
Приплив (відплив) грошових коштів відноситься до кінця чергового року.
Показники, використовувані при аналізі ефективності інвестицій, можна підрозділити на дві групи в залежності від того, враховується чи ні тимчасової аспект вартості грошей:
а) засновані на дисконтованих оцінках ;
Б) засновані на облікових оцінках.
Далі в роботі будуть розглянуті основні показники, що базуються на дисконтованих оцінках: чистий приведений дохід, індекс рентабельності інвестицій і внутрішня норма прибутку.

Аналіз ефективності капіталовкладень
§ 1 Чистий приведений дохід

Показник чистого приведеного доходу (Net Present Value, NPV) ??? ?????? зіставити величину капітальних вкладень (Invested Сapital, IC) із загальною сумою чистих грошових надходжень, що генеруються ними протягом прогнозного періоду, і характеризує сучасну величину ефекту від майбутньої реалізації інвестиційного проекту. Оскільки приплив коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r. Коефіцієнт r встановлюється, як правило, виходячи з ціни інвестованого капіталу.
Припустимо, що інвестований капітал (IС) буде генерувати протягом n років річні доходи в розмірі P1, P2, ..., Pn. Тоді NPV можна розрахувати за формулою:

n Pk
NPV =------ IC. (1)
k = 1 (1 + r) k
Очевидно, що якщо: NPV> 0, то проект варто прийняти; NPV <0, то проект варто відкинути; NPV = 0, то проект ні прибутковий, ні збитковий.>
Слід особливо прокоментувати ситуацію, коли NРV інвестиційного проекту дорівнює нулю. У разі реалізації такого проекту добробут власників підприємства не зміниться, однак обсяги виробництва зростуть. Оскільки часто збільшення виробничого потенціалу підприємства оцінюється позитивно, проект все ж прінімается1.
При прогнозуванні доходів по роках необхідно по можливості враховувати усі види надходжень, які можуть бути пов'язані з даним проектом. Так, якщо після закінчення періоду реалізації проекту планується надходження засобів у вигляді ліквідаційної вартості устаткування чи вивільнення частини оборотних коштів, вони повинні бути враховані як доходи відповідних періодів.
Якщо проект передбачає не разове вкладення капіталу, а послідовне протягом m років, то формула для розрахунку NРV модифікується в такий спосіб

n - тривалість періоду віддачі від інвестицій.
При розрахунку NPV, як правило, використовується постійна ставка дисконтування, однак в залежності від обставин

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар