загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інформатики » Arvutite ja interneti kasutamine eesti elanike hulgas

Arvutite ja interneti kasutamine eesti elanike hulgas

SISUKORD:
L? hikokkuv? te
Sissejuhatus
I Metoodika kirjeldus
II Tulemused
2.1. Arvuti kasutamine? Ldse
2.1.1. ? Le? Ldine kasutamine
2.1.2. Arvuti kasutusaktiivsus
2.1.3. Arvuti kasutusaeg
2.1.4. Arvuti kasutuskoht
2.1.5. Arvuti mittekasutajad
2.2 Peamise arvuti omadused ja olemasolu kodus
2.2.1. Peamise arvuti kvaliteet
2.2.2. Arvuti kodus
2.3. Arvuti kasutamisp? Hjused
2.3.1. Tegevused arvuti kasutamisel
2.3.2. Interneti kasutamine
2.3.3. E-maili kasutamine
2.4. M? Rks? Nade teadmine
2.5. Hoiakud ja hirmud arvuti kasutamisel
L? HIKOKKUV? TE
L? Htuvalt Balti meediateabe AS poolt l? Biviidud esinduslikust uuringust Eesti 15-74aastaste elanike hulgas on kolmandik (33 %) Eesti elanikke kasutanud kunagi oma elus arvutit.
- 15-19aastastest on arvutit kasutanud kolm neljandikku. Samas nende vanematest on seda teinud ainult iga viies ehk? Le kolme korra v? Hem. P? Evas kasutab arvutit keskmiselt 116 tuhat inimest ehk 10,5% 15-74aastastest Eesti elanikest ja nad veedavad arvuti ees ligi kolm tundi.
- Arvuti suurkasutajaid - inimesi, kes kasutavad arvutit viiel v? I enamal p? Eval n? Dalas, on Eestis 108 tuhat ning neid saab iseloomustada j? Rgmiste tunnustega 20-49aastased, k? Rgharidusega ja heal j? rjel olevad inimesed.
- Endiselt on peamiseks arvuti kasutuskohaks oma t?? Koht, millele j? Rgneb kool ja kodu. K? Llatki t? Htis on ka arvuti kasutamiskohana s? Prade ja tuttavate kodu. M? Rkimist v?? Rib kooli osat? Htsus arvuti kasutuskohana vaesemate ja maa-elanike hulgas.
- Arvuti mittekasutajatest plaanib 13% j? Rgmise 12 kuu jooksul arvutit kasutama hakata, mis v? Ib suurendada arvuti kasutajate arvu veerandi v? Rra.
- Arvuti kasutamise v? Imalus kodus on 11% inimestest, neist alla poole on seda ka teinud. J? Rgmise 12 kuu jooksul plaanib 7% inmestest kas ise v? I keegi pereliikmetest osta arvutit.
- Peamiseks p? Hjuseks, miks arvutit kasutatakse on tekstit?? Tlusprogrammide kasutamine, millele j? Rgnevad arvutim? Ngude m? Ngimine. 69 tuhat ehk 6% Eesti 15-74aastast elanikku on kasutanud viimase kuue kuu jooksul internetti. Ainult 1% elanikest on kodus interneti? Hendusega arvuti. M? Rkimist v?? Rib, et Eesti interneti kasutajate hulgas sarnaneb naiste osakaal (38%) USA ja Suurbritannia vastavale n? Itajale. Samas on internet siiski paljuski nooremate inimeste p? Rusmaa - 89% Eesti interneti kasutajatest on vanuses 15-39 aastat. Peamiseks interneti kasutamise p? Hjuseks oli informatsiooni otsimine.
- E-maili suurt potentsiaali on m? Rkinud mitmed uurijad. Eestis on saanud v? I saatnud e-maili 5% elanikest.
- Teemaga seotud m? Rks? Nadest teatakse k? Ige paremini s? Na "Internet", millest enne intervjuud oli kuulnud 74% k? Igist vastajatest.
- Erinevatest v? Idetest, millega m?? Deti erinevaid hoiakuid ja hirme, mis vastajatel arvutite ja nendega suhtlemise kohta on, p? Lvis k? Ige suurema? Ksmeele internetipunktide idee (81% n? us ideega). 73% vastajatest n? Ustus sellega, et arvuti j?? Bt? Nu oma hinnale rikkamate inimeste p? Rusmaaks. V? Rdselt 62% oli n? Us v? Idetega "Mul ei ole mingit kartust arvuti kasutamisel" (ei olnud n? Us 16%) ja "Arvuti peaks olema peamiselt selleks, et teha t?? Asju" (ei olnud n? us 30%). K? Ige v? Iksem oli n? Ustujate ja mitten? Ustujate osakaal m? Nev? Rra provotseeriva v? Ite, et internetiga samav?? Rse info saab k? Tte ka raamatute ja ajakirjanduse vahendusel (46% n? Us ja 34% ei olnud n? us).
SISSEJUHATUS
Ajavahemikul 13. - 19. Veebruar 1997 viis Balti Meediateabe AS - Baltic Media Facts EMORi Omnibuss-uuringu raames l? Bi uuringu "Arvutite ja interneti kasutamisest Eesti elanike hulgas ".
Antud uuring on plaanitud alustama laiemat samateemalist uuringuprojekti. Arvutid ja nendega seotud tooted ja teenused on viimase aastak? Mne jooksul olnud? Ks enim arenenud majandusharu. Areng on olnud m? Rkimisv?? Rne nii majandusharu rahalises v?? Rtuses kui ka riistvara ja tarkvara? Le? Ldise arengu ning kasutajate seisukohalt. Eestile ei kuulu k? Ll selles arengus juhtpositsioon, kuid uhkusega v? Ime tunnistada, et Eesti ei s? Rgi ka kogu? Lej?? Nud maailma sabas vaid p? Rib julgelt infomaailma 'suurte' hulka. Viimasel ajal palju jutuks olnud "Tiigrih? Ppe" projekt on mitmeidki huvir? Hmi Eestis sundinud t? Sisemalt anal?? Sima hetkeolukorda, et m? Ista, milliselt platvormilt me ??arenema hakkame v? I? Igemini, milline on hetkeseis protsessi puhul, mis toimub otsustajatest s? ltumatult, ja kuiv? rd ning mis suunas oleks neid 'h? ppajaid' vaja suunata. Antud uuringu esmane eesm? Rk ongi anda l? Bil? Ige veebruaris 1997 Eesti? Hiskonnas eksisteerinud olukorrast arvutite kasutamisest, omamisest, tarbimisest ning v? Imalike hirmude ja ohtude selgitamine 'teise kirjaoskuse' suhtes.
Uuring viidi l? Bi Eesti Rahvusraamatukogu finantsilisel toel (UNDP Eesti projekt). V? Imaldamaks? Hiskonnale oluliste andmete laialdasemat kasutamist ja eneseanal?? Si teostamist, siis on antud uuring lisaks paberkujul t? Isaruandele ja l? Hikokkuv? Ttele leitav ka Interneti kodulehek? Ljelt bmf.ee / internet.html. Uuringu tulemuste omandi? Igus kuulub Balti Meediateabe ASile.
Aruande esimeses osas on toodud metoodika kirjeldus, teises osas on esitatud uuringu tulemused nii graafiliselt kui ka kommenteeritult.
Paberaruande lisas on esitatud k? Simustik (nii eesti kui ka vene keeles) ja tabelaruanne.
METOODIKA KIRJELDUS
Valim ja k? Sitlus
Uuring viidi l? Bi personaalintervjuusid (face-to-face interviews) kasutades. K? Sitlust?? S osales 87 spetsiaalse ettevalmistuse saanud AS EMORi k? Sitlejat. Valimi koostamise aluseks v? Eti Eesti Statistikaameti arvestuslikud rahvastiku andmed seisuga 1. Jaanuar 1996. Valimi koostamise meetod oli kihistatud kaheastmeline juhuvalim. V? Ljav? Te on esinduslik Eesti 15-74aastaste elanike l? Ikes, kelle arv on seisuga 1. Jaanuar 1996 1108167.
K? Sitlus plaaniti viia l? Bi 1000 vastaja hulgas. Intervjuusid teostati 996. Uuringu esinduslikkuse tagamiseks kasutati kaalumist.
Uuringu tulemuste esitluses on sagedamini kasutatud soo, vanuse, rahvuse ja asulat?? Bi l? Ikeid.
Andmet?? Tlus
Andmete t?? Tlemisel kasutati andmeanal?? Siprogrammi ODIN.
Andmetabelite uurimisel ja tulemustest j? Relduste tegemisel tuleb arvestada valimi veaga. Oleme andnud vea piirid 95% t? En? Osusega, arvestades koguvalimi ja sagedamini esinevate alar? Hmade arvulist suurust.
Teostajad
Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad:
Tellijapoolsed kontaktisikud: Mihhail Ottmaa, Linnar Viik
Uuringu kava ja aruande koostamine: Margo Veskim? gi
Valimi koostamine: Helje Proosa
K? sitlust?? koordineerimine: Marge Vainre
Andmesisestus: Marit Talivee
Tabelt?? tlus: Karin Laur
Graafilised t?? d: Garry Ingel
T? lkimine (ankeet vene keelde): Tatjana Krieger
T? lkimine (aruanne inglise keelde): Margo Veskim? gi, Karin Laur
II TULEMUSED
2.1. Arvuti kasutamine? Ldse
Arvutid, mis 15 aastat tagasi olid suured, aastak? Mneid varem hiigelsuured nii pindalalt kui ka ruumalalt ning valdavalt v? Heste spetsialistide p? Rusmaa, kes suutsid nendega t?? Tada, on muutunud t? naseks tarvitatavaks suurele hulgale inimestele ning arvutite arendajate eesm? rk on viia arvuti v? i see mis arvutist alles j?? b iga? he koju ning v? rdustada arvuti telefoni, raadio v? i teleriga.
2.1.1. ? Le? Ldine kasutamine
Ligi kolmandik (33%) Eesti 15-74aastastest elanikest on kasutanud oma elus personaalarvutit, kompuutrit.

Teistest enam on kasutanud noored inimesed vanuses 15-19 aastat. Kui kolm neljandikku neist on kasutanud oma elus arvutit, siis nende vanematest on seda teinud iga viies ja vanavanematest iga kahek? Mnes.
Mehed on kasutanud naistest arvutit enam (35% vs 31%). Eestlastel on olnud arvutitega rohkem kokkupuuteid kui mitte-eestlastel (36% vs 27%). Rahvus-sugu-vanus gruppidest on enim arvutit kasutanud oma elus noored (15-29aastased) eestlased (74%), noored mitte-eestlased (58%), noored eestlannad (57%) ja noored mitte-eestlannad (55%). K? Ige v? Hem 50aastased ja vanemad mitte-eestlannad (5%).
Kuna noored on kasutanud arvutit enim pole ka? Llatus, et erineva tegevusaladega inimestest on arvutit enim kasutanud? Ppurid (80%). Ise endale t?? Andjatest on arvutit kasutanud 61% ja spetsialistidest 56%. Reat?? Tajatest on arvutit kasutanud 20% ja pension? Ridest 4%.
K? Rgharidusega inimestest on arvutit kasutanud? Le poole (57%). Alla keskharidusega inimestest on seda teinud alla veerandi (22%). Inimestest, kes kuuluvad rikkamasse elanikkonnakihti (? Le 2000 krooni sissetulek pereliikme kohta), on arvutit kasutanud 58%. Madalaim on see n? Itaja 1001-2000 krooni pereliikme kohta teenivate inimeste hulgas (26%). Linnaelanikest on arvutit kasutanud 36% ja maa-elanikest 25%.
2.1.2. Arvuti kasutusaktiivsus
Kui Eestis on 15-74aastaste hulgas 746 tuhat inimest (67%), kes pole kunagi arvutit kasutanud, siis kasutajad 363 tuhat jagunevad omakorda allj? Rgnevalt:
* 84 tuhat (8% k? igist vastajatest, 23% arvutit? ldse kasutanutest) on k? ll kasutanud arvutit, kuid teinud seda viimati enam kui 6 kuud tagasi
* 53 tuhat (5% k? igist vastjatest, 15% arvuti? ldse kasutanutest) kasutasid arvutit viimase kuue kuu jooksul, kuid viimati rohkem kui kuu aega tagasi
* 27 tuhat (3% k? igist vastajatest, 7% arvutit? ldse kasutanutest) kasutasid arvutit viimase kuu aja jooksul, kuid viimati rohkem kui n? dala aega tagasi
* 198 tuhat (18% k? igist vastajatest,

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар