загрузка...

трусы женские
загрузка...

OS Windows

1. Попередні відомості про Windows.
Операційна оболонка Windows PC-сумісних комп'ютерів. В
3.1 - це розроблена фірмою останнім часом фактично всі
Microsoft надбудова над опера-нові програми розробляються
ційної системою DOS, обеспечи - для їх експлуатації в середовищі
вающая велика кількість Windows.
Зручностей для програмістів і На відміну від оболонок типу
користувачів. Версія Windows Norton Commander, Windows не 3.1 регулярно, з моменту свого тільки забезпечує зручний і
появи, займає самі висо-наочний інтерфейс для операцій
Електричні місця в хіт-параді продажів з файлами, дисками і т.д., але й
програмного забезпечення. Всі надає нові можливості
більше число користувачів для запускаються в "рідний" середовищі
комп'ютерів використовують Windows і програм. Зрозуміло, Microsoft
різноманітні поліекранні прик-Windows працює і з програма-
ладні програми у своїй роботі. ми, розробленими під DOS, але в
Найширше розповсюдження цьому випадку всі можливості сис-
Microsoft Windows зробило її теми не використовуються.
Фактичним стандартом для IBM
2. Ідеї створення Windows.
Основна ідея створення валу остання версія -
Windows була висловлена ??главою Windows95, яка, мабуть,
фірми Microsoft, одним з найбільш вб'є останній цвях в кришку
багатих людей у ??світі, Біллом труни DOS.
Гейтсом (Bill Gates). Він расс-При створенні програм для DOS
матривает Windows як електрон-розробники мають тільки дуже
ний письмовий стіл, де має невеликий набір послуг, наданих
бути все, що є на робочому тавляемих їм операційної систе-
місці: книга для записів, блок-мій. Вони фактично залишаються на-
нот, калькулятор, годинник і т.д. і едине з "голим комп'ютером".
Т.п. І точно так само на "письмен-Програміст опинявся в положе-
ном столі" Windows можуть однов-ванні людини, якій потрібно
ременно вводитися в дію побудувати будинок і який вияв-
кілька програм. жива, що для цього йому необ-
Перша версія системи була ходимо лісопилка, цементний за-
випущена фірмою Microsoft в 1985 вод, ковальська майстерня і мно-
р., а зараз ринки програмного го чого ще.
Забезпечення в усьому світі завое-В результаті ніякої прог-
Аважанскій
раммной уніфікації не було і операційну систему Windows,
в помині, що ускладнювало роботу яка продовжує свій переможний
і навчання. хода ось уже десять років. Але
У цих умовах фірма які причини такого успіху?
Microsoft почала випускати свою
3. Переваги Windows.
Незалежність програм від діє принцип WYSIWYG (What
зовнішніх пристроїв. Windows-прог-you see is what you get), кото-
Рамі може звертатися до зовнішніх рий означає, що та інформація,
пристроїв тільки через пос-яку ви бачите на екрані, со-
редство Windows, що знімає з ответствует того, що видається
розробників всі проблеми забезпе-принтером при роздруку. Шрифти-
печения сосметімості з конкрет-ти True Type, використовувані в
вими зовнішніми пристроями. Windows, містять не растрове,
Засоби для побудови поль-а контурні опису символів.
Зовательского інтерфейсу. Єдиний користувальницький ін-
Windows містить всі необхідні терфейс. Дії з програмами
функції для побудови корис-в середовищі Windows стандартізірова-
тельского інтерфейсу програм: ни.
Вікон, меню, запитів etc. При Багатозадачність. Windows
цьому стиль Windows просто непод-забезпечує одночасне ви-
ражаем. полнение цілого списку завдань.
Доступність всієї оперативної Сумісність з DOS-додатка
пам'яті. Це полегшує створення нями. Робота з Windows не озна-
на її базі великих програм. чає відмови від програм DOS
Динамічне підключення бі-(швидше вона означає відмову від
бліотеки. При програмуванні в самій DOS в глобальному масшта-
Windows бібліотек (формат бе).
. DLL-файлів) підключаються авто-Зручність підтримки пристроїв
матически. і мультимедіа. Windows спрощує
Зв'язок і впровадження об'єктів роботу із зовнішніми пристроями.
(Object Linking and Embedding, На закінчення маленька прит-
OLE) - новий спосіб обміну дан-ча: як співробітник Microsoft
вими між додатками, при ко-вкручує лампочку? Він бере її
тором ви отримуєте можливість в руку і змушує Всесвіт
комбінувати зображення, звук обертатися навколо себе. Windows -
і текст). не просто операційна система,
Використання масштабованих це нова філософія роботи з
шрифтів True Type. У Windows комп'ютером.
Аважанскій
4. Список використаної літератури.
1. В. Е. Фігурне. "IBM PC для користувача". - М.: ИНФРА-М, 1995.
2. Р.Хаселір, К.Фаненштіхт. "Операційна середу Windows 3.1". -
М.: ЕКОМ, 1993.
5. Зміст.
1. Попередні відомості про Windows. 2
2. Ідеї створення Windows. 2
3. Переваги Windows. 3
4. Список використаної літератури. 4
5. Зміст. 4
Подібні реферати:

 
Загальна характеристика системи Windows
ЗМІСТ ВСТУП ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ MICROSOFT WINDOWS ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ В WINDOWS Апаратно-незалежний графічний інтерфейс (GDI Стандартний віконно-орієнтований інтерфейс Вікно Піктограми Меню Смуги прокрутки Курсори Каретка Блоки діалогу Механізм повідомлень ІНТЕРФЕЙС ГРАФІЧНИХ ПРИСТРОЇВ (GDI Пристрої GDI Логічні об'єкти графіки GDI Контекст пристрою Основні атрибути контексту пристрою Перемальовування області і зображення пікселів Малювання ліній Малювання зафарбованих фігур Виведення тексту ЕЛЕМЕНТИ ВІКОННОГО ІНТЕРФЕЙСУ ............................ Вікна Windows ................... ..........................
Способи та засоби резервування та збереження даних
1. ІЗОБРАЗВІТЕ АРХІТЕКТУРУ ПК (логічні структре) і поясний ЇЇ
Операційна система MS DOS. Запрошення MS DOS. Діалог Користувача з MS D ...
Після повного завантаження MS DOS командний процесор (COMMAND) видає на екран повідомлення ("запрошення MS DOS" або "системна підказка MS DOS") і очікує команд Користувача. Введення команди виробляється в тому ж рядку, де і запрошення MS DOS.Ето - командний рядок MS DOS. У командному рядку MS DOS Користувач вводить (з клавіатури) імена внутрішніх чи зовнішніх команд MS DOS, які необхідно виконати, або імена прикладних програм, які необхідно запустити на виконання. Запустити програму на виконання - значить: завантажити програму в ОЗУ, передати їй (якщо необхідно) інформацію у вигляді параметрів в командному рядку MS DOS, і передати їй управління.
После полной загрузки MS DOS командный процессор(COMMAND) выдает на экран сообщение("приглашение MS DOS" или "системная подсказка MS DOS") и ожидает команд Пользователя. Ввод команды производится в той же строке, где и приглашение MS DOS.Это - командная строка MS DOS. В командной строке MS DOS Пользователь вводит(с клавиатуры) имена внутренних или внешних команд MS DOS, которые необходимо выполнить, или имена прикладных программ, которые необходимо запустить на выполнение. Запустить программу на выполнение - значит : загрузить программу в ОЗУ,передать ей(если необходимо)информацию в виде параметров в командной строке MS DOS, и передать ей управление.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар