загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інвестицій » Інвестиційний клімат в Росії

Інвестиційний клімат в Росії

Тема №29: Інвестиційний клімат в Росії: чинники та прогнози

Зміст

Введення 3
1. Роль інвестиційної політики в оздоровленні російської економіки 5
2. Внутрішні джерела інвестицій в Росії 7 а ) прибуток - як джерело інвестицій 9 б) амортизаційні відрахування 9 в) бюджетне фінансування 10 г) банківський кредит 11
4. Зовнішні джерела інвестицій 11 а) іноземні інвестиції в Росії 11 б) "економічна амністія" . 14
5. Роль міжнародної допомоги в оздоровленні російської економіки 16
6. Оцінка і аналіз поточного стану інвестиційного клімату в Росії 18
7. Перешкоди на шляху припливу інвестицій. Шляхи та заходи щодо активізації інвестиційного клімату 20
Висновок 23
Список літератури 25

Введення

На даний момент російська економіка переживає найглибшу кризу, що позначається у всіх галузях життя й, в першу чергу, на соціальній сфері, що в свою чергу викликає соціальну напруженість у суспільстві. Уряд усіма силами намагається подолати цю кризу, однак досить безуспішно. Дефіцит бюджету не дозволяє уряду справитися з кризою самотужки, тому вона змушене приваблювати і інші засоби, крім бюджету. Допомогти державі у подоланні економічної кризи покликані інвестиції. Інвестицій призначені для підняття та розвитку виробництва, збільшення його потужностей, технологічного рівня.

Проблема інвестицій у нашій країні настільки актуальна, що розмови про неї не вщухають. Ця проблема актуальна, передусім, тим, що на інвестиціях в Росії можна нажити величезні статки, але в той же час боязнь втратити вкладені кошти зупиняє інвесторів. Російський ринок - один з найпривабливіших для іноземних інвесторів, але він ще й один з найбільш непередбачуваних, й іноземні інвестори кидаються з боку в бік, намагаючись не втратити свій шматок російського ринку і, в той же час, не втратити свої гроші. При цьому іноземні інвестори орієнтуються, перш за все, на інвестиційний клімат Росії, який визначається незалежними експертами і служить для вказівки на ефективність вкладень в тій чи іншій країні.

Російські ж потенційні інвестори давно вже не довіряють уряду, недовіра зумовлено, перш за все, сформованим стереотипом ставлення до влади в росіян - "уряд працює тільки на себе". Однак державна інвестиційна політика зараз спрямована саме на те, щоб забезпечити інвесторів усіма необхідними умовами для роботи на російському ринку, і тому перспективі ми можемо розраховувати на зміну ситуації в російській економіці в кращу сторону. Величезне значення для Росії мають не тільки іноземні, а й внутрішньоросійські інвестицій, адже безліч людей під час становлення ринкової економіки
"сколотили" собі величезні статки, які в даний момент лежать в європейських і американських банках, іншими кажучи йдуть на інвестицій у інших країнах. Держава всіма силами намагається повернути ці гроші з-за кордону в російську економіку, що дасть відчутний поштовх розвитку російського виробництва.

Взагалі ж капіталовкладення проводяться приватними інвесторами в першу чергу заради отримання прибутку і, поки ми маємо справу з неврівноваженою економікою, неясною політичної ситуацією недосконалим законодавством, ні про яку прибутку може бути й мови, а значить не може бути й мови про довгострокові стратегічні інвестиції в російську економіку, без чого, в свою чергу, неможливий підйом виробництва, тобто відродження економіки Росії.

Завданнями даної роботи є проведення дослідження інвестиційного клімату Росії, при послідовному розгляді всіх факторів, що впливають на його зміну і спроба дати оцінку його поточного стану. У завдання даної роботи входить також і дослідження джерел інвестицій, їх перспективність і оцінка їх стану на сьогоднішній момент.
Метою ж даної роботи назвемо оцінку перспектив змін інвестиційного клімату в Росії і його активізації на основі існуючих тенденцій його розвитку та інвестиційної політики держави, в якій також необхідно виявити найбільш слабкі сторони і вказати необхідні заходи для їх усунення .

1. Роль інвестиційної політики в оздоровленні російської економіки

Інвестиції (капітальні вкладення) - це сукупність витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів, спрямованих на розширене відтворення, основних фондів всіх галузей народного господарства.
Інвестиції - відносно новий для нашої економіки термін. В рамках централізованої планової системи використовувалося поняття "валові капітальні вкладення", під якими розумілися всі витрати на відтворення основних фондів, включаючи витрати на їх ремонт. Інвестиції - більш широке поняття. Воно охоплює і так звані реальні інвестиції, близькі за змістом до нашого терміну "капітальні вкладення", і
"фінансові" (портфельні) інвестиції, тобто вкладення в акції, облігації, інші цінні папери, пов'язані безпосередньо з титулом власника, що дає право на отримання доходів від власності.
Фінансові інвестиції можуть стати як додатковим джерелом капітальних вкладень, так і предметом біржової гри на ринку цінних паперів.
Але частина портфельних інвестицій - вкладення в акції підприємств різних галузей матеріального виробництва - за своєю природою нічим не відрізняються від прямих інвестицій у виробництво. В журналі "Економіст" визначені основні напрями інвестиційної політики. Були виділені наступні головні завдання інвестиційної політики: формування сприятливого середовища, сприяє підвищенню інвестиційної активності недержавного сектора, залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для реконструкції підприємств, а також державна підтримка найважливіших життєзабезпечуючих виробництв та соціальної сфери при підвищенні ефективності капітальних вкладень.

Інвестиційна політика, якої дотримується держава, має величезний вплив на розвиток капіталовкладень в країні, як приватних, так і державних. Саме вона формує так званий інвестиційний клімат країни, тому уряд Росії надає їй величезна увага, проте на даний момент інвестиційна політика нашої держави ще слабка, що обумовлено в основному незахищеністю видатків бюджету на інвестиційні цілі, бюджетні кошти розкрадаються або направляються не на ті цілі, на які направлялися.

Державною Думою були прийняті в першому читанні закони "Про внесення змін і доповнень до Закону РРФСР" і "Про інвестиційну діяльність в
РРФСР", які повинні поліпшити законодавчу базу для інвестицій, гарантувати права інвесторів на власність і які припускають:
- надання бюджетних коштів недержавним структурам на поворотній основі;
- Відображення в Законі принципу відносин власності (у ньому розглядаються державні, муніципальні та приватні інвестори). За цим принципом і виділяються з федерального бюджету капітальні вкладення на розвиток федеральної власності;
- Рівність прав інвесторів (гарантії прав і захисту інвестицій незалежно від форм власності для всіх інвесторів).

Інвестиційної політики в нашій державі донедавна приділялося недостатньо уваги, проте вже зараз держава почала розуміти всю важливість правильної інвестиційної політики і, що найважливіше, почало вживати кроки в потрібному напрямку, і останні два-три року спостерігаються деякі зрушення у зміні інвестиційної політики держави, поступово ліквідуються структурні перекоси в економіці
Росії, стабілізувався курс рубля, знижуються процентні ставки. Але держава розуміє, що зниження інфляції та відсоткових ставок не дадуть автоматичного ефекту у вигляді зростання інвестицій і виробництва. Це, насамперед, пов'язано з двома факторами:
1. С неготовністю одержувачів інвестицій - підприємств до ефективного освоєння коштів, в першу чергу через низьку якість управління;
2. С неготовністю інвесторів вкладати капітали в нереформована підприємства унаслідок як високих ризиків (незахищеність прав власності, значний ризик неповернення коштів через поганого управління), так і неможливості більш-менш адекватно визначити сам рівень ризику (непрозорість фінансового стану підприємства, ліквідність підприємств, їх інвестиційна діяльність).

Тому уряд Росії передбачає ввести такі зміни в інвестиційній політиці нашої країни (з програми уряду РФ
"Структурна перебудова і зростання в 1997-2000 роках"):
-створити умови для ринкової оцінки активів підприємств. Крім очевидних переваг для інвесторів, пов'язаних з ринковою оцінкою акцій, це дозволить підприємству формувати більш раціональну стратегію щодо використання власних активів;
-внесті Зміни в амортизаційну політику, спрямовані на її лібералізацію, підвищення ступеня свободи реформованих підприємств при виборі методів амортизаційної політики (використання прискореної амортизації, нелінійних методів амортизації, в тому числі методу зменшується залишку із застосуванням подвоєних амортизаційних норм, методу суми років, спеціальної початкової амортизаційної знижки), спрощення і укрупнення норм амортизації. Одночасно, по мірі вирішення проблеми обігових коштів, буде здійснюватися більш жорсткий контроль за цільовим використанням амортизаційних відрахувань;
- Послідовна децентралізація інвестиційного процесу шляхом розвитку різноманітних форм власності, підвищення ролі внутрішніх (власних) джерел накопичень підприємств для фінансування їх інвестиційних проектів;
- Державна підтримка підприємств за рахунок централізованих інвестицій;
- Розміщення обмежених централізованих капітальних вкладень і державне фінансування інвестиційних проектів виробничого призначення суворо відповідно до федеральними цільовими програмами і виключно на конкурсній основі;
- Посилення державного контролю за цільовим витрачанням коштів федерального бюджету;
- Вдосконалення нормативної бази з метою залучення іноземних інвестицій;
- Значне розширення практики спільного державно-комерційного фінансування інвестиційних проектів.

Серед першочергових заходів необхідно назвати також і пряме державне участь в інфраструктурних проектах народно-господарського значення та їх фінансове стимулювання за допомогою надання податкових пільг або податкового кредиту, втручання держави в інвестування первинних галузей і магістральної інфраструктури.

2. Внутрішні джерела інвестицій в Росії

Традиційно в Росії фінансування капітальних вкладень здійснювалося в основному за рахунок внутрішніх джерел. Можна припустити, що й надалі вони будуть відігравати вирішальну роль, незважаючи на активізацію залучення іноземного капіталу.

У масштабі країни загальний рівень заощаджень залежить від рівня заощаджень населення, організацій та уряду. Засоби

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар