Головна
Реферати » Реферати з інформатики
Інтернет про інтернет
Що
таке інтернетІнтернет - світова комп'ютерна мережа. Вона складена з різноманітних
комп'ютерних мереж, об'єднаних стандартними угодами про способи обміну
інформацією і єдиною системою адресації
OS Windows
1. Попередні відомості про Windows.
Операційна оболонка Windows PC-сумісних комп'ютерів. В
3.1 - це розроблена фірмою останнім часом фактично всі
Microsoft надбудова над опера-нові програми розробляються
ційної системою DOS, обеспечи - для їх експлуатації в середовищі
вающая велика кількість Windows.
Зручностей для програмістів і На відміну від оболонок типу
користувачів
Вимоги до моніторів ПК
Вимоги до моніторів ПК
Введення
Персональні комп'ютери використовуються мільйонами людей в усьому світі -
програмістами, операторами і просто користувачами - в процесі повсякденному
діяльності.
Intel
Знайомтеся, це Intel
Всі, хто коли-небудь стикався з поняттям персональний комп'ютер, так чи інакше
начулися про такий гігант комп'ютерної індустрії як Intel Corporation.
Інформатика
Зміст:
1. Структури бази даних
2
Обчислювальна техніка
Методичний посібник складається з 5 розділів.
1.Математіческіе моделі.
2.Расчет надійності зовнішнього пристрою.
3.Осуществленіеіть розподілу завдань між ЕОМ, що забезпечує оптимальну навантаження ЕОМ, що входять до складу ОЦ.
4.Разработка моделі для емітаціі виробничої діяльності ВЦ при планово-попереджувальному обслуговування експлуатується парку ЕОМ.
Розробка технології ЕОМ
Введення

Підвищення ефективності підготовки фахівців на основі впровадження нових прогресивних форм і методів навчання - важливе завдання, що стоїть перед педагогами.
Розрахунок КТЧ
Зміст

Завдання на контрольну роботу ... 3
Вихідні дані ... 3
1.
Advanced micro devices
INTRODUCTION
Now-a-days it's hard to imagine any field of human activity where the help of computers isn't in demand.
Інфоpмаціонние технології та їх pоль в суспільстві
В даний час в філософської та наукової літерату-
ре існують альтернативні концепції виникнення
інтелекту.
Бандероль
Введення. Основні положення
Синтез логічних схем для зберігання і переробки інформації
1. Синтез реверсивного десятирозрядний регістра зсуву на одну позицію
Застосування гетеропереходів в оптоелектроніці


Введення.

Оптоелектроніка - це розділ електроніки, пов'язаний головним чином з вивченням ефектів взаємодії між електромагнітними хвилями оптичного діапазону і електронами речовини (переважно твердих тіл) і охоплює проблеми створення оптоелектронних приладів (в основному методами мікроелектронної технології), в яких ці ефекти використовуються для генерації, передачі, зберігання і відображення інформації.
Технічну основу оптоелектроніки визначають конструктивно-технологічні концепції сучасної електроніки: мініатюризація елементів; переважне розвиток твердотільних площинних конструкцій; інтеграція елементів і функцій; орієнтація на спеціальні надчисті матеріали; застосування методів групової обробки виробів, таких як епітаксії, фотолітографія, нанесення тонких плівок, дифузія, іонна імплантація, плазмохімія та ін
Винятково важливі і перспективні для оптоелектроніки гетероструктури, в яких контактують (усередині єдиного монокристала) напівпровідники з різними значеннями ширини забороненої зони.

Гетероперехід.
Огляд регіонального ринку бухгалтерських програм
Елементи комп'ютерної системи

У неавтоматизованій системі ведення бухгалтерського обліку обробка даних про господарські операції легко просліджується і звичайно супроводжується документами на паперовому носії інформації - розпорядженнями, дорученнями, рахунками й обліковими регістрами, наприклад нескінченними журналами обліку МПЗ.
Циклічні види системи
Циклічні види систем
I. Алгоритми містять команди повторення, називають циклічними
Методи компактної діагностики
Навчальна система методам компактної діагностики.
Введення.
Неухильне зростання складності приладів обумовлює підвищений інтерес до питань
діагностування їх технічного стану.
Arvutite ja interneti kasutamine eesti elanike hulgas
SISUKORD:
L? Hikokkuv? Te
Sissejuhatus
I Metoodika kirjeldus
II Tulemused
2.1.
Курсова по мережах зв'язку
Технічне завдання.

1. Привести структуру аналогової телефонної мережі у двох зонах семизначною нумерації, у кожній з яких розташовується по два місцевих мережі.
2
Електронні, квантові прилади і мікроелектроніка
Введення
Електронні, квантові прилади і мікроелектронні вироби є основою практично всіх радіоелектронних і комунікаційних пристроїв і систем.
Світові інформаційні ресурси

Світові Інформаційні ресурси

Викладач: Видрін Олексій Лонгіновіч


Інформаційні ресурси.

Відомості - це набір сигналів фізичних процесів сприймаються суб'єктом через органи його почуттів. (Суб'єктом може бути людина або машина, яка призначена для сприйняття сигналів.)

Дані - це відомості, отримані шляхом вимірювання, спостереження, логічних або арифметичних операцій представлені у формі, придатній для зберігання, передачі та обробки . (Приклад даних - автомат, що збирає космічні виміру, що записує на носій і ці дані надалі будуть використані вченими.)

Передача даних - обмін даними будь-якого характеру між різними пристроями по каналах зв'язку. (Приклад - робота факсів.)

Обробка даних - послідовність операцій, вироблених над даними.

Дані розрізняються за:
1) Формату даних - характеристика даних, що сприяє оптимальному їх використанню та визначальна структуру і спосіб їх зберігання, діапазон можливих значень і допустимі операції, які можна виконувати над цими даними.
(Графічний документ, електронний формат і т.д.)
2) Структурі даних - це організаційна схема, відповідно до якої дані
впорядковані з тим, щоб їх можна було максимально ефективно інтерпретувати
або виконувати над ними різні операції.

Інформація - це відомості, незалежно від форми їх подання, засвоювані суб'єктом у формі знань.

Документ - це матеріальний об'єкт із зафіксованою на ньому інформацією, перед-
призначений для передачі в часі і просторі з метою зберігання та громадського використання, що містить реквізит.

Реквізит документа - обов'язкові характеристики, які повинен містити документ для його однозначної ідентифікації.

Документ в електронній формі - це документ, поданий у формі набору станів елементів обчислювальної техніки чи інших засобів обробки, зберігання, передачі інформації, що допускає перетворення у форму, придатну для однозначного сприйняття людини.
Інформаційний продукт - це документована інформація, підготовлена ??у відповідності до потреб користувачів і представлена ??у формі товару.

Основні особливості інформаційного продукту, що відрізняють інформацію від інших товарів:
1) Інформація не зникає при споживанні, а може бути використана багаторазово. Інформаційний продукт зберігає що міститься в ньому інформацію, незалежно від того, скільки разів вона була використана.
2) Інформаційний продукт згодом піддається моральному зносу, що полягає у втраті актуальності і появі більш нових копій.
3) Різним споживачам дається можливість різних способів споживання інформаційного продукту. (Монітор, роздруківка і т.д.) Ця особливість називається адресність інформації.
4) Виробництво інформації на відміну від виробництва матеріальних товарів потребує значних витрат у порівнянні з витратами на тиражування.

Інформаційна система - це організаційно впорядкована сукупність документів (інформаційних продуктів) та інформаційної інфраструктури. (Приклади інформаційних систем - бібліотеки, архіви, фільмотеки, бази даних, Internet.)

Інформаційні ресурси - це окремі документи, масиви документів, які входять до складу інформаційних систем.


Інформаційні технології

Інформаційна інфраструктура - це інформаційні технології у вигляді обчислювальних комплексів, оргтехніки, засобів і каналів зв'язку, керована і підтримувана в робочому стані з допомогою якихось організаційних заходів.

Основні частини інформаційної інфраструктури:
1) Обчислювальна техніка.
2) Організаційна техніка (конторське обладнання).
3) Дисплейна техніка (монітори, телевізори та