загрузка...

трусы женские
загрузка...

УЧПУ

В процесі експлуатації УЧПУ працює в режимах, передбачених на стадії його проектування сукупністю програмних і апаратних засобів.
Ці режими різноманітні і залежать від конкретного об'єкта управління. Однак для більшості об'єктів управління і УЧПУ можна виділити кілька типових режимів (завдань) (в експлуатаційній документації УЧПУ під завданням, як правило, розуміється режим роботи УЧПУ), що передбачають стадії підготовки до виконання та виконання робіт.

Одне з перших завдань, яке необхідно виконати УЧПУ, - провести аналіз своєї справності і готовності до виконання наступних завдань оператора або системи верхнього рівня ієрархії, тобто виконати роботу з діагностики УЧПУ зі 100% виявленням і з визначенням не менше 80% причин відмови. Часто обсяг робіт з діагностики поширюється не тільки на УЧПУ, а й об'єкт управління.

Діагностичні засоби УЧПУ переслідують три головні функції: контроль справності апаратних засобів, схоронності системного ПО (зрештою, зводиться до перевірки пам'яті як апарату) і контроль за правильним протіканням процесу управління з метою запобігання аварій в системі та шлюбу системи. При цьому з'ясовується стан апаратних засобів всієї системи з різним ступенем деталізації, тобто оцінюється стан функціонального модуля, вузла в модулі або елемента у вузлі. Час відновлення працездатності системи при відмові в багато залежить від ступеня деталізації зазначення місця несправності. Для виконання завдання і діагностики УЧПУ проектанти УЧПУ передбачають вбудовані та (або) виносні програмно-апаратні засоби контролю і діагностики. При цьому вбудовані засоби діагностики орієнтовані в основному на діагностику обладнання до моменту виконання виробничого завдання, а контролю - на процес виконання виробничого завдання. Як правило, діагностика проводиться автоматично при включенні системи, і в разі виявлення несправностей видаються діагностичні повідомлення. В ході контролю за процесом управління спостерігаються відхилення від нормального ходу процесу, і при наявності відхилення зупиняється процес в видачею діагностичних повідомлень. Спеціальні діагностичні тести модулів УЧПУ і виносні програмно-апаратні засоби звичайно застосовуються при знаходженні і усуненні несправностей, коли УЧПУ не виконує виробничих і підготовчих завдань.

Аналіз діагностичних можливостей, деяких вітчизняних і зарубіжних УЧПУ дозволив класифікувати за групами помилки, видавані системами діагностики.

Перша група - синтаксичні помилки аналізу тексту керуючої програми, пов'язані з неправильним її введенням за формою.

Друга група - семантичні помилки керуючої програми, пов'язані з неправильним її введенням за змістом.

Третя група - помилки, пов'язані з неправильними діями оператора при видачі УЧПУ завдання за допомогою клавішних коштів панелі (пульта) оператора.

Четверта група - помилки, пов'язані з неможливістю виконання завдання в зв'язку з обмеженнями виконавчої системи або УЧПУ або внаслідок непередбачених дій оператора.

П'ята група - помилки, що відносяться до використання макровизначень.

Шоста група - помилки звернення до каналу зв'язку з програмних і апаратних причин.

Сьома група - помилки, пов'язані з невиконанням діагностичних перевірок або з порушенням нормального ходу процесів.

Восьма група - помилки, що носять характер збоїв.

Дев'ята група - помилки, пов'язані з неможливістю ідентифікації
(розуміння) інформації.

Слід зауважити, що характер помилок, що видається діагностичною системою УЧПУ, багато в чому схожий з характером помилок, які видаються операційними або обчислювальними системами обчислювальних машин.

Діагностичні повідомлення у багато полегшують розуміння процесів, що відбуваються в ПС, і сприяють зменшенню часу відновлення її працездатності про відмовах.

Існує також режим роботи УЧПУ, при якому виконується введення
-висновок інформації по каналах зв'язку з зовнішніми пристроями і модулями УЧПУ, насамперед - введення системного ПО, введення УП або навчання УЧПУ, а також - підготовка УП в режимі "меню". Системне ПО вводиться проектувальником УЧПУ в пам'ять типів РПЗУ або РПЗП УФ. В цьому випадку від споживача не потрібно якихось зусиль з розробки та вводу системного ПЗ. Це відбувається при поставках УЧПУ розробником за спеціальним замовленням, коли ПО УЧПУ розробляється проектувальником УЧПУ або іншою організацією за замовленням споживача з урахуванням особливостей об'єкта управління. В іншому випадку споживачеві доводиться або розробляти своє системне ПО УЧПУ (гірший випадок), або допрацьовувати штатний (базове) системне ПО УЧПУ з урахуванням особливостей об'єкта управління і потреб користувача, якщо розробником системного ПО передбачена його адаптація (кращий випадок). При цьому споживачу так чи інакше доводиться працювати або безпосередньо з обчислювальною системою УЧПУ, і інструментальними програмами для розробки, доопрацювання та налагодження системного ПО, або з операційною системою
УЧПУ, що передбачає генерацію необхідної версії системного ПО, а також виконати роботи з виготовлення ПЗУ з підготовленим ПО. Підготовлене системне ПО можна зберігати на зовнішньому носії, наприклад перфоленте, і вводити його в пам'ять типу ОЗУ всякий раз на початку роботи з УЧПУ. Це менш зручно в порівнянні з зберіганням системного ПЗ в ПЗУ, так як неавтоматизований введення вимагає деякого часу, а також може бути схильний до помилок і збоїв, які потрібно виявляти за допомогою обчислювальної системи, не маючи в пам'яті УЧПУ розроблених спеціальних засобів діагностики.

Керуюча технологічна програма, яка власне і визначає завдання для системи ЧПУ на стадії виконання і виконується у взаємодії з системними ПО УЧПУ, може бути або розроблена заздалегідь за допомогою спеціальних систем підготовки УП і зберігатися на программоносітель або під зовнішньої пам'яті, або розроблятися оператором безпосередньо на робочому місці в обладнання у вигляді тексту і заноситься в пам'ять УП з пульта оператора, або розробляється автоматично в режимі навчання або діалоговому режимі. Очевидно, обсяг введеної інформації та трудомісткість введення залежить від прийнятого в УЧПУ способу програмування. Майже у всіх мікропроцесорних УЧПУ можливий ручне введення текстової частини УП, проте застосовувати цей спосіб для цілої УП доцільно тільки при невеликому її обсязі. Верстатні УП великого обсягу розробляються за допомогою АСТПП і вводяться по каналу сполучення або з перфострічки. В УЧПУ роботів трудомісткість введення УП знижується в результаті автоматизації введення величин переміщень в режимі безпосереднього навчання і подальшого ущільнення інформації при виключенні проміжних точок.

На початку 80-х років з'явилися мікропроцесорні УЧПУ, що забезпечують введення УП в режимі діалогу з оператором. Це найбільш високий рівень підготовки УП. Характерними рисами діалогового введення УП є використання режиму "Меню", коли оператору пропонується на вибір кілька альтернативних рішень, і використання графічного дисплея, на якому индицируется вибраний контур, після чого поновлюється діалог, в ході якого оператор відповідає на питання, що відносяться до величини переміщення або послідовності дій при відтворенні УП верстатів і роботів використовується поєднання мовних засобів і засобів машинної графіки. При цьому широко використовується дисплей УЧПУ як інструмент, що пропонує графико-текстове "Меню" на етапі компоновки змістовної частини, і як інструмент для графічного представлення дії системи
УЧПУ на стадії відтворення УП. Для реалізації машинної графіки широко застосовуються графічні чорно-білі і кольорові дисплеї з відповідним прикладним ПО, що дозволяє наочно представити розробнику УП дії системи, оперативно виключити помилки або зменшити їх число в розроблюваної УП і скоротити цикл підготовки виробництва. Слід зазначити, що УЧПУ, які мають широкі можливості по розробці УП можуть використовуватися як інструментальні системи підготовки УП для систем, що не мають цих можливостей.

При розробці УП і навіть при використанні УП з архіву часто потрібно їх редагування, пов'язане з виправленням помилок або із зміною параметрів технологічного процесу і розмірів виробу, інструменту, або з використанням тільки окремих фрагментів налагоджених робочих УП . Редагування вимагає перегляду УП та пошуку її фрагментів з використанням дисплея УЧПУ, видалення, вставки або зміни символів тексту, слів, кадрів або великих ділянок тексту УП, компонування окремих фрагментів тексту в нову УП. Такий рід роботи УЧПУ і оператора може бути також кваліфікований як виконання завдання.

Попередньо розроблені і вміщені в архів програми можуть бути введені в пам'ять УЧПУ по різних каналах, найбільш типовими з яких є канали вводу від фотосчітивающего пристрої (ФСУ), від накопичувача на стрічці або дисках, від ЕОМ верхнього рівня управління ПС і від телетайпа.

Розроблені і налагоджені безпосередньо на УЧПУ спільно з об'єктом управління УП можуть бути виведені з пам'яті УЧПУ по каналам зв'язку і поміщені в архів за допомогою запису на відповідний программоносітель.

Правильно розроблена і що зберігається у пам'яті УЧПУ УП, як правило, не може бути виконана системою без виконання роботи, пов'язаної з налагодженням.
Наладка припускає, наприклад, введення робочих органів (РО) виконавчих пристроїв в деякий стан, введення в пам'ять УЧПУ інформації, пов'язаної з обмеженням виконуваного технологічного процесу або стану середовища на даний момент. Після виконання завдання "наладка" УЧПУ може автоматично виконати дії, визначені в УП.

Виконуючи завдання в автоматичному режимі, УЧПУ контролює роботу основного технологічного обладнання і відхилення процесу від норми, а також аналізує стану пульта оператора, допоміжного устаткування і управляє комплексом основного і допоміжного обладнання. У разі якщо УП успішно виконується до кінця УЧПУ перериває виконання програми і видає діагностичне повідомлення сповіщаючи про те, що трапилося оператора або верхній рівень управління, після чого вживаються заходи по усуненню причини переривання процесу та його поновленню. Автоматичне виконання
УП може передбачати роздільну перевірку роботи окремих частин системи

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар