загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інформатики та програмування » Програмування. Контрольна робота

Програмування. Контрольна робота

Контрольна робота
Складіть програму, що визначає чи є що вводиться з клавіатури ціле число
позитивним чи негативним.
Текст програми:
unit Unit1;
Interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;
Type
TForm1 = class (TForm)
private
public
end;
Var
Form1: TForm1;
X: longint;
Implementation
label start, fin;
Begin
start:
write ('Vvedite celoe chislo =');
Readln (x);
If x> 0 then begin
writeln ('Dannoe chislo> 0'); goto fin; end;
If x
writeln ('Dannoe chislo
if x = 0 then writeln (' Dannoe chislo = 0 ');
fin: end.
Завдання № 2
Напишіть програму, яка запитує день тижня і, якщо введений день
є суботою або неділею, видає повідомлення: "Сьогодні вихідний!"
Текст програми:
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;
type
TForm1 = class (TForm)
private
public
end;
var
day: shortstring;
Form1: TForm1;
implementation
begin
write ('Vvedite den nedeli:');
readln (day);
if day = 'Monday' then write (' Go to work ');
if day =' Tuesday 'then write (' Go to work ');
if day =' Wednesday 'then write (' Go to work ');
if day =' Thursday 'then write (' Go to work ');
if day =' Friday 'then write (' Go to work ');
If day = 'Saturday' then write ('Have some fun');
If day = 'Sunday' then write ('Have some fun') else Writeln ('Vvedeno nepravilnoe
znachenie');
End.
Завдання № 3
Обчисліть значення функції Z (x, y) при x = 15,32245; y = 5,32411 з максимальною
точністю. Вид функції Z (x, y) відповідає завданням 1 до Лабораторної роботи № 1
(за варіантами).
Текст програми:
unit Unit1;
Interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;
Type
TForm1 = class (TForm)
private
{Private declarations}
public
{Public declarations}
end;
Var
Form1: TForm1;
X, y, z: extended;
Implementation
{$ R *. DFM}
label vano;
Begin
x: = 15.32245; y: = 5.32411;
Vano:
if 2 * x * x-4 * y * y * y = 0 then
begin
writeln ('Pri dannix znacheniax X i Y funkcia ne imeet reshenia');
Goto vano; end;
Z: = (cos (x) * (1-sin (y))) / (2 * x * x-4 * y * y * y);
Write ('Otvet:', z);
End.
Завдання № 4
Складіть програму, яка запитує два рядки тексту і визначає включає
Чи перший рядок текст введений у другий рядок.
Текст програми:
unit Unit1;
Interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;
Type
TForm1 = class (TForm)
private
public
end;
Var
cut, text1, text2: shortstring;
X, t1, t2: smallint;
Form1: TForm1;
Implementation
label fin;
Begin
write ('Vvedite 1-u stroku texta:');
Readln (text1);
Write ('Vvedite 2-u stroku texta:');
Readln (text2);
T1: = length (text1); t2: = length (text2);
If t1
begin
writeln ('2 stroka> 1-oy, chto ne dopustimo ');
Goto fin; end;
For x: = 1 to t1-t2 +1 do
begin
cut: = copy (text1, x, t2 );
If cut = text2 then
begin
writeln ('stroka 1 vkluchaet v sebia stroku 2');
Goto fin; end;
End;
Writeln ('stroka 1 ne vkluchaet v sebia stroku 2');
Fin: end. 
Подібні реферати:
Лабораторна робота № 2 по Delphi
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); VAR T0, TK, Q, W, Y1, Y2, Y3: REAL; i, H: real; begin Q: = StrToFloat (Edit1.Text); W: = strToFloat (Edit2.Text); H: = StrToFloat (Edit3.Text); T0: = StrToFloat
Створення тесту в Delphi
procedure TFormmain.Button1Click (Sender: TObject); var error: Boolean; begin nomer: = 0; if edit1.Text ='' then begin messagedlg ('Введіть прізвище', mterror, [mbok], 0); error: = true; end else error: = false; if edit
Процедури і функції
Procedure Vvod (var x: matr; var Nx, Mx: integer; P: char); begin clrscr; write ('Vvedite N:'); read (Nx); writeln; write ('Vvedite M:'); read (Mx); writeln; for i: = 1 to Nx do for j: = 1 to Mx do begin write (P, '['
Системи числення. Правила переведення чисел з однієї системи числення в друг ...
Ц е л ь р о б о т и. Вивчення систем числення, використовуючи-екпортувати в обчислювальній техніці і правил переведення чисел з однієї системи числення в іншу. При використанні ЕОМ істотним є знання систем числення
Програмування з використанням генератора випадкових чисел
program kursovik; uses crt, graph; var j, help, i, work, button: byte; exitmenu, exitprog: boolean; actionprog, action: char; grmode, grdriver: integer; dat: array [1 .. 3] of real; posle: array [1 .. 100] of real; xcor, ycor: array [
Програмування елементів розгалужується структури
uses crt; var i: integer; a: array [1 .. 20] of integer; c: array [1 .. 20] of integer; begin clrscr; writeln (' Перший масив: '); for i: = 1 to 20 do begin a [i]: = random (30); write (' ', a [i]); end; writeln
10 завдань з рішеннями програмуванням на Паскалі
procedure arf (m, n: integer; var x: m); var i, j, s: integer; sr: real; begin for i: = 1 to m do begin s: = 0; sr: = 0; if x [i, n] = 1 then begin for j: = 1 to n do s: = s + x [i, j]; sr: = s / n; writeln ('середнє арифметичне', i, 'з
Програмування елементів розгалужується структури
uses crt; var z: array [1 .. 12,1 .. 12 ] of integer; m, n, b, sum, i, j: integer; begin n: = 10; m: = 12; clrscr; randomize; b: = 0; sum: = 0; writeln ('Вихідний масив:' ); for i: = 1 to n do for j: = 1 to m do be
Програмування елементів розгалужується структури
Begin clrscr; writeln ('Введіть значення нижнього межі X '); readln (n); writeln (' Введіть значення верхньої межі X '); readln (e); for i: = n to e do begin y: = (i * i * i + sin (sqr (i ))) / (1 + sqrt (abs (i))) * cos (i); i
Експертна система
Procedure Button1Click (Sender: TObject); - змінює глобальну змінну select (множить її на 10 і додає 1), потім оновлює форму. procedure Button2Click (Sender: TObject); procedure Button3Click (Sender: T
Консольне додаток на Дельфі
Хоч і консольні додатки вже давно вийшли з моди, за допомогою них можна легко робити рутинні операції. Вони займають не так багато місця, не вимогливі до ресурсів і швидко виконуються.
Лабораторна робота № 16
procedure Trim (Var s: string); begin {Trim} while (s [1] = '') and (length (s)> 0) do delete (s, 1,1); while (s [length (s)] = '') and (length (s)> 0) do delete (s, length (s), 1); end; {Trim} procedure sravn (sl: string; Var k1: i
Автоматизація розрахунку нарахувань заробітної плати в будівельному управлінні ...
За завданням на курсове проектування проводиться автоматизація розрахунку нарахування заробітної плати в будівельному управлінні N 152. Дане завдання реалізується економістом-бухгалтером відділу бухгалтерського уче
Модулі та робота з файлами в Паскаль
Файл - це сукупність Даних Однаково типу. Таке визначення збігається з визначенням масиву, альо, на Відміну Від последнего, файл зберігають на диску, кількість Даних у файлі при его опісуванні НЕ вказується,
Створення текстового редактора
Опис програми. Лістинг. Вихідний текст програми. Текст модуля.
Обчислення ймовірності гри в крекс (кістки)
4: s2: = random (7); if s2 = 0 then goto 4; s: = s1 + s2; if (s = 7) or (s = 11) then begin {перевірка суми на виграш} w: = w + 1; goto 2; end; if (s = 2) or (s = 3) or (s = 12) then begin {перевірка на програш} p: = p + 1; goto
Створення текстового редактора в Turbo Pascal
Timofeev Word v.1.0 - це програма для роботи з текстом. З її допомогою можна створювати, видаляти, перейменовувати, відкривати, копіювати файли один в одного. Звичайно, все це можна виконати і в MS-DOS, але преим
Створення текстового редактора
Опис програми. Лістинг. Вихідний текст програми. Текст модуля.
Лабараторним робота № 8
Мета роботи: Отримання навичок реалізації циклічних алгоритмів з невідомим числом повторень циклу, операторів циклу з передумовою та постусловіем і ітераційних циклічних алгоритмів. Завдання № 17. Ви
Лабораторна робота № 11
Мета роботи: Вивчення правил і отримання навичок складання програм з використанням складних типів даних масивів. Завдання № 17. Із символів довільного пропозиції сформувати масив цілих чисел, соот
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар